บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 30
2 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 55
3 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 26
4 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 47
5 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 246
6 การส่งเสริมการลงทุน 309
7 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 339
8 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 464
9 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 499
10 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 518
11 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 517
12 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 499
13 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 521
14 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 455
15 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 502
16 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 467
17 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 530
18 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 402
19 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 405
20 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 353
21 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 445
22 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 433
23 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 396
24 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 373
25 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 344
26 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 392
27 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 586
28 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 334
29 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 410
30 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 350
31 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 365
32 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 447
33 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 626
34 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 772
35 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 519
36 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1050
37 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 383
38 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1034
39 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1429
40 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 552
41 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 955
42 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 607
43 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 533
44 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2374
45 หลักการการนิคม 429
46 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 423
47 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 437
48 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 576
49 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 456
50 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 420
51 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1198
52 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1100
53 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 474
54 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 4116
55 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 881
56 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 673
57 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 634
58 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 673
59 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1556
60 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 487
61 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 412
62 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 446
63 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 1520
64 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1157
65 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 484
66 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 643
67 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1228
68 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 535
69 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 549
70 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1000
71 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 9783
72 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1435
73 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 439
74 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1497
75 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 802
76 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 667
77 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 775
78 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 640
79 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 889
80 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 651
81 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 620
82 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1100
83 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 837
84 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 723
85 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1394
86 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 688
87 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 1412
88 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 3037
89 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 687
90 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 665
91 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 843
92 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 647
93 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1639
94 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1239
95 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1016
96 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1892
97 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1795
98 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1505
99 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 2521
100 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1978
101 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1344
102 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 4732
103 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 1849
104 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1662
105 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1755