บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย 346
2 คณะกรรมการกฤษฎีกา การครอบครองไม้แปรรูป 242
3 เกณฑ์ระงับคดี 394
4 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 1262
5 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 1174
6 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1051
7 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1509
8 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 4351
9 กรณีตรวจพบความผิด 1841
10 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1695
11 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1544
12 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 2090
13 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1601
14 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1895
15 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1419
16 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1219
17 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3530
18 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1368
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2428
20 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2894
21 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 1131
22 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1714
23 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1799
24 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 1073
25 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2394
26 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 3100
27 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 3347
28 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 935
29 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 6439
30 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 9758
31 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1278
32 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 26355
33 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 9910
34 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 5790
35 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 9184
36 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 4344
37 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 893
38 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 2054
39 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 2417
40 การผ่อนชำระค่าปรับ 1089
41 การตีความกฎหมายภาษีอากร 891
42 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1221
43 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 2013
44 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 2419
45 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 7206
46 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 3223
47 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1584
48 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1246
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1491
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1184
51 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2693
52 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3334
53 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2009
54 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 4003
55 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2076
56 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 2323
57 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2321
58 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2356
59 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4709
60 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2075
61 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1897
62 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2666
63 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 5653
64 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 3631
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2846
66 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2049
67 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 7796
68 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1741
69 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 1044
70 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2858
71 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1947
72 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2400
73 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 680
74 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1404
75 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1582
76 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 887
77 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1113
78 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1208
79 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2532
80 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 818
81 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2143
82 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1190
83 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1935
84 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 3296
85 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 3449
86 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1551
87 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1812
88 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2433
89 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2378
90 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1946
91 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1331
92 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1134
93 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 3040
94 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1145
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1228
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 939
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 4119
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1231
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 841
100 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1061
101 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 3854
102 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 1026
103 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 936
104 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 900
105 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5530
106 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2717
107 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2042
108 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 904
109 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1330
110 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3757
111 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1209
112 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 1087
113 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 930
114 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 3316
115 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 888
116 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 856
117 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 2068