บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 498
2 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 692
3 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 837
4 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1233
5 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 1883
6 กรณีตรวจพบความผิด 1571
7 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1476
8 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1354
9 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1755
10 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1497
11 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1732
12 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1329
13 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1122
14 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3190
15 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1258
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2147
17 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2617
18 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 1031
19 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1481
20 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1264
21 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 951
22 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2125
23 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2770
24 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2968
25 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 842
26 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5388
27 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 7669
28 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 967
29 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 18174
30 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 7396
31 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 4644
32 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 7420
33 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 3292
34 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 792
35 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 1655
36 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 2058
37 การผ่อนชำระค่าปรับ 930
38 การตีความกฎหมายภาษีอากร 808
39 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1061
40 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1817
41 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 1886
42 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4984
43 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 2780
44 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1408
45 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1113
46 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1409
47 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1107
48 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2255
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2847
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1792
51 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 3268
52 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1785
53 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 2065
54 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2102
55 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2104
56 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4195
57 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1839
58 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1648
59 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2258
60 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 5183
61 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 3337
62 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2501
63 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1776
64 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 7310
65 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1543
66 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 966
67 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2505
68 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1708
69 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2172
70 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 612
71 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1264
72 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1259
73 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 796
74 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1014
75 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1109
76 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2320
77 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 726
78 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1915
79 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1088
80 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1597
81 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 3035
82 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 2930
83 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1237
84 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1605
85 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2171
86 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2171
87 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1795
88 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1238
89 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1052
90 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 2421
91 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1036
92 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1106
93 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 849
94 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3486
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1133
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 753
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 950
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 2949
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 928
100 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 858
101 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 827
102 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4986
103 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2426
104 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1831
105 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 835
106 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1229
107 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3467
108 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1122
109 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 992
110 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 821
111 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 2772
112 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 794
113 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 765
114 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1881