บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร 518
2 เส้นทางในประเทศลาว Louangprabang.net 502
3 สำรวจเส้นทาง R 12 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง 494
4 ทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง 471
5 การค้าชายแดน หาญศักดิ์ วัลลศิริ 1425
6 ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม สคร.นครโฮจิมินห์ 771
7 มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าของประเทศพม่า 760
8 การส่งหรือนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 533
9 สภาพข้อเท็จจริง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 525
10 มาตรการ กฎระเบียบและภาษีของกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 622
11 ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศพม่า KSME Care 3587
12 กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 488
13 ข้อมูลประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 444
14 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 503
15 ประกาศกรมศุลกากร การเก็บอากรปากระวางตามแนวชายแดน. 443
16 การนำรถผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 792
17 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 457
18 การทำพาสปอร์ตรถ N Thailand Travel 1460
19 เมืองเจี่ยเก้าจากเมืองนอกชายแดนไปสู่เขตการค้าชายแดน ประชาชาติธุรกิจ 440
20 เปิดเส้นทาง สิงคโปร์ บุกไทย Positioning Magazine 597
21 เจาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว 497
22 เขตเศรษฐกิจพิเศษในจีนยุคหลังสังคมนิยม yossan 1045
23 มลฑลยูนนาน ประตูสู่อาเซียนที่ไม่ควรมองข้าม 490
24 จีนชักใยค้าชายแดนไทยแพ้พม่า หอการค้าตากจี้รัฐบาลเร่งตั้ง"เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ประชาชาติธุรกิจ 468
25 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 560
26 พม่าปูพรมเขต ศก.พิเศษรอบประเทศ เปิดช่องทางการค้าจีน-อินเดีย-บังกลาเทศ กรรณิกา เพชรแก้ว 598
27 ด่านภูดู่ สยามธุรกิจ 902
28 มาตรการ กฎระเบียบของลาว 538
29 ประกาศกรมศุลกากร การจัดเก็บอากรปากระวาง 827
30 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 486
31 การค้าทางบกกับจีนตอนใต้ ชนิด ศุทธยาลัย 587
32 การค้าชายแดนไทย-เวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 688
33 การลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ตามแนวชายแดน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 1616
34 การค้าชายแดนไทย-ลาว 1958
35 การค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา 1159
36 ปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1439
37 เส้นทางสายสำคัญของสปป.ลาว 1186
38 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 สุภัค ศิวะรักษ์ 577
39 จีน-เวียดนามแก้ไขพิธีสารขนส่งข้ามแดน 490
40 ข้อมูลของประเทศเวียดนาม 789
41 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 496
42 แนวโน้มการค้าชายแดนเติบโตสูงขี้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1311
43 สิงคโปร์ประเทศที่น่าลงทุน นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์ 619
44 สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1266
45 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาว 2581
46 ธรรมเนียมการติดต่อธุรกิจกับชาวพม่า exim.go.th 793
47 ข้อกังวลร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 817
48 การลงทุนในพม่า เว๊ปไซด์การลงทุนในพม่าที่เกี่ยวข้อง 1892
49 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4423
50 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของพม่า CIA World Fact book 6661
51 การลงทุนในลาว ประชาชาติธุรกิจ 582
52 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 519
53 การค้าชายแดนกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ชนิด ศุทธยาลัย 699
54 ท่าเรือน้ำลึกทวาย bangkokbiznews.com 1350
55 ท่าเรือน้ำลึกของเวียดนาม ชนิด ศุทธยาลัย 1702
56 ท่าเรือนานาชาติของกัมพูชา ชนิด ศุทธยาลัย 1649
57 ถนนสายสำคัญที่เชื่อมแขวงต่างๆในสปป.ลาว ชนิด ศุทธยาลัย 1659
58 ระบบการเงิน การธนาคารและภาษีอากรของสหภาพเมียนมาร์ Administrator 1400
59 ข้อมูลพื้นฐานมณฑลยูนนาน ชนิด ศุทธยาลัย 458
60 การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1236
61 การลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1462
62 การคมนาคมระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 824
63 การคมนาคมระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 566
64 ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) ชนิด ศุทธยาลัย 785
65 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 1965
66 กวางโจว (Guangzhou) ชนิด ศุทธยาลัย 510
67 ผลกระทบจากโครงก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย สยามรัฐ 593
68 การค้าชายแดนกับ A.E.C ชนิด ศุทธยาลัย 1209
69 การนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) 543
70 อุปสรรคและปัญหาในการส่งออก ผัก และผลไม้ไทยไปจีน ธนิฎฐา มณีโชติ 1263
71 หนานหนิง 435
72 “เส้นทางหมายเลข 9” ... เส้นทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต เนชั่นสุดสัปดาห์ 540
73 เส้นทางสายสำคัญใน GMS 543
74 วาดแผนสร้างทางรถไฟเชื่อมโลก thaipost 1215
75 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 615
76 เมื่อพม่าเปิดประเทศ กอบศักดิ์ ภูตระกูล 469
77 เมืองทวายของพม่า 1203
78 มารู้จักเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 511
79 ปัญหาและอุปสรรคการค้าทวิภาคี ไทย-เวียตนาม 852
80 ปัญหาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 820
81 ถนนสายสำคัญของลาว (จากเหนือไปใต้) 527
82 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 463
83 ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1492
84 ช่องทางติดต่อกับประเทศข้างเคียง 502
85 เจาะลึก ประโยชน์บนเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 712
86 จุดผ่านแดนถาวร – จุดผ่านแดนชั่วคราว ชนิด ศุทธยาลัย 992
87 จุดผ่อนปรนการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2613
88 จีนรุกหนักใช้ประโยชน์ R3A กินเรียบตลาดไทย-ลาวหวั่นแค่ทางผ่าน ชนิด ศุทธยาลัย 648
89 จีนกับการค้าในตลาดอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 565
90 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) 1546
91 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 1228
92 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าชายแดน 704
93 เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ธีระ แสงสุรเดช 929
94 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ อาคม สุวรรณกันธา 631
95 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 452
96 การสำรวจเส้นทางถนนไทย- ลาว-เวียดนาม-จีน โสรัตน์ V-SERVE GROUP 1856
97 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 771
98 การพัฒนาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 923
99 การนำเข้ามูลค้างคาว 764
100 การค้าชายแดนไทย-พม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2660
101 การค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1358
102 การค้ากับประเทศเวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 464
103 การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 458
104 การคมนาคมระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน 533
105 การคมนาคมขนส่งของเวียดนาม 747
106 การคมนาคมขนส่งของลาว 1084
107 การขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1049
108 การขนส่งสินค้า ระหว่างจีนตอนใต้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 627
109 มาตรการ กฎระเบียบทางการค้า : กัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 1252
110 GMS เส้นทางเศรษฐกิจอินโดจีน Logistic Digest Editorial 747
111 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1689
112 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1361