บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 751
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 618
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 671
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 546
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 442
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 422
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 532
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 451
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 1006
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1173
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 994
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1037
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1010
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1009
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1079
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 933
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 869
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 910
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 965
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 909
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 1071
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 846
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 2523
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 644
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 889
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2730
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1157
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 697
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 751
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 773
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 824
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 686
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 820
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 678
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 773
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 872
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 710
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1168
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 664
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 752
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 737
42 คำจำกัดความ 739
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4506