บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 241
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 226
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 246
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 201
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 185
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 194
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 217
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 189
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 763
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 827
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 707
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 732
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 712
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 712
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 783
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 651
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 612
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 640
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 706
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 620
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 814
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 635
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1310
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 431
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 631
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2136
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 790
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 489
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 537
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 560
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 522
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 485
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 566
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 455
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 587
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 599
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 510
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 829
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 473
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 509
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 522
42 คำจำกัดความ 506
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3994