บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 9
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 8
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 6
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 4
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 24
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 28
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 37
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 20
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 589
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 581
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 524
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 554
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 515
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 501
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 522
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 450
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 432
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 454
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 464
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 419
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 544
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 386
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 743
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 298
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 447
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 1702
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 536
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 329
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 362
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 368
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 370
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 344
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 373
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 310
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 390
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 382
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 359
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 595
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 294
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 357
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 355
42 คำจำกัดความ 346
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3468