บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 90
2 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 251
3 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 671
4 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 805
5 กรณีตรวจพบความผิด 899
6 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 772
7 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 793
8 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1278
9 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1250
10 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1431
11 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1099
12 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 942
13 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2672
14 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1034
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1658
16 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2083
17 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 806
18 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1180
19 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 953
20 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 761
21 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1658
22 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2205
23 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2284
24 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 655
25 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4219
26 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 5955
27 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 700
28 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 13499
29 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 5371
30 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 2968
31 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 5753
32 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 2648
33 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 635
34 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 867
35 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 1591
36 การผ่อนชำระค่าปรับ 733
37 การตีความกฎหมายภาษีอากร 607
38 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 846
39 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1356
40 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 1457
41 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3853
42 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 1803
43 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1148
44 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 879
45 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1221
46 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 931
47 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1805
48 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2327
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1461
50 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 2455
51 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1464
52 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 1682
53 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 1695
54 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 1757
55 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 3484
56 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1439
57 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1338
58 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1805
59 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 4047
60 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 2775
61 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2084
62 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1530
63 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 6769
64 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1311
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 844
66 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2158
67 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1389
68 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1938
69 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 506
70 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1117
71 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 956
72 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 631
73 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 883
74 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 963
75 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2057
76 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 610
77 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1660
78 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 849
79 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 930
80 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 2775
81 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 2482
82 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 710
83 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1469
84 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 1823
85 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1857
86 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1642
87 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1117
88 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 877
89 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 1681
90 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 906
91 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 958
92 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 704
93 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2967
94 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 942
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 641
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 796
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1921
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 819
99 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 686
100 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 671
101 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4293
102 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2025
103 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1538
104 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 729
105 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1095
106 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3113
107 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 961
108 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 860
109 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 659
110 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 2098
111 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 671
112 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 604
113 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1585