บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าทองคำของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3106
2 วิเคราะห์การจัดเก็บภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 กรมสรรพากร 2521
3 พระราชกฤษฎีกา ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเพชร กรมสรรพากร 3207
4 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเพชรพลอย กรมสรรพากร 2888
5 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับทองคำ กรมสรรพากร 2306
6 ประมวลฯว่าด้วยการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 2661
7 ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีก่อสร้างอาคารานเขคปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2396
8 ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีนำสินค้าเข้าและออกจากเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3352
9 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1666
10 บริษัทในต่างประเทศขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า ทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ กรมสรรพากร 3312
11 คำวินิจฉัยยกเว้นอากรสำหรับการขายน้ำมันดิบของพืช ชนิด ศุทธยาลัย 1197
12 คำจำกัดความเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออก กรมสรรพากร 1460
13 ความรับผิดในกรณีนำเข้า กรมสรรพากร 1526
14 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเกษตร กรมสรรพากร 2733
15 การนำของเข้าไปในเขตปลอดอากรได้รับสิทธิอัตราร้อยละ ๐ ชนิด ศุทธยาลัย 2707
16 การขายระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือ เขตปลอดอากร กรมสรรพากร 2501
17 การวางประกันและถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม 2211
18 การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 2563
19 อากรแสตมป์ 3306
20 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 2449
21 หลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 11229
22 หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4479
23 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 97/2543 กรมสรรพากร 1408
24 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 1650
25 กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 10100
26 กิจการที่อยู่/ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 4952
27 การส่งออกสินค้าเพื่อการชำระหนี้ในต่างประเทศ 1625
28 การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยผ่านเขตปลอดอากร 891
29 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 2438
30 การบริการขนส่งที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 904
31 ฐานภาษีการขายสินค้าแตกต่างจากการนำเข้าสินค้า 5252
32 ตัวแทนผู้ขายที่อยู่ต่างประเทศ 1070
33 คำสั่งกรมสรรพากร การใช้สิทธิสำหรับของส่งออก 784
34 เงินค่าลิขสิทธิต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 776
35 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 1176
36 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1670
37 กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 3730
38 คำสั่งกรมสรรพากร การใช้สิทธิสำหรับของที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร 782
39 คำจำกัดความเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก กรมสรรพากร 2227
40 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1633
41 การโอนสินค้าระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2442
42 การถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศ กรมสรรพากร 2002
43 การนำของเข้าไปในเขตปลอดอากร กรมสรรพากร 3940
44 การขายสินค้านอกราชอาณาจักร กรมสรรพากร 3883
45 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) กรมสรรพากร 1092
46 ฐานภาษี กรมสรรพากร 2181
47 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 876
48 ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีประกอบกิจการในเขตปลอดอากร นอร์ธอีสเทิร์น 1681