บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร 725
2 เส้นทางในประเทศลาว Louangprabang.net 692
3 สำรวจเส้นทาง R 12 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง 681
4 ทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง 639
5 การค้าชายแดน หาญศักดิ์ วัลลศิริ 1844
6 ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม สคร.นครโฮจิมินห์ 1038
7 มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าของประเทศพม่า 949
8 การส่งหรือนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 687
9 สภาพข้อเท็จจริง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 673
10 มาตรการ กฎระเบียบและภาษีของกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 807
11 ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศพม่า KSME Care 3892
12 กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 653
13 ข้อมูลประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 601
14 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 734
15 ประกาศกรมศุลกากร การเก็บอากรปากระวางตามแนวชายแดน. 601
16 การนำรถผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 982
17 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 579
18 การทำพาสปอร์ตรถ N Thailand Travel 4465
19 เมืองเจี่ยเก้าจากเมืองนอกชายแดนไปสู่เขตการค้าชายแดน ประชาชาติธุรกิจ 589
20 เปิดเส้นทาง สิงคโปร์ บุกไทย Positioning Magazine 746
21 เจาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว 624
22 เขตเศรษฐกิจพิเศษในจีนยุคหลังสังคมนิยม yossan 1306
23 มลฑลยูนนาน ประตูสู่อาเซียนที่ไม่ควรมองข้าม 663
24 จีนชักใยค้าชายแดนไทยแพ้พม่า หอการค้าตากจี้รัฐบาลเร่งตั้ง"เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ประชาชาติธุรกิจ 581
25 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 746
26 พม่าปูพรมเขต ศก.พิเศษรอบประเทศ เปิดช่องทางการค้าจีน-อินเดีย-บังกลาเทศ กรรณิกา เพชรแก้ว 751
27 ด่านภูดู่ สยามธุรกิจ 1132
28 มาตรการ กฎระเบียบของลาว 676
29 ประกาศกรมศุลกากร การจัดเก็บอากรปากระวาง 961
30 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 614
31 การค้าทางบกกับจีนตอนใต้ ชนิด ศุทธยาลัย 737
32 การค้าชายแดนไทย-เวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 870
33 การลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ตามแนวชายแดน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 1923
34 การค้าชายแดนไทย-ลาว 2302
35 การค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา 1313
36 ปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1723
37 เส้นทางสายสำคัญของสปป.ลาว 1460
38 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 สุภัค ศิวะรักษ์ 731
39 จีน-เวียดนามแก้ไขพิธีสารขนส่งข้ามแดน 617
40 ข้อมูลของประเทศเวียดนาม 937
41 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 647
42 แนวโน้มการค้าชายแดนเติบโตสูงขี้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1558
43 สิงคโปร์ประเทศที่น่าลงทุน นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์ 760
44 สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1523
45 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาว 2952
46 ธรรมเนียมการติดต่อธุรกิจกับชาวพม่า exim.go.th 916
47 ข้อกังวลร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 973
48 การลงทุนในพม่า เว๊ปไซด์การลงทุนในพม่าที่เกี่ยวข้อง 2270
49 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5169
50 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของพม่า CIA World Fact book 7206
51 การลงทุนในลาว ประชาชาติธุรกิจ 732
52 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 624
53 การค้าชายแดนกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ชนิด ศุทธยาลัย 792
54 ท่าเรือน้ำลึกทวาย bangkokbiznews.com 1611
55 ท่าเรือน้ำลึกของเวียดนาม ชนิด ศุทธยาลัย 1939
56 ท่าเรือนานาชาติของกัมพูชา ชนิด ศุทธยาลัย 2040
57 ถนนสายสำคัญที่เชื่อมแขวงต่างๆในสปป.ลาว ชนิด ศุทธยาลัย 2064
58 ระบบการเงิน การธนาคารและภาษีอากรของสหภาพเมียนมาร์ Administrator 1618
59 ข้อมูลพื้นฐานมณฑลยูนนาน ชนิด ศุทธยาลัย 538
60 การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1456
61 การลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1684
62 การคมนาคมระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 919
63 การคมนาคมระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 693
64 ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) ชนิด ศุทธยาลัย 875
65 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 2224
66 กวางโจว (Guangzhou) ชนิด ศุทธยาลัย 604
67 ผลกระทบจากโครงก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย สยามรัฐ 722
68 การค้าชายแดนกับ A.E.C ชนิด ศุทธยาลัย 1290
69 การนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) 620
70 อุปสรรคและปัญหาในการส่งออก ผัก และผลไม้ไทยไปจีน ธนิฎฐา มณีโชติ 1420
71 หนานหนิง 523
72 “เส้นทางหมายเลข 9” ... เส้นทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต เนชั่นสุดสัปดาห์ 669
73 เส้นทางสายสำคัญใน GMS 624
74 วาดแผนสร้างทางรถไฟเชื่อมโลก thaipost 1435
75 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 731
76 เมื่อพม่าเปิดประเทศ กอบศักดิ์ ภูตระกูล 585
77 เมืองทวายของพม่า 1405
78 มารู้จักเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 655
79 ปัญหาและอุปสรรคการค้าทวิภาคี ไทย-เวียตนาม 1098
80 ปัญหาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 948
81 ถนนสายสำคัญของลาว (จากเหนือไปใต้) 653
82 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 585
83 ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1685
84 ช่องทางติดต่อกับประเทศข้างเคียง 679
85 เจาะลึก ประโยชน์บนเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 779
86 จุดผ่านแดนถาวร – จุดผ่านแดนชั่วคราว ชนิด ศุทธยาลัย 1151
87 จุดผ่อนปรนการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3639
88 จีนรุกหนักใช้ประโยชน์ R3A กินเรียบตลาดไทย-ลาวหวั่นแค่ทางผ่าน ชนิด ศุทธยาลัย 725
89 จีนกับการค้าในตลาดอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 671
90 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) 1804
91 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 1370
92 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าชายแดน 826
93 เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ธีระ แสงสุรเดช 1014
94 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ อาคม สุวรรณกันธา 734
95 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 587
96 การสำรวจเส้นทางถนนไทย- ลาว-เวียดนาม-จีน โสรัตน์ V-SERVE GROUP 2119
97 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 902
98 การพัฒนาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1067
99 การนำเข้ามูลค้างคาว 860
100 การค้าชายแดนไทย-พม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2940
101 การค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1624
102 การค้ากับประเทศเวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 602
103 การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 535
104 การคมนาคมระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน 690
105 การคมนาคมขนส่งของเวียดนาม 836
106 การคมนาคมขนส่งของลาว 1233
107 การขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1201
108 การขนส่งสินค้า ระหว่างจีนตอนใต้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 728
109 มาตรการ กฎระเบียบทางการค้า : กัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 1499
110 GMS เส้นทางเศรษฐกิจอินโดจีน Logistic Digest Editorial 877
111 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1984
112 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1583