บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร 613
2 เส้นทางในประเทศลาว Louangprabang.net 579
3 สำรวจเส้นทาง R 12 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง 587
4 ทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง 538
5 การค้าชายแดน หาญศักดิ์ วัลลศิริ 1646
6 ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม สคร.นครโฮจิมินห์ 909
7 มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าของประเทศพม่า 840
8 การส่งหรือนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 604
9 สภาพข้อเท็จจริง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 583
10 มาตรการ กฎระเบียบและภาษีของกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 708
11 ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศพม่า KSME Care 3734
12 กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 553
13 ข้อมูลประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 509
14 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 626
15 ประกาศกรมศุลกากร การเก็บอากรปากระวางตามแนวชายแดน. 501
16 การนำรถผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 894
17 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 509
18 การทำพาสปอร์ตรถ N Thailand Travel 2612
19 เมืองเจี่ยเก้าจากเมืองนอกชายแดนไปสู่เขตการค้าชายแดน ประชาชาติธุรกิจ 502
20 เปิดเส้นทาง สิงคโปร์ บุกไทย Positioning Magazine 658
21 เจาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว 548
22 เขตเศรษฐกิจพิเศษในจีนยุคหลังสังคมนิยม yossan 1165
23 มลฑลยูนนาน ประตูสู่อาเซียนที่ไม่ควรมองข้าม 576
24 จีนชักใยค้าชายแดนไทยแพ้พม่า หอการค้าตากจี้รัฐบาลเร่งตั้ง"เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ประชาชาติธุรกิจ 511
25 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 636
26 พม่าปูพรมเขต ศก.พิเศษรอบประเทศ เปิดช่องทางการค้าจีน-อินเดีย-บังกลาเทศ กรรณิกา เพชรแก้ว 675
27 ด่านภูดู่ สยามธุรกิจ 1010
28 มาตรการ กฎระเบียบของลาว 599
29 ประกาศกรมศุลกากร การจัดเก็บอากรปากระวาง 883
30 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 538
31 การค้าทางบกกับจีนตอนใต้ ชนิด ศุทธยาลัย 654
32 การค้าชายแดนไทย-เวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 777
33 การลักลอบส่งออกก๊าซ LPG ตามแนวชายแดน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 1745
34 การค้าชายแดนไทย-ลาว 2134
35 การค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา 1226
36 ปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1577
37 เส้นทางสายสำคัญของสปป.ลาว 1319
38 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 สุภัค ศิวะรักษ์ 655
39 จีน-เวียดนามแก้ไขพิธีสารขนส่งข้ามแดน 538
40 ข้อมูลของประเทศเวียดนาม 855
41 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 561
42 แนวโน้มการค้าชายแดนเติบโตสูงขี้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1431
43 สิงคโปร์ประเทศที่น่าลงทุน นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์ 683
44 สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1391
45 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาว 2763
46 ธรรมเนียมการติดต่อธุรกิจกับชาวพม่า exim.go.th 847
47 ข้อกังวลร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 885
48 การลงทุนในพม่า เว๊ปไซด์การลงทุนในพม่าที่เกี่ยวข้อง 2080
49 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4746
50 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของพม่า CIA World Fact book 6872
51 การลงทุนในลาว ประชาชาติธุรกิจ 650
52 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 570
53 การค้าชายแดนกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ชนิด ศุทธยาลัย 742
54 ท่าเรือน้ำลึกทวาย bangkokbiznews.com 1480
55 ท่าเรือน้ำลึกของเวียดนาม ชนิด ศุทธยาลัย 1829
56 ท่าเรือนานาชาติของกัมพูชา ชนิด ศุทธยาลัย 1762
57 ถนนสายสำคัญที่เชื่อมแขวงต่างๆในสปป.ลาว ชนิด ศุทธยาลัย 1825
58 ระบบการเงิน การธนาคารและภาษีอากรของสหภาพเมียนมาร์ Administrator 1511
59 ข้อมูลพื้นฐานมณฑลยูนนาน ชนิด ศุทธยาลัย 491
60 การทำการค้ากับสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1344
61 การลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1554
62 การคมนาคมระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 871
63 การคมนาคมระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 626
64 ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) ชนิด ศุทธยาลัย 827
65 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 2103
66 กวางโจว (Guangzhou) ชนิด ศุทธยาลัย 552
67 ผลกระทบจากโครงก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย สยามรัฐ 654
68 การค้าชายแดนกับ A.E.C ชนิด ศุทธยาลัย 1245
69 การนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) 581
70 อุปสรรคและปัญหาในการส่งออก ผัก และผลไม้ไทยไปจีน ธนิฎฐา มณีโชติ 1339
71 หนานหนิง 476
72 “เส้นทางหมายเลข 9” ... เส้นทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต เนชั่นสุดสัปดาห์ 599
73 เส้นทางสายสำคัญใน GMS 580
74 วาดแผนสร้างทางรถไฟเชื่อมโลก thaipost 1324
75 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 669
76 เมื่อพม่าเปิดประเทศ กอบศักดิ์ ภูตระกูล 522
77 เมืองทวายของพม่า 1300
78 มารู้จักเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 581
79 ปัญหาและอุปสรรคการค้าทวิภาคี ไทย-เวียตนาม 923
80 ปัญหาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 882
81 ถนนสายสำคัญของลาว (จากเหนือไปใต้) 582
82 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 527
83 ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1586
84 ช่องทางติดต่อกับประเทศข้างเคียง 587
85 เจาะลึก ประโยชน์บนเส้นทาง R3A ชนิด ศุทธยาลัย 744
86 จุดผ่านแดนถาวร – จุดผ่านแดนชั่วคราว ชนิด ศุทธยาลัย 1071
87 จุดผ่อนปรนการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3152
88 จีนรุกหนักใช้ประโยชน์ R3A กินเรียบตลาดไทย-ลาวหวั่นแค่ทางผ่าน ชนิด ศุทธยาลัย 688
89 จีนกับการค้าในตลาดอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 611
90 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) 1673
91 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 1304
92 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าชายแดน 768
93 เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ธีระ แสงสุรเดช 970
94 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ อาคม สุวรรณกันธา 673
95 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 521
96 การสำรวจเส้นทางถนนไทย- ลาว-เวียดนาม-จีน โสรัตน์ V-SERVE GROUP 1993
97 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 833
98 การพัฒนาการค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 988
99 การนำเข้ามูลค้างคาว 810
100 การค้าชายแดนไทย-พม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2803
101 การค้าชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1477
102 การค้ากับประเทศเวียตนาม ชนิด ศุทธยาลัย 530
103 การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 497
104 การคมนาคมระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน 609
105 การคมนาคมขนส่งของเวียดนาม 789
106 การคมนาคมขนส่งของลาว 1154
107 การขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของไทย ชนิด ศุทธยาลัย 1130
108 การขนส่งสินค้า ระหว่างจีนตอนใต้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 672
109 มาตรการ กฎระเบียบทางการค้า : กัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 1369
110 GMS เส้นทางเศรษฐกิจอินโดจีน Logistic Digest Editorial 807
111 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1833
112 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1468