บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประรกาศการคืนอากร 925
2 ประรกาศการคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 993
3 ประกาศกรมนการคืนอากรฉบับใหม่ 1289
4 ประกาศการคืนอากรชั่วคราว 1499
5 กฎกระทรวงการคืนหลักประกัน 1435
6 การคืนอากรของ re-export 3038
7 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจชุดคำขอคืนอากรทั่วไป กรมศุลกากร 2174
8 ประมวลฯ ว่าด้วย ของคืนอากรตามมาตรา 19 กรมศุลกากร 1745
9 สิทธิอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 1774
10 อายุความการขอคืนอากร กรมศุลกากร 2216
11 หลักทั่วไปการขอคืนอากร กรมศุลกากร 2615
12 สิทธิเรียกร้องขอคืนอากรส่วนที่เสียไว้เกิน ชนิด ศุทธยาลัย 2755
13 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 1190
14 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 2332
15 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 1244
16 การคืนอากรกรณีของแตกหัก,สูญหายหรือ Short Pacing กรมศุลกากร 1032
17 การขอคืนอากรสำหรับใบขนสินค้าที่สงวนสิทธิ์และวางประกันค่าอากร กรมศุลกากร 870
18 การคืนอากรกรณีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บไว้ผิด กรมศุลกากร 2183
19 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกัน 729
20 มติคณะกรรมการกพพ.เกี่ยวกับการคืนอากร 2217
21 พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคห้า ชนิด ศุทธยาลัย 879
22 ความหมายคำว่าท่าต่างประเทศ 1821
23 การขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 12002
24 การขอคืนอากรกรณีเรียกเก็บอากรไว้ผิด ชนิด ศุทธยาลัย 1107
25 การเสียสิทธิการขอคืนอากร 1430
26 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 2299
27 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2076
28 สิทธิการเรียกเก็บและการขอคืนอากรตามมาตรา๑0 ชนิด ศุทธยาลัย 837
29 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (1) ชนิด ศุทธยาลัย 946
30 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (3) ชนิด ศุทธยาลัย 732
31 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (2) ชนิด ศุทธยาลัย 750
32 การขอคืนอากรที่เสียไว้เกินเพราะเหตุขอใช้สิทธิลดอัตราอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1763
33 ปัญหาการร้องเรียนอุทธรณ์ขอคืนอากรตามมติ กพพ. ครั้งที่ 5/2531 ชนิด ศุทธยาลัย 1020
34 บริษัทฯ อี.พี.ซี. ค้าข้าวจำกัด ขอคืนอากรขาออกและภาษีบำรุงเทศบาล ชนิด ศุทธยาลัย 849
35 บริษัท เอฟ อี ซิลลัค (กรุงเทพฯ) จำกัด ขอคืนอากรขาออก (เจ้าหน้าที่เรียกเก็บอากรไว้ผิด) ชนิด ศุทธยาลัย 795
36 บริษัท เอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ขอคืนอากร (ใบขนฯวางประกันมาตรา 112) ชนิด ศุทธยาลัย 933
37 การอุทธรณ์การประเมินอากรตามมาตรา 112 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1006
38 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1279
39 การคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคห้า ชนิด ศุทธยาลัย 1030
40 การคืนอากรกรณีเสียไว้เกิน ชนิด ศุทธยาลัย 1064
41 การคืนอากรกรณีเก็บภาษีซ้ำ ชนิด ศุทธยาลัย 949
42 การขอคืนอากรที่ชำระไว้เกินกรณีได้รับยกเว้นการตรวจ ชนิด ศุทธยาลัย 972
43 การขอคืนอากรกรณีผู้นำเข้าขอใช้สิทธิ WTO ภายหลังรับมอบของไปแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 922
44 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1769