บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 กระบวนพิจารณาแบบไต่สวน ศาลปกครอง 1384
42 การดำเนินการทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ 3074
43 การบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 578
44 วิธีการร้องเรียน ของกรมศุลกากร 996
45 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 618
46 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 780
47 พระราชกฤษฎีกาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 629
48 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดจรรยาบรรณของตัวแทนออกของ 1074
49 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 576
50 สิทธิปฎิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1878