บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 489
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 410
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 477
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 379
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 328
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 334
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 392
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 338
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 897
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1058
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 871
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 908
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 889
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 898
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 970
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 829
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 762
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 811
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 851
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 783
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 976
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 773
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 2075
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 528
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 786
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2439
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1008
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 606
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 665
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 699
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 680
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 598
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 722
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 590
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 699
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 772
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 629
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1029
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 583
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 635
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 639
42 คำจำกัดความ 640
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4294