บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 82
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 85
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 75
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 56
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 66
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 78
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 90
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 63
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 641
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 670
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 575
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 601
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 572
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 561
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 605
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 510
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 480
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 516
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 535
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 475
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 624
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 469
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 957
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 331
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 507
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 1872
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 617
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 374
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 406
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 424
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 417
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 380
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 423
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 347
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 461
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 444
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 400
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 674
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 358
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 399
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 396
42 คำจำกัดความ 389
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3657