บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดวิธีรับคำร้องและพิจารณาเรื่องร้องเรียน 612
22 การดำเนินการทางวินัยตาม พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 577
23 กฎก.พ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย 489
24 สรุปเนื้อหาของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบรา๙การ 4828
25 พระราชบัญญัติการอำนวยความสดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 498
26 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีละเมิด ศาลปกครองสูงสุด 2482
27 ธรรมาภิบาล ( Good Governance) อาจารย์สุธรรม ส่งศิริ 766
28 การใช้อำนาจรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ ชนิด ศุทธยาลัย 973
29 การคอรัปชั่น (Corruption) 669
30 หลักนิติธรรม 748