บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย 236
2 คณะกรรมการกฤษฎีกา การครอบครองไม้แปรรูป 163
3 เกณฑ์ระงับคดี 281
4 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 1072
5 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 1066
6 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1010
7 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1453
8 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 3902
9 กรณีตรวจพบความผิด 1787
10 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1649
11 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1490
12 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 2007
13 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1569
14 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1835
15 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1384
16 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1176
17 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3432
18 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1329
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2317
20 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2795
21 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 1095
22 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1652
23 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1598
24 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 1040
25 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2296
26 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 3007
27 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 3229
28 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 908
29 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 6155
30 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 9363
31 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1168
32 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 24544
33 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 9283
34 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 5501
35 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 8777
36 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 4112
37 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 848
38 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 2011
39 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 2323
40 การผ่อนชำระค่าปรับ 1008
41 การตีความกฎหมายภาษีอากร 858
42 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1166
43 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1953
44 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 2239
45 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 6638
46 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 3119
47 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1526
48 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1195
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1461
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1156
51 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2519
52 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3199
53 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1937
54 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 3799
55 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1970
56 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 2234
57 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2257
58 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2274
59 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4552
60 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1998
61 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1823
62 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2551
63 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 5579
64 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 3532
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2740
66 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1943
67 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 7677
68 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1686
69 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 1017
70 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2734
71 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1872
72 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2325
73 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 654
74 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1356
75 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1450
76 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 857
77 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1075
78 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1176
79 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2463
80 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 787
81 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2085
82 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1157
83 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1903
84 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 3212
85 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 3302
86 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1521
87 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1736
88 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2351
89 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2314
90 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1891
91 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1292
92 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1103
93 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 2984
94 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1096
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1182
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 913
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 4006
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1200
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 812
100 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1018
101 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 3645
102 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 986
103 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 909
104 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 875
105 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5371
106 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2626
107 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1980
108 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 876
109 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1297
110 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3654
111 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1176
112 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 1051
113 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 891
114 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 3191
115 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 848
116 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 827
117 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 2020