บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 127
2 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 112
3 ประกาศการกำหนดราคาวิธีที่๑ 121
4 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 109
5 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 103
6 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 122
7 การประเมินและการแจ้งการประเมิน 201
8 กฎกระทรวง การกำหนดราคาศุลกากร ๒๕๖๐ 76
9 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 315
10 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 372
11 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 777
12 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 470
13 ราคาศุลกากร 918
14 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 653
15 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 566
16 ดอกเบี้ย 595
17 ค่าวัสดุ 510
18 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 659
19 ค่าระวางบรรทุก 563
20 ค่านายหน้า 639
21 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 510
22 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 508
23 การอุทธรณ์การประเมินอากร 575
24 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 535
25 การกำหนดราคาศุลกากร 690
26 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 519
27 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 546
28 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1790
29 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 884
30 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 725
31 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 719
32 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 6956
33 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 787
34 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1645
35 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 716
36 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 748
37 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 691
38 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 694
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 664
40 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 594
41 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 674
42 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 610
43 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 628
44 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 613
45 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 659
46 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 635
47 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 575
48 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 707
49 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1339
50 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5507
51 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 2937
52 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4199
53 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 941
54 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 1010
55 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 800
56 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 862
57 การตรวจสอบราคาสำแดง 2817
58 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 735
59 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 760
60 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 1169
61 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 651
62 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1740
63 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1027
64 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 825
65 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 856
66 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 730
67 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 696
68 ราคาหักทอน 1232
69 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3233
70 ราคาย้อนกลับ 1197
71 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 775
72 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 798
73 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3583
74 การเปรียบเทียบราคา 3092
75 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 800
76 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 1306
77 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 792
78 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1923
79 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 889
80 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1729
81 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2451
82 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 879
83 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 1072
84 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 695
85 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 685
86 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 682
87 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 778
88 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 742
89 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 763
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1376
91 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 873
92 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 693
93 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 2128
94 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 3337
95 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 3523
96 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1759
97 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 855
98 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 1099
99 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 2474
100 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 732
101 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2991
102 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1054
103 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 1153
104 กฎกระทรวง 868