บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 298
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 271
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 299
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 245
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 223
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 233
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 257
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 230
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 796
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 869
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 748
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 776
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 754
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 755
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 821
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 693
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 653
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 673
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 751
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 664
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 857
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 672
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1438
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 454
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 654
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2201
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 833
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 521
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 572
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 606
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 552
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 514
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 609
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 489
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 615
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 647
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 540
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 881
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 500
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 545
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 550
42 คำจำกัดความ 541
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4076