บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 1815
52 การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1770
53 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 416
54 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 4078
55 คำพิพากษาฎีกาการนำเงินตราต่างประเทศออกไปนอกราชอาณาจักร 1852
56 ไม่มีสิทธิก็ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครอง นายปกครอง 1138
57 สัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 10773
58 ศาลปกครอง 354
59 คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1137
60 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. 996