บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกไม้ 126
2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง 106
3 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้ามะพร้าว 114
4 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 91
5 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าไม้ Administrator 167
6 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ห้ามนำผ่าน 2559 123
7 ประกาศกรมป่าไม้ การครอบครองสิ่งประดิษฐไม้ 111
8 ไม้ปูพื้นรางลิ้น 124
9 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 188
10 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 292
11 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 296
12 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 304
13 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 386
14 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 379
15 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 347
16 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 367
17 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 463
18 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 389
19 ระเบียบการส่งข้าวออก 465
20 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 444
21 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 443
22 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 430
23 คู่มือการนำเข้าข้าว 379
24 การส่งออกกาแฟ 417
25 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 416
26 การนำเข้าพริกไท 401
27 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 397
28 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 420
29 การส่งออกไม้ 405
30 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 428
31 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 449
32 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 497
33 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 434
34 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 437
35 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 506
36 คู่มือการนำเข้าของเสีย 556
37 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 475
38 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 521
39 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 453
40 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 514
41 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 553
42 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 730
43 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 1056
44 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 490
45 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 838
46 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 528
47 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 572
48 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 527
49 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 453
50 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 461
51 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 478
52 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 490
53 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 473
54 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 447
55 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 484
56 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 482
57 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 491
58 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 487
59 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 592
60 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 549
61 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 494
62 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 473
63 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 400
64 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 498
65 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 435
66 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 453
67 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 436
68 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 459
69 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 450
70 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 551
71 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 426
72 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 1833
73 พระราชบัญญัติ สุรา 496
74 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 438
75 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 2443
76 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 490
77 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 460
78 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 480
79 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 607
80 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 546
81 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 501
82 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 468
83 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 1134
84 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 1332
85 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 470
86 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 502
87 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 496
88 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 485
89 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 578
90 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 640
91 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 571
92 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 631
93 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 570
94 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 594
95 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 609
96 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 637
97 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 611
98 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 685
99 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 705
100 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 491
101 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 513
102 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 528
103 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 611
104 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1108
105 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1114
106 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 1983
107 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 595
108 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 1517
109 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1306
110 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 712
111 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 493
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1439
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 527
114 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1923
115 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1428
116 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 446
117 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 541
118 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 559
119 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 2606
120 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 510
121 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 813
122 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 517
123 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 553
124 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 568
125 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 674
126 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 554
127 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 532
128 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 765
129 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 732
130 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 625
131 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 501
132 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 650
133 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 926
134 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 572
135 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 642
136 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 661
137 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 733
138 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 558
139 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 602
140 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 642
141 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 852
142 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2326
143 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 785
144 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 1682
145 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 639
146 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 548
147 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 566
148 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 598
149 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1206
150 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 578
151 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 566
152 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 558
153 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 702
154 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 630
155 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 601
156 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 1426
157 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 576
158 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 563
159 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 614
160 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 617
161 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 650
162 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 641
163 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 596
164 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 1263
165 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 631
166 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 653
167 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 611
168 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 597
169 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 488
170 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 825
171 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 565
172 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 855
173 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 514
174 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 597
175 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 631
176 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 592
177 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 616
178 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 727
179 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 2015
180 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 574
181 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 591
182 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 617
183 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 607
184 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 698
185 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 678
186 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 560
187 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 667
188 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 632
189 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 663
190 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1891
191 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2871
192 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1851
193 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1700
194 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1583
195 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 1592
196 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1615
197 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1702
198 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 778
199 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1727
200 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 2268
201 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 666
202 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 800
203 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 677
204 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 700
205 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 1306
206 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 710
207 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 585
208 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 1261
209 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 681
210 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 2882
211 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 1523
212 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 761
213 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 749
214 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 3288
215 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 632
216 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2347
217 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 651
218 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 2079
219 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1818
220 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 647
221 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 1022
222 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 618
223 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 556
224 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2435
225 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 5520
226 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 4110
227 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 744
228 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 1273
229 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 687
230 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 589
231 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 526
232 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 727
233 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 1100
234 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 1414
235 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 712
236 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 742
237 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 2194
238 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 597
239 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 1149
240 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 635
241 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1182
242 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 672
243 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 839
244 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 874
245 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 898
246 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 715
247 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 698
248 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 656
249 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 591
250 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 712
251 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 732
252 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 682
253 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 911
254 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 648
255 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 774
256 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 644
257 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 686
258 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1859
259 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 881
260 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 622
261 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 653
262 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1759
263 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 659
264 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1734
265 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 615
266 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 692
267 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 646
268 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 773
269 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 630
270 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1321
271 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 673
272 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 949
273 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 3065
274 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 637
275 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 646
276 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 831
277 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 711
278 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 685
279 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 668
280 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 713
281 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 735
282 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 810
283 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 675
284 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 896
285 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 593
286 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 3222
287 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 735
288 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 680
289 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 728
290 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1684
291 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 1276
292 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 888
293 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 8489
294 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 1055
295 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 2444
296 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 1354
297 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 710
298 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 866
299 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 1154
300 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 711
301 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 870
302 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 749
303 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 725
304 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 697
305 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 3828
306 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 977
307 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 5500
308 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 889
309 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 791
310 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 861
311 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 717
312 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 942
313 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 2120
314 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1284
315 การนำเข้ามะพร้าว 2875
316 การนำเข้าข้าวโพด 1479
317 การนำเข้าข้าว 5437
318 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1873
319 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 2122
320 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 9028
321 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 842
322 การอนุญาตนำเข้ายา 1579
323 การขึ้นทะเบียนยา 1404
324 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 3163
325 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 4718
326 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 5558
327 การนำเข้ายา Administrator 7154
328 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 647
329 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 2761
330 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2552
331 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 2214
332 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 938
333 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2970
334 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 2013
335 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 842
336 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2358
337 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2915
338 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1621
339 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 1056
340 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 939
341 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 873
342 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 936
343 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 847
344 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 859
345 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 2594
346 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 10180
347 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 2116
348 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1513
349 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 1018
350 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 720
351 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 926
352 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 826
353 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 1133
354 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1109
355 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 5112
356 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 793
357 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1735
358 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1507
359 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 1159
360 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 1652
361 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2825
362 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 1038
363 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 2113
364 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1131
365 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 1029
366 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 1163
367 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 938
368 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 739
369 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 2401
370 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1408
371 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 1048
372 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 819
373 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 828
374 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 1143
375 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1267
376 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1010
377 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1322
378 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 2753
379 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 805
380 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 892
381 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 3604
382 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1640
383 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1105
384 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 707
385 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 2164
386 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2845
387 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1524
388 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 952
389 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 731
390 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 998
391 การนำเข้ารถยนต์ 943
392 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1689
393 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 613
394 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 774
395 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 668
396 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 6149
397 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2586
398 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 591
399 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1817
400 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 4606
401 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 752
402 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 772
403 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 835
404 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1747
405 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 761
406 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 974
407 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 951
408 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 4167
409 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 2152
410 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 4844
411 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2641
412 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3672
413 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1435
414 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2912
415 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 1480
416 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 996
417 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1621
418 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 585
419 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2255
420 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 2962
421 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 698
422 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 942
423 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1937
424 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 773
425 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 716
426 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1823
427 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1105
428 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 10560
429 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 2191
430 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 4519
431 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 857
432 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 3839
433 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 679
434 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2247
435 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1024
436 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 3680
437 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1939
438 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1207
439 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2106
440 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 2578
441 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 1064
442 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 705
443 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 2227