บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศฯการนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 315
2 ประกาศฯการขออนุญาตการประกอบการในเขตปลอดอากร 295
3 ประกาศฯ กำหนดของที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 325
4 ประกาศฯ กำหนดการประกอบการในเขตปลอดอากร 234
5 ประกาศฯ การขอจัดตั้งเขตประกอบการเสรี 321
6 ประกาศการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด 300
7 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 357
8 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 326
9 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 437
10 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 382
11 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 382
12 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 433
13 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 900
14 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 387
15 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 439
16 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 1165
17 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 490
18 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 458
19 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 702
20 การส่งเสริมการลงทุน 808
21 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 799
22 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 868
23 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 1017
24 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 1003
25 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 996
26 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 920
27 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 983
28 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 880
29 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 895
30 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 885
31 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 900
32 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 784
33 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 795
34 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 743
35 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 917
36 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 893
37 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 863
38 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 751
39 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 673
40 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 771
41 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 994
42 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 696
43 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 819
44 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 710
45 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 722
46 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1654
47 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1372
48 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1496
49 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1560
50 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1843
51 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 724
52 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1863
53 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3346
54 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 1111
55 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1745
56 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1038
57 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 933
58 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 6309
59 หลักการการนิคม 807
60 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 768
61 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 773
62 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 1152
63 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 782
64 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 750
65 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1899
66 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1793
67 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 833
68 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 9889
69 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 2372
70 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1094
71 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1147
72 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1707
73 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 2425
74 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 809
75 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 782
76 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 775
77 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 2267
78 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 2016
79 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 846
80 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 913
81 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 2036
82 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 851
83 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 854
84 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 2007
85 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 18231
86 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2278
87 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 745
88 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2417
89 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1156
90 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1034
91 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1157
92 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 1045
93 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 1861
94 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 969
95 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 974
96 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1780
97 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1256
98 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1064
99 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 2104
100 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 994
101 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 2380
102 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 6139
103 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 1031
104 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 992
105 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1177
106 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 901
107 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 3311
108 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1933
109 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1375
110 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2655
111 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3041
112 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2250
113 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 3685
114 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3057
115 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2206
116 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 6924
117 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 6384
118 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2653
119 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2804