บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 173
2 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 153
3 ประกาศการกำหนดราคาวิธีที่๑ 166
4 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 146
5 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 139
6 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 163
7 การประเมินและการแจ้งการประเมิน 244
8 กฎกระทรวง การกำหนดราคาศุลกากร ๒๕๖๐ 107
9 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 354
10 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 404
11 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 869
12 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 493
13 ราคาศุลกากร 980
14 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 684
15 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 610
16 ดอกเบี้ย 635
17 ค่าวัสดุ 546
18 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 686
19 ค่าระวางบรรทุก 602
20 ค่านายหน้า 681
21 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 536
22 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 537
23 การอุทธรณ์การประเมินอากร 612
24 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 569
25 การกำหนดราคาศุลกากร 729
26 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 558
27 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 588
28 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1903
29 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 931
30 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 758
31 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 755
32 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 7604
33 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 823
34 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1735
35 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 747
36 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 780
37 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 724
38 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 725
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 699
40 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 623
41 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 708
42 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 645
43 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 658
44 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 651
45 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 688
46 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 657
47 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 612
48 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 737
49 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1370
50 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5774
51 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 3144
52 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4458
53 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 987
54 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 1040
55 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 828
56 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 910
57 การตรวจสอบราคาสำแดง 2913
58 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 762
59 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 789
60 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 1235
61 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 686
62 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1813
63 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1102
64 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 851
65 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 879
66 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 754
67 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 731
68 ราคาหักทอน 1339
69 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3426
70 ราคาย้อนกลับ 1346
71 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 802
72 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 834
73 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3757
74 การเปรียบเทียบราคา 3292
75 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 880
76 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 1415
77 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 820
78 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1980
79 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 909
80 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1788
81 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2527
82 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 902
83 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 1142
84 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 727
85 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 724
86 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 713
87 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 802
88 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 765
89 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 815
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1429
91 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 905
92 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 726
93 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 2254
94 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 3501
95 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 3716
96 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1858
97 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 872
98 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 1173
99 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 2659
100 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 760
101 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3112
102 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1080
103 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 1216
104 กฎกระทรวง 893