บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 182
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 167
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 169
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 143
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 144
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 150
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 163
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 135
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 720
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 767
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 655
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 678
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 652
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 650
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 718
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 594
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 565
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 590
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 647
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 573
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 742
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 572
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1132
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 395
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 580
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2053
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 723
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 454
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 492
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 509
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 488
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 447
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 500
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 412
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 539
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 542
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 471
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 783
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 439
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 459
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 477
42 คำจำกัดความ 455
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3881