บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 732
2 เขตการค้าเสรี 676
3 การค้าระหว่างประเทศ 861
4 การค้าชายแดน 712
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 792
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 831
7 เขตการค้าเสรี FTA 720
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 703
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 654
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 810
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 680
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 641
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 3935
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 1142
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 1130
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 889
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 1507
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 756
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 830
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 1034
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 790
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 788
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 1132
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 706
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 2389
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 886
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 707
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 838
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 905
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 848
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1818
32 ขงจื๊อ MANES 712
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1474
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 770
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1702
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 1261
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 935
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 853
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1913
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1600
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 2129
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 766
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1584
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1684
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2630
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 838
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 995
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 824
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 745
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 736
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 4447
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 772
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 1074
54 หลวงน้ำทา 847
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 743
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 745
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 783
58 ยางพารา 743
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 791
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 742
61 ประวัติศาสตร์ลาว 957
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1378
63 ประวัติศาสตร์ จีน 731
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 1075
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 832
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1233
67 ประเทศเวียดนาม 733
68 ประเทศจีน 731
69 ประเทศกัมพูชา 698
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 843
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 877
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1467
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 756
74 ขอม 821
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 711
76 ประวัติศุลกากร 790
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 943
78 การเมืองและการปกครอของลาว 1008
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 802
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1616
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 683