บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย 640
2 คณะกรรมการกฤษฎีกา การครอบครองไม้แปรรูป 458
3 เกณฑ์ระงับคดี 624
4 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 1637
5 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 1398
6 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1094
7 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1586
8 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 8549
9 กรณีตรวจพบความผิด 1907
10 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1738
11 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1607
12 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 2219
13 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1660
14 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1971
15 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1451
16 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1250
17 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3743
18 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1427
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2619
20 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3012
21 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 1168
22 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1820
23 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 2423
24 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 1145
25 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2546
26 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 3279
27 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 3547
28 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 968
29 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 7010
30 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 11583
31 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1488
32 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 29915
33 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 11367
34 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 6246
35 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 9898
36 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 4816
37 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 954
38 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 2206
39 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 3215
40 การผ่อนชำระค่าปรับ 1152
41 การตีความกฎหมายภาษีอากร 918
42 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1299
43 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 2082
44 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 3378
45 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 8461
46 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 3376
47 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1667
48 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1308
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1525
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1213
51 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2991
52 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3601
53 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2100
54 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 4366
55 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2187
56 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 2424
57 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2394
58 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2451
59 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4888
60 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2180
61 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1993
62 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2784
63 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 5740
64 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 3987
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 3082
66 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2210
67 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 8069
68 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1808
69 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 1087
70 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 3015
71 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2051
72 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2475
73 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 719
74 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1473
75 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1830
76 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 915
77 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1161
78 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1241
79 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2600
80 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 848
81 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2257
82 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1223
83 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1978
84 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 3433
85 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 3801
86 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1583
87 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1879
88 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2642
89 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2455
90 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2034
91 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1379
92 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1174
93 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 3140
94 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1195
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1290
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 977
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 4354
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1284
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 864
100 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1106
101 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 4187
102 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 1068
103 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 968
104 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 929
105 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5781
106 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2841
107 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2117
108 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 931
109 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1365
110 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3886
111 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1256
112 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 1137
113 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 962
114 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 3512
115 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 924
116 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 912
117 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 2126