บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 32
2 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 39
3 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 77
4 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 85
5 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 82
6 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 133
7 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 118
8 ระเบียบการส่งข้าวออก 139
9 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 116
10 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 135
11 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 128
12 คู่มือการนำเข้าข้าว 116
13 การส่งออกกาแฟ 129
14 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 124
15 การนำเข้าพริกไท 128
16 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 123
17 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 139
18 การส่งออกไม้ 150
19 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 151
20 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 138
21 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 191
22 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 182
23 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 193
24 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 246
25 คู่มือการนำเข้าของเสีย 234
26 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 205
27 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 235
28 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 217
29 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 227
30 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 249
31 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 313
32 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 387
33 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 226
34 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 411
35 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 258
36 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 308
37 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 261
38 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 225
39 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 225
40 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 229
41 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 236
42 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 213
43 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 199
44 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 217
45 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 257
46 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 218
47 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 235
48 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 270
49 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 262
50 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 265
51 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 212
52 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 204
53 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 258
54 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 226
55 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 253
56 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 251
57 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 250
58 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 248
59 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 296
60 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 241
61 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 635
62 พระราชบัญญัติ สุรา 251
63 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 235
64 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 519
65 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 251
66 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 238
67 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 252
68 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 329
69 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 289
70 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 277
71 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 280
72 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 694
73 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 744
74 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 311
75 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 288
76 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 313
77 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 282
78 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 331
79 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 405
80 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 373
81 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 393
82 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 347
83 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 382
84 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 387
85 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 407
86 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 389
87 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 420
88 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 366
89 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 291
90 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 312
91 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 310
92 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 376
93 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 667
94 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 666
95 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 737
96 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 361
97 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 434
98 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 814
99 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 450
100 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 331
101 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 752
102 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 301
103 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1106
104 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 801
105 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 285
106 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 345
107 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 329
108 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 744
109 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 284
110 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 515
111 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 304
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 310
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 331
114 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 400
115 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 355
116 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 347
117 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 450
118 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 466
119 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 393
120 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 317
121 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 400
122 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 469
123 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 355
124 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 367
125 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 378
126 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 454
127 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 318
128 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 364
129 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 375
130 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 438
131 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 539
132 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 480
133 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 914
134 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 389
135 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 354
136 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 375
137 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 361
138 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 645
139 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 346
140 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 329
141 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 371
142 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 440
143 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 412
144 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 365
145 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 827
146 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 379
147 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 380
148 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 413
149 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 403
150 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 393
151 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 426
152 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 355
153 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 632
154 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 394
155 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 392
156 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 385
157 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 394
158 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 336
159 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 479
160 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 375
161 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 488
162 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 298
163 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 388
164 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 399
165 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 374
166 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 412
167 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 449
168 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1375
169 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 390
170 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 376
171 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 410
172 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 407
173 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 444
174 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 414
175 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 385
176 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 436
177 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 400
178 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 453
179 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1234
180 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1756
181 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1257
182 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1196
183 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1119
184 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 1063
185 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1138
186 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1108
187 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 491
188 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1186
189 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 1461
190 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 445
191 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 482
192 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 440
193 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 461
194 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 744
195 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 468
196 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 418
197 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 706
198 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 466
199 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 1851
200 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 892
201 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 530
202 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 538
203 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1484
204 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 411
205 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1216
206 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 416
207 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 1179
208 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1196
209 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 417
210 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 628
211 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 417
212 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 386
213 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1398
214 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 2433
215 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2367
216 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 509
217 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 865
218 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 443
219 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 399
220 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 347
221 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 546
222 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 765
223 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 924
224 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 498
225 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 530
226 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 1431
227 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 398
228 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 786
229 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 452
230 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 774
231 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 487
232 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 609
233 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 608
234 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 639
235 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 458
236 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 510
237 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 466
238 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 398
239 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 453
240 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 467
241 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 447
242 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 603
243 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 467
244 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 532
245 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 426
246 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 449
247 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1337
248 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 617
249 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 431
250 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 449
251 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1127
252 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 441
253 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1195
254 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 451
255 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 492
256 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 457
257 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 530
258 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 443
259 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1087
260 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 460
261 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 732
262 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 1424
263 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 419
264 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 452
265 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 580
266 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 500
267 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 465
268 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 466
269 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 501
270 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 553
271 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 599
272 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 469
273 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 605
274 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 433
275 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 2160
276 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 543
277 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 480
278 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 528
279 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1143
280 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 935
281 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 645
282 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 6024
283 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 728
284 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 1562
285 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 980
286 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 501
287 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 652
288 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 942
289 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 527
290 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 663
291 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 582
292 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 538
293 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 480
294 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2651
295 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 774
296 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 3978
297 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 684
298 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 589
299 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 660
300 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 498
301 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 730
302 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 1668
303 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 858
304 การนำเข้ามะพร้าว 2396
305 การนำเข้าข้าวโพด 1224
306 การนำเข้าข้าว 3820
307 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1259
308 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 1769
309 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 5895
310 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 608
311 การอนุญาตนำเข้ายา 1142
312 การขึ้นทะเบียนยา 1130
313 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1541
314 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 2688
315 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 3993
316 การนำเข้ายา Administrator 4991
317 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 468
318 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 2107
319 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 904
320 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 1353
321 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 696
322 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2664
323 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1494
324 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 643
325 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1743
326 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2123
327 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1176
328 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 834
329 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 718
330 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 649
331 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 748
332 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 622
333 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 658
334 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1226
335 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 6797
336 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 1178
337 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1154
338 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 807
339 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 552
340 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 737
341 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 637
342 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 912
343 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 830
344 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 3388
345 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 622
346 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1260
347 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1191
348 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 644
349 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 741
350 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1666
351 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 726
352 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 1140
353 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 932
354 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 764
355 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 919
356 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 710
357 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 576
358 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 1081
359 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1089
360 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 801
361 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 573
362 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 597
363 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 791
364 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 899
365 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 760
366 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 986
367 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 1820
368 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 612
369 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 629
370 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 3047
371 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1245
372 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 848
373 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 545
374 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 1601
375 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1749
376 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1251
377 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 768
378 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 560
379 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 782
380 การนำเข้ารถยนต์ 764
381 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1497
382 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 457
383 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 622
384 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 488
385 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3437
386 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 702
387 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 448
388 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1368
389 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3434
390 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 550
391 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 609
392 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 645
393 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1309
394 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 549
395 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 810
396 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 757
397 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3308
398 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1638
399 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 3175
400 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1333
401 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2612
402 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1192
403 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2348
404 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 630
405 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 765
406 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1182
407 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 457
408 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 1291
409 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 1049
410 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 491
411 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 733
412 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1237
413 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 558
414 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 529
415 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1461
416 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 962
417 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 8244
418 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 1364
419 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2391
420 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 688
421 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2680
422 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 463
423 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1735
424 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 836
425 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 2139
426 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1497
427 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 904
428 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1779
429 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 1585
430 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 566
431 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 521
432 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 1537