บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

บทความพิเศษ

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอบเขตการบังคับใช้คำสั่งกรมศุลกากร๓๑๗/๒๕๔๗เกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากรตามแนวฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 205
2 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับรถยนต์นั่งของกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 254
3 ระเบียบการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 115
4 ปัญหาข้อพิพาทการเรียกเก็บอากรเพิ่มสำหรับรถยนต์หรู ที่ตรวจปล่อยแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 78
5 ปัญหาการออกแบบแจ้งการประเมินให้ไปชำระอากรเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 89
6 ปัญหาการนำเข้ารถยนต์หรู ชนิด ศุทธยาลัย 87
7 ปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์นั่งใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 161
8 ระเบียบการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 163
9 ปัญหาการออกแบบแจ้งการประเมินให้ไปชำระอากรเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 131
10 ปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์นั่งใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 133
11 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับรถยนต์นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 122
12 ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 205
13 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 161
14 การบังคับใช้มาตรา๓ ชนิด ศุทธยาลัย 259
15 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 146
16 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับเขตไหล่ทวีปจะถือเป็นราชอาณาจักรหรือไม่ 263
17 การขอแก้ไขร่างพ.ร.บ.ศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 753
18 บทบัญญัติในร่างกฎหมายศุลกากร ฉบับใหม่ที่จำเป็นต้องแก้ไข ชนิด ศุทธยาลัย 366
19 ความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงร่างกฎหมายศุลกากร ฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 849
20 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 535
21 ปัญหาการให้บริการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1116
22 เขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 378
23 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 715
24 การแจ้งน้ำหนักสินค้าที่จะนำไปบรรทุกขึ้นเรือ ชนิด ศุทธยาลัย 449
25 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 266
26 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 707
27 ปัญหาการบังคับใช้ระเบียบการประกันเวลา เพื่อการบริการประชาชน ชนิด ศุทธยาลัย 375
28 ปัญหาการบังคับใช้มาตรา๓แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ชนิด ศุทธยาลัย 305
29 ปัญหากรมศุลกากรออกระเบียบการกำหนด ราคาศุลกากรซ้ำซ้อนกันสองฉบับ ชนิด ศุทธยาลัย 971
30 คำพิพากษาฎีกากำหนดคำจำกัดความ คำว่า”ของต้องกำกัด” ชนิด ศุทธยาลัย 841
31 ปัญหาการพิจารณาราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 452
32 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 414