บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

บทความพิเศษ

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ความแตกต่างระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศูทธยาลัย 350
2 ขอบเขตการบังคับใช้คำสั่งกรมศุลกากร๓๑๗/๒๕๔๗เกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากรตามแนวฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 893
3 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับรถยนต์นั่งของกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1249
4 ระเบียบการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 448
5 ปัญหาข้อพิพาทการเรียกเก็บอากรเพิ่มสำหรับรถยนต์หรู ที่ตรวจปล่อยแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 319
6 ปัญหาการออกแบบแจ้งการประเมินให้ไปชำระอากรเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 356
7 ปัญหาการนำเข้ารถยนต์หรู ชนิด ศุทธยาลัย 355
8 ปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์นั่งใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 707
9 ระเบียบการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 447
10 ปัญหาการออกแบบแจ้งการประเมินให้ไปชำระอากรเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 460
11 ปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์นั่งใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 467
12 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับรถยนต์นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 403
13 ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 511
14 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 402
15 การบังคับใช้มาตรา๓ ชนิด ศุทธยาลัย 753
16 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 396
17 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับเขตไหล่ทวีปจะถือเป็นราชอาณาจักรหรือไม่ 522
18 การขอแก้ไขร่างพ.ร.บ.ศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1330
19 บทบัญญัติในร่างกฎหมายศุลกากร ฉบับใหม่ที่จำเป็นต้องแก้ไข ชนิด ศุทธยาลัย 664
20 ความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงร่างกฎหมายศุลกากร ฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1603
21 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2059
22 ปัญหาการให้บริการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1880
23 เขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 830
24 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1283
25 การแจ้งน้ำหนักสินค้าที่จะนำไปบรรทุกขึ้นเรือ ชนิด ศุทธยาลัย 974
26 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 503
27 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1228
28 ปัญหาการบังคับใช้ระเบียบการประกันเวลา เพื่อการบริการประชาชน ชนิด ศุทธยาลัย 649
29 ปัญหาการบังคับใช้มาตรา๓แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ชนิด ศุทธยาลัย 551
30 ปัญหากรมศุลกากรออกระเบียบการกำหนด ราคาศุลกากรซ้ำซ้อนกันสองฉบับ ชนิด ศุทธยาลัย 1576
31 คำพิพากษาฎีกากำหนดคำจำกัดความ คำว่า”ของต้องกำกัด” ชนิด ศุทธยาลัย 1617
32 ปัญหาการพิจารณาราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 735
33 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 827