บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 449
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 382
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 443
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 355
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 311
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 320
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 374
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 324
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 879
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1034
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 854
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 888
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 870
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 882
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 949
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 813
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 747
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 791
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 835
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 770
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 956
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 759
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1974
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 516
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 765
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2394
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 989
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 590
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 646
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 684
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 663
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 583
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 708
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 579
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 687
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 751
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 615
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1011
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 570
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 623
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 624
42 คำจำกัดความ 627
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4264