บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การระงับคดีในความผิดศุลกากร

 

การระงับคดีในความผิดศุลกากร

1.  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        มาตรา 102  “ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 102 ทวิ ถ้าบุคคลใดจะต้องถูกฟ้องตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยอม/และให้ค่าปรับหรือได้ทำความตกลง หรือทำทัณฑ์บน หรือให้ประกัน ตามที่อธิบดีจะเห็นสมควรแล้ว อธิบดีจะงดการฟ้องร้องเสียก็ได้ และการที่อธิบดีงดการฟ้องร้องเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นอันคุ้มผู้กระทำผิดนั้น ในการที่จะฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดอันนั้น”

        “ในกรณีความผิดเกี่ยวกับอากรเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกกฎกระทรวงมอบอำนาจให้พนักงานสอบสวนทำการเปรียบเทียบปรับและงดการฟ้องร้องก็ได้”

        “ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรที่จะฟ้องบุคคลใดฐานกระทำหรือยื่นคำสำแดงหรือบันทึกเรื่องราวซึ่งเป็นความเท็จหรือเป็นความไม่บริบูรณ์หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือฐานหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงด้วยประการใด ๆ บรรดาการเสียอากรตามจำนวนที่ควรต้องเสีย หรือการจำกัด หรือการห้าม ให้อธิบดีบันทึกความเห็นว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงควรฟ้องผู้กระทำผิด”

        มาตรา 102 ทวิ  “สำหรับความผิดตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2490 และมาตรา 31 มาตรา 36 และมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 และมาตรา 5 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 ถ้าราคาของกลางรวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วเกินกว่าสี่หมื่นบาท ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนกรมตำรวจ ที่จะเปรียบเทียบและงดการฟ้องร้อง และการที่คณะกรรมการงดการฟ้องร้องเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นอันคุ้มกันผู้กระทำผิดนั้น ในการที่จะถูกฟ้องร้องต้องไปในกรณีความผิดอันนั้น”

          ตามมาตรา 102 กำหนดให้อำนาจอธิบดีอนุมัติระงับคดีในคดีผิดศุลกากร และให้ถือว่าเป็นอันคุ้มความผิดนั้นในการที่จะฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดอันนั้น หมายความว่า เมื่ออธิบดีได้อนุมัติระงับคดีนั้นแล้ว คดีได้ระงับไปจะนำไปฟ้องศาลไม่ได้ สำหรับมาตรา 102 ทวิเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 102ที่ กำหนดสำหรับความผิดตามมาตรา 27 มาตรา 31 มาตรา 36 และมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ มาตรา 5 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 ที่ราคาของกลางรวมค่าอากรเกินกว่าสี่หมื่นบาทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติระงับคดี ข้อสังเกตสำหรับความผิดฐานรับของหนีภาษีศุลกากรหรือหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรตามมาตรา 27 ทวิ ไม่ว่าราคาของกลางรวมค่าอากรจะเกินกว่าสี่หมื่นบาท ยังคงเป็นอำนาจของอธิบดีในการอนุมัติระงับคดี ตามมาตรา 102 เพราะมิได้มีบัญญัติให้มาตรา 27 ทวิ ต้องอยู่ในบังคับของมาตรา 102 ทวิ

2 ขั้นตอนการระงับคดี

        ขั้นตอนการอนุมัติระงับคดี ได้มอบอำนาจให้ข้าราชการในระดับ ที่กำหนดพิจารณาสั่งคดีไปก่อนตามเกณฑ์การสั่งคดี และให้ผู้กระทำผิดวางประกันให้คุ้มค่าปรับและ/หรือชำระค่าอากรหรือวางประกันค่าอากรให้ครบถ้วน และ/หรือยกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน แต่คดีจะยังไม่ระงับไปต้องนำคดีเสนออธิบดี หรือ ผู้ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบฯ เพื่ออนุมัติระงับคดีและเมื่อได้อนุมัติระงับคดีแล้วจึงจะถือว่าเป็นอันคุ้มผู้กระทำผิดนั้นไม่สามารถนำความผิดนั้นไปฟ้องคดีได้

3  กฎกระทรวงการคลัง

        กฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2497 กำหนดว่า สำหรับความตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469  แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 31 มาตรา 36 และมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และมาตรา 5 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 เกี่ยวกับอากรเล็ก ๆ น้อย ๆ เฉพาะรายที่อัตราโทษอย่างสูงไม่เกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจทำการเปรียบเทียบปรับและงดการฟ้องร้อง