บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 การดำเนินการทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ 2364
42 การบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 392
43 วิธีการร้องเรียน ของกรมศุลกากร 714
44 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 448
45 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 590
46 พระราชกฤษฎีกาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 448
47 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดจรรยาบรรณของตัวแทนออกของ 671
48 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 392
49 สิทธิปฎิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1406
50 คำพิพากษาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 9459