บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร 477
2 เส้นทางในประเทศลาว Louangprabang.net 460
3 สำรวจเส้นทาง R 12 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง 454
4 ทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง 434
5 การค้าชายแดน หาญศักดิ์ วัลลศิริ 1332
6 ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม สคร.นครโฮจิมินห์ 700
7 มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าของประเทศพม่า 722
8 การส่งหรือนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 502
9 สภาพข้อเท็จจริง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 508
10 มาตรการ กฎระเบียบและภาษีของกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 599
11 ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศพม่า KSME Care 3533
12 กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 467
13 ข้อมูลประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 425
14 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 455
15 ประกาศกรมศุลกากร การเก็บอากรปากระวางตามแนวชายแดน. 425
16 การนำรถผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 740
17 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 444
18 การทำพาสปอร์ตรถ N Thailand Travel 1132
19 เมืองเจี่ยเก้าจากเมืองนอกชายแดนไปสู่เขตการค้าชายแดน ประชาชาติธุรกิจ 417
20 เปิดเส้นทาง สิงคโปร์ บุกไทย Positioning Magazine 571
21 เจาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว 482
22 เขตเศรษฐกิจพิเศษในจีนยุคหลังสังคมนิยม yossan 999
23 มลฑลยูนนาน ประตูสู่อาเซียนที่ไม่ควรมองข้าม 451
24 จีนชักใยค้าชายแดนไทยแพ้พม่า หอการค้าตากจี้รัฐบาลเร่งตั้ง"เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ประชาชาติธุรกิจ 455
25 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 531
26 พม่าปูพรมเขต ศก.พิเศษรอบประเทศ เปิดช่องทางการค้าจีน-อินเดีย-บังกลาเทศ กรรณิกา เพชรแก้ว 563
27 ด่านภูดู่ สยามธุรกิจ 855
28 มาตรการ กฎระเบียบของลาว 522
29 ประกาศกรมศุลกากร การจัดเก็บอากรปากระวาง 813
30 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 472
31 การค้าทางบกกับจีนตอนใต้ ชนิด ศุทธยาลัย 563
32 การค้าชายแดนไทย-เวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 655
33 การลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ตามแนวชายแดน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 1561
34 การค้าชายแดนไทย-ลาว 1830
35 การค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา 1132
36 ปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1397
37 เส้นทางสายสำคัญของสปป.ลาว 1132
38 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 สุภัค ศิวะรักษ์ 540
39 จีน-เวียดนามแก้ไขพิธีสารขนส่งข้ามแดน 474
40 ข้อมูลของประเทศเวียดนาม 767
41 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 474
42 แนวโน้มการค้าชายแดนเติบโตสูงขี้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1250
43 สิงคโปร์ประเทศที่น่าลงทุน นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์ 598
44 สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1188
45 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาว 2496
46 ธรรมเนียมการติดต่อธุรกิจกับชาวพม่า exim.go.th 777
47 ข้อกังวลร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 784
48 การลงทุนในพม่า เว๊ปไซด์การลงทุนในพม่าที่เกี่ยวข้อง 1809
49 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4264
50 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของพม่า CIA World Fact book 6550
51 การลงทุนในลาว ประชาชาติธุรกิจ 559
52 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 497
53 การค้าชายแดนกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ชนิด ศุทธยาลัย 679
54 ท่าเรือน้ำลึกทวาย bangkokbiznews.com 1296
55 ท่าเรือน้ำลึกของเวียดนาม ชนิด ศุทธยาลัย 1653
56 ท่าเรือนานาชาติของกัมพูชา ชนิด ศุทธยาลัย 1508
57 ถนนสายสำคัญที่เชื่อมแขวงต่างๆในสปป.ลาว ชนิด ศุทธยาลัย 1606
58 ระบบการเงิน การธนาคารและภาษีอากรของสหภาพเมียนมาร์ Administrator 1351
59 ข้อมูลพื้นฐานมณฑลยูนนาน ชนิด ศุทธยาลัย 441
60 การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1180
61 การลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1419
62 การคมนาคมระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 796
63 การคมนาคมระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 540
64 ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) ชนิด ศุทธยาลัย 762
65 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 1886
66 กวางโจว (Guangzhou) ชนิด ศุทธยาลัย 491
67 ผลกระทบจากโครงก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย สยามรัฐ 561
68 การค้าชายแดนกับ A.E.C ชนิด ศุทธยาลัย 1193
69 การนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) 527
70 อุปสรรคและปัญหาในการส่งออก ผัก และผลไม้ไทยไปจีน ธนิฎฐา มณีโชติ 1216
71 หนานหนิง 417
72 “เส้นทางหมายเลข 9” ... เส้นทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต เนชั่นสุดสัปดาห์ 520
73 เส้นทางสายสำคัญใน GMS 524
74 วาดแผนสร้างทางรถไฟเชื่อมโลก thaipost 1168
75 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 588
76 เมื่อพม่าเปิดประเทศ กอบศักดิ์ ภูตระกูล 443
77 เมืองทวายของพม่า 1158
78 มารู้จักเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 477
79 ปัญหาและอุปสรรคการค้าทวิภาคี ไทย-เวียตนาม 807
80 ปัญหาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 774
81 ถนนสายสำคัญของลาว (จากเหนือไปใต้) 500
82 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 441
83 ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1443
84 ช่องทางติดต่อกับประเทศข้างเคียง 468
85 เจาะลึก ประโยชน์บนเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 697
86 จุดผ่านแดนถาวร – จุดผ่านแดนชั่วคราว ชนิด ศุทธยาลัย 957
87 จุดผ่อนปรนการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2336
88 จีนรุกหนักใช้ประโยชน์ R3A กินเรียบตลาดไทย-ลาวหวั่นแค่ทางผ่าน ชนิด ศุทธยาลัย 632
89 จีนกับการค้าในตลาดอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 542
90 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) 1486
91 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 1191
92 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าชายแดน 673
93 เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ธีระ แสงสุรเดช 908
94 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ อาคม สุวรรณกันธา 614
95 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 423
96 การสำรวจเส้นทางถนนไทย- ลาว-เวียดนาม-จีน โสรัตน์ V-SERVE GROUP 1798
97 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 736
98 การพัฒนาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 892
99 การนำเข้ามูลค้างคาว 748
100 การค้าชายแดนไทย-พม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2601
101 การค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1304
102 การค้ากับประเทศเวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 444
103 การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 440
104 การคมนาคมระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน 503
105 การคมนาคมขนส่งของเวียดนาม 732
106 การคมนาคมขนส่งของลาว 1049
107 การขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1016
108 การขนส่งสินค้า ระหว่างจีนตอนใต้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 600
109 มาตรการ กฎระเบียบทางการค้า : กัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 1202
110 GMS เส้นทางเศรษฐกิจอินโดจีน Logistic Digest Editorial 716
111 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1602
112 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1308