บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 825
2 เขตการค้าเสรี 774
3 การค้าระหว่างประเทศ 944
4 การค้าชายแดน 782
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 872
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 925
7 เขตการค้าเสรี FTA 807
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 801
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 724
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 896
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 755
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 725
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 4142
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 1253
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 2532
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 984
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 1741
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 842
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 910
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 1108
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 1201
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 855
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 1354
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 776
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 2671
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 949
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 781
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 907
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 975
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 907
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 2047
32 ขงจื๊อ MANES 782
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1648
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 858
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1850
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 1336
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 1005
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 921
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2174
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1864
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 2491
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 882
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1715
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1854
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2848
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 927
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1067
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 882
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 814
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 811
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 5841
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 845
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 1326
54 หลวงน้ำทา 921
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 805
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 819
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 845
58 ยางพารา 821
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 871
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 813
61 ประวัติศาสตร์ลาว 1033
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1436
63 ประวัติศาสตร์ จีน 814
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 1143
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 909
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1350
67 ประเทศเวียดนาม 811
68 ประเทศจีน 816
69 ประเทศกัมพูชา 784
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 1001
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 940
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1530
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 845
74 ขอม 897
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 787
76 ประวัติศุลกากร 870
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 1005
78 การเมืองและการปกครอของลาว 1094
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 878
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1835
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 770