บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศฯการนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 126
2 ประกาศฯการขออนุญาตการประกอบการในเขตปลอดอากร 133
3 ประกาศฯ กำหนดของที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 126
4 ประกาศฯ กำหนดการประกอบการในเขตปลอดอากร 104
5 ประกาศฯ การขอจัดตั้งเขตประกอบการเสรี 134
6 ประกาศการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด 109
7 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 194
8 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 211
9 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 226
10 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 203
11 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 226
12 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 229
13 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 439
14 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 210
15 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 272
16 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 500
17 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 289
18 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 299
19 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 523
20 การส่งเสริมการลงทุน 609
21 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 656
22 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 739
23 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 835
24 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 845
25 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 820
26 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 789
27 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 818
28 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 736
29 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 777
30 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 749
31 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 779
32 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 639
33 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 643
34 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 582
35 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 736
36 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 711
37 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 707
38 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 613
39 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 541
40 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 646
41 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 832
42 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 564
43 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 675
44 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 573
45 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 589
46 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1244
47 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1016
48 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1220
49 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1222
50 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1584
51 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 598
52 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1589
53 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2471
54 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 947
55 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1438
56 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 875
57 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 755
58 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3870
59 หลักการการนิคม 649
60 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 620
61 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 622
62 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 843
63 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 661
64 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 617
65 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1626
66 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1537
67 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 715
68 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 6251
69 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1578
70 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 927
71 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 900
72 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1310
73 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 2021
74 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 671
75 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 652
76 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 647
77 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 1927
78 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1626
79 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 690
80 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 797
81 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1671
82 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 703
83 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 739
84 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1580
85 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 13358
86 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1857
87 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 606
88 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1975
89 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 996
90 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 893
91 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 996
92 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 858
93 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 1189
94 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 839
95 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 791
96 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1447
97 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1050
98 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 934
99 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 1772
100 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 860
101 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 1949
102 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 4078
103 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 901
104 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 864
105 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1025
106 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 787
107 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2749
108 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1569
109 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1227
110 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2232
111 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2473
112 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1865
113 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 3047
114 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2575
115 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1856
116 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 5927
117 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 3970
118 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2270
119 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2315