บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 14
2 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 449
3 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 462
4 กรณีตรวจพบความผิด 617
5 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 517
6 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 507
7 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 914
8 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 970
9 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1241
10 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 967
11 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 843
12 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2302
13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 924
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1387
15 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1676
16 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 675
17 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 974
18 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 744
19 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 648
20 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1365
21 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 1851
22 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1914
23 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 563
24 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3525
25 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 5209
26 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 559
27 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 11161
28 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 4551
29 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 2394
30 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 5209
31 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 2136
32 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 513
33 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 724
34 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 1312
35 การผ่อนชำระค่าปรับ 620
36 การตีความกฎหมายภาษีอากร 516
37 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 704
38 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1126
39 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 1234
40 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3075
41 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 1552
42 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 989
43 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 783
44 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1146
45 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 842
46 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1583
47 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2064
48 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1297
49 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 2031
50 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1236
51 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 1472
52 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 1493
53 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 1581
54 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 3069
55 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1226
56 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1165
57 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1570
58 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 3360
59 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 2538
60 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1795
61 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1349
62 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 6267
63 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1167
64 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 744
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1866
66 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1206
67 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1751
68 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 438
69 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1038
70 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 850
71 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 508
72 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 792
73 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 864
74 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 1894
75 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 545
76 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1521
77 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 697
78 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 832
79 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 2582
80 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 2174
81 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 611
82 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1381
83 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 1555
84 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1643
85 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1538
86 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1030
87 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 765
88 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 1352
89 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 805
90 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 862
91 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 608
92 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2645
93 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 811
94 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 569
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 698
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1630
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 742
98 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 591
99 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 550
100 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3822
101 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 1753
102 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1406
103 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 662
104 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1002
105 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2846
106 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 881
107 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 791
108 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 564
109 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 1785
110 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 578
111 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 517
112 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1404