บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 573
2 เขตการค้าเสรี 534
3 การค้าระหว่างประเทศ 613
4 การค้าชายแดน 537
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 624
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 651
7 เขตการค้าเสรี FTA 571
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 546
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 519
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 615
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 536
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 485
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 3288
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 569
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 966
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 564
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 694
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 586
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 662
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 851
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 654
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 661
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 808
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 568
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 1929
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 766
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 575
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 696
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 723
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 711
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1492
32 ขงจื๊อ MANES 574
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1185
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 635
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1429
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 983
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 805
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 743
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1562
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1314
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 1714
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 640
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1260
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1362
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2261
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 694
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 841
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 666
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 616
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 610
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3468
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 616
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 914
54 หลวงน้ำทา 722
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 615
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 616
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 632
58 ยางพารา 624
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 680
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 621
61 ประวัติศาสตร์ลาว 843
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1258
63 ประวัติศาสตร์ จีน 610
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 967
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 698
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1061
67 ประเทศเวียดนาม 601
68 ประเทศจีน 598
69 ประเทศกัมพูชา 581
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 717
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 768
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1345
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 635
74 ขอม 693
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 585
76 ประวัติศุลกากร 679
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 822
78 การเมืองและการปกครอของลาว 900
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 662
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1341
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 570