บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย 120
2 คณะกรรมการกฤษฎีกา การครอบครองไม้แปรรูป 80
3 เกณฑ์ระงับคดี 132
4 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 871
5 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 945
6 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 983
7 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1364
8 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 3394
9 กรณีตรวจพบความผิด 1735
10 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1617
11 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1450
12 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1928
13 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1542
14 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1786
15 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1363
16 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1152
17 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3319
18 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1291
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2235
20 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2704
21 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 1058
22 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1598
23 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1395
24 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 989
25 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2197
26 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2916
27 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 3105
28 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 883
29 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5873
30 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 8933
31 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1105
32 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 22464
33 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 8730
34 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 5188
35 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 8391
36 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 3878
37 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 815
38 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 1974
39 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 2183
40 การผ่อนชำระค่าปรับ 978
41 การตีความกฎหมายภาษีอากร 832
42 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1125
43 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1896
44 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 2133
45 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5983
46 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 2995
47 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1470
48 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1148
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1437
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1130
51 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2406
52 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3053
53 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1874
54 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 3613
55 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1900
56 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 2150
57 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2178
58 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2200
59 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4415
60 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1921
61 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1731
62 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2450
63 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 5511
64 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 3463
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2618
66 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1866
67 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 7521
68 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1637
69 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 987
70 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2645
71 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1779
72 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2228
73 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 635
74 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1321
75 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1379
76 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 836
77 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1045
78 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1154
79 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2383
80 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 755
81 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2027
82 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1129
83 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1879
84 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 3106
85 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 3161
86 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1503
87 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1690
88 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2270
89 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2257
90 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1841
91 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1261
92 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1080
93 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 2870
94 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1062
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1147
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 894
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3859
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1176
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 788
100 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 985
101 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 3488
102 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 951
103 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 890
104 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 855
105 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5235
106 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2525
107 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1916
108 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 858
109 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1267
110 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3566
111 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1155
112 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 1016
113 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 860
114 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 3071
115 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 828
116 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 804
117 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1950