บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร 834
2 เส้นทางในประเทศลาว Louangprabang.net 771
3 สำรวจเส้นทาง R 12 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง 761
4 ทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง 718
5 การค้าชายแดน หาญศักดิ์ วัลลศิริ 2041
6 ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม สคร.นครโฮจิมินห์ 1195
7 มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าของประเทศพม่า 1047
8 การส่งหรือนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 757
9 สภาพข้อเท็จจริง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 754
10 มาตรการ กฎระเบียบและภาษีของกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 889
11 ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศพม่า KSME Care 4061
12 กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 720
13 ข้อมูลประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 657
14 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 804
15 ประกาศกรมศุลกากร การเก็บอากรปากระวางตามแนวชายแดน. 671
16 การนำรถผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1057
17 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 639
18 การทำพาสปอร์ตรถ N Thailand Travel 7445
19 เมืองเจี่ยเก้าจากเมืองนอกชายแดนไปสู่เขตการค้าชายแดน ประชาชาติธุรกิจ 679
20 เปิดเส้นทาง สิงคโปร์ บุกไทย Positioning Magazine 806
21 เจาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว 685
22 เขตเศรษฐกิจพิเศษในจีนยุคหลังสังคมนิยม yossan 1438
23 มลฑลยูนนาน ประตูสู่อาเซียนที่ไม่ควรมองข้าม 740
24 จีนชักใยค้าชายแดนไทยแพ้พม่า หอการค้าตากจี้รัฐบาลเร่งตั้ง"เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ประชาชาติธุรกิจ 633
25 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 820
26 พม่าปูพรมเขต ศก.พิเศษรอบประเทศ เปิดช่องทางการค้าจีน-อินเดีย-บังกลาเทศ กรรณิกา เพชรแก้ว 812
27 ด่านภูดู่ สยามธุรกิจ 1238
28 มาตรการ กฎระเบียบของลาว 738
29 ประกาศกรมศุลกากร การจัดเก็บอากรปากระวาง 1022
30 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 682
31 การค้าทางบกกับจีนตอนใต้ ชนิด ศุทธยาลัย 805
32 การค้าชายแดนไทย-เวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 933
33 การลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ตามแนวชายแดน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2075
34 การค้าชายแดนไทย-ลาว 2436
35 การค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา 1373
36 ปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1869
37 เส้นทางสายสำคัญของสปป.ลาว 1597
38 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 สุภัค ศิวะรักษ์ 789
39 จีน-เวียดนามแก้ไขพิธีสารขนส่งข้ามแดน 682
40 ข้อมูลของประเทศเวียดนาม 1002
41 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 721
42 แนวโน้มการค้าชายแดนเติบโตสูงขี้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1661
43 สิงคโปร์ประเทศที่น่าลงทุน นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์ 830
44 สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1702
45 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาว 3200
46 ธรรมเนียมการติดต่อธุรกิจกับชาวพม่า exim.go.th 976
47 ข้อกังวลร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 1057
48 การลงทุนในพม่า เว๊ปไซด์การลงทุนในพม่าที่เกี่ยวข้อง 2486
49 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5575
50 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของพม่า CIA World Fact book 7476
51 การลงทุนในลาว ประชาชาติธุรกิจ 803
52 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 676
53 การค้าชายแดนกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ชนิด ศุทธยาลัย 825
54 ท่าเรือน้ำลึกทวาย bangkokbiznews.com 1722
55 ท่าเรือน้ำลึกของเวียดนาม ชนิด ศุทธยาลัย 2034
56 ท่าเรือนานาชาติของกัมพูชา ชนิด ศุทธยาลัย 2368
57 ถนนสายสำคัญที่เชื่อมแขวงต่างๆในสปป.ลาว ชนิด ศุทธยาลัย 2264
58 ระบบการเงิน การธนาคารและภาษีอากรของสหภาพเมียนมาร์ Administrator 1722
59 ข้อมูลพื้นฐานมณฑลยูนนาน ชนิด ศุทธยาลัย 573
60 การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1539
61 การลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1755
62 การคมนาคมระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 948
63 การคมนาคมระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 742
64 ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) ชนิด ศุทธยาลัย 906
65 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 2363
66 กวางโจว (Guangzhou) ชนิด ศุทธยาลัย 643
67 ผลกระทบจากโครงก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย สยามรัฐ 776
68 การค้าชายแดนกับ A.E.C ชนิด ศุทธยาลัย 1318
69 การนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) 645
70 อุปสรรคและปัญหาในการส่งออก ผัก และผลไม้ไทยไปจีน ธนิฎฐา มณีโชติ 1473
71 หนานหนิง 551
72 “เส้นทางหมายเลข 9” ... เส้นทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต เนชั่นสุดสัปดาห์ 718
73 เส้นทางสายสำคัญใน GMS 657
74 วาดแผนสร้างทางรถไฟเชื่อมโลก thaipost 1544
75 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 769
76 เมื่อพม่าเปิดประเทศ กอบศักดิ์ ภูตระกูล 626
77 เมืองทวายของพม่า 1503
78 มารู้จักเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 698
79 ปัญหาและอุปสรรคการค้าทวิภาคี ไทย-เวียตนาม 1383
80 ปัญหาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1037
81 ถนนสายสำคัญของลาว (จากเหนือไปใต้) 706
82 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 627
83 ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1779
84 ช่องทางติดต่อกับประเทศข้างเคียง 732
85 เจาะลึก ประโยชน์บนเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 800
86 จุดผ่านแดนถาวร – จุดผ่านแดนชั่วคราว ชนิด ศุทธยาลัย 1234
87 จุดผ่อนปรนการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 4189
88 จีนรุกหนักใช้ประโยชน์ R3A กินเรียบตลาดไทย-ลาวหวั่นแค่ทางผ่าน ชนิด ศุทธยาลัย 768
89 จีนกับการค้าในตลาดอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 715
90 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) 1946
91 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 1427
92 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าชายแดน 879
93 เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ธีระ แสงสุรเดช 1049
94 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ อาคม สุวรรณกันธา 779
95 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 643
96 การสำรวจเส้นทางถนนไทย- ลาว-เวียดนาม-จีน โสรัตน์ V-SERVE GROUP 2232
97 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 997
98 การพัฒนาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1140
99 การนำเข้ามูลค้างคาว 895
100 การค้าชายแดนไทย-พม่า ชนิด ศุทธยาลัย 3078
101 การค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1777
102 การค้ากับประเทศเวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 646
103 การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 563
104 การคมนาคมระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน 745
105 การคมนาคมขนส่งของเวียดนาม 869
106 การคมนาคมขนส่งของลาว 1284
107 การขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1243
108 การขนส่งสินค้า ระหว่างจีนตอนใต้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 763
109 มาตรการ กฎระเบียบทางการค้า : กัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 1602
110 GMS เส้นทางเศรษฐกิจอินโดจีน Logistic Digest Editorial 933
111 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2170
112 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1670