บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 12
2 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 17
3 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 13
4 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 60
5 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 47
6 ระเบียบการส่งข้าวออก 54
7 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 52
8 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 50
9 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 53
10 คู่มือการนำเข้าข้าว 43
11 การส่งออกกาแฟ 49
12 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 51
13 การนำเข้าพริกไท 55
14 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 47
15 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 65
16 การส่งออกไม้ 67
17 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 65
18 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 58
19 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 108
20 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 109
21 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 115
22 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 135
23 คู่มือการนำเข้าของเสีย 141
24 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 127
25 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 163
26 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 135
27 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 159
28 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 160
29 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 171
30 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 223
31 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 127
32 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 272
33 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 174
34 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 189
35 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 158
36 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 162
37 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 160
38 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 168
39 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 164
40 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 146
41 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 137
42 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 144
43 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 177
44 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 152
45 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 176
46 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 198
47 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 196
48 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 192
49 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 153
50 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 144
51 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 173
52 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 169
53 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 190
54 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 197
55 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 196
56 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 178
57 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 212
58 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 192
59 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 438
60 พระราชบัญญัติ สุรา 192
61 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 191
62 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 379
63 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 182
64 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 182
65 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 192
66 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 242
67 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 221
68 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 230
69 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 230
70 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 517
71 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 596
72 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 265
73 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 231
74 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 260
75 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 231
76 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 250
77 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 312
78 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 315
79 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 299
80 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 275
81 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 305
82 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 315
83 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 326
84 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 303
85 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 346
86 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 310
87 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 233
88 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 263
89 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 254
90 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 271
91 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 543
92 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 531
93 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 515
94 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 289
95 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 358
96 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 643
97 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 361
98 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 275
99 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 570
100 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 251
101 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 922
102 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 628
103 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 237
104 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 289
105 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 259
106 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 561
107 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 228
108 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 395
109 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 251
110 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 244
111 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 275
112 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 320
113 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 308
114 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 293
115 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 386
116 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 386
117 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 337
118 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 269
119 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 340
120 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 386
121 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 279
122 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 291
123 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 296
124 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 378
125 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 266
126 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 306
127 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 287
128 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 350
129 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 389
130 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 392
131 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 739
132 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 328
133 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 305
134 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 325
135 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 305
136 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 463
137 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 296
138 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 270
139 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 310
140 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 343
141 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 355
142 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 306
143 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 656
144 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 308
145 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 326
146 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 369
147 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 344
148 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 312
149 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 360
150 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 299
151 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 514
152 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 323
153 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 316
154 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 324
155 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 343
156 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 289
157 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 396
158 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 315
159 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 388
160 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 245
161 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 299
162 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 317
163 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 313
164 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 364
165 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 384
166 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1114
167 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 330
168 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 322
169 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 356
170 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 357
171 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 326
172 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 320
173 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 339
174 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 357
175 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 328
176 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 388
177 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 992
178 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1448
179 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1058
180 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 963
181 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 909
182 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 831
183 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 951
184 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 893
185 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 396
186 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 995
187 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 1147
188 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 365
189 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 407
190 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 353
191 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 400
192 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 637
193 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 371
194 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 370
195 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 565
196 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 409
197 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 1501
198 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 722
199 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 458
200 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 460
201 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1164
202 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 350
203 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 941
204 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 359
205 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 959
206 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 981
207 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 363
208 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 538
209 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 361
210 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 340
211 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1156
212 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 1994
213 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 1957
214 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 410
215 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 664
216 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 332
217 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 325
218 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 301
219 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 468
220 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 647
221 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 751
222 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 406
223 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 438
224 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 1301
225 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 342
226 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 630
227 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 395
228 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 645
229 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 420
230 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 542
231 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 522
232 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 559
233 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 375
234 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 440
235 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 412
236 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 352
237 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 371
238 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 386
239 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 399
240 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 539
241 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 410
242 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 459
243 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 364
244 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 367
245 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1178
246 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 533
247 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 366
248 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 367
249 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 960
250 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 383
251 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 990
252 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 403
253 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 436
254 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 407
255 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 457
256 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 366
257 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1025
258 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 383
259 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 668
260 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 1164
261 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 362
262 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 391
263 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 494
264 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 435
265 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 405
266 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 418
267 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 444
268 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 510
269 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 528
270 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 416
271 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 532
272 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 389
273 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 1875
274 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 481
275 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 424
276 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 464
277 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1002
278 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 818
279 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 584
280 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 5223
281 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 658
282 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 1372
283 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 903
284 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 452
285 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 576
286 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 873
287 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 471
288 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 583
289 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 539
290 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 487
291 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 406
292 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2385
293 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 721
294 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 3708
295 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 622
296 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 539
297 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 612
298 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 425
299 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 679
300 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 1540
301 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 751
302 การนำเข้ามะพร้าว 2217
303 การนำเข้าข้าวโพด 1135
304 การนำเข้าข้าว 3559
305 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1122
306 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 1674
307 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 5294
308 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 548
309 การอนุญาตนำเข้ายา 1031
310 การขึ้นทะเบียนยา 1033
311 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1302
312 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 2382
313 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 3609
314 การนำเข้ายา Administrator 4472
315 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 392
316 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 1808
317 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 730
318 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 1171
319 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 612
320 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2569
321 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1358
322 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 576
323 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1476
324 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1909
325 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1062
326 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 764
327 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 654
328 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 554
329 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 678
330 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 567
331 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 581
332 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1101
333 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 6210
334 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 1064
335 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1067
336 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 753
337 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 511
338 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 689
339 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 586
340 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 847
341 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 727
342 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 3034
343 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 579
344 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1080
345 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1102
346 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 567
347 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 671
348 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1452
349 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 636
350 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 1063
351 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 878
352 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 705
353 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 836
354 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 651
355 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 537
356 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 977
357 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 962
358 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 740
359 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 523
360 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 544
361 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 716
362 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 816
363 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 704
364 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 910
365 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 1530
366 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 563
367 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 558
368 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 2892
369 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1132
370 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 775
371 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 496
372 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 1412
373 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1549
374 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1144
375 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 711
376 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 514
377 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 739
378 การนำเข้ารถยนต์ 670
379 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1434
380 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 421
381 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 566
382 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 444
383 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2720
384 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 600
385 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 419
386 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1251
387 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3165
388 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 503
389 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 583
390 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 593
391 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1209
392 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 495
393 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 769
394 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 713
395 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3036
396 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1508
397 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 2723
398 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1045
399 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2373
400 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1122
401 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2148
402 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 556
403 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 686
404 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1030
405 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 428
406 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 1091
407 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 736
408 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 404
409 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 688
410 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1033
411 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 478
412 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 498
413 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1361
414 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 936
415 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 7600
416 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 1229
417 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1918
418 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 644
419 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2431
420 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 406
421 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1537
422 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 812
423 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 1858
424 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1347
425 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 828
426 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1673
427 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 1437
428 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 508
429 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 481
430 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 1356