บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 29
2 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 23
3 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 26
4 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 27
5 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 30
6 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 34
7 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 82
8 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 42
9 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 93
10 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 173
11 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 87
12 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 115
13 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 348
14 การส่งเสริมการลงทุน 387
15 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 438
16 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 534
17 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 589
18 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 605
19 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 597
20 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 568
21 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 614
22 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 528
23 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 585
24 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 534
25 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 606
26 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 468
27 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 465
28 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 413
29 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 532
30 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 495
31 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 470
32 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 443
33 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 398
34 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 469
35 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 651
36 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 394
37 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 483
38 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 421
39 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 431
40 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 544
41 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 733
42 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 923
43 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 625
44 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1195
45 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 434
46 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1227
47 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1700
48 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 671
49 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1105
50 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 686
51 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 593
52 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2795
53 หลักการการนิคม 481
54 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 495
55 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 485
56 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 656
57 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 512
58 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 471
59 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1329
60 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1243
61 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 553
62 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 4563
63 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1035
64 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 762
65 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 709
66 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 842
67 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1711
68 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 535
69 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 486
70 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 501
71 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 1637
72 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1290
73 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 546
74 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 691
75 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1353
76 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 586
77 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 605
78 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1102
79 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 10765
80 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1550
81 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 483
82 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1640
83 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 851
84 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 731
85 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 848
86 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 693
87 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 933
88 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 698
89 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 677
90 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1208
91 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 890
92 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 797
93 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1494
94 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 742
95 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 1552
96 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 3357
97 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 753
98 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 736
99 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 894
100 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 692
101 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1769
102 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1337
103 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1082
104 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1984
105 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1993
106 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1630
107 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 2663
108 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2190
109 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1482
110 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 5092
111 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 2233
112 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1860
113 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1918