บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร 768
2 เส้นทางในประเทศลาว Louangprabang.net 731
3 สำรวจเส้นทาง R 12 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง 722
4 ทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง 680
5 การค้าชายแดน หาญศักดิ์ วัลลศิริ 1937
6 ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม สคร.นครโฮจิมินห์ 1103
7 มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าของประเทศพม่า 998
8 การส่งหรือนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 721
9 สภาพข้อเท็จจริง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 713
10 มาตรการ กฎระเบียบและภาษีของกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 845
11 ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศพม่า KSME Care 3973
12 กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 688
13 ข้อมูลประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 631
14 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 768
15 ประกาศกรมศุลกากร การเก็บอากรปากระวางตามแนวชายแดน. 636
16 การนำรถผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1011
17 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 608
18 การทำพาสปอร์ตรถ N Thailand Travel 5614
19 เมืองเจี่ยเก้าจากเมืองนอกชายแดนไปสู่เขตการค้าชายแดน ประชาชาติธุรกิจ 629
20 เปิดเส้นทาง สิงคโปร์ บุกไทย Positioning Magazine 777
21 เจาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว 656
22 เขตเศรษฐกิจพิเศษในจีนยุคหลังสังคมนิยม yossan 1367
23 มลฑลยูนนาน ประตูสู่อาเซียนที่ไม่ควรมองข้าม 705
24 จีนชักใยค้าชายแดนไทยแพ้พม่า หอการค้าตากจี้รัฐบาลเร่งตั้ง"เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ประชาชาติธุรกิจ 605
25 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 784
26 พม่าปูพรมเขต ศก.พิเศษรอบประเทศ เปิดช่องทางการค้าจีน-อินเดีย-บังกลาเทศ กรรณิกา เพชรแก้ว 779
27 ด่านภูดู่ สยามธุรกิจ 1177
28 มาตรการ กฎระเบียบของลาว 708
29 ประกาศกรมศุลกากร การจัดเก็บอากรปากระวาง 988
30 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 652
31 การค้าทางบกกับจีนตอนใต้ ชนิด ศุทธยาลัย 771
32 การค้าชายแดนไทย-เวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 902
33 การลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ตามแนวชายแดน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 1987
34 การค้าชายแดนไทย-ลาว 2363
35 การค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา 1342
36 ปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1784
37 เส้นทางสายสำคัญของสปป.ลาว 1528
38 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 สุภัค ศิวะรักษ์ 761
39 จีน-เวียดนามแก้ไขพิธีสารขนส่งข้ามแดน 651
40 ข้อมูลของประเทศเวียดนาม 971
41 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 686
42 แนวโน้มการค้าชายแดนเติบโตสูงขี้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1610
43 สิงคโปร์ประเทศที่น่าลงทุน นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์ 794
44 สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1623
45 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาว 3042
46 ธรรมเนียมการติดต่อธุรกิจกับชาวพม่า exim.go.th 942
47 ข้อกังวลร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 1007
48 การลงทุนในพม่า เว๊ปไซด์การลงทุนในพม่าที่เกี่ยวข้อง 2368
49 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5340
50 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของพม่า CIA World Fact book 7320
51 การลงทุนในลาว ประชาชาติธุรกิจ 771
52 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 652
53 การค้าชายแดนกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ชนิด ศุทธยาลัย 807
54 ท่าเรือน้ำลึกทวาย bangkokbiznews.com 1665
55 ท่าเรือน้ำลึกของเวียดนาม ชนิด ศุทธยาลัย 1989
56 ท่าเรือนานาชาติของกัมพูชา ชนิด ศุทธยาลัย 2199
57 ถนนสายสำคัญที่เชื่อมแขวงต่างๆในสปป.ลาว ชนิด ศุทธยาลัย 2137
58 ระบบการเงิน การธนาคารและภาษีอากรของสหภาพเมียนมาร์ Administrator 1666
59 ข้อมูลพื้นฐานมณฑลยูนนาน ชนิด ศุทธยาลัย 553
60 การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1498
61 การลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1715
62 การคมนาคมระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 934
63 การคมนาคมระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 716
64 ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) ชนิด ศุทธยาลัย 888
65 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 2277
66 กวางโจว (Guangzhou) ชนิด ศุทธยาลัย 626
67 ผลกระทบจากโครงก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย สยามรัฐ 753
68 การค้าชายแดนกับ A.E.C ชนิด ศุทธยาลัย 1303
69 การนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) 634
70 อุปสรรคและปัญหาในการส่งออก ผัก และผลไม้ไทยไปจีน ธนิฎฐา มณีโชติ 1448
71 หนานหนิง 537
72 “เส้นทางหมายเลข 9” ... เส้นทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต เนชั่นสุดสัปดาห์ 693
73 เส้นทางสายสำคัญใน GMS 637
74 วาดแผนสร้างทางรถไฟเชื่อมโลก thaipost 1487
75 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 751
76 เมื่อพม่าเปิดประเทศ กอบศักดิ์ ภูตระกูล 605
77 เมืองทวายของพม่า 1452
78 มารู้จักเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 679
79 ปัญหาและอุปสรรคการค้าทวิภาคี ไทย-เวียตนาม 1248
80 ปัญหาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 981
81 ถนนสายสำคัญของลาว (จากเหนือไปใต้) 682
82 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 610
83 ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1726
84 ช่องทางติดต่อกับประเทศข้างเคียง 704
85 เจาะลึก ประโยชน์บนเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 791
86 จุดผ่านแดนถาวร – จุดผ่านแดนชั่วคราว ชนิด ศุทธยาลัย 1193
87 จุดผ่อนปรนการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3857
88 จีนรุกหนักใช้ประโยชน์ R3A กินเรียบตลาดไทย-ลาวหวั่นแค่ทางผ่าน ชนิด ศุทธยาลัย 744
89 จีนกับการค้าในตลาดอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 697
90 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) 1867
91 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 1395
92 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าชายแดน 855
93 เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ธีระ แสงสุรเดช 1034
94 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ อาคม สุวรรณกันธา 760
95 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 618
96 การสำรวจเส้นทางถนนไทย- ลาว-เวียดนาม-จีน โสรัตน์ V-SERVE GROUP 2169
97 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 947
98 การพัฒนาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1095
99 การนำเข้ามูลค้างคาว 880
100 การค้าชายแดนไทย-พม่า ชนิด ศุทธยาลัย 3004
101 การค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1684
102 การค้ากับประเทศเวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 625
103 การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 551
104 การคมนาคมระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน 714
105 การคมนาคมขนส่งของเวียดนาม 853
106 การคมนาคมขนส่งของลาว 1260
107 การขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1223
108 การขนส่งสินค้า ระหว่างจีนตอนใต้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 748
109 มาตรการ กฎระเบียบทางการค้า : กัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 1547
110 GMS เส้นทางเศรษฐกิจอินโดจีน Logistic Digest Editorial 904
111 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2060
112 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1625