บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกไม้ 94
2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง 79
3 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้ามะพร้าว 88
4 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 66
5 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าไม้ Administrator 106
6 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ห้ามนำผ่าน 2559 90
7 ประกาศกรมป่าไม้ การครอบครองสิ่งประดิษฐไม้ 84
8 ไม้ปูพื้นรางลิ้น 93
9 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 167
10 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 252
11 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 259
12 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 282
13 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 342
14 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 356
15 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 323
16 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 350
17 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 420
18 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 366
19 ระเบียบการส่งข้าวออก 442
20 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 407
21 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 426
22 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 411
23 คู่มือการนำเข้าข้าว 362
24 การส่งออกกาแฟ 394
25 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 379
26 การนำเข้าพริกไท 378
27 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 378
28 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 400
29 การส่งออกไม้ 388
30 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 395
31 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 415
32 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 459
33 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 416
34 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 419
35 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 487
36 คู่มือการนำเข้าของเสีย 511
37 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 449
38 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 490
39 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 433
40 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 488
41 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 520
42 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 701
43 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 943
44 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 471
45 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 793
46 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 506
47 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 552
48 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 491
49 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 436
50 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 444
51 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 455
52 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 468
53 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 438
54 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 432
55 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 464
56 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 464
57 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 470
58 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 456
59 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 560
60 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 523
61 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 475
62 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 457
63 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 381
64 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 480
65 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 413
66 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 421
67 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 422
68 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 444
69 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 434
70 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 530
71 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 397
72 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 1642
73 พระราชบัญญัติ สุรา 477
74 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 405
75 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 2075
76 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 456
77 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 429
78 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 450
79 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 575
80 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 525
81 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 481
82 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 435
83 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 1085
84 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 1299
85 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 453
86 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 486
87 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 483
88 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 467
89 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 544
90 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 620
91 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 550
92 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 613
93 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 554
94 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 576
95 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 592
96 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 620
97 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 594
98 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 659
99 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 657
100 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 476
101 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 487
102 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 509
103 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 593
104 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1064
105 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1069
106 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 1906
107 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 581
108 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 1465
109 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1262
110 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 694
111 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 475
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1340
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 489
114 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1829
115 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1371
116 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 427
117 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 519
118 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 532
119 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 2444
120 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 475
121 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 788
122 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 497
123 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 524
124 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 531
125 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 640
126 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 524
127 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 512
128 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 729
129 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 713
130 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 594
131 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 470
132 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 619
133 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 874
134 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 540
135 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 609
136 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 624
137 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 711
138 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 536
139 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 571
140 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 606
141 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 802
142 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2044
143 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 752
144 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 1537
145 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 623
146 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 529
147 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 551
148 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 583
149 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1144
150 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 551
151 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 549
152 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 542
153 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 682
154 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 614
155 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 583
156 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 1356
157 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 559
158 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 545
159 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 595
160 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 601
161 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 618
162 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 625
163 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 567
164 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 1161
165 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 611
166 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 633
167 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 597
168 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 576
169 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 474
170 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 785
171 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 546
172 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 820
173 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 481
174 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 578
175 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 606
176 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 561
177 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 588
178 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 700
179 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1925
180 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 558
181 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 572
182 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 600
183 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 577
184 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 668
185 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 642
186 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 537
187 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 653
188 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 601
189 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 644
190 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1801
191 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2716
192 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1785
193 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1651
194 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1551
195 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 1546
196 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1577
197 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1659
198 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 743
199 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1679
200 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 2181
201 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 632
202 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 741
203 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 638
204 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 670
205 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 1188
206 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 690
207 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 565
208 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 1176
209 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 658
210 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 2760
211 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 1428
212 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 743
213 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 730
214 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 3085
215 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 599
216 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2189
217 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 623
218 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 1936
219 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1720
220 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 616
221 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 965
222 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 596
223 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 537
224 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2252
225 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4919
226 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 3882
227 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 723
228 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 1230
229 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 670
230 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 567
231 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 508
232 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 710
233 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 1064
234 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 1370
235 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 683
236 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 717
237 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 2059
238 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 578
239 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 1107
240 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 616
241 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1138
242 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 658
243 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 807
244 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 847
245 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 857
246 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 693
247 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 679
248 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 643
249 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 571
250 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 680
251 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 710
252 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 660
253 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 866
254 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 627
255 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 741
256 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 614
257 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 651
258 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1803
259 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 849
260 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 603
261 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 636
262 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1702
263 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 641
264 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1696
265 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 595
266 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 671
267 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 627
268 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 750
269 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 609
270 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1296
271 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 653
272 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 931
273 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 2903
274 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 613
275 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 623
276 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 800
277 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 686
278 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 668
279 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 644
280 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 692
281 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 721
282 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 791
283 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 655
284 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 839
285 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 576
286 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 3089
287 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 719
288 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 660
289 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 704
290 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1615
291 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 1217
292 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 853
293 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 8175
294 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 1020
295 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 2251
296 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 1309
297 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 693
298 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 850
299 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 1135
300 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 693
301 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 845
302 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 729
303 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 706
304 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 676
305 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 3701
306 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 961
307 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 5274
308 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 869
309 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 772
310 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 842
311 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 696
312 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 924
313 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 2058
314 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1243
315 การนำเข้ามะพร้าว 2823
316 การนำเข้าข้าวโพด 1460
317 การนำเข้าข้าว 5281
318 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1807
319 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 2076
320 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 8583
321 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 806
322 การอนุญาตนำเข้ายา 1524
323 การขึ้นทะเบียนยา 1369
324 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 2990
325 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 4542
326 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 5294
327 การนำเข้ายา Administrator 6859
328 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 630
329 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 2736
330 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2444
331 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 2133
332 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 921
333 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2941
334 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1933
335 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 825
336 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2304
337 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2836
338 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1567
339 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 1037
340 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 914
341 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 857
342 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 918
343 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 823
344 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 837
345 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 2505
346 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 9308
347 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 2040
348 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1445
349 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 1002
350 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 699
351 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 906
352 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 808
353 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 1113
354 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1088
355 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 4851
356 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 765
357 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1690
358 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1475
359 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 991
360 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 1617
361 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2761
362 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 992
363 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 2084
364 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1108
365 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 1003
366 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 1140
367 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 901
368 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 721
369 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 2294
370 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1372
371 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 1021
372 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 790
373 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 805
374 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 1116
375 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1210
376 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 979
377 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1278
378 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 2577
379 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 787
380 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 874
381 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 3517
382 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1548
383 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1065
384 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 695
385 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 2071
386 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2654
387 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1490
388 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 936
389 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 712
390 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 946
391 การนำเข้ารถยนต์ 923
392 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1672
393 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 596
394 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 755
395 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 652
396 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 5813
397 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2490
398 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 569
399 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1777
400 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 4461
401 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 736
402 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 754
403 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 815
404 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1707
405 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 745
406 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 959
407 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 937
408 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 4001
409 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 2113
410 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 4613
411 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2583
412 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3520
413 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1416
414 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2846
415 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 1462
416 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 972
417 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1583
418 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 574
419 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2228
420 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 2533
421 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 680
422 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 913
423 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1852
424 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 753
425 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 683
426 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1766
427 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1091
428 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 10386
429 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 2023
430 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 4447
431 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 838
432 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 3730
433 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 666
434 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2204
435 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 995
436 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 3602
437 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1902
438 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1178
439 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2062
440 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 2284
441 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 941
442 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 693
443 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 2174