บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลฯ การคืนอากรสำหรับของส่งกลับ 359
2 ประกาศกาiคืนอากร 391
3 ประกาศกรมนการคืนอากรฉบับใหม่ 324
4 การคืนอากรตามมาตรา๒๙ 323
5 ประรกาศการคืนอากร 1300
6 ประรกาศการคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1235
7 ประกาศกรมนการคืนอากรฉบับใหม่ 1730
8 ประกาศการคืนอากรชั่วคราว 1764
9 กฎกระทรวงการคืนหลักประกัน 1544
10 การคืนอากรของ re-export 3315
11 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจชุดคำขอคืนอากรทั่วไป กรมศุลกากร 2312
12 ประมวลฯ ว่าด้วย ของคืนอากรตามมาตรา 19 กรมศุลกากร 1864
13 สิทธิอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 1869
14 อายุความการขอคืนอากร กรมศุลกากร 2486
15 หลักทั่วไปการขอคืนอากร กรมศุลกากร 2831
16 สิทธิเรียกร้องขอคืนอากรส่วนที่เสียไว้เกิน ชนิด ศุทธยาลัย 2993
17 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 1266
18 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 2713
19 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 1417
20 การคืนอากรกรณีของแตกหัก,สูญหายหรือ Short Pacing กรมศุลกากร 1134
21 การขอคืนอากรสำหรับใบขนสินค้าที่สงวนสิทธิ์และวางประกันค่าอากร กรมศุลกากร 968
22 การคืนอากรกรณีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บไว้ผิด กรมศุลกากร 2388
23 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกัน 832
24 มติคณะกรรมการกพพ.เกี่ยวกับการคืนอากร 2493
25 พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคห้า ชนิด ศุทธยาลัย 1018
26 ความหมายคำว่าท่าต่างประเทศ 2088
27 การขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 15518
28 การขอคืนอากรกรณีเรียกเก็บอากรไว้ผิด ชนิด ศุทธยาลัย 1291
29 การเสียสิทธิการขอคืนอากร 1537
30 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 2637
31 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2262
32 สิทธิการเรียกเก็บและการขอคืนอากรตามมาตรา๑0 ชนิด ศุทธยาลัย 937
33 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (1) ชนิด ศุทธยาลัย 1057
34 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (3) ชนิด ศุทธยาลัย 818
35 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (2) ชนิด ศุทธยาลัย 845
36 การขอคืนอากรที่เสียไว้เกินเพราะเหตุขอใช้สิทธิลดอัตราอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1948
37 ปัญหาการร้องเรียนอุทธรณ์ขอคืนอากรตามมติ กพพ. ครั้งที่ 5/2531 ชนิด ศุทธยาลัย 1097
38 บริษัทฯ อี.พี.ซี. ค้าข้าวจำกัด ขอคืนอากรขาออกและภาษีบำรุงเทศบาล ชนิด ศุทธยาลัย 919
39 บริษัท เอฟ อี ซิลลัค (กรุงเทพฯ) จำกัด ขอคืนอากรขาออก (เจ้าหน้าที่เรียกเก็บอากรไว้ผิด) ชนิด ศุทธยาลัย 870
40 บริษัท เอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ขอคืนอากร (ใบขนฯวางประกันมาตรา 112) ชนิด ศุทธยาลัย 1006
41 การอุทธรณ์การประเมินอากรตามมาตรา 112 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1086
42 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1420
43 การคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคห้า ชนิด ศุทธยาลัย 1125
44 การคืนอากรกรณีเสียไว้เกิน ชนิด ศุทธยาลัย 1225
45 การคืนอากรกรณีเก็บภาษีซ้ำ ชนิด ศุทธยาลัย 1063
46 การขอคืนอากรที่ชำระไว้เกินกรณีได้รับยกเว้นการตรวจ ชนิด ศุทธยาลัย 1059
47 การขอคืนอากรกรณีผู้นำเข้าขอใช้สิทธิ WTO ภายหลังรับมอบของไปแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 1029
48 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 2027