บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 8
2 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 15
3 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 9
4 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 57
5 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 99
6 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 55
7 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 78
8 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 292
9 การส่งเสริมการลงทุน 345
10 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 378
11 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 488
12 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 534
13 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 552
14 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 548
15 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 527
16 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 562
17 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 478
18 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 533
19 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 492
20 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 562
21 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 429
22 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 428
23 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 377
24 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 481
25 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 455
26 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 422
27 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 395
28 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 368
29 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 425
30 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 613
31 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 357
32 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 437
33 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 378
34 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 389
35 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 478
36 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 668
37 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 842
38 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 565
39 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1104
40 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 400
41 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1108
42 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1535
43 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 603
44 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1004
45 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 633
46 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 555
47 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2574
48 หลักการการนิคม 451
49 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 451
50 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 454
51 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 607
52 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 482
53 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 439
54 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1252
55 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1155
56 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 509
57 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 4302
58 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 952
59 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 713
60 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 669
61 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 753
62 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1632
63 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 507
64 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 444
65 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 470
66 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 1569
67 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1216
68 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 509
69 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 661
70 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1282
71 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 552
72 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 571
73 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1042
74 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 10346
75 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1476
76 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 454
77 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1558
78 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 823
79 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 696
80 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 807
81 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 665
82 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 907
83 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 672
84 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 646
85 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1145
86 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 864
87 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 757
88 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1431
89 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 712
90 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 1476
91 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 3213
92 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 715
93 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 698
94 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 869
95 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 665
96 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1690
97 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1286
98 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1048
99 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1930
100 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1883
101 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1566
102 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 2579
103 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2093
104 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1404
105 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 4932
106 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 2031
107 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1755
108 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1820