บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศฯการนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 15
2 ประกาศฯการขออนุญาตการประกอบการในเขตปลอดอากร 15
3 ประกาศฯ กำหนดของที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 13
4 ประกาศฯ กำหนดการประกอบการในเขตปลอดอากร 11
5 ประกาศฯ การขอจัดตั้งเขตประกอบการเสรี 16
6 ประกาศการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด 13
7 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 99
8 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 98
9 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 104
10 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 107
11 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 116
12 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 109
13 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 234
14 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 116
15 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 179
16 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 310
17 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 174
18 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 209
19 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 436
20 การส่งเสริมการลงทุน 489
21 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 562
22 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 644
23 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 706
24 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 740
25 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 699
26 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 675
27 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 714
28 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 633
29 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 683
30 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 628
31 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 689
32 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 556
33 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 554
34 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 496
35 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 633
36 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 600
37 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 583
38 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 537
39 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 471
40 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 566
41 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 747
42 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 476
43 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 574
44 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 503
45 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 513
46 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 738
47 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 866
48 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1067
49 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 853
50 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1390
51 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 511
52 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1404
53 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2019
54 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 789
55 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1255
56 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 776
57 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 671
58 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3205
59 หลักการการนิคม 567
60 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 566
61 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 558
62 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 756
63 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 588
64 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 549
65 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1463
66 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1390
67 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 640
68 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 5239
69 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1267
70 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 859
71 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 808
72 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1041
73 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1861
74 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 608
75 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 568
76 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 566
77 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 1777
78 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1427
79 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 625
80 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 751
81 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1500
82 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 646
83 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 677
84 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1220
85 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 11824
86 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1688
87 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 546
88 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1819
89 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 918
90 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 802
91 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 928
92 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 769
93 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 1005
94 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 769
95 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 737
96 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1315
97 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 958
98 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 869
99 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1608
100 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 801
101 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 1711
102 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 3677
103 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 830
104 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 796
105 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 961
106 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 743
107 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1918
108 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1437
109 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1163
110 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2095
111 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2203
112 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1736
113 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 2824
114 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2374
115 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1632
116 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 5459
117 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 2709
118 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2061
119 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2063