บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 82
2 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 512
3 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 577
4 กรณีตรวจพบความผิด 705
5 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 591
6 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 601
7 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1048
8 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1083
9 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1312
10 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1011
11 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 874
12 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2397
13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 963
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1470
15 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1819
16 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 721
17 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1040
18 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 805
19 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 682
20 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1451
21 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 1978
22 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2036
23 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 590
24 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3790
25 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 5422
26 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 594
27 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 11999
28 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 4817
29 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 2582
30 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 5377
31 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 2362
32 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 552
33 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 770
34 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 1384
35 การผ่อนชำระค่าปรับ 660
36 การตีความกฎหมายภาษีอากร 545
37 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 753
38 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1188
39 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 1303
40 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3436
41 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 1630
42 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1041
43 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 812
44 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1165
45 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 866
46 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1659
47 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2161
48 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1341
49 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 2166
50 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1292
51 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 1542
52 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 1553
53 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 1631
54 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 3203
55 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1299
56 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1217
57 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1646
58 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 3579
59 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 2603
60 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1887
61 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1412
62 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 6512
63 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1218
64 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 771
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1973
66 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1267
67 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1811
68 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 460
69 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1065
70 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 886
71 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 540
72 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 826
73 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 895
74 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 1943
75 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 564
76 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1571
77 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 748
78 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 867
79 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 2644
80 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 2277
81 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 642
82 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1416
83 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 1647
84 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1715
85 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1573
86 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1056
87 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 799
88 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 1444
89 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 837
90 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 902
91 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 636
92 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2768
93 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 850
94 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 592
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 733
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1733
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 770
98 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 627
99 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 590
100 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3978
101 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 1822
102 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1448
103 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 684
104 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1036
105 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2936
106 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 911
107 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 815
108 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 592
109 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 1886
110 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 608
111 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 544
112 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1465