บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศฯการนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 254
2 ประกาศฯการขออนุญาตการประกอบการในเขตปลอดอากร 241
3 ประกาศฯ กำหนดของที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 256
4 ประกาศฯ กำหนดการประกอบการในเขตปลอดอากร 190
5 ประกาศฯ การขอจัดตั้งเขตประกอบการเสรี 262
6 ประกาศการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด 230
7 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 297
8 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 288
9 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 368
10 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 316
11 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 339
12 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 368
13 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 762
14 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 324
15 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 381
16 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 937
17 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 413
18 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 404
19 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 645
20 การส่งเสริมการลงทุน 748
21 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 769
22 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 831
23 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 959
24 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 964
25 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 952
26 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 878
27 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 899
28 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 838
29 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 862
30 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 848
31 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 864
32 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 740
33 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 757
34 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 690
35 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 874
36 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 845
37 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 827
38 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 707
39 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 635
40 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 730
41 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 936
42 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 647
43 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 767
44 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 668
45 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 668
46 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1591
47 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1279
48 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1410
49 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1516
50 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1752
51 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 685
52 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1766
53 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3116
54 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 1070
55 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1668
56 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 980
57 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 878
58 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 5534
59 หลักการการนิคม 754
60 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 728
61 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 727
62 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 1085
63 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 747
64 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 699
65 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1824
66 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1727
67 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 804
68 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 7756
69 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 2160
70 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1040
71 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1082
72 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1563
73 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 2298
74 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 773
75 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 749
76 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 739
77 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 2193
78 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1900
79 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 796
80 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 887
81 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1937
82 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 811
83 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 820
84 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1929
85 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 16492
86 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2137
87 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 712
88 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2275
89 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1102
90 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 988
91 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1087
92 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 982
93 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 1674
94 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 933
95 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 922
96 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1692
97 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1196
98 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1029
99 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1993
100 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 959
101 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 2255
102 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 5420
103 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 1000
104 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 961
105 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1136
106 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 873
107 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 3153
108 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1840
109 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1333
110 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2482
111 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2920
112 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2131
113 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 3459
114 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2917
115 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2124
116 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 6614
117 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 5796
118 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2546
119 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2661