บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 368
2 เขตการค้าเสรี 351
3 การค้าระหว่างประเทศ 388
4 การค้าชายแดน 345
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 379
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 418
7 เขตการค้าเสรี FTA 359
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 361
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 345
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 352
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 327
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 301
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 2591
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 373
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 657
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 382
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 480
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 390
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 451
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 583
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 430
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 506
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 562
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 421
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 1419
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 565
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 393
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 495
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 532
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 537
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1103
32 ขงจื๊อ MANES 434
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 887
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 473
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1051
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 726
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 654
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 599
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1205
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1036
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 1338
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 499
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 953
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1062
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 1810
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 544
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 702
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 504
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 470
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 429
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 2943
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 446
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 741
54 หลวงน้ำทา 593
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 436
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 452
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 462
58 ยางพารา 453
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 505
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 436
61 ประวัติศาสตร์ลาว 663
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1120
63 ประวัติศาสตร์ จีน 474
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 829
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 506
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 859
67 ประเทศเวียดนาม 466
68 ประเทศจีน 484
69 ประเทศกัมพูชา 423
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 534
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 564
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1102
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 455
74 ขอม 478
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 436
76 ประวัติศุลกากร 454
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 685
78 การเมืองและการปกครอของลาว 747
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 509
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1075
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 423