บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 441
2 เขตการค้าเสรี 412
3 การค้าระหว่างประเทศ 461
4 การค้าชายแดน 407
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 450
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 506
7 เขตการค้าเสรี FTA 436
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 432
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 404
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 434
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 398
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 353
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 2849
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 430
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 779
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 433
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 542
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 443
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 517
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 679
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 501
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 552
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 641
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 466
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 1588
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 637
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 449
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 563
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 590
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 586
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1222
32 ขงจื๊อ MANES 471
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 990
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 517
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1193
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 806
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 702
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 642
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1321
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1125
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 1468
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 535
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1037
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1163
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 1957
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 587
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 746
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 551
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 516
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 483
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3144
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 499
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 796
54 หลวงน้ำทา 631
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 496
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 497
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 517
58 ยางพารา 513
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 564
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 499
61 ประวัติศาสตร์ลาว 715
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1166
63 ประวัติศาสตร์ จีน 512
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 872
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 572
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 942
67 ประเทศเวียดนาม 507
68 ประเทศจีน 516
69 ประเทศกัมพูชา 471
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 592
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 633
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1190
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 510
74 ขอม 541
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 480
76 ประวัติศุลกากร 539
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 729
78 การเมืองและการปกครอของลาว 802
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 553
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1159
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 467