บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศฯการนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 156
2 ประกาศฯการขออนุญาตการประกอบการในเขตปลอดอากร 168
3 ประกาศฯ กำหนดของที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 143
4 ประกาศฯ กำหนดการประกอบการในเขตปลอดอากร 121
5 ประกาศฯ การขอจัดตั้งเขตประกอบการเสรี 161
6 ประกาศการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด 125
7 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 206
8 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 225
9 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 255
10 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 218
11 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 256
12 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 257
13 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 505
14 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 226
15 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 284
16 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 565
17 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 306
18 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 314
19 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 542
20 การส่งเสริมการลงทุน 647
21 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 677
22 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 753
23 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 850
24 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 868
25 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 838
26 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 805
27 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 834
28 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 752
29 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 788
30 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 764
31 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 795
32 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 664
33 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 661
34 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 596
35 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 758
36 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 742
37 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 734
38 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 625
39 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 553
40 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 661
41 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 846
42 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 576
43 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 698
44 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 584
45 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 599
46 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1456
47 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1056
48 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1253
49 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1437
50 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1610
51 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 607
52 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1612
53 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2657
54 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 973
55 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1466
56 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 888
57 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 781
58 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 4210
59 หลักการการนิคม 664
60 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 640
61 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 635
62 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 861
63 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 684
64 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 631
65 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1653
66 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1580
67 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 730
68 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 6842
69 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1678
70 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 946
71 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 921
72 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1355
73 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 2054
74 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 687
75 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 669
76 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 670
77 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 1953
78 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1665
79 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 700
80 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 812
81 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1710
82 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 719
83 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 752
84 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1760
85 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 13979
86 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1906
87 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 628
88 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2027
89 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1015
90 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 911
91 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1011
92 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 878
93 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 1269
94 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 848
95 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 815
96 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1479
97 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1068
98 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 951
99 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1816
100 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 880
101 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 2011
102 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 4316
103 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 914
104 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 889
105 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1041
106 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 799
107 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2820
108 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1605
109 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1255
110 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2275
111 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2576
112 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1905
113 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 3126
114 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2641
115 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1912
116 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 6086
117 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 4523
118 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2320
119 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2389