บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลฯ การคืนอากรสำหรับของส่งกลับ 245
2 ประกาศกาiคืนอากร 235
3 ประกาศกรมนการคืนอากรฉบับใหม่ 224
4 การคืนอากรตามมาตรา๒๙ 210
5 ประรกาศการคืนอากร 1182
6 ประรกาศการคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1155
7 ประกาศกรมนการคืนอากรฉบับใหม่ 1612
8 ประกาศการคืนอากรชั่วคราว 1676
9 กฎกระทรวงการคืนหลักประกัน 1505
10 การคืนอากรของ re-export 3240
11 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจชุดคำขอคืนอากรทั่วไป กรมศุลกากร 2260
12 ประมวลฯ ว่าด้วย ของคืนอากรตามมาตรา 19 กรมศุลกากร 1811
13 สิทธิอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 1830
14 อายุความการขอคืนอากร กรมศุลกากร 2408
15 หลักทั่วไปการขอคืนอากร กรมศุลกากร 2760
16 สิทธิเรียกร้องขอคืนอากรส่วนที่เสียไว้เกิน ชนิด ศุทธยาลัย 2902
17 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 1236
18 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 2573
19 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 1358
20 การคืนอากรกรณีของแตกหัก,สูญหายหรือ Short Pacing กรมศุลกากร 1091
21 การขอคืนอากรสำหรับใบขนสินค้าที่สงวนสิทธิ์และวางประกันค่าอากร กรมศุลกากร 937
22 การคืนอากรกรณีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บไว้ผิด กรมศุลกากร 2298
23 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกัน 794
24 มติคณะกรรมการกพพ.เกี่ยวกับการคืนอากร 2383
25 พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคห้า ชนิด ศุทธยาลัย 955
26 ความหมายคำว่าท่าต่างประเทศ 1965
27 การขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 14462
28 การขอคืนอากรกรณีเรียกเก็บอากรไว้ผิด ชนิด ศุทธยาลัย 1231
29 การเสียสิทธิการขอคืนอากร 1505
30 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 2496
31 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2184
32 สิทธิการเรียกเก็บและการขอคืนอากรตามมาตรา๑0 ชนิด ศุทธยาลัย 897
33 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (1) ชนิด ศุทธยาลัย 1012
34 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (3) ชนิด ศุทธยาลัย 780
35 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (2) ชนิด ศุทธยาลัย 807
36 การขอคืนอากรที่เสียไว้เกินเพราะเหตุขอใช้สิทธิลดอัตราอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1877
37 ปัญหาการร้องเรียนอุทธรณ์ขอคืนอากรตามมติ กพพ. ครั้งที่ 5/2531 ชนิด ศุทธยาลัย 1063
38 บริษัทฯ อี.พี.ซี. ค้าข้าวจำกัด ขอคืนอากรขาออกและภาษีบำรุงเทศบาล ชนิด ศุทธยาลัย 891
39 บริษัท เอฟ อี ซิลลัค (กรุงเทพฯ) จำกัด ขอคืนอากรขาออก (เจ้าหน้าที่เรียกเก็บอากรไว้ผิด) ชนิด ศุทธยาลัย 843
40 บริษัท เอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ขอคืนอากร (ใบขนฯวางประกันมาตรา 112) ชนิด ศุทธยาลัย 978
41 การอุทธรณ์การประเมินอากรตามมาตรา 112 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1050
42 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1381
43 การคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคห้า ชนิด ศุทธยาลัย 1088
44 การคืนอากรกรณีเสียไว้เกิน ชนิด ศุทธยาลัย 1179
45 การคืนอากรกรณีเก็บภาษีซ้ำ ชนิด ศุทธยาลัย 1021
46 การขอคืนอากรที่ชำระไว้เกินกรณีได้รับยกเว้นการตรวจ ชนิด ศุทธยาลัย 1029
47 การขอคืนอากรกรณีผู้นำเข้าขอใช้สิทธิ WTO ภายหลังรับมอบของไปแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 994
48 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1933