บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 3
2 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 6
3 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 3
4 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 17
5 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 199
6 การส่งเสริมการลงทุน 277
7 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 301
8 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 426
9 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 463
10 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 483
11 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 485
12 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 464
13 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 482
14 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 428
15 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 463
16 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 440
17 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 500
18 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 379
19 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 387
20 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 332
21 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 409
22 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 397
23 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 381
24 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 344
25 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 324
26 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 355
27 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 564
28 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 309
29 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 375
30 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 324
31 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 330
32 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 405
33 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 573
34 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 711
35 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 482
36 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 985
37 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 362
38 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 957
39 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1315
40 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 502
41 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 895
42 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 575
43 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 502
44 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2157
45 หลักการการนิคม 400
46 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 393
47 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 416
48 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 533
49 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 433
50 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 403
51 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1140
52 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1036
53 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 445
54 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 3910
55 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 823
56 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 630
57 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 594
58 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 625
59 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1485
60 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 462
61 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 388
62 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 425
63 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 1466
64 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1080
65 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 458
66 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 623
67 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1175
68 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 511
69 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 519
70 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 954
71 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 9420
72 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1374
73 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 423
74 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1420
75 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 779
76 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 638
77 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 745
78 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 619
79 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 863
80 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 631
81 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 596
82 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1050
83 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 817
84 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 695
85 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1349
86 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 663
87 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 1348
88 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 2807
89 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 660
90 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 632
91 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 822
92 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 627
93 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1578
94 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1190
95 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 988
96 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1841
97 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1708
98 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1443
99 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 2454
100 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1883
101 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1288
102 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 4563
103 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 1697
104 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1589
105 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1680