บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประรกาศการคืนอากร 676
2 ประรกาศการคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 817
3 ประกาศกรมนการคืนอากรฉบับใหม่ 1118
4 ประกาศการคืนอากรชั่วคราว 1368
5 กฎกระทรวงการคืนหลักประกัน 1293
6 การคืนอากรของ re-export 2805
7 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจชุดคำขอคืนอากรทั่วไป กรมศุลกากร 2026
8 ประมวลฯ ว่าด้วย ของคืนอากรตามมาตรา 19 กรมศุลกากร 1695
9 สิทธิอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 1724
10 อายุความการขอคืนอากร กรมศุลกากร 2083
11 หลักทั่วไปการขอคืนอากร กรมศุลกากร 2365
12 สิทธิเรียกร้องขอคืนอากรส่วนที่เสียไว้เกิน ชนิด ศุทธยาลัย 2658
13 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 1135
14 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 2201
15 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 1158
16 การคืนอากรกรณีของแตกหัก,สูญหายหรือ Short Pacing กรมศุลกากร 984
17 การขอคืนอากรสำหรับใบขนสินค้าที่สงวนสิทธิ์และวางประกันค่าอากร กรมศุลกากร 809
18 การคืนอากรกรณีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บไว้ผิด กรมศุลกากร 2058
19 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกัน 696
20 มติคณะกรรมการกพพ.เกี่ยวกับการคืนอากร 2106
21 พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคห้า ชนิด ศุทธยาลัย 829
22 ความหมายคำว่าท่าต่างประเทศ 1714
23 การขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 10775
24 การขอคืนอากรกรณีเรียกเก็บอากรไว้ผิด ชนิด ศุทธยาลัย 1039
25 การเสียสิทธิการขอคืนอากร 1116
26 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 2203
27 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1991
28 สิทธิการเรียกเก็บและการขอคืนอากรตามมาตรา๑0 ชนิด ศุทธยาลัย 795
29 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (1) ชนิด ศุทธยาลัย 897
30 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (3) ชนิด ศุทธยาลัย 695
31 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (2) ชนิด ศุทธยาลัย 715
32 การขอคืนอากรที่เสียไว้เกินเพราะเหตุขอใช้สิทธิลดอัตราอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1692
33 ปัญหาการร้องเรียนอุทธรณ์ขอคืนอากรตามมติ กพพ. ครั้งที่ 5/2531 ชนิด ศุทธยาลัย 980
34 บริษัทฯ อี.พี.ซี. ค้าข้าวจำกัด ขอคืนอากรขาออกและภาษีบำรุงเทศบาล ชนิด ศุทธยาลัย 813
35 บริษัท เอฟ อี ซิลลัค (กรุงเทพฯ) จำกัด ขอคืนอากรขาออก (เจ้าหน้าที่เรียกเก็บอากรไว้ผิด) ชนิด ศุทธยาลัย 761
36 บริษัท เอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ขอคืนอากร (ใบขนฯวางประกันมาตรา 112) ชนิด ศุทธยาลัย 900
37 การอุทธรณ์การประเมินอากรตามมาตรา 112 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 970
38 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 968
39 การคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคห้า ชนิด ศุทธยาลัย 985
40 การคืนอากรกรณีเสียไว้เกิน ชนิด ศุทธยาลัย 1007
41 การคืนอากรกรณีเก็บภาษีซ้ำ ชนิด ศุทธยาลัย 897
42 การขอคืนอากรที่ชำระไว้เกินกรณีได้รับยกเว้นการตรวจ ชนิด ศุทธยาลัย 927
43 การขอคืนอากรกรณีผู้นำเข้าขอใช้สิทธิ WTO ภายหลังรับมอบของไปแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 869
44 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1667