บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศฯการนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 56
2 ประกาศฯการขออนุญาตการประกอบการในเขตปลอดอากร 57
3 ประกาศฯ กำหนดของที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 55
4 ประกาศฯ กำหนดการประกอบการในเขตปลอดอากร 45
5 ประกาศฯ การขอจัดตั้งเขตประกอบการเสรี 61
6 ประกาศการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด 50
7 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 135
8 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 141
9 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 138
10 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 147
11 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 159
12 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 147
13 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 296
14 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 152
15 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 214
16 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 366
17 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 213
18 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 244
19 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 467
20 การส่งเสริมการลงทุน 540
21 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 598
22 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 682
23 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 759
24 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 778
25 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 750
26 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 714
27 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 757
28 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 674
29 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 719
30 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 663
31 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 719
32 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 581
33 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 585
34 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 526
35 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 669
36 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 638
37 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 626
38 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 561
39 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 497
40 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 597
41 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 781
42 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 510
43 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 607
44 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 524
45 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 539
46 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 877
47 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 915
48 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1114
49 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 973
50 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1460
51 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 543
52 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1469
53 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2143
54 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 841
55 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1316
56 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 810
57 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 705
58 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3426
59 หลักการการนิคม 603
60 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 584
61 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 580
62 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 788
63 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 612
64 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 572
65 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1522
66 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1441
67 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 665
68 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 5575
69 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1334
70 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 881
71 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 840
72 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1121
73 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1912
74 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 631
75 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 594
76 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 584
77 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 1824
78 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1476
79 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 645
80 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 766
81 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1553
82 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 663
83 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 698
84 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1260
85 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 12201
86 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1735
87 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 565
88 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1872
89 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 943
90 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 824
91 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 950
92 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 800
93 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 1040
94 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 795
95 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 758
96 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1354
97 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 980
98 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 893
99 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1652
100 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 823
101 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 1798
102 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 3806
103 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 857
104 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 814
105 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 984
106 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 758
107 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2604
108 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1478
109 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1188
110 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2134
111 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2281
112 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1774
113 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 2884
114 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2437
115 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1687
116 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 5592
117 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 3000
118 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2125
119 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2123