บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 27
2 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 34
3 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 28
4 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 76
5 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 62
6 ระเบียบการส่งข้าวออก 73
7 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 70
8 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 74
9 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 74
10 คู่มือการนำเข้าข้าว 60
11 การส่งออกกาแฟ 68
12 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 68
13 การนำเข้าพริกไท 70
14 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 67
15 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 82
16 การส่งออกไม้ 87
17 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 86
18 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 79
19 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 129
20 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 130
21 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 137
22 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 167
23 คู่มือการนำเข้าของเสีย 167
24 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 145
25 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 180
26 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 162
27 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 176
28 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 187
29 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 206
30 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 288
31 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 152
32 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 309
33 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 196
34 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 218
35 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 188
36 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 180
37 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 177
38 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 184
39 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 181
40 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 162
41 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 152
42 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 167
43 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 194
44 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 167
45 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 192
46 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 221
47 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 217
48 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 207
49 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 168
50 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 162
51 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 198
52 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 189
53 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 206
54 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 214
55 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 219
56 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 195
57 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 240
58 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 209
59 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 488
60 พระราชบัญญัติ สุรา 211
61 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 206
62 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 429
63 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 200
64 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 203
65 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 212
66 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 270
67 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 245
68 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 246
69 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 246
70 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 589
71 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 648
72 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 279
73 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 248
74 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 275
75 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 245
76 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 274
77 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 345
78 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 332
79 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 326
80 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 298
81 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 331
82 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 338
83 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 353
84 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 333
85 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 371
86 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 326
87 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 255
88 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 280
89 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 274
90 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 304
91 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 583
92 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 574
93 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 601
94 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 308
95 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 385
96 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 702
97 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 390
98 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 290
99 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 628
100 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 269
101 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 981
102 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 686
103 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 253
104 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 304
105 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 283
106 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 610
107 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 244
108 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 425
109 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 267
110 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 266
111 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 290
112 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 344
113 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 324
114 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 307
115 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 403
116 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 407
117 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 357
118 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 284
119 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 357
120 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 411
121 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 303
122 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 319
123 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 322
124 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 403
125 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 280
126 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 324
127 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 312
128 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 380
129 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 426
130 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 421
131 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 804
132 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 348
133 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 322
134 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 341
135 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 323
136 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 526
137 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 309
138 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 287
139 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 329
140 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 376
141 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 373
142 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 329
143 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 716
144 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 327
145 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 346
146 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 385
147 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 364
148 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 339
149 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 386
150 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 319
151 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 561
152 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 344
153 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 343
154 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 344
155 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 363
156 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 304
157 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 424
158 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 333
159 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 414
160 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 259
161 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 329
162 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 345
163 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 331
164 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 379
165 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 406
166 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1216
167 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 346
168 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 337
169 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 371
170 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 370
171 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 357
172 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 345
173 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 353
174 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 382
175 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 347
176 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 410
177 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1056
178 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1547
179 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1119
180 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1038
181 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 977
182 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 901
183 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1010
184 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 955
185 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 436
186 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1067
187 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 1259
188 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 388
189 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 429
190 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 380
191 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 418
192 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 669
193 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 396
194 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 386
195 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 619
196 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 427
197 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 1625
198 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 774
199 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 480
200 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 486
201 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1265
202 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 364
203 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1044
204 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 374
205 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 1033
206 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1051
207 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 378
208 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 569
209 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 375
210 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 357
211 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1235
212 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 2125
213 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2082
214 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 440
215 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 732
216 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 366
217 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 348
218 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 318
219 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 487
220 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 686
221 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 812
222 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 434
223 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 463
224 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 1361
225 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 356
226 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 683
227 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 409
228 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 685
229 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 439
230 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 562
231 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 547
232 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 587
233 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 396
234 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 465
235 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 428
236 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 365
237 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 401
238 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 407
239 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 414
240 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 558
241 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 426
242 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 482
243 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 386
244 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 394
245 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1224
246 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 549
247 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 392
248 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 395
249 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1003
250 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 398
251 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1053
252 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 418
253 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 451
254 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 422
255 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 480
256 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 391
257 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1043
258 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 398
259 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 687
260 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 1299
261 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 378
262 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 411
263 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 515
264 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 452
265 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 423
266 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 430
267 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 461
268 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 524
269 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 548
270 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 429
271 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 554
272 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 402
273 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 1967
274 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 496
275 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 439
276 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 481
277 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1039
278 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 857
279 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 600
280 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 5531
281 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 673
282 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 1438
283 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 927
284 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 464
285 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 600
286 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 892
287 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 488
288 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 601
289 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 553
290 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 502
291 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 431
292 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2483
293 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 734
294 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 3795
295 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 639
296 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 551
297 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 626
298 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 449
299 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 694
300 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 1590
301 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 785
302 การนำเข้ามะพร้าว 2278
303 การนำเข้าข้าวโพด 1157
304 การนำเข้าข้าว 3650
305 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1165
306 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 1713
307 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 5502
308 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 561
309 การอนุญาตนำเข้ายา 1075
310 การขึ้นทะเบียนยา 1064
311 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1364
312 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 2536
313 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 3741
314 การนำเข้ายา Administrator 4655
315 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 416
316 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 1883
317 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 769
318 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 1228
319 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 631
320 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2599
321 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1399
322 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 598
323 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1564
324 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1973
325 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1099
326 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 783
327 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 672
328 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 585
329 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 704
330 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 584
331 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 605
332 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1150
333 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 6419
334 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 1115
335 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1093
336 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 769
337 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 525
338 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 705
339 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 599
340 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 868
341 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 767
342 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 3142
343 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 594
344 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1145
345 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1130
346 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 591
347 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 690
348 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1522
349 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 670
350 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 1086
351 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 896
352 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 724
353 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 865
354 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 670
355 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 548
356 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 1036
357 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1025
358 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 763
359 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 536
360 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 558
361 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 742
362 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 841
363 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 718
364 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 932
365 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 1626
366 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 575
367 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 580
368 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 2946
369 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1175
370 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 797
371 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 514
372 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 1463
373 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1618
374 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1176
375 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 726
376 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 528
377 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 753
378 การนำเข้ารถยนต์ 732
379 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1451
380 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 432
381 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 583
382 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 454
383 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2925
384 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 637
385 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 430
386 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1288
387 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3275
388 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 521
389 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 593
390 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 610
391 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1238
392 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 511
393 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 783
394 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 724
395 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3119
396 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1552
397 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 2954
398 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1106
399 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2443
400 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1147
401 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2215
402 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 575
403 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 712
404 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1079
405 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 439
406 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 1115
407 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 841
408 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 430
409 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 704
410 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1100
411 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 505
412 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 508
413 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1389
414 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 945
415 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 7803
416 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 1264
417 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2084
418 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 658
419 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2513
420 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 428
421 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1596
422 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 821
423 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 1906
424 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1395
425 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 856
426 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1715
427 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 1487
428 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 523
429 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 493
430 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 1407