บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 การดำเนินการทางวินัยตาม พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 383
22 กฎก.พ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย 289
23 สรุปเนื้อหาของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบรา๙การ 4203
24 พระราชบัญญัติการอำนวยความสดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 301
25 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีละเมิด ศาลปกครองสูงสุด 1739
26 ธรรมาภิบาล ( Good Governance) อาจารย์สุธรรม ส่งศิริ 473
27 การใช้อำนาจรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ ชนิด ศุทธยาลัย 484
28 การคอรัปชั่น (Corruption) 451
29 หลักนิติธรรม 528
30 ศาลปกครองและการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดร.ฤทัย หงส์สิริ 379