บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 431
2 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 626
3 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 791
4 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1179
5 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 1751
6 กรณีตรวจพบความผิด 1525
7 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1416
8 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1313
9 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1717
10 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1479
11 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1716
12 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1316
13 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1110
14 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3133
15 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1242
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2109
17 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2569
18 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 1013
19 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1459
20 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1241
21 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 937
22 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2086
23 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2725
24 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2900
25 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 829
26 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5205
27 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 7521
28 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 942
29 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 17621
30 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 7173
31 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 4458
32 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 7158
33 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 3229
34 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 779
35 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 1564
36 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 2020
37 การผ่อนชำระค่าปรับ 913
38 การตีความกฎหมายภาษีอากร 790
39 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1039
40 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1772
41 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 1846
42 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4888
43 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 2689
44 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1377
45 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1094
46 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1395
47 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1095
48 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2220
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2792
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1762
51 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 3188
52 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1749
53 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 2029
54 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2065
55 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2071
56 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4143
57 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1805
58 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1617
59 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2216
60 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 5052
61 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 3288
62 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2464
63 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1754
64 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 7248
65 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1520
66 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 957
67 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2477
68 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1678
69 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2150
70 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 603
71 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1251
72 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1198
73 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 781
74 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1001
75 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1099
76 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2294
77 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 710
78 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1891
79 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1071
80 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1504
81 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 3006
82 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 2894
83 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1155
84 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1590
85 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2138
86 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2150
87 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1782
88 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1228
89 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1038
90 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 2343
91 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1027
92 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1094
93 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 836
94 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3422
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1120
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 741
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 940
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 2811
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 916
100 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 847
101 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 810
102 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4903
103 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2392
104 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1804
105 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 825
106 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1215
107 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3429
108 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1108
109 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 985
110 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 804
111 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 2699
112 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 786
113 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 754
114 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1852