บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 5
2 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 5
3 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 46
4 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 54
5 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 49
6 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 99
7 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 82
8 ระเบียบการส่งข้าวออก 99
9 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 82
10 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 96
11 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 92
12 คู่มือการนำเข้าข้าว 81
13 การส่งออกกาแฟ 90
14 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 86
15 การนำเข้าพริกไท 92
16 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 84
17 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 100
18 การส่งออกไม้ 109
19 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 114
20 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 103
21 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 154
22 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 149
23 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 159
24 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 200
25 คู่มือการนำเข้าของเสีย 197
26 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 170
27 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 199
28 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 182
29 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 197
30 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 212
31 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 257
32 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 326
33 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 178
34 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 353
35 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 223
36 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 255
37 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 220
38 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 194
39 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 193
40 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 199
41 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 203
42 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 178
43 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 166
44 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 181
45 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 220
46 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 185
47 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 209
48 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 238
49 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 232
50 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 233
51 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 182
52 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 182
53 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 224
54 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 203
55 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 224
56 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 229
57 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 231
58 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 218
59 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 262
60 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 221
61 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 562
62 พระราชบัญญัติ สุรา 229
63 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 218
64 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 483
65 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 224
66 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 217
67 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 225
68 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 297
69 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 262
70 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 260
71 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 259
72 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 639
73 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 684
74 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 293
75 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 268
76 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 292
77 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 259
78 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 303
79 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 368
80 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 349
81 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 354
82 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 322
83 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 353
84 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 360
85 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 376
86 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 358
87 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 393
88 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 342
89 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 269
90 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 293
91 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 290
92 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 337
93 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 617
94 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 616
95 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 682
96 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 336
97 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 414
98 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 756
99 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 421
100 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 310
101 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 674
102 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 283
103 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1029
104 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 737
105 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 266
106 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 319
107 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 301
108 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 663
109 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 262
110 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 475
111 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 281
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 284
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 306
114 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 368
115 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 336
116 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 322
117 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 423
118 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 433
119 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 372
120 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 296
121 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 376
122 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 440
123 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 327
124 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 336
125 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 347
126 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 426
127 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 297
128 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 338
129 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 342
130 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 411
131 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 472
132 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 445
133 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 852
134 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 365
135 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 336
136 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 357
137 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 337
138 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 586
139 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 325
140 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 305
141 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 347
142 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 402
143 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 390
144 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 341
145 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 772
146 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 349
147 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 362
148 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 395
149 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 380
150 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 363
151 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 402
152 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 333
153 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 604
154 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 367
155 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 362
156 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 360
157 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 376
158 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 317
159 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 446
160 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 351
161 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 443
162 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 275
163 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 352
164 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 371
165 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 348
166 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 392
167 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 423
168 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1278
169 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 364
170 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 351
171 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 384
172 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 383
173 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 390
174 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 369
175 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 365
176 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 402
177 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 366
178 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 428
179 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1114
180 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1633
181 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1170
182 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1093
183 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1030
184 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 945
185 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1053
186 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1004
187 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 457
188 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1113
189 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 1332
190 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 407
191 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 451
192 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 404
193 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 431
194 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 702
195 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 424
196 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 397
197 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 651
198 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 443
199 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 1722
200 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 830
201 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 502
202 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 501
203 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1355
204 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 384
205 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1099
206 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 391
207 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 1097
208 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1104
209 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 395
210 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 592
211 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 394
212 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 369
213 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1297
214 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 2269
215 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2195
216 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 468
217 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 806
218 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 397
219 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 371
220 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 329
221 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 509
222 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 717
223 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 847
224 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 459
225 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 494
226 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 1391
227 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 374
228 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 736
229 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 428
230 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 720
231 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 454
232 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 576
233 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 571
234 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 604
235 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 416
236 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 481
237 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 442
238 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 378
239 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 421
240 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 428
241 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 425
242 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 577
243 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 445
244 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 497
245 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 403
246 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 419
247 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1276
248 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 573
249 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 408
250 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 416
251 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1048
252 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 417
253 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1097
254 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 431
255 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 468
256 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 436
257 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 502
258 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 411
259 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1060
260 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 429
261 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 706
262 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 1374
263 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 397
264 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 429
265 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 544
266 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 474
267 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 440
268 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 447
269 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 474
270 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 535
271 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 568
272 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 447
273 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 573
274 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 415
275 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 2070
276 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 512
277 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 455
278 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 500
279 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1086
280 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 894
281 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 618
282 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 5830
283 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 698
284 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 1499
285 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 946
286 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 478
287 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 623
288 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 914
289 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 505
290 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 629
291 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 564
292 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 516
293 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 451
294 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2561
295 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 752
296 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 3872
297 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 658
298 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 567
299 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 638
300 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 470
301 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 708
302 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 1622
303 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 815
304 การนำเข้ามะพร้าว 2330
305 การนำเข้าข้าวโพด 1190
306 การนำเข้าข้าว 3739
307 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1211
308 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 1738
309 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 5713
310 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 582
311 การอนุญาตนำเข้ายา 1108
312 การขึ้นทะเบียนยา 1095
313 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1456
314 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 2619
315 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 3865
316 การนำเข้ายา Administrator 4842
317 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 439
318 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 1973
319 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 825
320 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 1293
321 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 662
322 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2635
323 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1445
324 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 618
325 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1656
326 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2045
327 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1130
328 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 806
329 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 693
330 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 610
331 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 722
332 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 599
333 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 627
334 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1188
335 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 6617
336 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 1140
337 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1124
338 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 785
339 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 535
340 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 718
341 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 614
342 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 889
343 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 789
344 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 3280
345 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 606
346 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1196
347 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1155
348 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 611
349 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 712
350 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1577
351 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 695
352 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 1110
353 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 909
354 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 739
355 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 885
356 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 689
357 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 558
358 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 1054
359 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1054
360 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 780
361 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 548
362 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 576
363 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 759
364 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 864
365 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 738
366 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 957
367 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 1729
368 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 593
369 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 598
370 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 2995
371 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1206
372 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 819
373 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 526
374 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 1521
375 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1671
376 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1214
377 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 743
378 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 539
379 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 765
380 การนำเข้ารถยนต์ 749
381 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1473
382 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 442
383 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 601
384 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 469
385 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3216
386 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 673
387 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 437
388 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1323
389 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3353
390 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 534
391 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 600
392 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 622
393 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1266
394 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 526
395 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 794
396 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 737
397 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3210
398 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1583
399 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 3091
400 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1173
401 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2507
402 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1165
403 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2261
404 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 590
405 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 738
406 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1123
407 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 446
408 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 1141
409 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 911
410 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 451
411 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 713
412 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1141
413 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 522
414 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 518
415 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1416
416 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 951
417 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 7981
418 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 1296
419 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2260
420 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 669
421 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2590
422 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 441
423 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1646
424 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 826
425 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 1980
426 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1433
427 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 876
428 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1744
429 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 1520
430 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 539
431 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 504
432 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 1463