บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกไม้ 19
2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง 18
3 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้ามะพร้าว 20
4 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 17
5 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าไม้ Administrator 37
6 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ห้ามนำผ่าน 2559 17
7 ประกาศกรมป่าไม้ การครอบครองสิ่งประดิษฐไม้ 16
8 ไม้ปูพื้นรางลิ้น 17
9 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 124
10 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 181
11 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 187
12 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 236
13 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 272
14 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 281
15 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 257
16 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 287
17 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 329
18 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 312
19 ระเบียบการส่งข้าวออก 383
20 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 317
21 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 378
22 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 351
23 คู่มือการนำเข้าข้าว 313
24 การส่งออกกาแฟ 342
25 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 301
26 การนำเข้าพริกไท 331
27 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 330
28 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 350
29 การส่งออกไม้ 336
30 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 327
31 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 347
32 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 402
33 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 365
34 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 367
35 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 440
36 คู่มือการนำเข้าของเสีย 462
37 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 380
38 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 418
39 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 387
40 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 439
41 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 461
42 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 621
43 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 852
44 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 412
45 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 695
46 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 453
47 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 496
48 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 436
49 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 377
50 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 391
51 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 400
52 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 415
53 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 376
54 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 375
55 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 412
56 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 413
57 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 410
58 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 400
59 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 495
60 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 445
61 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 410
62 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 378
63 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 325
64 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 406
65 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 332
66 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 374
67 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 356
68 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 373
69 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 375
70 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 458
71 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 338
72 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 1290
73 พระราชบัญญัติ สุรา 411
74 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 349
75 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 1588
76 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 395
77 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 368
78 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 391
79 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 518
80 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 462
81 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 415
82 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 388
83 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 1010
84 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 1161
85 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 407
86 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 421
87 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 432
88 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 416
89 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 473
90 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 571
91 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 499
92 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 562
93 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 503
94 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 526
95 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 540
96 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 562
97 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 542
98 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 599
99 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 547
100 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 424
101 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 424
102 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 450
103 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 529
104 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 939
105 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 947
106 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 1747
107 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 514
108 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 1298
109 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1141
110 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 629
111 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 422
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1136
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 420
114 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1582
115 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1208
116 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 379
117 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 469
118 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 471
119 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 2169
120 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 423
121 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 713
122 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 434
123 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 443
124 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 455
125 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 573
126 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 451
127 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 468
128 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 646
129 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 649
130 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 532
131 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 406
132 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 555
133 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 740
134 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 478
135 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 544
136 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 555
137 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 643
138 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 485
139 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 506
140 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 542
141 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 691
142 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1482
143 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 662
144 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 1304
145 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 567
146 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 481
147 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 500
148 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 532
149 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1051
150 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 506
151 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 492
152 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 488
153 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 636
154 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 566
155 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 534
156 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 1226
157 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 504
158 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 495
159 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 544
160 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 545
161 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 551
162 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 579
163 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 496
164 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 988
165 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 548
166 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 574
167 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 544
168 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 523
169 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 430
170 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 686
171 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 491
172 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 726
173 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 410
174 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 521
175 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 534
176 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 510
177 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 517
178 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 635
179 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1777
180 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 506
181 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 523
182 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 547
183 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 504
184 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 618
185 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 571
186 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 483
187 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 604
188 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 529
189 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 600
190 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1623
191 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2478
192 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1641
193 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1538
194 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1435
195 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 1433
196 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1462
197 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1509
198 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 653
199 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1547
200 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 1983
201 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 562
202 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 663
203 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 575
204 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 603
205 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 1040
206 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 623
207 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 517
208 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 1014
209 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 583
210 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 2532
211 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 1270
212 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 686
213 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 677
214 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 2761
215 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 532
216 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1915
217 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 556
218 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 1660
219 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1590
220 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 549
221 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 860
222 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 546
223 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 485
224 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1980
225 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4025
226 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 3366
227 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 672
228 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 1119
229 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 614
230 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 518
231 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 447
232 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 659
233 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 972
234 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 1259
235 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 632
236 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 664
237 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 1816
238 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 526
239 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 1012
240 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 561
241 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1046
242 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 596
243 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 754
244 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 776
245 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 779
246 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 623
247 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 616
248 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 593
249 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 510
250 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 595
251 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 623
252 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 599
253 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 790
254 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 580
255 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 669
256 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 552
257 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 585
258 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1664
259 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 768
260 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 554
261 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 585
262 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1539
263 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 592
264 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1570
265 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 544
266 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 622
267 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 575
268 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 675
269 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 559
270 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1228
271 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 605
272 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 867
273 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 2591
274 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 551
275 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 561
276 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 731
277 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 628
278 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 609
279 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 592
280 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 631
281 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 662
282 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 737
283 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 603
284 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 769
285 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 523
286 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 2792
287 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 673
288 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 610
289 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 658
290 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1459
291 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 1121
292 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 784
293 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 7534
294 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 939
295 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 2022
296 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 1207
297 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 636
298 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 801
299 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 1084
300 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 635
301 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 789
302 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 683
303 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 657
304 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 624
305 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 3412
306 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 909
307 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 4922
308 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 815
309 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 720
310 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 783
311 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 635
312 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 866
313 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 1902
314 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1164
315 การนำเข้ามะพร้าว 2688
316 การนำเข้าข้าวโพด 1399
317 การนำเข้าข้าว 4887
318 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1631
319 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 1975
320 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 7972
321 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 742
322 การอนุญาตนำเข้ายา 1399
323 การขึ้นทะเบียนยา 1288
324 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 2618
325 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 4173
326 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 4894
327 การนำเข้ายา Administrator 6406
328 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 582
329 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 2665
330 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2256
331 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 1974
332 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 863
333 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2878
334 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1764
335 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 772
336 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2175
337 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2676
338 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1430
339 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 976
340 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 851
341 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 802
342 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 864
343 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 754
344 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 785
345 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 2326
346 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 8358
347 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 1909
348 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1337
349 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 951
350 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 643
351 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 847
352 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 757
353 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 1055
354 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1020
355 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 4267
356 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 714
357 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1576
358 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1398
359 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 852
360 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 1530
361 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2644
362 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 908
363 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 1995
364 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1053
365 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 945
366 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 1080
367 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 824
368 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 670
369 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 2033
370 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1303
371 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 962
372 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 714
373 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 747
374 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 983
375 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1067
376 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 908
377 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1184
378 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 2386
379 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 734
380 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 794
381 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 3391
382 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1472
383 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 986
384 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 658
385 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 1914
386 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2393
387 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1400
388 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 890
389 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 676
390 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 885
391 การนำเข้ารถยนต์ 884
392 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1622
393 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 555
394 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 714
395 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 606
396 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 5220
397 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2336
398 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 521
399 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1656
400 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3995
401 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 685
402 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 689
403 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 771
404 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1564
405 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 676
406 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 906
407 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 889
408 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3773
409 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1970
410 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 4153
411 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2432
412 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3236
413 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1354
414 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2696
415 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 1406
416 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 908
417 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1464
418 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 537
419 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2180
420 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 2156
421 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 633
422 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 856
423 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1654
424 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 681
425 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 621
426 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1685
427 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1051
428 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 10075
429 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 1719
430 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 4329
431 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 794
432 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 3426
433 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 612
434 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2097
435 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 928
436 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 3425
437 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1788
438 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1104
439 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1991
440 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 2000
441 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 691
442 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 640
443 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 2034