บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 49
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 54
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 39
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 30
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 51
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 59
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 69
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 46
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 616
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 628
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 552
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 579
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 549
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 534
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 564
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 484
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 464
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 491
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 500
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 443
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 585
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 431
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 898
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 315
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 478
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 1791
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 585
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 354
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 385
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 395
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 392
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 366
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 399
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 327
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 423
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 409
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 380
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 639
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 330
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 377
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 375
42 คำจำกัดความ 368
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3571