บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 336
2 สิทธิลดอัตราอาอรตามประกาศกระทรวงการคลัง 156
3 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 298
4 พิกัดล่วงหน้า 192
5 ประมวลฯ ยกเว้นอากรของตามประเภท๓ 190
6 ประกาศคาเน 154
7 ประมวลฯ ยกเว้นอากรของตามประเภท๑ 183
8 ประมวลฯ พิกัดศุลกากรระบบฮาโมไนซ์ 229
9 ประมวลฯ การจำแนกประเภทพิกัด 211
10 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 164
11 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 161
12 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 139
13 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 150
14 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 149
15 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 132
16 4ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 222
17 ประกาศ ภาค๔ประเภท๑๙ 712
18 ประกาศ การยกเว้นอากรภาค๔ ประเภท๓ฉ 691
19 ประกาศ การยกเว้นอากร ภาค๔ ประเภท๑๑ 545
20 ภาชนะบรรจุกับการจำแนกพิกัดศุลกากร ระบบสารานุกรมภาษี 749
21 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 1059
22 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับส่วนประกอบของเครื่องจักร 754
23 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับโลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญตามหมวด15 830
24 ประมวลฯ ยกเว้นมาตรา 10 กรมศุลกากร 733
25 ประกาศ ยกเว้นมาตรา10 กรมศุลกากร 663
26 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 18 (ของส่งออกที่เคยนำเข้า) กรมศุลกากร 983
27 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 17 (ของนำเข้าเพื่อประชุม) กรมศุลกากร 809
28 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 16(ของใช้คนพิการ) กรมศุลกากร 915
29 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 15 (คอนเทนเนอร์) กรมศุลกากร 916
30 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 14 (ตังอย่างสินค้า) กรมศุลกากร 786
31 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 13 (ยุทธภัณฑ์) กรมศุลกากร 756
32 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 3 (ของนำเข้ามาชั่วคราว) กรมศุลกากร 898
33 ของยกเว้นอากร ประเภทที่12 (ของนำเข้าทางไปรษณีย์) กรมศุลกากร 934
34 ของยกเว้นอากร ประเภทที่11 (ของบริจาค) กรมศุลกากร 744
35 ของยกเว้นอากร ประเภทที่10(ของเอกสิทธิ์) กรมศุลกากร 745
36 ของยกเว้นอากร ประเภทที่9 (พืชผลเกษตรปลูกที่เกาะดอน) กรมศุลกากร 873
37 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 8(น้ำมันเชื้อเพลิง) กรมศุลกากร 790
38 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 7(ส่วนประกอบอากาศยานหรือเรือ) กรมศุลกากร 803
39 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 1-2(ของส่งกลับ) กรมศุลกากร 948
40 ของยกเว้นอากร ประเภท6 (ของใช้ในบ้านเรือน) กรมศุลกากร 920
41 ของยกเว้นอากร ประเภท4-5 (เหรียญรางวัล ของส่วนตัว) กรมศุลกากร 822
42 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติ มาตรา10พรก พิกัดฯ กรมศุลกากร 881
43 ของติดตัวผู้โดยสารขาเข้า กรมศุลกากร 1130
44 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1025
45 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 893
46 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 1089
47 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 3028
48 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 1052
49 ตัวบทของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 817
50 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 898
51 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2122
52 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักร กรมศุลกากร 3558
53 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับกลุ่มเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2129
54 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1849
55 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓๐ (แก้ไขล่าสุด) 911
56 ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการให้บริการจำแนกพิกัดล่วงหน้า 913
57 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ เอ ที เอ คาร์เนท์ 854
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการขอยกเว้นอากรตามภาค4 ประเภท 11 1053
59 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย การกำหนดราคาเพื่อการยกเว้นอากร 894
60 ของยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1855
61 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1918
62 ประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราอากรและยกเว้นอัตราอากรตามมาตรา 12 กระทรวงการคลัง 1015
63 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2155
64 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2338
65 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักรตอนที่ 85 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 3017
66 การจำแนกประเภทพิกัด เครื่องจักรตอนที่ 84 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 3622
67 การจำแนกประเภทเครื่องจักร พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1122
68 การจำแนกพิกัดเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 13684
69 การดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 894
70 พ.ร.ก พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓0 2179
71 ภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากร 2434
72 การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่อง UPS สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 4418
73 ประกาศกระทรวงการคลังมีผลย้อนหลังขัดมาตรา๑0ทวิหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2354
74 การบังคับใช้ประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1335
75 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1156
76 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ) ชนิด ศุทธยาลัย 1453
77 กุญแจ ชนิด ศุทธยาลัย 1907
78 ROBOT (หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) ชนิด ศุทธยาลัย 3450
79 การจำแนกประเภทสำหรับเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 4023
80 เสียรวม – เสียแยก ชนิด ศุทธยาลัย 986
81 ของที่ได้รับยกเว้น มาตรา 10 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 3543
82 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1364
83 พิธีการขอลดอัตราอากรและยกเว้นอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 5156
84 พิธีการขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ มาตรา 12 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1520
85 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 11997
86 พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ กรมศุลกากร 4165
87 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1830
88 ถุงมือ ชนิด ศุทธยาลัย 2319
89 การอุทธรณ์พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2248
90 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1135
91 การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 4252
92 การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1157
93 การใช้บังคับประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2530 ให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1053
94 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1993