บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 640
2 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 821
3 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 941
4 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1299
5 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 2156
6 กรณีตรวจพบความผิด 1695
7 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1585
8 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1423
9 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1853
10 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1515
11 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1759
12 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1340
13 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1132
14 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3247
15 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1269
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2185
17 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2657
18 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 1040
19 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1525
20 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1296
21 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 965
22 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2151
23 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2817
24 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 3029
25 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 863
26 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5549
27 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 7937
28 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1014
29 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 19563
30 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 7865
31 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 4814
32 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 7815
33 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 3540
34 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 797
35 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 1855
36 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 2093
37 การผ่อนชำระค่าปรับ 941
38 การตีความกฎหมายภาษีอากร 814
39 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1087
40 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1845
41 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 1917
42 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5135
43 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 2881
44 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1439
45 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1127
46 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1418
47 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1113
48 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2299
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2903
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1821
51 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 3380
52 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1809
53 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 2102
54 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2132
55 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2144
56 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4272
57 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1872
58 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1688
59 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2359
60 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 5388
61 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 3390
62 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2539
63 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1809
64 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 7373
65 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1583
66 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 971
67 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2579
68 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1733
69 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2189
70 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 618
71 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1280
72 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1303
73 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 812
74 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1022
75 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1126
76 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2343
77 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 739
78 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1946
79 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1101
80 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1802
81 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 3059
82 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 2994
83 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1393
84 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1626
85 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2200
86 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2200
87 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1811
88 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1246
89 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1059
90 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 2635
91 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1045
92 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1124
93 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 874
94 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3597
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1146
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 769
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 964
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 3217
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 935
100 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 867
101 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 838
102 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5057
103 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2462
104 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1870
105 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 841
106 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1244
107 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3502
108 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1132
109 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 999
110 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 840
111 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 2878
112 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 805
113 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 779
114 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1898