บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลฯ การคืนอากรสำหรับของส่งกลับ 671
2 ประกาศกาiคืนอากร 632
3 ประกาศกรมนการคืนอากรฉบับใหม่ 581
4 การคืนอากรตามมาตรา๒๙ 569
5 ประรกาศการคืนอากร 1533
6 ประรกาศการคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1408
7 ประกาศกรมนการคืนอากรฉบับใหม่ 1956
8 ประกาศการคืนอากรชั่วคราว 1972
9 กฎกระทรวงการคืนหลักประกัน 1598
10 การคืนอากรของ re-export 3402
11 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจชุดคำขอคืนอากรทั่วไป กรมศุลกากร 2372
12 ประมวลฯ ว่าด้วย ของคืนอากรตามมาตรา 19 กรมศุลกากร 1927
13 สิทธิอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 1929
14 อายุความการขอคืนอากร กรมศุลกากร 2645
15 หลักทั่วไปการขอคืนอากร กรมศุลกากร 2959
16 สิทธิเรียกร้องขอคืนอากรส่วนที่เสียไว้เกิน ชนิด ศุทธยาลัย 3121
17 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 1327
18 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 2901
19 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร (1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา 1477
20 การคืนอากรกรณีของแตกหัก,สูญหายหรือ Short Pacing กรมศุลกากร 1213
21 การขอคืนอากรสำหรับใบขนสินค้าที่สงวนสิทธิ์และวางประกันค่าอากร กรมศุลกากร 1018
22 การคืนอากรกรณีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บไว้ผิด กรมศุลกากร 2510
23 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกัน 886
24 มติคณะกรรมการกพพ.เกี่ยวกับการคืนอากร 2619
25 พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคห้า ชนิด ศุทธยาลัย 1122
26 ความหมายคำว่าท่าต่างประเทศ 2268
27 การขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 17045
28 การขอคืนอากรกรณีเรียกเก็บอากรไว้ผิด ชนิด ศุทธยาลัย 1366
29 การเสียสิทธิการขอคืนอากร 1585
30 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 2759
31 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2335
32 สิทธิการเรียกเก็บและการขอคืนอากรตามมาตรา๑0 ชนิด ศุทธยาลัย 974
33 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (1) ชนิด ศุทธยาลัย 1113
34 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (3) ชนิด ศุทธยาลัย 862
35 การไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร จะเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ (2) ชนิด ศุทธยาลัย 880
36 การขอคืนอากรที่เสียไว้เกินเพราะเหตุขอใช้สิทธิลดอัตราอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2040
37 ปัญหาการร้องเรียนอุทธรณ์ขอคืนอากรตามมติ กพพ. ครั้งที่ 5/2531 ชนิด ศุทธยาลัย 1135
38 บริษัทฯ อี.พี.ซี. ค้าข้าวจำกัด ขอคืนอากรขาออกและภาษีบำรุงเทศบาล ชนิด ศุทธยาลัย 954
39 บริษัท เอฟ อี ซิลลัค (กรุงเทพฯ) จำกัด ขอคืนอากรขาออก (เจ้าหน้าที่เรียกเก็บอากรไว้ผิด) ชนิด ศุทธยาลัย 911
40 บริษัท เอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ขอคืนอากร (ใบขนฯวางประกันมาตรา 112) ชนิด ศุทธยาลัย 1046
41 การอุทธรณ์การประเมินอากรตามมาตรา 112 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1128
42 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1464
43 การคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคห้า ชนิด ศุทธยาลัย 1159
44 การคืนอากรกรณีเสียไว้เกิน ชนิด ศุทธยาลัย 1294
45 การคืนอากรกรณีเก็บภาษีซ้ำ ชนิด ศุทธยาลัย 1135
46 การขอคืนอากรที่ชำระไว้เกินกรณีได้รับยกเว้นการตรวจ ชนิด ศุทธยาลัย 1109
47 การขอคืนอากรกรณีผู้นำเข้าขอใช้สิทธิ WTO ภายหลังรับมอบของไปแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 1088
48 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 2145