บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 820
2 เขตการค้าเสรี 770
3 การค้าระหว่างประเทศ 938
4 การค้าชายแดน 775
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 869
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 920
7 เขตการค้าเสรี FTA 800
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 797
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 721
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 891
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 752
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 720
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 4126
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 1250
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 1757
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 979
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 1737
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 837
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 906
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 1104
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 1001
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 850
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 1327
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 771
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 2654
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 942
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 775
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 902
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 971
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 902
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 2028
32 ขงจื๊อ MANES 775
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1630
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 851
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1838
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 1331
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 999
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 917
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2131
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1825
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 2460
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 867
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1702
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1837
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2833
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 919
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1063
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 879
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 811
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 806
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 5670
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 839
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 1311
54 หลวงน้ำทา 917
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 802
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 813
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 841
58 ยางพารา 816
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 865
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 808
61 ประวัติศาสตร์ลาว 1027
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1433
63 ประวัติศาสตร์ จีน 811
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 1136
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 905
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1341
67 ประเทศเวียดนาม 806
68 ประเทศจีน 806
69 ประเทศกัมพูชา 781
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 982
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 935
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1525
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 840
74 ขอม 890
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 779
76 ประวัติศุลกากร 864
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 1001
78 การเมืองและการปกครอของลาว 1091
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 872
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1825
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 764