บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 42
2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 91
3 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 103
4 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 139
5 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 151
6 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 179
7 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 179
8 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 188
9 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 244
10 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 232
11 ระเบียบการส่งข้าวออก 268
12 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 229
13 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 277
14 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 256
15 คู่มือการนำเข้าข้าว 238
16 การส่งออกกาแฟ 247
17 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 221
18 การนำเข้าพริกไท 244
19 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 241
20 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 259
21 การส่งออกไม้ 255
22 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 255
23 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 252
24 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 308
25 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 283
26 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 291
27 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 368
28 คู่มือการนำเข้าของเสีย 365
29 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 295
30 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 336
31 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 315
32 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 345
33 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 364
34 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 469
35 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 645
36 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 340
37 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 571
38 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 372
39 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 425
40 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 363
41 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 311
42 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 313
43 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 320
44 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 341
45 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 303
46 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 297
47 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 320
48 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 337
49 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 317
50 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 325
51 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 387
52 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 361
53 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 340
54 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 302
55 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 264
56 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 341
57 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 285
58 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 317
59 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 302
60 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 298
61 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 320
62 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 393
63 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 292
64 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 833
65 พระราชบัญญัติ สุรา 319
66 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 286
67 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 667
68 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 328
69 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 313
70 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 332
71 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 415
72 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 371
73 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 342
74 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 336
75 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 859
76 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 942
77 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 360
78 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 363
79 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 380
80 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 353
81 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 412
82 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 511
83 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 441
84 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 495
85 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 435
86 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 460
87 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 476
88 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 500
89 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 484
90 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 512
91 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 430
92 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 368
93 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 368
94 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 379
95 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 473
96 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 807
97 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 803
98 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 1116
99 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 449
100 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 531
101 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 978
102 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 540
103 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 376
104 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 938
105 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 351
106 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1298
107 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 985
108 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 334
109 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 408
110 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 409
111 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 1196
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 354
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 636
114 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 374
115 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 382
116 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 394
117 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 486
118 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 401
119 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 412
120 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 538
121 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 551
122 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 458
123 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 363
124 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 477
125 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 563
126 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 426
127 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 449
128 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 459
129 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 544
130 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 398
131 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 441
132 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 464
133 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 534
134 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 843
135 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 576
136 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 1130
137 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 486
138 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 418
139 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 433
140 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 445
141 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 827
142 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 416
143 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 412
144 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 433
145 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 539
146 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 476
147 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 442
148 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 970
149 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 450
150 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 434
151 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 476
152 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 470
153 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 470
154 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 494
155 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 418
156 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 722
157 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 474
158 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 477
159 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 459
160 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 457
161 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 386
162 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 584
163 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 436
164 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 565
165 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 357
166 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 465
167 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 471
168 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 453
169 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 460
170 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 544
171 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1584
172 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 452
173 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 458
174 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 475
175 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 456
176 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 545
177 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 499
178 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 433
179 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 526
180 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 473
181 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 526
182 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1437
183 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2127
184 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1450
185 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1374
186 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1286
187 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 1252
188 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1302
189 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1292
190 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 582
191 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1362
192 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 1733
193 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 509
194 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 561
195 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 509
196 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 529
197 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 860
198 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 553
199 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 465
200 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 847
201 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 525
202 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 2136
203 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 1044
204 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 610
205 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 617
206 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 2309
207 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 472
208 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1483
209 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 484
210 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 1350
211 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1408
212 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 486
213 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 733
214 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 482
215 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 436
216 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1629
217 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 2962
218 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2745
219 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 603
220 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 1011
221 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 544
222 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 465
223 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 395
224 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 604
225 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 864
226 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 1085
227 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 574
228 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 611
229 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 1546
230 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 465
231 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 895
232 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 514
233 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 892
234 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 539
235 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 688
236 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 701
237 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 714
238 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 543
239 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 566
240 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 534
241 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 448
242 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 527
243 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 546
244 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 524
245 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 690
246 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 527
247 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 607
248 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 496
249 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 529
250 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1503
251 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 693
252 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 498
253 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 528
254 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1302
255 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 517
256 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1376
257 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 498
258 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 558
259 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 519
260 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 610
261 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 508
262 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1158
263 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 541
264 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 808
265 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 1786
266 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 486
267 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 512
268 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 668
269 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 575
270 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 548
271 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 530
272 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 571
273 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 607
274 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 677
275 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 548
276 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 699
277 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 481
278 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 2424
279 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 622
280 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 554
281 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 601
282 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1291
283 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 1027
284 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 724
285 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 6595
286 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 814
287 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 1739
288 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 1070
289 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 576
290 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 738
291 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 1023
292 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 586
293 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 734
294 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 633
295 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 602
296 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 554
297 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2933
298 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 843
299 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 4355
300 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 754
301 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 656
302 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 726
303 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 572
304 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 808
305 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 1774
306 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1005
307 การนำเข้ามะพร้าว 2533
308 การนำเข้าข้าวโพด 1311
309 การนำเข้าข้าว 4206
310 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1395
311 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 1874
312 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 6691
313 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 681
314 การอนุญาตนำเข้ายา 1254
315 การขึ้นทะเบียนยา 1219
316 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1917
317 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 3123
318 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 4408
319 การนำเข้ายา Administrator 5491
320 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 535
321 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 2496
322 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1344
323 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 1550
324 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 779
325 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2750
326 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1636
327 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 712
328 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1966
329 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2360
330 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1307
331 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 915
332 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 791
333 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 734
334 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 811
335 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 690
336 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 734
337 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1579
338 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 7330
339 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 1677
340 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1238
341 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 882
342 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 598
343 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 791
344 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 701
345 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 981
346 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 934
347 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 3712
348 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 670
349 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1428
350 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1284
351 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 736
352 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 1033
353 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2116
354 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 810
355 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 1404
356 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1003
357 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 867
358 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 1015
359 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 770
360 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 619
361 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 1349
362 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1202
363 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 882
364 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 642
365 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 667
366 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 875
367 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 986
368 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 829
369 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1066
370 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 2038
371 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 679
372 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 708
373 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 3214
374 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1344
375 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 923
376 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 604
377 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 1749
378 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1941
379 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1333
380 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 837
381 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 623
382 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 837
383 การนำเข้ารถยนต์ 820
384 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1566
385 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 507
386 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 669
387 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 541
388 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 4164
389 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1872
390 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 482
391 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1497
392 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3680
393 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 608
394 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 644
395 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 709
396 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1425
397 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 611
398 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 855
399 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 821
400 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3527
401 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1778
402 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 3412
403 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1759
404 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2834
405 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1267
406 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2509
407 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 927
408 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 838
409 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1308
410 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 491
411 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 1608
412 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 1397
413 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 573
414 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 797
415 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1428
416 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 620
417 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 564
418 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1560
419 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 995
420 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 9192
421 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 1515
422 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 3522
423 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 737
424 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2946
425 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 517
426 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1883
427 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 876
428 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 2646
429 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1634
430 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 992
431 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1887
432 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 1717
433 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 624
434 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 583
435 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 1707