บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 314
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 289
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 317
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 262
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 236
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 242
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 274
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 246
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 808
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 908
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 762
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 787
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 774
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 776
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 835
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 731
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 667
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 691
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 762
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 679
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 874
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 686
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1513
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 464
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 663
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2241
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 900
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 532
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 584
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 618
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 566
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 524
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 627
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 501
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 626
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 662
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 554
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 897
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 509
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 556
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 561
42 คำจำกัดความ 567
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4108