บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 53
2 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 253
3 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 432
4 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 844
5 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 1148
6 กรณีตรวจพบความผิด 1134
7 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 988
8 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 985
9 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1504
10 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1379
11 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1578
12 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1213
13 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1032
14 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2878
15 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1133
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1870
17 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2298
18 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 915
19 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1325
20 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1079
21 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 844
22 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1867
23 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2435
24 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2561
25 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 750
26 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4672
27 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 6759
28 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 793
29 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 15197
30 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 6070
31 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 3319
32 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 6372
33 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 2914
34 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 716
35 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 1149
36 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 1780
37 การผ่อนชำระค่าปรับ 825
38 การตีความกฎหมายภาษีอากร 700
39 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 944
40 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1543
41 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 1640
42 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4275
43 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 2005
44 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1252
45 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 973
46 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1301
47 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1023
48 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1994
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2524
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1608
51 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 2802
52 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1587
53 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 1844
54 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 1871
55 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 1909
56 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 3848
57 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1617
58 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1475
59 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1975
60 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 4532
61 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 2964
62 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2250
63 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1654
64 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 6989
65 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1409
66 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 911
67 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2319
68 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1541
69 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2045
70 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 558
71 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1173
72 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1046
73 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 727
74 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 942
75 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1038
76 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2175
77 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 660
78 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1765
79 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 985
80 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1160
81 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 2879
82 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 2701
83 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 822
84 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1533
85 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 1990
86 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2009
87 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1718
88 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1181
89 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 969
90 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 1951
91 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 984
92 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1024
93 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 779
94 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3191
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1032
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 693
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 878
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 2309
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 873
100 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 765
101 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 758
102 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4564
103 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2189
104 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1652
105 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 781
106 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1150
107 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3254
108 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1033
109 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 927
110 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 735
111 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 2341
112 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 738
113 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 687
114 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1713