บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศฯการนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 88
2 ประกาศฯการขออนุญาตการประกอบการในเขตปลอดอากร 94
3 ประกาศฯ กำหนดของที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 90
4 ประกาศฯ กำหนดการประกอบการในเขตปลอดอากร 72
5 ประกาศฯ การขอจัดตั้งเขตประกอบการเสรี 99
6 ประกาศการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด 82
7 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 164
8 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 187
9 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 190
10 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 179
11 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 192
12 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 185
13 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 360
14 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 182
15 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 245
16 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 436
17 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 256
18 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 275
19 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 499
20 การส่งเสริมการลงทุน 577
21 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 631
22 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 715
23 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 799
24 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 819
25 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 789
26 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 762
27 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 791
28 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 709
29 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 750
30 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 710
31 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 752
32 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 611
33 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 618
34 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 555
35 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 711
36 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 679
37 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 680
38 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 588
39 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 521
40 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 625
41 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 811
42 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 539
43 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 641
44 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 549
45 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 566
46 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1050
47 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 972
48 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1173
49 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1108
50 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1520
51 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 575
52 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1531
53 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2292
54 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 898
55 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1382
56 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 851
57 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 731
58 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3635
59 หลักการการนิคม 629
60 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 603
61 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 604
62 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 816
63 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 638
64 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 595
65 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1576
66 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1495
67 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 693
68 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 5890
69 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1441
70 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 906
71 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 877
72 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1234
73 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1973
74 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 654
75 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 631
76 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 623
77 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 1878
78 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1568
79 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 668
80 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 784
81 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1615
82 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 683
83 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 721
84 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1384
85 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 12579
86 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1806
87 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 586
88 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1927
89 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 974
90 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 858
91 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 974
92 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 833
93 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 1115
94 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 820
95 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 776
96 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1402
97 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1024
98 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 915
99 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1716
100 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 842
101 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 1891
102 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 3945
103 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 881
104 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 843
105 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1005
106 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 774
107 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2687
108 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1528
109 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1210
110 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2193
111 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2390
112 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1823
113 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 2974
114 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2513
115 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1792
116 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 5805
117 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 3568
118 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2215
119 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2229