บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 269
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 245
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 269
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 221
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 200
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 211
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 234
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 206
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 776
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 841
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 723
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 751
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 730
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 731
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 799
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 667
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 632
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 655
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 728
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 639
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 832
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 652
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1367
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 442
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 642
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2170
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 810
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 509
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 553
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 578
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 538
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 497
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 587
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 467
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 600
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 619
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 528
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 847
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 485
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 520
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 539
42 คำจำกัดความ 521
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4029