บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 211
2 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 397
3 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 581
4 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 983
5 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 1389
6 กรณีตรวจพบความผิด 1312
7 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1215
8 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1124
9 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1586
10 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1423
11 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1630
12 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1257
13 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1066
14 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2976
15 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1177
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1964
17 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2405
18 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 953
19 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1373
20 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1128
21 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 883
22 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1959
23 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2550
24 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2690
25 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 781
26 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4842
27 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 7059
28 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 840
29 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 16097
30 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 6465
31 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 4134
32 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 6610
33 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 3022
34 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 738
35 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 1294
36 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 1866
37 การผ่อนชำระค่าปรับ 861
38 การตีความกฎหมายภาษีอากร 731
39 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 980
40 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 1644
41 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 1711
42 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4498
43 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 2511
44 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1298
45 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1014
46 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1334
47 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1057
48 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2073
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2611
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1670
51 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 2923
52 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1631
53 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 1916
54 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 1942
55 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 1969
56 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 3948
57 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1685
58 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1532
59 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2040
60 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 4699
61 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 3093
62 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2310
63 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1695
64 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 7080
65 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1448
66 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 928
67 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2376
68 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1599
69 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2088
70 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 574
71 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1197
72 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1087
73 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 749
74 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 966
75 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1060
76 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2222
77 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 679
78 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1801
79 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1011
80 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1276
81 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 2922
82 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 2764
83 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 966
84 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1557
85 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2049
86 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2064
87 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1746
88 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1204
89 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 998
90 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 2080
91 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 999
92 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1044
93 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 800
94 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3277
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1058
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 711
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 897
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 2481
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 890
100 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 788
101 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 779
102 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4673
103 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2276
104 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1710
105 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 801
106 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1169
107 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3306
108 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1063
109 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 952
110 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 758
111 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 2451
112 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 756
113 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 716
114 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 1762