บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศฯการนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 175
2 ประกาศฯการขออนุญาตการประกอบการในเขตปลอดอากร 185
3 ประกาศฯ กำหนดของที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 161
4 ประกาศฯ กำหนดการประกอบการในเขตปลอดอากร 136
5 ประกาศฯ การขอจัดตั้งเขตประกอบการเสรี 178
6 ประกาศการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด 139
7 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 217
8 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 240
9 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 275
10 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 235
11 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 277
12 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 274
13 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 534
14 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 243
15 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 301
16 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 610
17 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 327
18 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 329
19 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 559
20 การส่งเสริมการลงทุน 663
21 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 694
22 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 766
23 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 862
24 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 881
25 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 853
26 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 818
27 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 848
28 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 767
29 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 802
30 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 777
31 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 810
32 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 680
33 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 673
34 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 608
35 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 773
36 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 757
37 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 752
38 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 636
39 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 564
40 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 676
41 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 860
42 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 587
43 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 710
44 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 596
45 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 611
46 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1481
47 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1099
48 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1279
49 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1451
50 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1635
51 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 619
52 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1634
53 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2757
54 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 1000
55 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1492
56 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 901
57 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 793
58 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 4567
59 หลักการการนิคม 677
60 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 653
61 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 649
62 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 996
63 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 697
64 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 640
65 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1684
66 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1606
67 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 741
68 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 7030
69 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1837
70 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 963
71 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 959
72 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1410
73 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 2087
74 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 700
75 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 683
76 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 685
77 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 2043
78 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1705
79 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 714
80 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 830
81 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1746
82 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 735
83 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 767
84 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1793
85 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 14594
86 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1937
87 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 645
88 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2081
89 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1031
90 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 929
91 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1027
92 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 899
93 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 1374
94 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 862
95 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 833
96 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1512
97 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1100
98 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 965
99 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1847
100 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 892
101 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 2055
102 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 4537
103 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 931
104 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 901
105 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1055
106 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 817
107 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2887
108 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1649
109 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1272
110 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2310
111 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2662
112 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1946
113 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 3185
114 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2705
115 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1956
116 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 6214
117 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 4976
118 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2356
119 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2436