บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 352
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 313
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 348
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 284
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 266
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 265
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 302
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 276
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 829
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 954
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 790
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 819
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 804
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 808
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 870
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 754
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 692
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 725
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 785
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 705
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 906
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 714
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1596
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 482
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 694
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2285
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 927
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 552
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 604
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 639
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 593
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 543
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 651
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 528
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 648
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 689
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 573
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 924
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 531
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 578
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 584
42 คำจำกัดความ 585
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4163