บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 130
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 122
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 117
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 95
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 106
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 111
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 121
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 94
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 679
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 716
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 614
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 635
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 610
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 603
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 665
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 551
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 519
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 549
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 587
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 524
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 688
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 521
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1015
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 363
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 543
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 1966
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 669
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 415
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 449
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 464
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 454
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 412
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 461
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 379
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 502
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 496
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 435
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 724
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 397
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 432
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 433
42 คำจำกัดความ 424
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3775