บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 768
2 เขตการค้าเสรี 703
3 การค้าระหว่างประเทศ 897
4 การค้าชายแดน 739
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 830
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 869
7 เขตการค้าเสรี FTA 757
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 747
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 685
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 845
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 709
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 678
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 4005
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 1203
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 1178
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 929
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 1592
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 791
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 872
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 1067
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 817
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 815
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 1216
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 734
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 2470
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 914
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 735
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 870
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 934
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 872
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1899
32 ขงจื๊อ MANES 743
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1516
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 801
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1765
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 1292
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 964
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 879
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1982
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1665
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 2254
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 794
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1641
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1743
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2719
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 868
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1025
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 850
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 775
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 764
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 4606
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 802
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 1166
54 หลวงน้ำทา 877
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 771
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 779
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 809
58 ยางพารา 772
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 818
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 765
61 ประวัติศาสตร์ลาว 986
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1403
63 ประวัติศาสตร์ จีน 760
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 1099
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 871
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1281
67 ประเทศเวียดนาม 759
68 ประเทศจีน 763
69 ประเทศกัมพูชา 726
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 882
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 905
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1492
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 789
74 ขอม 849
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 736
76 ประวัติศุลกากร 816
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 968
78 การเมืองและการปกครอของลาว 1042
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 828
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1700
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 712