บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย 423
2 คณะกรรมการกฤษฎีกา การครอบครองไม้แปรรูป 281
3 เกณฑ์ระงับคดี 441
4 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 1350
5 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 1224
6 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1062
7 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1533
8 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 4843
9 กรณีตรวจพบความผิด 1860
10 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1713
11 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1561
12 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 2129
13 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1616
14 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1920
15 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1426
16 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1228
17 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3590
18 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1383
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2491
20 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2928
21 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 1141
22 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1746
23 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1983
24 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 1089
25 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2428
26 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 3147
27 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 3405
28 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 944
29 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 6586
30 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 10170
31 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1343
32 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 27504
33 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 10247
34 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 5937
35 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 9435
36 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 4479
37 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 910
38 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 2084
39 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 2481
40 การผ่อนชำระค่าปรับ 1112
41 การตีความกฎหมายภาษีอากร 898
42 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1246
43 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 2028
44 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 2668
45 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 7578
46 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 3261
47 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1601
48 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1268
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1502
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1192
51 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2768
52 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3401
53 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2041
54 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 4141
55 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2114
56 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 2353
57 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2336
58 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2381
59 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4758
60 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2105
61 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1927
62 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2695
63 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 5671
64 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 3762
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2930
66 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2092
67 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 7862
68 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1757
69 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 1058
70 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2909
71 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1966
72 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2418
73 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 687
74 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1425
75 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1672
76 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 896
77 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1124
78 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1216
79 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2550
80 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 826
81 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2179
82 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1199
83 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1944
84 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 3334
85 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 3539
86 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1559
87 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1845
88 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2484
89 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2394
90 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1966
91 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1345
92 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1145
93 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 3080
94 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1159
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1242
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 952
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 4195
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1246
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 847
100 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1075
101 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 3984
102 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 1039
103 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 951
104 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 909
105 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5627
106 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2751
107 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2053
108 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 912
109 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1338
110 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3788
111 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1224
112 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 1104
113 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 941
114 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 3370
115 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 901
116 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 873
117 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 2084