บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 การดำเนินการทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ 2238
42 การบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 368
43 วิธีการร้องเรียน ของกรมศุลกากร 690
44 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 432
45 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 571
46 พระราชกฤษฎีกาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 433
47 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดจรรยาบรรณของตัวแทนออกของ 626
48 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 367
49 สิทธิปฎิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1351
50 คำพิพากษาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 9303