บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าทองคำของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2824
2 วิเคราะห์การจัดเก็บภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 กรมสรรพากร 2266
3 พระราชกฤษฎีกา ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเพชร กรมสรรพากร 2916
4 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเพชรพลอย กรมสรรพากร 2709
5 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับทองคำ กรมสรรพากร 2036
6 ประมวลฯว่าด้วยการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 2436
7 ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีก่อสร้างอาคารานเขคปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2235
8 ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีนำสินค้าเข้าและออกจากเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3114
9 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1591
10 บริษัทในต่างประเทศขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า ทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ กรมสรรพากร 3127
11 คำวินิจฉัยยกเว้นอากรสำหรับการขายน้ำมันดิบของพืช ชนิด ศุทธยาลัย 1145
12 คำจำกัดความเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออก กรมสรรพากร 1407
13 ความรับผิดในกรณีนำเข้า กรมสรรพากร 1468
14 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเกษตร กรมสรรพากร 2605
15 การนำของเข้าไปในเขตปลอดอากรได้รับสิทธิอัตราร้อยละ ๐ ชนิด ศุทธยาลัย 2608
16 การขายระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือ เขตปลอดอากร กรมสรรพากร 2382
17 การวางประกันและถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม 2136
18 การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 2445
19 อากรแสตมป์ 2745
20 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 2262
21 หลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 10344
22 หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4296
23 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 97/2543 กรมสรรพากร 1335
24 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 1587
25 กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 9893
26 กิจการที่อยู่/ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 4394
27 การส่งออกสินค้าเพื่อการชำระหนี้ในต่างประเทศ 1547
28 การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยผ่านเขตปลอดอากร 846
29 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 2350
30 การบริการขนส่งที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 866
31 ฐานภาษีการขายสินค้าแตกต่างจากการนำเข้าสินค้า 4689
32 ตัวแทนผู้ขายที่อยู่ต่างประเทศ 1030
33 คำสั่งกรมสรรพากร การใช้สิทธิสำหรับของส่งออก 750
34 เงินค่าลิขสิทธิต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 732
35 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 1142
36 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1565
37 กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 3122
38 คำสั่งกรมสรรพากร การใช้สิทธิสำหรับของที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร 742
39 คำจำกัดความเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก กรมสรรพากร 2048
40 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1588
41 การโอนสินค้าระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2304
42 การถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศ กรมสรรพากร 1931
43 การนำของเข้าไปในเขตปลอดอากร กรมสรรพากร 3753
44 การขายสินค้านอกราชอาณาจักร กรมสรรพากร 3657
45 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) กรมสรรพากร 1039
46 ฐานภาษี กรมสรรพากร 2007
47 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 836
48 ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีประกอบกิจการในเขตปลอดอากร นอร์ธอีสเทิร์น 1612