บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 608
2 เขตการค้าเสรี 568
3 การค้าระหว่างประเทศ 662
4 การค้าชายแดน 585
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 668
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 692
7 เขตการค้าเสรี FTA 605
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 576
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 551
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 663
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 568
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 522
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 3441
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 665
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 1001
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 599
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 797
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 633
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 695
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 891
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 687
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 686
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 853
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 600
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 2029
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 787
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 600
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 725
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 756
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 746
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1557
32 ขงจื๊อ MANES 601
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1229
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 668
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1482
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 1029
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 828
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 766
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1625
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1375
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 1774
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 664
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1323
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1415
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2325
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 727
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 864
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 699
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 643
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 639
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3564
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 646
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 931
54 หลวงน้ำทา 748
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 639
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 641
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 660
58 ยางพารา 646
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 696
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 645
61 ประวัติศาสตร์ลาว 867
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1281
63 ประวัติศาสตร์ จีน 635
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 986
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 720
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1091
67 ประเทศเวียดนาม 628
68 ประเทศจีน 622
69 ประเทศกัมพูชา 606
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 743
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 788
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1374
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 664
74 ขอม 722
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 613
76 ประวัติศุลกากร 701
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 844
78 การเมืองและการปกครอของลาว 919
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 692
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1388
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 594