บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 401
2 เขตการค้าเสรี 383
3 การค้าระหว่างประเทศ 422
4 การค้าชายแดน 376
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 413
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 462
7 เขตการค้าเสรี FTA 400
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 395
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 374
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 394
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 360
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 328
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 2721
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 403
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 713
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 408
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 506
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 416
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 483
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 631
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 464
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 529
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 608
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 443
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 1511
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 603
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 420
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 526
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 561
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 555
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1168
32 ขงจื๊อ MANES 454
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 942
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 490
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1120
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 762
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 679
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 618
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1261
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1073
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 1406
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 518
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1005
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1112
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 1877
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 561
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 721
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 527
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 491
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 457
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3079
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 469
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 769
54 หลวงน้ำทา 613
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 465
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 475
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 491
58 ยางพารา 487
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 539
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 471
61 ประวัติศาสตร์ลาว 693
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1142
63 ประวัติศาสตร์ จีน 492
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 846
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 545
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 898
67 ประเทศเวียดนาม 489
68 ประเทศจีน 502
69 ประเทศกัมพูชา 445
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 567
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 595
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1154
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 481
74 ขอม 511
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 457
76 ประวัติศุลกากร 495
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 708
78 การเมืองและการปกครอของลาว 771
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 536
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1111
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 443