บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 374
2 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 583
3 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 751
4 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1146
5 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 1648
6 กรณีตรวจพบความผิด 1479
7 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1372
8 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1270
9 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1669
10 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1465
11 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1682
12 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1294
13 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1098
14 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3093
15 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1229
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2071
17 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2527
18 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 995
19 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1434
20 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1212
21 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 926
22 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2039
23 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2683
24 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2846
25 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 813
26 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5091
27 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 7382
28 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 914
29 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 17155
30 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 6958
31 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 4369
32 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 7010
33 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 3177
34 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 768
35 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 1460
36 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 1978
37 การผ่อนชำระค่าปรับ 900
38 การตีความกฎหมายภาษีอากร 775
39 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1025
40 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1737
41 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 1815
42 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4739
43 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 2632
44 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1355
45 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1076
46 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1382
47 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1084
48 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2189
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2741
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1732
51 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 3102
52 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1708
53 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 1996
54 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2034
55 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2049
56 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4094
57 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1774
58 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1593
59 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2181
60 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 4948
61 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 3237
62 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2419
63 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1739
64 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 7218
65 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1500
66 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 948
67 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2445
68 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1653
69 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2135
70 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 597
71 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1243
72 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1162
73 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 774
74 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 990
75 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1090
76 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2267
77 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 701
78 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1873
79 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1060
80 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1451
81 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 2989
82 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 2862
83 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1090
84 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1577
85 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2116
86 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2126
87 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1771
88 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1220
89 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1028
90 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 2273
91 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1019
92 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1081
93 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 824
94 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3387
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1110
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 732
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 931
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 2712
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 911
100 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 838
101 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 800
102 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4841
103 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2367
104 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1776
105 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 817
106 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1200
107 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3406
108 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1095
109 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 975
110 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 787
111 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 2612
112 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 776
113 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 741
114 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1831