บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 169
2 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 335
3 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 747
4 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 980
5 กรณีตรวจพบความผิด 987
6 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 852
7 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 868
8 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1368
9 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1311
10 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1498
11 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1153
12 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 988
13 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2771
14 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1080
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1756
16 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2185
17 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 865
18 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1248
19 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1017
20 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 802
21 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1765
22 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2319
23 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2434
24 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 704
25 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4460
26 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 6443
27 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 752
28 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 14332
29 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 5688
30 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 3143
31 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 6045
32 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 2763
33 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 681
34 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 988
35 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 1701
36 การผ่อนชำระค่าปรับ 778
37 การตีความกฎหมายภาษีอากร 656
38 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 904
39 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1449
40 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 1544
41 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4043
42 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 1905
43 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1200
44 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 920
45 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1261
46 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 975
47 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1902
48 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2426
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1535
50 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 2591
51 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1529
52 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 1762
53 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 1782
54 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 1834
55 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 3667
56 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1523
57 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1405
58 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1888
59 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 4270
60 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 2858
61 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2171
62 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1595
63 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 6890
64 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1359
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 876
66 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2239
67 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1455
68 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1992
69 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 532
70 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1147
71 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 998
72 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 679
73 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 914
74 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1002
75 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2119
76 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 634
77 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1719
78 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 895
79 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1018
80 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 2835
81 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 2593
82 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 748
83 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1499
84 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 1901
85 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1934
86 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1683
87 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1152
88 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 921
89 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 1783
90 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 942
91 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 998
92 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 738
93 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3084
94 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 989
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 668
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 840
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 2072
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 851
99 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 725
100 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 722
101 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4454
102 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2109
103 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1599
104 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 753
105 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1126
106 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3192
107 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 993
108 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 898
109 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 697
110 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 2220
111 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 706
112 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 647
113 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1658