บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 64
2 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 58
3 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 61
4 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 62
5 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 69
6 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 65
7 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 157
8 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 75
9 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 131
10 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 242
11 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 130
12 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 158
13 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 393
14 การส่งเสริมการลงทุน 430
15 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 494
16 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 590
17 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 649
18 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 665
19 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 641
20 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 619
21 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 664
22 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 578
23 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 632
24 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 579
25 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 648
26 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 512
27 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 504
28 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 450
29 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 588
30 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 551
31 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 525
32 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 493
33 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 435
34 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 518
35 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 696
36 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 431
37 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 527
38 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 463
39 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 472
40 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 603
41 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 797
42 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 992
43 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 714
44 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1312
45 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 467
46 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1317
47 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1861
48 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 732
49 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1183
50 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 730
51 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 634
52 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2997
53 หลักการการนิคม 524
54 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 537
55 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 523
56 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 707
57 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 546
58 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 512
59 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1395
60 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1327
61 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 600
62 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 4876
63 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1156
64 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 810
65 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 763
66 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 944
67 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1785
68 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 572
69 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 530
70 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 535
71 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 1708
72 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1362
73 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 585
74 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 722
75 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1420
76 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 618
77 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 641
78 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1160
79 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 11224
80 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1622
81 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 514
82 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1731
83 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 880
84 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 765
85 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 892
86 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 727
87 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 965
88 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 729
89 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 709
90 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1257
91 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 921
92 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 833
93 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1547
94 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 769
95 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 1626
96 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 3495
97 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 787
98 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 770
99 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 928
100 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 719
101 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1841
102 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1389
103 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1119
104 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2042
105 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2097
106 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1685
107 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 2742
108 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2282
109 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1555
110 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 5273
111 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 2432
112 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1956
113 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1990