บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 26
2 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 176
3 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 594
4 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 718
5 กรณีตรวจพบความผิด 802
6 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 676
7 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 699
8 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1176
9 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1179
10 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1366
11 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1045
12 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 899
13 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2507
14 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 988
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1527
16 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1933
17 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 752
18 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1103
19 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 849
20 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 713
21 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1536
22 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2059
23 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2147
24 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 616
25 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4005
26 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 5696
27 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 638
28 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 12739
29 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 5086
30 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 2776
31 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 5533
32 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 2516
33 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 581
34 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 807
35 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 1461
36 การผ่อนชำระค่าปรับ 690
37 การตีความกฎหมายภาษีอากร 569
38 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 790
39 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1243
40 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 1374
41 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3738
42 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 1704
43 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1086
44 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 839
45 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1183
46 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 895
47 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1725
48 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2240
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1389
50 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 2325
51 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1400
52 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 1592
53 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 1622
54 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 1685
55 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 3359
56 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1363
57 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1266
58 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1713
59 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 3796
60 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 2704
61 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1991
62 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1468
63 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 6644
64 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1255
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 805
66 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2058
67 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1316
68 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1872
69 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 480
70 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1092
71 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 921
72 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 582
73 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 849
74 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 924
75 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 1988
76 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 582
77 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1620
78 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 798
79 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 893
80 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 2703
81 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 2375
82 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 669
83 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1441
84 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 1728
85 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1780
86 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1609
87 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1085
88 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 831
89 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 1591
90 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 867
91 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 931
92 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 670
93 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2880
94 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 893
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 613
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 759
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1827
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 793
99 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 654
100 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 621
101 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4137
102 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 1901
103 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1483
104 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 707
105 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1060
106 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3009
107 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 932
108 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 836
109 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 624
110 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 1983
111 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 636
112 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 567
113 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1513