บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 694
2 เขตการค้าเสรี 650
3 การค้าระหว่างประเทศ 804
4 การค้าชายแดน 683
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 752
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 792
7 เขตการค้าเสรี FTA 687
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 660
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 623
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 772
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 651
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 614
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 3837
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 984
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 1095
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 826
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 1359
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 728
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 792
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 1000
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 760
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 764
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 990
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 672
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 2291
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 853
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 673
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 804
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 877
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 817
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1726
32 ขงจื๊อ MANES 676
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1412
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 744
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1632
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 1204
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 899
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 825
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1828
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1533
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 2002
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 734
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1499
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1569
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2526
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 803
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 953
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 785
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 713
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 706
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 4063
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 740
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 988
54 หลวงน้ำทา 808
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 712
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 711
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 734
58 ยางพารา 706
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 765
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 711
61 ประวัติศาสตร์ลาว 931
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1345
63 ประวัติศาสตร์ จีน 700
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 1045
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 783
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1184
67 ประเทศเวียดนาม 708
68 ประเทศจีน 695
69 ประเทศกัมพูชา 663
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 813
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 852
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1440
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 728
74 ขอม 789
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 683
76 ประวัติศุลกากร 761
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 907
78 การเมืองและการปกครอของลาว 979
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 759
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1532
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 656