บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. 1389
62 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง Legal Architect 588
63 คดีที่ฟ้องศาลปกครองไม่ได้ 1438
64 คดีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 845
65 ภาพรวมของการปฏิรูประบบราชการ ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ 703
66 คำอธิบายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง รศ.ดร. โภคิน พลกุล 1150