บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพิธีการ ของตกค้าง 180
2 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 136
3 ประมวลฯการรามใบขนสินค้าและติดเงื่อนไขใบอนุญาต 169
4 ประมวลฯ พิธีการศุลกากรทางบก 148
5 ประมวลฯ พิธีการที่ด่านศุลกากร 136
6 ประมวลฯ การยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้า 116
7 ประมวลฯ การจัดเก็บอากรปากระวาง ทางบก 156
8 ประมวลฯ การแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า 125
9 ประมวลการเเก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ 117
10 ประมวลการแก้ไขใบขนสินค้าขาออก 136
11 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 117
12 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 90
13 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 97
14 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 87
15 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 80
16 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 114
17 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 92
18 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 101
19 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 81
20 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 79
21 ประกาศกรมฯการฏิบัติพิธีการผ่านเคาน์เตอรเซอวิส 107
22 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกเล็กน้อยตามแนวชายแดน 90
23 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 113
24 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 97
25 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 98
26 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 100
27 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 340
28 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 264
29 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 282
30 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 240
31 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 286
32 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 247
33 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 246
34 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 271
35 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 286
36 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 257
37 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 276
38 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 293
39 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 308
40 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 283
41 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 289
42 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 280
43 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 334
44 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 351
45 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 301
46 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 286
47 ประกาศคาเน 287
48 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 296
49 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 272
50 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 354
51 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 309
52 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 261
53 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 315
54 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 332
55 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 302
56 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 281
57 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 271
58 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 265
59 พิธีการการค้าชายฝั่ง 294
60 การขอจัดตั้งICD 317
61 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 353
62 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 312
63 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 304
64 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 481
65 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 440
66 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 506
67 ประกาศ ของตกค้าง 435
68 การจำลองเอกสาร 532
69 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 547
70 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 650
71 แผนภูมิการส่งออกไม้ 431
72 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 474
73 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 482
74 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 458
75 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 509
76 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 491
77 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 545
78 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 505
79 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 408
80 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 495
81 การส่งออกแร่ 419
82 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 564
83 การควบคุมการส่งออกไม้ 433
84 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 512
85 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 571
86 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 553
87 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 530
88 ขั้นตอนการส่งออก 691
89 การส่งออกทุเรียนไปจีน 493
90 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 541
91 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 522
92 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 594
93 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 511
94 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 499
95 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 512
96 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 571
97 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 572
98 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 532
99 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 584
100 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 591
101 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 777
102 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 705
103 ของขนขึ้นผิดท่า 680
104 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 655
105 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 709
106 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 675
107 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 624
108 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 690
109 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1163
110 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 690
111 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 649
112 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 670
113 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 645
114 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 720
115 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 661
116 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 3275
117 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 659
118 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 766
119 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 672
120 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 646
121 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 569
122 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 548
123 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 586
124 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 609
125 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 618
126 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 717
127 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 714
128 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 673
129 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 561
130 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 543
131 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 526
132 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 648
133 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 612
134 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 674
135 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 798
136 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 652
137 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 618
138 การวางประกัน 595
139 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 660
140 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 732
141 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 766
142 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 800
143 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 769
144 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 583
145 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 691
146 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 661
147 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 698
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 698
149 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 663
150 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 615
151 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 631
152 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 628
153 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 695
154 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 604
155 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 687
156 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 683
157 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 700
158 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 630
159 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 563
160 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 681
161 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 725
162 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 681
163 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 911
164 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 882
165 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 995
166 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 580
167 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 650
168 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 538
169 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 566
170 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 670
171 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 580
172 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 620
173 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 586
174 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 627
175 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 736
176 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 605
177 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 569
178 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 646
179 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 618
180 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 593
181 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 633
182 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 708
183 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 674
184 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 652
185 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 610
186 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 583
187 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 585
188 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 820
189 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 600
190 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 593
191 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 650
192 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 572
193 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 663
194 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 3203
195 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 622
196 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 673
197 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 742
198 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 7031
199 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 1065
200 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 6169
201 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 1351
202 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1917
203 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 825
204 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 4743
205 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 2153
206 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 1148
207 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 958
208 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 1039
209 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 744
210 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 1347
211 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 3056
212 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 1651
213 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 6595
214 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 1011
215 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 1233
216 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 4872
217 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 1370
218 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 760
219 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 838
220 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 661
221 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 7640
222 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 4983
223 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 859
224 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 2246
225 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 9254
226 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1598
227 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1597
228 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 754
229 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2246
230 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 4153
231 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2880
232 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 929
233 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1819
234 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1700
235 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 726
236 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 1098
237 พิธีการส่งออกยาง 644
238 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 782
239 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 853
240 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 801
241 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 683
242 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 952
243 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 915
244 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 639
245 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 762
246 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 905
247 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 2219
248 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1659
249 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1661
250 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2011
251 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3725
252 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3580
253 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 2107
254 การเสียภาษี 7762
255 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 8877
256 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 5320
257 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4836
258 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 6704
259 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1411
260 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 16151
261 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 901
262 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2152
263 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 2043
264 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1839
265 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 934
266 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 950
267 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 2019
268 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 4916
269 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 1055
270 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1541
271 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 1005
272 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 6530
273 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2054
274 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 8249
275 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1376
276 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1038
277 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3816
278 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 877
279 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1128
280 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1024
281 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3752
282 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 959
283 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1369
284 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2700
285 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1518
286 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 7987
287 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2743
288 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1742
289 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 3069
290 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2006