บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร 869
2 เส้นทางในประเทศลาว Louangprabang.net 800
3 สำรวจเส้นทาง R 12 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง 798
4 ทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง 748
5 การค้าชายแดน หาญศักดิ์ วัลลศิริ 2121
6 ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม สคร.นครโฮจิมินห์ 1255
7 มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าของประเทศพม่า 1084
8 การส่งหรือนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 786
9 สภาพข้อเท็จจริง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 784
10 มาตรการ กฎระเบียบและภาษีของกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 936
11 ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศพม่า KSME Care 4136
12 กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 748
13 ข้อมูลประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 681
14 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 832
15 ประกาศกรมศุลกากร การเก็บอากรปากระวางตามแนวชายแดน. 707
16 การนำรถผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1093
17 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 662
18 การทำพาสปอร์ตรถ N Thailand Travel 8717
19 เมืองเจี่ยเก้าจากเมืองนอกชายแดนไปสู่เขตการค้าชายแดน ประชาชาติธุรกิจ 708
20 เปิดเส้นทาง สิงคโปร์ บุกไทย Positioning Magazine 833
21 เจาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว 716
22 เขตเศรษฐกิจพิเศษในจีนยุคหลังสังคมนิยม yossan 1501
23 มลฑลยูนนาน ประตูสู่อาเซียนที่ไม่ควรมองข้าม 765
24 จีนชักใยค้าชายแดนไทยแพ้พม่า หอการค้าตากจี้รัฐบาลเร่งตั้ง"เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ประชาชาติธุรกิจ 656
25 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 850
26 พม่าปูพรมเขต ศก.พิเศษรอบประเทศ เปิดช่องทางการค้าจีน-อินเดีย-บังกลาเทศ กรรณิกา เพชรแก้ว 837
27 ด่านภูดู่ สยามธุรกิจ 1285
28 มาตรการ กฎระเบียบของลาว 759
29 ประกาศกรมศุลกากร การจัดเก็บอากรปากระวาง 1050
30 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 702
31 การค้าทางบกกับจีนตอนใต้ ชนิด ศุทธยาลัย 832
32 การค้าชายแดนไทย-เวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 959
33 การลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ตามแนวชายแดน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2133
34 การค้าชายแดนไทย-ลาว 2495
35 การค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา 1399
36 ปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1925
37 เส้นทางสายสำคัญของสปป.ลาว 1654
38 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 สุภัค ศิวะรักษ์ 810
39 จีน-เวียดนามแก้ไขพิธีสารขนส่งข้ามแดน 706
40 ข้อมูลของประเทศเวียดนาม 1031
41 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 751
42 แนวโน้มการค้าชายแดนเติบโตสูงขี้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1711
43 สิงคโปร์ประเทศที่น่าลงทุน นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์ 854
44 สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1774
45 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาว 3274
46 ธรรมเนียมการติดต่อธุรกิจกับชาวพม่า exim.go.th 995
47 ข้อกังวลร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 1085
48 การลงทุนในพม่า เว๊ปไซด์การลงทุนในพม่าที่เกี่ยวข้อง 2571
49 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5847
50 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของพม่า CIA World Fact book 7707
51 การลงทุนในลาว ประชาชาติธุรกิจ 832
52 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 697
53 การค้าชายแดนกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ชนิด ศุทธยาลัย 842
54 ท่าเรือน้ำลึกทวาย bangkokbiznews.com 1773
55 ท่าเรือน้ำลึกของเวียดนาม ชนิด ศุทธยาลัย 2076
56 ท่าเรือนานาชาติของกัมพูชา ชนิด ศุทธยาลัย 2573
57 ถนนสายสำคัญที่เชื่อมแขวงต่างๆในสปป.ลาว ชนิด ศุทธยาลัย 2449
58 ระบบการเงิน การธนาคารและภาษีอากรของสหภาพเมียนมาร์ Administrator 1763
59 ข้อมูลพื้นฐานมณฑลยูนนาน ชนิด ศุทธยาลัย 587
60 การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1578
61 การลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1784
62 การคมนาคมระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 960
63 การคมนาคมระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 758
64 ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) ชนิด ศุทธยาลัย 919
65 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 2407
66 กวางโจว (Guangzhou) ชนิด ศุทธยาลัย 658
67 ผลกระทบจากโครงก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย สยามรัฐ 796
68 การค้าชายแดนกับ A.E.C ชนิด ศุทธยาลัย 1331
69 การนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) 659
70 อุปสรรคและปัญหาในการส่งออก ผัก และผลไม้ไทยไปจีน ธนิฎฐา มณีโชติ 1497
71 หนานหนิง 563
72 “เส้นทางหมายเลข 9” ... เส้นทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต เนชั่นสุดสัปดาห์ 737
73 เส้นทางสายสำคัญใน GMS 670
74 วาดแผนสร้างทางรถไฟเชื่อมโลก thaipost 1590
75 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 786
76 เมื่อพม่าเปิดประเทศ กอบศักดิ์ ภูตระกูล 645
77 เมืองทวายของพม่า 1547
78 มารู้จักเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 714
79 ปัญหาและอุปสรรคการค้าทวิภาคี ไทย-เวียตนาม 1490
80 ปัญหาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1067
81 ถนนสายสำคัญของลาว (จากเหนือไปใต้) 730
82 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 644
83 ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1831
84 ช่องทางติดต่อกับประเทศข้างเคียง 760
85 เจาะลึก ประโยชน์บนเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 813
86 จุดผ่านแดนถาวร – จุดผ่านแดนชั่วคราว ชนิด ศุทธยาลัย 1276
87 จุดผ่อนปรนการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 4622
88 จีนรุกหนักใช้ประโยชน์ R3A กินเรียบตลาดไทย-ลาวหวั่นแค่ทางผ่าน ชนิด ศุทธยาลัย 793
89 จีนกับการค้าในตลาดอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 734
90 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) 2072
91 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 1471
92 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าชายแดน 900
93 เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ธีระ แสงสุรเดช 1063
94 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ อาคม สุวรรณกันธา 799
95 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 667
96 การสำรวจเส้นทางถนนไทย- ลาว-เวียดนาม-จีน โสรัตน์ V-SERVE GROUP 2279
97 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1145
98 การพัฒนาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1172
99 การนำเข้ามูลค้างคาว 916
100 การค้าชายแดนไทย-พม่า ชนิด ศุทธยาลัย 3136
101 การค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1843
102 การค้ากับประเทศเวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 673
103 การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 577
104 การคมนาคมระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน 776
105 การคมนาคมขนส่งของเวียดนาม 882
106 การคมนาคมขนส่งของลาว 1307
107 การขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1271
108 การขนส่งสินค้า ระหว่างจีนตอนใต้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 782
109 มาตรการ กฎระเบียบทางการค้า : กัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 1649
110 GMS เส้นทางเศรษฐกิจอินโดจีน Logistic Digest Editorial 956
111 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2237
112 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1717