บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 514
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 442
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 497
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 407
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 343
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 347
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 407
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 353
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 910
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1081
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 885
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 928
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 910
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 912
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 985
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 838
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 774
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 820
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 869
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 793
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 994
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 783
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 2172
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 538
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 803
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2478
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1049
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 618
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 678
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 711
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 697
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 617
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 731
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 600
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 709
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 788
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 642
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1067
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 594
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 646
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 650
42 คำจำกัดความ 649
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4340