บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 635
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 535
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 585
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 483
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 402
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 383
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 476
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 397
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 957
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1124
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 923
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 980
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 957
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 957
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1031
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 874
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 818
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 860
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 917
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 864
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 1027
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 810
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 2361
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 566
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 841
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2576
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1109
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 649
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 710
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 740
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 757
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 643
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 760
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 636
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 736
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 831
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 675
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1127
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 626
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 690
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 692
42 คำจำกัดความ 685
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4418