บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 533
2 เขตการค้าเสรี 495
3 การค้าระหว่างประเทศ 559
4 การค้าชายแดน 491
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 551
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 607
7 เขตการค้าเสรี FTA 528
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 507
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 482
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 552
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 490
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 438
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 3162
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 522
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 910
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 520
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 627
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 534
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 617
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 806
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 611
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 626
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 748
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 533
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 1787
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 734
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 532
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 647
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 667
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 664
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1394
32 ขงจื๊อ MANES 536
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1115
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 586
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1358
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 920
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 777
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 715
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1484
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1254
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 1640
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 604
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1176
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1297
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2167
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 652
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 808
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 631
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 580
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 572
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3329
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 570
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 873
54 หลวงน้ำทา 691
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 572
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 569
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 591
58 ยางพารา 586
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 648
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 580
61 ประวัติศาสตร์ลาว 797
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1226
63 ประวัติศาสตร์ จีน 572
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 937
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 654
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1021
67 ประเทศเวียดนาม 567
68 ประเทศจีน 567
69 ประเทศกัมพูชา 541
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 675
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 727
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1294
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 587
74 ขอม 624
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 542
76 ประวัติศุลกากร 633
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 790
78 การเมืองและการปกครอของลาว 867
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 626
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1282
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 527