บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 31
2 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 35
3 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 68
4 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 71
5 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 111
6 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 118
7 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 119
8 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 171
9 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 157
10 ระเบียบการส่งข้าวออก 182
11 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 151
12 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 194
13 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 169
14 คู่มือการนำเข้าข้าว 152
15 การส่งออกกาแฟ 164
16 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 160
17 การนำเข้าพริกไท 167
18 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 167
19 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 180
20 การส่งออกไม้ 184
21 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 184
22 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 172
23 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 225
24 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 220
25 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 228
26 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 290
27 คู่มือการนำเข้าของเสีย 275
28 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 240
29 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 271
30 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 254
31 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 263
32 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 287
33 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 370
34 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 446
35 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 272
36 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 474
37 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 296
38 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 355
39 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 302
40 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 262
41 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 259
42 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 258
43 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 269
44 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 243
45 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 229
46 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 250
47 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 286
48 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 249
49 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 266
50 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 304
51 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 297
52 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 293
53 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 245
54 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 229
55 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 290
56 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 249
57 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 277
58 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 272
59 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 271
60 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 275
61 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 330
62 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 261
63 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 714
64 พระราชบัญญัติ สุรา 275
65 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 253
66 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 565
67 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 277
68 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 263
69 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 283
70 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 363
71 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 319
72 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 299
73 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 301
74 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 745
75 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 821
76 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 330
77 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 315
78 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 338
79 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 308
80 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 366
81 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 445
82 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 397
83 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 431
84 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 377
85 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 409
86 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 416
87 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 441
88 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 420
89 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 451
90 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 392
91 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 314
92 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 332
93 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 334
94 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 412
95 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 715
96 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 713
97 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 831
98 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 395
99 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 462
100 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 876
101 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 483
102 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 351
103 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 831
104 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 322
105 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1184
106 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 866
107 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 306
108 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 370
109 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 356
110 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 831
111 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 308
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 569
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 329
114 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 340
115 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 356
116 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 432
117 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 377
118 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 373
119 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 484
120 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 500
121 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 418
122 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 339
123 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 428
124 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 504
125 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 386
126 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 397
127 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 407
128 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 483
129 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 347
130 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 389
131 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 407
132 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 477
133 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 608
134 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 519
135 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 997
136 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 420
137 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 377
138 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 398
139 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 384
140 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 727
141 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 378
142 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 357
143 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 397
144 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 475
145 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 437
146 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 390
147 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 882
148 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 412
149 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 401
150 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 437
151 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 429
152 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 420
153 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 450
154 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 380
155 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 658
156 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 424
157 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 422
158 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 407
159 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 416
160 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 357
161 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 515
162 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 401
163 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 517
164 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 323
165 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 421
166 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 428
167 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 402
168 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 433
169 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 481
170 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1463
171 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 415
172 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 408
173 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 435
174 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 428
175 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 481
176 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 448
177 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 407
178 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 465
179 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 437
180 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 488
181 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1319
182 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1878
183 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1344
184 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1266
185 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1191
186 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 1125
187 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1208
188 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1179
189 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 527
190 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1260
191 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 1562
192 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 476
193 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 513
194 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 467
195 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 489
196 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 792
197 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 499
198 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 439
199 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 753
200 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 492
201 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 1967
202 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 947
203 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 565
204 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 572
205 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1593
206 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 439
207 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1320
208 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 445
209 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 1243
210 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1282
211 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 447
212 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 669
213 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 444
214 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 409
215 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1484
216 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 2633
217 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2525
218 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 543
219 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 924
220 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 484
221 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 428
222 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 369
223 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 574
224 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 810
225 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 995
226 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 533
227 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 568
228 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 1487
229 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 424
230 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 831
231 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 478
232 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 817
233 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 510
234 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 641
235 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 641
236 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 668
237 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 494
238 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 537
239 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 493
240 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 420
241 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 488
242 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 494
243 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 477
244 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 633
245 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 493
246 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 564
247 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 453
248 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 488
249 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1408
250 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 648
251 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 461
252 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 486
253 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1187
254 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 470
255 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1265
256 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 469
257 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 516
258 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 481
259 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 560
260 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 474
261 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1113
262 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 493
263 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 760
264 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 1516
265 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 447
266 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 477
267 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 616
268 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 530
269 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 495
270 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 489
271 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 527
272 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 575
273 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 630
274 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 496
275 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 640
276 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 454
277 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 2247
278 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 573
279 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 507
280 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 558
281 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1197
282 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 971
283 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 675
284 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 6249
285 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 756
286 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 1632
287 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 1015
288 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 528
289 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 682
290 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 969
291 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 550
292 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 695
293 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 603
294 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 558
295 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 506
296 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2745
297 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 802
298 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 4101
299 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 712
300 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 613
301 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 685
302 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 527
303 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 760
304 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 1714
305 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 910
306 การนำเข้ามะพร้าว 2448
307 การนำเข้าข้าวโพด 1256
308 การนำเข้าข้าว 3918
309 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1314
310 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 1809
311 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 6147
312 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 632
313 การอนุญาตนำเข้ายา 1172
314 การขึ้นทะเบียนยา 1170
315 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1665
316 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 2808
317 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 4138
318 การนำเข้ายา Administrator 5181
319 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 495
320 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 2345
321 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1012
322 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 1411
323 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 729
324 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2705
325 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1551
326 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 666
327 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1818
328 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2199
329 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1231
330 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 861
331 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 743
332 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 681
333 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 777
334 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 647
335 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 693
336 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1325
337 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 6989
338 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 1226
339 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1185
340 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 833
341 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 571
342 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 759
343 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 662
344 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 939
345 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 872
346 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 3477
347 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 643
348 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1326
349 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1229
350 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 678
351 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 791
352 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1783
353 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 762
354 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 1206
355 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 956
356 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 808
357 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 954
358 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 732
359 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 593
360 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 1140
361 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1133
362 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 831
363 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 601
364 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 625
365 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 824
366 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 933
367 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 785
368 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1017
369 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 1902
370 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 638
371 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 661
372 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 3116
373 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1284
374 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 883
375 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 567
376 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 1656
377 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1824
378 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1281
379 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 788
380 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 577
381 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 799
382 การนำเข้ารถยนต์ 784
383 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1524
384 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 471
385 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 639
386 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 504
387 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3683
388 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 733
389 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 458
390 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1412
391 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3513
392 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 566
393 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 621
394 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 664
395 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1346
396 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 569
397 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 824
398 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 776
399 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3377
400 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1695
401 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 3243
402 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1467
403 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2693
404 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1216
405 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2404
406 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 667
407 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 790
408 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1227
409 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 468
410 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 1401
411 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 1154
412 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 518
413 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 755
414 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1314
415 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 584
416 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 540
417 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1491
418 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 973
419 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 8581
420 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 1411
421 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2539
422 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 705
423 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2793
424 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 478
425 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1789
426 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 848
427 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 2291
428 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1545
429 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 938
430 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1814
431 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 1625
432 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 588
433 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 537
434 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 1603