บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 654
2 เขตการค้าเสรี 602
3 การค้าระหว่างประเทศ 732
4 การค้าชายแดน 626
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 707
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 738
7 เขตการค้าเสรี FTA 640
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 608
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 582
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 716
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 602
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 555
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 3594
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 762
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 1036
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 641
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 930
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 681
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 732
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 933
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 717
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 714
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 902
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 631
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 2123
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 815
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 631
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 758
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 829
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 776
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1620
32 ขงจื๊อ MANES 634
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1297
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 702
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1544
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 1112
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 855
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 791
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1718
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1433
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 1871
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 695
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1384
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1475
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2395
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 759
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 897
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 736
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 669
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 665
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3747
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 674
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 954
54 หลวงน้ำทา 774
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 664
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 667
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 690
58 ยางพารา 672
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 723
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 674
61 ประวัติศาสตร์ลาว 893
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1306
63 ประวัติศาสตร์ จีน 661
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 1009
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 742
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1128
67 ประเทศเวียดนาม 659
68 ประเทศจีน 650
69 ประเทศกัมพูชา 630
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 768
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 817
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1400
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 691
74 ขอม 751
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 644
76 ประวัติศุลกากร 725
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 869
78 การเมืองและการปกครอของลาว 942
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 718
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1442
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 619