บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร 554
2 เส้นทางในประเทศลาว Louangprabang.net 530
3 สำรวจเส้นทาง R 12 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง 526
4 ทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง 495
5 การค้าชายแดน หาญศักดิ์ วัลลศิริ 1509
6 ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม สคร.นครโฮจิมินห์ 832
7 มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าของประเทศพม่า 792
8 การส่งหรือนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 554
9 สภาพข้อเท็จจริง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 547
10 มาตรการ กฎระเบียบและภาษีของกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 653
11 ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศพม่า KSME Care 3646
12 กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 515
13 ข้อมูลประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 469
14 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 553
15 ประกาศกรมศุลกากร การเก็บอากรปากระวางตามแนวชายแดน. 465
16 การนำรถผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 845
17 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 476
18 การทำพาสปอร์ตรถ N Thailand Travel 1960
19 เมืองเจี่ยเก้าจากเมืองนอกชายแดนไปสู่เขตการค้าชายแดน ประชาชาติธุรกิจ 462
20 เปิดเส้นทาง สิงคโปร์ บุกไทย Positioning Magazine 620
21 เจาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว 514
22 เขตเศรษฐกิจพิเศษในจีนยุคหลังสังคมนิยม yossan 1090
23 มลฑลยูนนาน ประตูสู่อาเซียนที่ไม่ควรมองข้าม 525
24 จีนชักใยค้าชายแดนไทยแพ้พม่า หอการค้าตากจี้รัฐบาลเร่งตั้ง"เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ประชาชาติธุรกิจ 483
25 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 587
26 พม่าปูพรมเขต ศก.พิเศษรอบประเทศ เปิดช่องทางการค้าจีน-อินเดีย-บังกลาเทศ กรรณิกา เพชรแก้ว 636
27 ด่านภูดู่ สยามธุรกิจ 947
28 มาตรการ กฎระเบียบของลาว 562
29 ประกาศกรมศุลกากร การจัดเก็บอากรปากระวาง 847
30 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 508
31 การค้าทางบกกับจีนตอนใต้ ชนิด ศุทธยาลัย 615
32 การค้าชายแดนไทย-เวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 721
33 การลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ตามแนวชายแดน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 1661
34 การค้าชายแดนไทย-ลาว 2042
35 การค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา 1185
36 ปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1489
37 เส้นทางสายสำคัญของสปป.ลาว 1239
38 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 สุภัค ศิวะรักษ์ 619
39 จีน-เวียดนามแก้ไขพิธีสารขนส่งข้ามแดน 507
40 ข้อมูลของประเทศเวียดนาม 817
41 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 523
42 แนวโน้มการค้าชายแดนเติบโตสูงขี้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1356
43 สิงคโปร์ประเทศที่น่าลงทุน นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์ 643
44 สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1342
45 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาว 2659
46 ธรรมเนียมการติดต่อธุรกิจกับชาวพม่า exim.go.th 812
47 ข้อกังวลร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 848
48 การลงทุนในพม่า เว๊ปไซด์การลงทุนในพม่าที่เกี่ยวข้อง 1979
49 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4584
50 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของพม่า CIA World Fact book 6777
51 การลงทุนในลาว ประชาชาติธุรกิจ 610
52 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 539
53 การค้าชายแดนกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ชนิด ศุทธยาลัย 717
54 ท่าเรือน้ำลึกทวาย bangkokbiznews.com 1404
55 ท่าเรือน้ำลึกของเวียดนาม ชนิด ศุทธยาลัย 1750
56 ท่าเรือนานาชาติของกัมพูชา ชนิด ศุทธยาลัย 1723
57 ถนนสายสำคัญที่เชื่อมแขวงต่างๆในสปป.ลาว ชนิด ศุทธยาลัย 1730
58 ระบบการเงิน การธนาคารและภาษีอากรของสหภาพเมียนมาร์ Administrator 1449
59 ข้อมูลพื้นฐานมณฑลยูนนาน ชนิด ศุทธยาลัย 472
60 การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1283
61 การลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1502
62 การคมนาคมระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 845
63 การคมนาคมระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 594
64 ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) ชนิด ศุทธยาลัย 801
65 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 2033
66 กวางโจว (Guangzhou) ชนิด ศุทธยาลัย 529
67 ผลกระทบจากโครงก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย สยามรัฐ 620
68 การค้าชายแดนกับ A.E.C ชนิด ศุทธยาลัย 1225
69 การนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) 559
70 อุปสรรคและปัญหาในการส่งออก ผัก และผลไม้ไทยไปจีน ธนิฎฐา มณีโชติ 1305
71 หนานหนิง 452
72 “เส้นทางหมายเลข 9” ... เส้นทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต เนชั่นสุดสัปดาห์ 564
73 เส้นทางสายสำคัญใน GMS 555
74 วาดแผนสร้างทางรถไฟเชื่อมโลก thaipost 1256
75 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 638
76 เมื่อพม่าเปิดประเทศ กอบศักดิ์ ภูตระกูล 490
77 เมืองทวายของพม่า 1244
78 มารู้จักเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 542
79 ปัญหาและอุปสรรคการค้าทวิภาคี ไทย-เวียตนาม 885
80 ปัญหาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 852
81 ถนนสายสำคัญของลาว (จากเหนือไปใต้) 550
82 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 491
83 ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1532
84 ช่องทางติดต่อกับประเทศข้างเคียง 543
85 เจาะลึก ประโยชน์บนเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 725
86 จุดผ่านแดนถาวร – จุดผ่านแดนชั่วคราว ชนิด ศุทธยาลัย 1033
87 จุดผ่อนปรนการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2915
88 จีนรุกหนักใช้ประโยชน์ R3A กินเรียบตลาดไทย-ลาวหวั่นแค่ทางผ่าน ชนิด ศุทธยาลัย 659
89 จีนกับการค้าในตลาดอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 587
90 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) 1597
91 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 1259
92 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าชายแดน 736
93 เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ธีระ แสงสุรเดช 947
94 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ อาคม สุวรรณกันธา 647
95 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 484
96 การสำรวจเส้นทางถนนไทย- ลาว-เวียดนาม-จีน โสรัตน์ V-SERVE GROUP 1915
97 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 795
98 การพัฒนาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 948
99 การนำเข้ามูลค้างคาว 785
100 การค้าชายแดนไทย-พม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2721
101 การค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1406
102 การค้ากับประเทศเวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 491
103 การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 472
104 การคมนาคมระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน 570
105 การคมนาคมขนส่งของเวียดนาม 764
106 การคมนาคมขนส่งของลาว 1115
107 การขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1081
108 การขนส่งสินค้า ระหว่างจีนตอนใต้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 642
109 มาตรการ กฎระเบียบทางการค้า : กัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 1303
110 GMS เส้นทางเศรษฐกิจอินโดจีน Logistic Digest Editorial 778
111 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1760
112 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1417