บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 488
2 เขตการค้าเสรี 452
3 การค้าระหว่างประเทศ 510
4 การค้าชายแดน 451
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 501
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 555
7 เขตการค้าเสรี FTA 484
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 470
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 447
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 492
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 438
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 388
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 3020
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 469
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 849
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 473
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 584
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 482
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 567
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 743
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 565
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 586
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 698
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 499
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 1680
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 680
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 489
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 600
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 626
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 623
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1309
32 ขงจื๊อ MANES 504
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1058
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 553
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1283
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 861
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 738
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 680
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1407
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1192
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 1552
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 569
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1105
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1233
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2065
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 619
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 777
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 588
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 547
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 529
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3216
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 535
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 834
54 หลวงน้ำทา 658
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 536
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 533
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 550
58 ยางพารา 549
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 601
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 537
61 ประวัติศาสตร์ลาว 760
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1195
63 ประวัติศาสตร์ จีน 540
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 906
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 612
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 985
67 ประเทศเวียดนาม 535
68 ประเทศจีน 540
69 ประเทศกัมพูชา 509
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 633
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 678
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1243
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 548
74 ขอม 583
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 510
76 ประวัติศุลกากร 586
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 760
78 การเมืองและการปกครอของลาว 835
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 592
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1218
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 499