บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 403
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 349
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 395
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 326
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 295
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 298
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 342
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 307
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 859
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1007
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 834
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 863
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 848
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 854
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 924
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 793
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 728
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 762
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 817
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 741
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 940
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 747
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1772
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 506
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 734
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2346
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 968
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 575
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 631
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 670
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 624
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 570
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 689
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 556
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 672
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 730
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 597
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 962
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 556
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 609
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 610
42 คำจำกัดความ 612
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4235