บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 105
2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 156
3 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 169
4 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 213
5 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 247
6 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 266
7 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 241
8 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 272
9 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 308
10 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 296
11 ระเบียบการส่งข้าวออก 354
12 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 298
13 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 361
14 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 329
15 คู่มือการนำเข้าข้าว 299
16 การส่งออกกาแฟ 323
17 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 286
18 การนำเข้าพริกไท 313
19 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 309
20 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 331
21 การส่งออกไม้ 319
22 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 312
23 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 332
24 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 387
25 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 351
26 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 347
27 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 424
28 คู่มือการนำเข้าของเสีย 443
29 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 357
30 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 401
31 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 368
32 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 423
33 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 446
34 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 588
35 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 796
36 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 396
37 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 675
38 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 440
39 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 480
40 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 422
41 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 362
42 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 376
43 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 382
44 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 399
45 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 363
46 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 359
47 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 396
48 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 397
49 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 392
50 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 385
51 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 476
52 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 430
53 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 394
54 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 360
55 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 306
56 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 382
57 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 316
58 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 359
59 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 337
60 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 353
61 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 359
62 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 443
63 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 324
64 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 1073
65 พระราชบัญญัติ สุรา 394
66 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 332
67 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 1080
68 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 378
69 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 352
70 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 376
71 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 502
72 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 441
73 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 393
74 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 370
75 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 972
76 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 1106
77 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 389
78 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 402
79 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 418
80 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 399
81 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 456
82 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 557
83 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 479
84 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 545
85 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 488
86 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 510
87 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 526
88 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 545
89 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 529
90 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 575
91 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 496
92 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 407
93 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 409
94 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 434
95 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 516
96 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 903
97 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 909
98 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 1644
99 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 494
100 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 1086
101 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1080
102 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 606
103 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 407
104 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1083
105 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 406
106 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1510
107 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1157
108 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 363
109 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 453
110 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 456
111 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 1864
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 405
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 697
114 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 417
115 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 424
116 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 439
117 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 556
118 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 433
119 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 452
120 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 627
121 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 628
122 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 516
123 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 392
124 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 538
125 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 696
126 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 463
127 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 529
128 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 539
129 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 621
130 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 470
131 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 490
132 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 527
133 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 656
134 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1267
135 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 636
136 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 1246
137 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 549
138 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 467
139 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 479
140 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 514
141 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 980
142 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 485
143 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 476
144 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 470
145 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 618
146 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 543
147 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 517
148 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 1158
149 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 490
150 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 477
151 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 527
152 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 528
153 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 535
154 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 558
155 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 479
156 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 840
157 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 525
158 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 556
159 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 521
160 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 501
161 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 413
162 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 659
163 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 475
164 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 696
165 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 390
166 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 501
167 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 517
168 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 496
169 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 499
170 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 618
171 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1728
172 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 491
173 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 508
174 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 531
175 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 490
176 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 604
177 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 553
178 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 464
179 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 588
180 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 512
181 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 582
182 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1580
183 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2403
184 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1590
185 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1501
186 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1395
187 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 1389
188 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1420
189 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1465
190 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 630
191 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1508
192 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 1920
193 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 545
194 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 636
195 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 560
196 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 589
197 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 984
198 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 608
199 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 498
200 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 947
201 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 567
202 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 2424
203 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 1200
204 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 670
205 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 660
206 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 2651
207 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 516
208 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1747
209 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 541
210 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 1552
211 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1555
212 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 532
213 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 826
214 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 529
215 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 471
216 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1862
217 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 3558
218 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 3147
219 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 657
220 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 1094
221 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 601
222 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 505
223 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 429
224 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 642
225 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 951
226 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 1217
227 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 617
228 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 648
229 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 1697
230 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 511
231 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 979
232 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 546
233 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 994
234 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 579
235 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 740
236 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 764
237 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 762
238 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 607
239 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 602
240 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 579
241 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 494
242 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 576
243 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 605
244 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 574
245 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 768
246 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 565
247 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 654
248 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 538
249 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 570
250 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1625
251 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 749
252 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 541
253 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 571
254 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1480
255 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 575
256 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1537
257 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 526
258 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 603
259 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 561
260 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 658
261 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 543
262 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1210
263 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 590
264 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 851
265 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 2336
266 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 535
267 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 547
268 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 716
269 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 614
270 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 595
271 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 578
272 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 615
273 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 643
274 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 725
275 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 590
276 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 754
277 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 509
278 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 2681
279 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 659
280 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 597
281 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 642
282 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1407
283 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 1098
284 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 770
285 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 7155
286 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 902
287 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 1899
288 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 1141
289 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 620
290 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 787
291 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 1071
292 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 617
293 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 769
294 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 665
295 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 640
296 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 609
297 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 3230
298 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 894
299 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 4717
300 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 798
301 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 700
302 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 766
303 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 618
304 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 849
305 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 1860
306 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1116
307 การนำเข้ามะพร้าว 2634
308 การนำเข้าข้าวโพด 1376
309 การนำเข้าข้าว 4649
310 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1560
311 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 1945
312 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 7542
313 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 726
314 การอนุญาตนำเข้ายา 1348
315 การขึ้นทะเบียนยา 1271
316 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 2367
317 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 3748
318 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 4678
319 การนำเข้ายา Administrator 6039
320 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 568
321 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 2633
322 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1956
323 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 1802
324 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 846
325 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2853
326 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1734
327 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 756
328 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2120
329 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2578
330 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1394
331 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 962
332 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 837
333 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 782
334 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 850
335 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 737
336 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 768
337 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 2199
338 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 7922
339 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 1830
340 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1303
341 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 932
342 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 627
343 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 828
344 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 741
345 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 1028
346 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 998
347 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 4049
348 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 698
349 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1537
350 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1364
351 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 805
352 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 1479
353 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2584
354 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 869
355 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 1867
356 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1038
357 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 928
358 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 1064
359 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 807
360 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 656
361 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 1750
362 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1279
363 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 945
364 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 691
365 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 727
366 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 927
367 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1041
368 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 887
369 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1144
370 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 2262
371 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 719
372 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 766
373 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 3352
374 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1445
375 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 970
376 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 644
377 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 1864
378 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2184
379 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1386
380 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 876
381 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 661
382 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 873
383 การนำเข้ารถยนต์ 866
384 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1609
385 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 543
386 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 699
387 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 588
388 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 4853
389 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2229
390 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 508
391 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1613
392 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3930
393 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 666
394 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 672
395 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 752
396 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1525
397 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 658
398 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 884
399 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 870
400 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3704
401 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1921
402 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 3872
403 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2328
404 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3133
405 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1327
406 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2645
407 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 1389
408 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 893
409 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1419
410 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 522
411 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2072
412 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 1918
413 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 615
414 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 839
415 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1597
416 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 666
417 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 598
418 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1662
419 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1031
420 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 9861
421 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 1663
422 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 4063
423 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 777
424 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 3260
425 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 596
426 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2041
427 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 913
428 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 3304
429 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1744
430 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1066
431 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1972
432 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 1904
433 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 672
434 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 623
435 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 1924