บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง Legal Architect 415
62 คดีที่ฟ้องศาลปกครองไม่ได้ 1012
63 คดีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 664
64 ภาพรวมของการปฏิรูประบบราชการ ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ 542
65 คำอธิบายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง รศ.ดร. โภคิน พลกุล 959