บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 68
2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 120
3 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 133
4 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 171
5 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 199
6 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 234
7 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 207
8 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 223
9 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 273
10 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 264
11 ระเบียบการส่งข้าวออก 301
12 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 260
13 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 312
14 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 287
15 คู่มือการนำเข้าข้าว 269
16 การส่งออกกาแฟ 281
17 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 248
18 การนำเข้าพริกไท 276
19 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 270
20 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 291
21 การส่งออกไม้ 284
22 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 279
23 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 284
24 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 347
25 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 319
26 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 317
27 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 397
28 คู่มือการนำเข้าของเสีย 400
29 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 326
30 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 366
31 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 340
32 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 372
33 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 406
34 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 525
35 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 688
36 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 365
37 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 621
38 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 401
39 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 450
40 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 392
41 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 334
42 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 341
43 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 345
44 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 367
45 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 331
46 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 324
47 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 352
48 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 364
49 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 352
50 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 350
51 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 429
52 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 392
53 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 365
54 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 322
55 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 281
56 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 357
57 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 296
58 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 335
59 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 313
60 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 309
61 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 335
62 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 411
63 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 304
64 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 893
65 พระราชบัญญัติ สุรา 372
66 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 301
67 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 739
68 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 353
69 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 330
70 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 353
71 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 437
72 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 414
73 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 366
74 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 349
75 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 912
76 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 1019
77 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 370
78 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 378
79 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 396
80 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 374
81 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 430
82 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 530
83 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 458
84 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 517
85 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 460
86 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 481
87 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 498
88 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 521
89 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 506
90 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 545
91 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 462
92 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 384
93 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 384
94 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 409
95 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 492
96 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 845
97 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 844
98 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 1272
99 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 468
100 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 625
101 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1018
102 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 568
103 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 388
104 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1002
105 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 369
106 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1408
107 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1051
108 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 344
109 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 425
110 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 431
111 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 1420
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 378
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 657
114 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 390
115 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 397
116 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 410
117 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 520
118 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 415
119 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 430
120 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 571
121 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 582
122 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 482
123 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 373
124 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 505
125 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 647
126 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 443
127 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 483
128 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 487
129 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 569
130 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 425
131 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 463
132 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 493
133 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 580
134 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1030
135 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 600
136 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 1174
137 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 513
138 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 437
139 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 452
140 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 466
141 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 884
142 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 441
143 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 435
144 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 449
145 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 575
146 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 503
147 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 471
148 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 1052
149 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 469
150 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 454
151 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 497
152 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 495
153 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 503
154 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 521
155 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 440
156 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 751
157 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 498
158 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 505
159 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 485
160 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 483
161 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 399
162 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 613
163 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 454
164 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 595
165 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 370
166 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 484
167 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 493
168 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 474
169 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 484
170 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 572
171 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1645
172 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 470
173 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 484
174 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 497
175 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 469
176 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 572
177 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 519
178 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 446
179 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 553
180 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 491
181 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 553
182 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1502
183 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2266
184 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1501
185 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1428
186 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1337
187 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 1319
188 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1346
189 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1370
190 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 606
191 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1432
192 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 1803
193 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 525
194 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 606
195 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 535
196 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 563
197 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 919
198 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 583
199 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 479
200 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 887
201 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 541
202 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 2271
203 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 1095
204 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 642
205 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 636
206 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 2458
207 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 490
208 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1579
209 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 517
210 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 1451
211 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1475
212 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 504
213 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 771
214 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 504
215 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 452
216 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1721
217 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 3169
218 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2904
219 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 627
220 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 1044
221 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 574
222 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 481
223 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 410
224 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 621
225 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 915
226 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 1141
227 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 596
228 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 625
229 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 1595
230 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 485
231 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 941
232 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 530
233 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 936
234 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 554
235 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 708
236 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 732
237 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 736
238 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 572
239 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 580
240 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 554
241 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 469
242 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 547
243 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 570
244 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 547
245 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 730
246 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 542
247 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 628
248 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 514
249 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 547
250 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1551
251 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 717
252 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 513
253 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 546
254 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1362
255 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 543
256 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1443
257 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 508
258 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 578
259 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 536
260 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 632
261 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 522
262 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1173
263 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 566
264 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 825
265 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 1944
266 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 506
267 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 527
268 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 686
269 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 591
270 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 568
271 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 550
272 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 592
273 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 619
274 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 698
275 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 567
276 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 723
277 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 493
278 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 2529
279 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 639
280 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 572
281 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 618
282 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1344
283 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 1061
284 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 745
285 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 6796
286 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 849
287 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 1823
288 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 1106
289 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 596
290 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 760
291 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 1044
292 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 598
293 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 753
294 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 647
295 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 619
296 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 582
297 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 3057
298 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 869
299 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 4491
300 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 772
301 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 675
302 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 743
303 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 589
304 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 828
305 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 1806
306 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1056
307 การนำเข้ามะพร้าว 2575
308 การนำเข้าข้าวโพด 1334
309 การนำเข้าข้าว 4370
310 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1460
311 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 1903
312 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 7050
313 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 702
314 การอนุญาตนำเข้ายา 1287
315 การขึ้นทะเบียนยา 1244
316 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 2046
317 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 3293
318 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 4515
319 การนำเข้ายา Administrator 5665
320 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 550
321 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 2561
322 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1564
323 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 1642
324 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 813
325 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2781
326 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1677
327 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 732
328 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2044
329 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2441
330 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1338
331 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 938
332 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 811
333 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 760
334 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 828
335 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 707
336 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 747
337 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1801
338 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 7547
339 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 1725
340 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1262
341 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 901
342 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 611
343 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 808
344 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 719
345 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 1000
346 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 964
347 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 3855
348 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 681
349 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1473
350 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1322
351 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 770
352 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 1180
353 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2302
354 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 831
355 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 1550
356 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1017
357 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 897
358 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 1035
359 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 785
360 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 632
361 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 1489
362 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1232
363 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 912
364 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 661
365 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 694
366 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 898
367 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1007
368 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 855
369 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1101
370 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 2119
371 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 695
372 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 729
373 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 3274
374 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1393
375 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 939
376 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 619
377 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 1791
378 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2026
379 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1359
380 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 854
381 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 640
382 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 848
383 การนำเข้ารถยนต์ 840
384 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1584
385 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 519
386 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 682
387 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 559
388 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 4449
389 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1952
390 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 491
391 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1541
392 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3788
393 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 624
394 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 652
395 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 726
396 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1468
397 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 633
398 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 868
399 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 841
400 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3601
401 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1839
402 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 3623
403 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1931
404 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2926
405 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1290
406 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2579
407 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 1073
408 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 869
409 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1357
410 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 502
411 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 1738
412 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 1625
413 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 591
414 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 816
415 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1495
416 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 639
417 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 578
418 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1611
419 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1008
420 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 9515
421 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 1573
422 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 3681
423 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 754
424 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 3064
425 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 549
426 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1947
427 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 890
428 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 2866
429 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1676
430 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1020
431 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1929
432 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 1778
433 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 642
434 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 602
435 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 1795