บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร 672
2 เส้นทางในประเทศลาว Louangprabang.net 635
3 สำรวจเส้นทาง R 12 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง 632
4 ทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง 591
5 การค้าชายแดน หาญศักดิ์ วัลลศิริ 1743
6 ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม สคร.นครโฮจิมินห์ 979
7 มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าของประเทศพม่า 888
8 การส่งหรือนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 641
9 สภาพข้อเท็จจริง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 621
10 มาตรการ กฎระเบียบและภาษีของกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 757
11 ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศพม่า KSME Care 3811
12 กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 601
13 ข้อมูลประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 551
14 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 684
15 ประกาศกรมศุลกากร การเก็บอากรปากระวางตามแนวชายแดน. 545
16 การนำรถผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 942
17 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 545
18 การทำพาสปอร์ตรถ N Thailand Travel 3408
19 เมืองเจี่ยเก้าจากเมืองนอกชายแดนไปสู่เขตการค้าชายแดน ประชาชาติธุรกิจ 541
20 เปิดเส้นทาง สิงคโปร์ บุกไทย Positioning Magazine 701
21 เจาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว 588
22 เขตเศรษฐกิจพิเศษในจีนยุคหลังสังคมนิยม yossan 1228
23 มลฑลยูนนาน ประตูสู่อาเซียนที่ไม่ควรมองข้าม 617
24 จีนชักใยค้าชายแดนไทยแพ้พม่า หอการค้าตากจี้รัฐบาลเร่งตั้ง"เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ประชาชาติธุรกิจ 547
25 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 685
26 พม่าปูพรมเขต ศก.พิเศษรอบประเทศ เปิดช่องทางการค้าจีน-อินเดีย-บังกลาเทศ กรรณิกา เพชรแก้ว 716
27 ด่านภูดู่ สยามธุรกิจ 1073
28 มาตรการ กฎระเบียบของลาว 638
29 ประกาศกรมศุลกากร การจัดเก็บอากรปากระวาง 920
30 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 573
31 การค้าทางบกกับจีนตอนใต้ ชนิด ศุทธยาลัย 697
32 การค้าชายแดนไทย-เวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 826
33 การลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ตามแนวชายแดน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 1823
34 การค้าชายแดนไทย-ลาว 2218
35 การค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา 1268
36 ปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1651
37 เส้นทางสายสำคัญของสปป.ลาว 1387
38 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 สุภัค ศิวะรักษ์ 693
39 จีน-เวียดนามแก้ไขพิธีสารขนส่งข้ามแดน 570
40 ข้อมูลของประเทศเวียดนาม 893
41 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 601
42 แนวโน้มการค้าชายแดนเติบโตสูงขี้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1492
43 สิงคโปร์ประเทศที่น่าลงทุน นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์ 721
44 สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1452
45 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาว 2856
46 ธรรมเนียมการติดต่อธุรกิจกับชาวพม่า exim.go.th 882
47 ข้อกังวลร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 928
48 การลงทุนในพม่า เว๊ปไซด์การลงทุนในพม่าที่เกี่ยวข้อง 2162
49 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4934
50 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของพม่า CIA World Fact book 7065
51 การลงทุนในลาว ประชาชาติธุรกิจ 692
52 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 601
53 การค้าชายแดนกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ชนิด ศุทธยาลัย 768
54 ท่าเรือน้ำลึกทวาย bangkokbiznews.com 1545
55 ท่าเรือน้ำลึกของเวียดนาม ชนิด ศุทธยาลัย 1880
56 ท่าเรือนานาชาติของกัมพูชา ชนิด ศุทธยาลัย 1864
57 ถนนสายสำคัญที่เชื่อมแขวงต่างๆในสปป.ลาว ชนิด ศุทธยาลัย 1940
58 ระบบการเงิน การธนาคารและภาษีอากรของสหภาพเมียนมาร์ Administrator 1572
59 ข้อมูลพื้นฐานมณฑลยูนนาน ชนิด ศุทธยาลัย 514
60 การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1405
61 การลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1612
62 การคมนาคมระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 896
63 การคมนาคมระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 661
64 ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) ชนิด ศุทธยาลัย 851
65 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 2165
66 กวางโจว (Guangzhou) ชนิด ศุทธยาลัย 579
67 ผลกระทบจากโครงก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย สยามรัฐ 686
68 การค้าชายแดนกับ A.E.C ชนิด ศุทธยาลัย 1270
69 การนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) 600
70 อุปสรรคและปัญหาในการส่งออก ผัก และผลไม้ไทยไปจีน ธนิฎฐา มณีโชติ 1380
71 หนานหนิง 500
72 “เส้นทางหมายเลข 9” ... เส้นทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต เนชั่นสุดสัปดาห์ 634
73 เส้นทางสายสำคัญใน GMS 603
74 วาดแผนสร้างทางรถไฟเชื่อมโลก thaipost 1381
75 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 703
76 เมื่อพม่าเปิดประเทศ กอบศักดิ์ ภูตระกูล 554
77 เมืองทวายของพม่า 1355
78 มารู้จักเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 620
79 ปัญหาและอุปสรรคการค้าทวิภาคี ไทย-เวียตนาม 982
80 ปัญหาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 907
81 ถนนสายสำคัญของลาว (จากเหนือไปใต้) 616
82 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 557
83 ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1639
84 ช่องทางติดต่อกับประเทศข้างเคียง 632
85 เจาะลึก ประโยชน์บนเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 762
86 จุดผ่านแดนถาวร – จุดผ่านแดนชั่วคราว ชนิด ศุทธยาลัย 1105
87 จุดผ่อนปรนการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3369
88 จีนรุกหนักใช้ประโยชน์ R3A กินเรียบตลาดไทย-ลาวหวั่นแค่ทางผ่าน ชนิด ศุทธยาลัย 708
89 จีนกับการค้าในตลาดอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 640
90 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) 1735
91 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 1342
92 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าชายแดน 796
93 เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ธีระ แสงสุรเดช 994
94 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ อาคม สุวรรณกันธา 702
95 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 555
96 การสำรวจเส้นทางถนนไทย- ลาว-เวียดนาม-จีน โสรัตน์ V-SERVE GROUP 2067
97 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 870
98 การพัฒนาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1029
99 การนำเข้ามูลค้างคาว 836
100 การค้าชายแดนไทย-พม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2879
101 การค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1549
102 การค้ากับประเทศเวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 570
103 การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 518
104 การคมนาคมระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน 651
105 การคมนาคมขนส่งของเวียดนาม 813
106 การคมนาคมขนส่งของลาว 1192
107 การขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1164
108 การขนส่งสินค้า ระหว่างจีนตอนใต้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 703
109 มาตรการ กฎระเบียบทางการค้า : กัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 1434
110 GMS เส้นทางเศรษฐกิจอินโดจีน Logistic Digest Editorial 839
111 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1902
112 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1528