บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย 669
2 คณะกรรมการกฤษฎีกา การครอบครองไม้แปรรูป 482
3 เกณฑ์ระงับคดี 650
4 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 1702
5 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 1434
6 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1100
7 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1596
8 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 9104
9 กรณีตรวจพบความผิด 1916
10 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1744
11 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1618
12 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 2243
13 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1668
14 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1982
15 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1455
16 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1255
17 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3779
18 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1433
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2645
20 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3025
21 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 1173
22 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1863
23 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 2518
24 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 1152
25 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2595
26 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 3309
27 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 3574
28 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 975
29 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 7184
30 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 11918
31 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1552
32 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 30604
33 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 11714
34 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 6324
35 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 9994
36 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 4896
37 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 960
38 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 2235
39 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 3365
40 การผ่อนชำระค่าปรับ 1161
41 การตีความกฎหมายภาษีอากร 922
42 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1314
43 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 2093
44 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 3557
45 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 8713
46 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 3399
47 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1679
48 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1316
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1531
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1217
51 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3011
52 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3637
53 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2112
54 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 4429
55 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2269
56 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 2437
57 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2403
58 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2466
59 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4915
60 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2195
61 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 2007
62 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2801
63 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 5761
64 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 4043
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 3127
66 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2233
67 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 8164
68 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1820
69 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 1091
70 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 3029
71 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2064
72 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2491
73 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 726
74 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1481
75 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1864
76 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 919
77 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1166
78 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1244
79 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2617
80 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 853
81 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2278
82 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1229
83 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1983
84 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 3457
85 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 3855
86 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1586
87 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1896
88 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2670
89 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2472
90 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2087
91 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1391
92 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1182
93 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 3147
94 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1202
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1308
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 983
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 4404
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1296
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 867
100 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1112
101 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 4227
102 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 1075
103 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 975
104 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 932
105 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5829
106 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2861
107 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2130
108 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 935
109 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1371
110 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3911
111 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1266
112 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 1149
113 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 967
114 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 3550
115 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 927
116 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 918
117 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 2136