บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าทองคำของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1889
2 วิเคราะห์การจัดเก็บภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 กรมสรรพากร 1524
3 พระราชกฤษฎีกา ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเพชร กรมสรรพากร 1955
4 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเพชรพลอย กรมสรรพากร 1331
5 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับทองคำ กรมสรรพากร 1399
6 ประมวลฯว่าด้วยการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 1735
7 ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีก่อสร้างอาคารานเขคปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1643
8 ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีนำสินค้าเข้าและออกจากเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2333
9 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1362
10 บริษัทในต่างประเทศขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า ทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ กรมสรรพากร 2592
11 คำวินิจฉัยยกเว้นอากรสำหรับการขายน้ำมันดิบของพืช ชนิด ศุทธยาลัย 943
12 คำจำกัดความเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออก กรมสรรพากร 1222
13 ความรับผิดในกรณีนำเข้า กรมสรรพากร 1238
14 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเกษตร กรมสรรพากร 2152
15 การนำของเข้าไปในเขตปลอดอากรได้รับสิทธิอัตราร้อยละ ๐ ชนิด ศุทธยาลัย 2162
16 การขายระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือ เขตปลอดอากร กรมสรรพากร 1891
17 การวางประกันและถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม 1781
18 การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 1930
19 อากรแสตมป์ 1516
20 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 1770
21 หลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 6373
22 หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2401
23 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 97/2543 กรมสรรพากร 1035
24 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 1367
25 กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 8631
26 กิจการที่อยู่/ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2805
27 การส่งออกสินค้าเพื่อการชำระหนี้ในต่างประเทศ 1243
28 การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยผ่านเขตปลอดอากร 710
29 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 1952
30 การบริการขนส่งที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 724
31 ฐานภาษีการขายสินค้าแตกต่างจากการนำเข้าสินค้า 3842
32 ตัวแทนผู้ขายที่อยู่ต่างประเทศ 887
33 คำสั่งกรมสรรพากร การใช้สิทธิสำหรับของส่งออก 623
34 เงินค่าลิขสิทธิต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 600
35 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 1011
36 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1219
37 กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 1712
38 คำสั่งกรมสรรพากร การใช้สิทธิสำหรับของที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร 602
39 คำจำกัดความเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก กรมสรรพากร 1470
40 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 988
41 การโอนสินค้าระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1860
42 การถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศ กรมสรรพากร 1583
43 การนำของเข้าไปในเขตปลอดอากร กรมสรรพากร 2842
44 การขายสินค้านอกราชอาณาจักร กรมสรรพากร 2768
45 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) กรมสรรพากร 858
46 ฐานภาษี กรมสรรพากร 1595
47 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 700
48 ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีประกอบกิจการในเขตปลอดอากร นอร์ธอีสเทิร์น 1205