บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 375
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 334
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 375
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 307
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 277
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 285
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 328
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 294
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 843
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 977
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 816
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 845
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 829
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 835
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 904
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 774
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 709
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 746
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 801
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 724
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 922
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 730
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1681
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 494
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 716
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2323
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 947
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 560
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 616
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 655
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 608
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 554
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 668
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 541
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 660
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 715
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 591
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 948
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 544
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 595
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 601
42 คำจำกัดความ 599
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4204