บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 95
2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 145
3 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 161
4 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 203
5 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 228
6 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 260
7 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 233
8 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 260
9 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 297
10 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 289
11 ระเบียบการส่งข้าวออก 333
12 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 290
13 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 354
14 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 314
15 คู่มือการนำเข้าข้าว 294
16 การส่งออกกาแฟ 313
17 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 271
18 การนำเข้าพริกไท 305
19 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 298
20 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 319
21 การส่งออกไม้ 314
22 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 303
23 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 312
24 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 370
25 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 344
26 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 342
27 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 419
28 คู่มือการนำเข้าของเสีย 428
29 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 345
30 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 392
31 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 363
32 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 408
33 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 440
34 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 569
35 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 775
36 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 387
37 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 659
38 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 433
39 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 471
40 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 415
41 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 355
42 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 366
43 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 376
44 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 392
45 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 356
46 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 350
47 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 390
48 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 392
49 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 382
50 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 378
51 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 465
52 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 423
53 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 388
54 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 349
55 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 299
56 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 374
57 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 310
58 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 352
59 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 330
60 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 335
61 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 354
62 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 435
63 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 318
64 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 995
65 พระราชบัญญัติ สุรา 387
66 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 317
67 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 844
68 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 369
69 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 345
70 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 369
71 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 493
72 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 434
73 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 384
74 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 363
75 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 951
76 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 1082
77 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 383
78 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 392
79 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 411
80 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 393
81 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 449
82 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 551
83 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 473
84 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 539
85 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 482
86 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 504
87 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 521
88 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 540
89 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 523
90 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 569
91 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 483
92 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 402
93 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 401
94 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 428
95 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 510
96 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 886
97 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 888
98 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 1443
99 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 486
100 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 854
101 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1060
102 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 591
103 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 401
104 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1051
105 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 395
106 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1466
107 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1114
108 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 357
109 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 446
110 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 450
111 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 1596
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 396
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 686
114 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 407
115 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 414
116 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 428
117 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 545
118 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 428
119 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 447
120 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 605
121 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 606
122 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 498
123 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 386
124 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 528
125 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 679
126 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 457
127 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 506
128 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 511
129 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 595
130 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 454
131 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 484
132 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 519
133 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 612
134 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1165
135 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 624
136 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 1226
137 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 542
138 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 458
139 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 468
140 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 491
141 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 930
142 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 473
143 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 459
144 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 464
145 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 608
146 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 524
147 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 501
148 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 1119
149 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 484
150 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 471
151 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 517
152 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 510
153 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 529
154 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 543
155 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 468
156 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 792
157 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 517
158 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 542
159 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 507
160 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 496
161 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 408
162 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 641
163 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 468
164 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 640
165 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 383
166 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 495
167 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 510
168 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 491
169 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 494
170 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 595
171 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1703
172 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 484
173 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 502
174 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 517
175 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 483
176 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 598
177 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 541
178 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 459
179 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 579
180 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 507
181 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 571
182 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1556
183 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2343
184 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1556
185 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1473
186 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1377
187 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 1372
188 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1390
189 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1427
190 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 621
191 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1488
192 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 1880
193 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 539
194 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 626
195 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 553
196 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 580
197 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 954
198 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 599
199 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 491
200 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 918
201 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 559
202 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 2376
203 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 1152
204 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 662
205 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 652
206 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 2569
207 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 510
208 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1657
209 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 536
210 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 1514
211 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1533
212 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 526
213 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 811
214 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 523
215 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 466
216 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1814
217 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 3368
218 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 3029
219 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 648
220 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 1080
221 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 596
222 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 499
223 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 423
224 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 636
225 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 936
226 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 1193
227 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 611
228 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 639
229 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 1658
230 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 505
231 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 961
232 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 541
233 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 972
234 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 570
235 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 727
236 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 758
237 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 755
238 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 589
239 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 596
240 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 572
241 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 486
242 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 568
243 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 595
244 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 567
245 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 752
246 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 559
247 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 646
248 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 533
249 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 565
250 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1603
251 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 737
252 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 531
253 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 564
254 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1429
255 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 567
256 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1510
257 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 520
258 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 595
259 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 555
260 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 651
261 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 537
262 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1199
263 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 583
264 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 844
265 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 2109
266 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 525
267 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 541
268 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 708
269 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 608
270 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 587
271 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 572
272 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 609
273 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 633
274 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 718
275 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 584
276 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 742
277 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 504
278 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 2621
279 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 654
280 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 588
281 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 634
282 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1384
283 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 1081
284 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 762
285 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 6966
286 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 886
287 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 1871
288 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 1126
289 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 614
290 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 777
291 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 1063
292 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 611
293 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 764
294 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 657
295 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 633
296 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 600
297 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 3148
298 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 886
299 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 4627
300 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 788
301 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 692
302 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 761
303 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 608
304 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 843
305 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 1839
306 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1093
307 การนำเข้ามะพร้าว 2611
308 การนำเข้าข้าวโพด 1361
309 การนำเข้าข้าว 4480
310 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1515
311 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 1926
312 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 7317
313 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 720
314 การอนุญาตนำเข้ายา 1319
315 การขึ้นทะเบียนยา 1264
316 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 2181
317 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 3503
318 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 4609
319 การนำเข้ายา Administrator 5847
320 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 563
321 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 2606
322 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1742
323 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 1731
324 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 836
325 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2816
326 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1713
327 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 748
328 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2093
329 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2517
330 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1379
331 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 955
332 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 826
333 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 775
334 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 842
335 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 729
336 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 762
337 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 2017
338 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 7733
339 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 1797
340 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1286
341 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 920
342 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 622
343 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 820
344 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 735
345 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 1014
346 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 982
347 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 3971
348 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 693
349 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1515
350 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1343
351 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 793
352 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 1327
353 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2473
354 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 853
355 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 1701
356 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1032
357 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 918
358 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 1054
359 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 799
360 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 646
361 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 1618
362 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1260
363 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 934
364 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 680
365 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 714
366 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 915
367 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1029
368 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 874
369 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1126
370 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 2196
371 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 711
372 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 749
373 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 3312
374 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1422
375 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 960
376 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 635
377 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 1830
378 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2105
379 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1372
380 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 871
381 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 655
382 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 865
383 การนำเข้ารถยนต์ 859
384 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1603
385 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 534
386 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 693
387 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 577
388 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 4653
389 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2137
390 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 503
391 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1587
392 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3863
393 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 645
394 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 666
395 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 745
396 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1499
397 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 649
398 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 879
399 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 860
400 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3665
401 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1887
402 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 3767
403 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2108
404 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3072
405 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1317
406 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2619
407 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 1229
408 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 887
409 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1399
410 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 516
411 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 1899
412 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 1821
413 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 606
414 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 833
415 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1559
416 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 657
417 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 591
418 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1641
419 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1024
420 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 9718
421 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 1624
422 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 3869
423 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 770
424 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 3173
425 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 577
426 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2011
427 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 906
428 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 3085
429 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1725
430 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1054
431 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1957
432 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 1833
433 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 663
434 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 617
435 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 1858