บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 822
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 688
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 751
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 597
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 492
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 480
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 604
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 510
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 1065
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1237
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1054
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1106
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1083
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1057
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1125
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 1005
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 917
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 958
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1016
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 954
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 1115
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 871
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 2698
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 669
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 931
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2845
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1202
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 734
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 812
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 822
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 878
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 721
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 844
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 714
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 807
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 910
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 751
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1240
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 706
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 785
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 782
42 คำจำกัดความ 790
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4647