บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศฯการนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 200
2 ประกาศฯการขออนุญาตการประกอบการในเขตปลอดอากร 199
3 ประกาศฯ กำหนดของที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 190
4 ประกาศฯ กำหนดการประกอบการในเขตปลอดอากร 151
5 ประกาศฯ การขอจัดตั้งเขตประกอบการเสรี 206
6 ประกาศการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด 161
7 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 240
8 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 253
9 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 299
10 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 261
11 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 295
12 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 303
13 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 613
14 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 267
15 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 326
16 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 745
17 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 356
18 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 349
19 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 584
20 การส่งเสริมการลงทุน 693
21 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 726
22 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 788
23 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 895
24 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 910
25 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 890
26 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 834
27 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 863
28 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 791
29 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 820
30 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 810
31 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 823
32 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 697
33 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 706
34 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 638
35 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 797
36 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 782
37 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 770
38 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 655
39 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 586
40 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 693
41 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 884
42 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 604
43 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 727
44 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 616
45 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 625
46 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1520
47 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1165
48 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1327
49 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1471
50 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1676
51 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 636
52 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1688
53 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2892
54 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 1029
55 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1556
56 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 926
57 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 819
58 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 4879
59 หลักการการนิคม 701
60 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 679
61 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 676
62 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 1019
63 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 710
64 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 660
65 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1737
66 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1653
67 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 763
68 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 7267
69 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1934
70 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 985
71 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 999
72 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1483
73 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 2177
74 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 721
75 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 704
76 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 699
77 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 2109
78 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1791
79 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 742
80 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 848
81 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1812
82 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 762
83 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 781
84 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1841
85 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 15282
86 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2019
87 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 666
88 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2143
89 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1052
90 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 947
91 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1047
92 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 924
93 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 1473
94 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 885
95 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 861
96 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1577
97 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1128
98 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 988
99 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1903
100 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 905
101 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 2126
102 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 4868
103 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 953
104 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 918
105 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1083
106 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 835
107 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2991
108 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1707
109 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1289
110 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2368
111 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2765
112 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2023
113 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 3274
114 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2776
115 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2015
116 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 6374
117 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 5305
118 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2427
119 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2509