บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 675
2 เขตการค้าเสรี 629
3 การค้าระหว่างประเทศ 764
4 การค้าชายแดน 650
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 730
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 765
7 เขตการค้าเสรี FTA 664
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 634
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 604
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 749
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 627
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 584
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 3707
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 884
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 1067
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 734
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 1084
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 708
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 765
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 971
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 742
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 739
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 945
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 656
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 2193
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 835
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 655
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 783
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 857
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 798
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1677
32 ขงจื๊อ MANES 658
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1345
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 725
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1589
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 1150
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 873
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 808
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1774
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1487
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 1941
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 717
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1443
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1522
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2462
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 780
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 922
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 765
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 689
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 685
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3864
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 698
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 971
54 หลวงน้ำทา 792
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 682
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 687
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 710
58 ยางพารา 690
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 740
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 694
61 ประวัติศาสตร์ลาว 908
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1321
63 ประวัติศาสตร์ จีน 684
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 1025
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 761
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1152
67 ประเทศเวียดนาม 681
68 ประเทศจีน 676
69 ประเทศกัมพูชา 646
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 791
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 833
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1420
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 710
74 ขอม 773
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 665
76 ประวัติศุลกากร 743
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 890
78 การเมืองและการปกครอของลาว 962
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 739
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1488
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 638