บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 682
2 เขตการค้าเสรี 636
3 การค้าระหว่างประเทศ 786
4 การค้าชายแดน 670
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 740
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 781
7 เขตการค้าเสรี FTA 673
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 646
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 612
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 761
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 640
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 600
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 3783
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 906
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 1080
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 754
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 1253
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 717
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 779
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 986
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 751
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 749
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 958
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 664
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 2238
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 844
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 663
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 792
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 867
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 807
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1701
32 ขงจื๊อ MANES 666
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1375
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 733
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1607
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 1185
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 887
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 815
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1803
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1507
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 1969
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 725
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1476
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1541
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2493
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 791
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 942
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 775
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 704
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 692
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3923
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 729
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 977
54 หลวงน้ำทา 798
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 700
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 698
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 722
58 ยางพารา 697
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 753
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 702
61 ประวัติศาสตร์ลาว 921
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1332
63 ประวัติศาสตร์ จีน 691
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 1034
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 771
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1168
67 ประเทศเวียดนาม 698
68 ประเทศจีน 686
69 ประเทศกัมพูชา 653
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 803
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 839
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1429
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 718
74 ขอม 780
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 673
76 ประวัติศุลกากร 750
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 896
78 การเมืองและการปกครอของลาว 968
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 748
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1507
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 644