บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย 73
2 คณะกรรมการกฤษฎีกา การครอบครองไม้แปรรูป 54
3 เกณฑ์ระงับคดี 59
4 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 766
5 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 897
6 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 970
7 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1344
8 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 3150
9 กรณีตรวจพบความผิด 1718
10 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1606
11 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1438
12 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1895
13 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1529
14 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1777
15 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1354
16 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1142
17 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3283
18 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1281
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2213
20 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2686
21 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 1052
22 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1563
23 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1323
24 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 979
25 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2177
26 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2877
27 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 3070
28 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 874
29 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5723
30 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 8434
31 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1054
32 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 21190
33 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 8357
34 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 5027
35 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 8197
36 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 3706
37 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 805
38 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 1954
39 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 2143
40 การผ่อนชำระค่าปรับ 965
41 การตีความกฎหมายภาษีอากร 824
42 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1108
43 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1871
44 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 2009
45 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5499
46 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 2953
47 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1456
48 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1141
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1429
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1123
51 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2356
52 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2975
53 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1851
54 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 3500
55 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1873
56 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 2134
57 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2155
58 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2180
59 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4345
60 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1898
61 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1713
62 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2410
63 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 5479
64 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 3435
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2580
66 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1845
67 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 7446
68 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1614
69 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 980
70 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2611
71 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1757
72 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2212
73 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 629
74 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1300
75 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1348
76 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 829
77 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1032
78 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1140
79 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2368
80 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 748
81 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1984
82 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1117
83 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1871
84 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 3084
85 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 3085
86 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1496
87 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1661
88 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2235
89 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2235
90 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1828
91 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1253
92 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1069
93 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 2785
94 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1056
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1139
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 887
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3726
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1166
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 781
100 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 979
101 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 3382
102 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 947
103 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 882
104 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 847
105 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5137
106 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2490
107 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1895
108 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 851
109 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1259
110 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3536
111 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1145
112 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 1010
113 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 854
114 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 2986
115 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 820
116 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 794
117 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1925