บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 703
2 เขตการค้าเสรี 657
3 การค้าระหว่างประเทศ 815
4 การค้าชายแดน 692
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 760
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 798
7 เขตการค้าเสรี FTA 696
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 668
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 634
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 778
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 657
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 619
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 3869
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 1045
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 1105
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 839
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 1414
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 735
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 805
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 1011
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 771
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 770
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 1050
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 683
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 2332
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 864
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 684
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 813
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 885
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 827
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1748
32 ขงจื๊อ MANES 686
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1431
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 753
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1649
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 1224
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 909
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 834
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1846
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1549
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 2029
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 741
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1519
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1588
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2547
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 813
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 967
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 795
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 720
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 714
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 4227
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 749
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 998
54 หลวงน้ำทา 819
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 722
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 718
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 747
58 ยางพารา 715
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 774
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 719
61 ประวัติศาสตร์ลาว 938
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1354
63 ประวัติศาสตร์ จีน 709
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 1054
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 797
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1196
67 ประเทศเวียดนาม 714
68 ประเทศจีน 704
69 ประเทศกัมพูชา 670
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 821
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 859
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1447
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 735
74 ขอม 797
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 691
76 ประวัติศุลกากร 770
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 915
78 การเมืองและการปกครอของลาว 987
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 781
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1555
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 662