บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 9
2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 64
3 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 70
4 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 104
5 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 113
6 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 148
7 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 148
8 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 157
9 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 210
10 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 198
11 ระเบียบการส่งข้าวออก 226
12 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 194
13 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 236
14 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 214
15 คู่มือการนำเข้าข้าว 196
16 การส่งออกกาแฟ 210
17 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 194
18 การนำเข้าพริกไท 207
19 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 210
20 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 222
21 การส่งออกไม้ 226
22 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 223
23 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 217
24 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 271
25 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 260
26 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 263
27 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 337
28 คู่มือการนำเข้าของเสีย 330
29 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 270
30 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 307
31 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 288
32 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 308
33 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 326
34 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 429
35 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 580
36 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 309
37 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 530
38 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 340
39 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 400
40 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 340
41 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 291
42 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 289
43 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 293
44 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 312
45 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 275
46 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 268
47 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 289
48 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 316
49 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 286
50 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 301
51 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 354
52 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 330
53 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 319
54 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 275
55 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 249
56 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 323
57 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 269
58 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 300
59 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 292
60 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 287
61 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 305
62 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 369
63 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 282
64 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 777
65 พระราชบัญญัติ สุรา 303
66 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 272
67 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 613
68 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 308
69 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 292
70 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 311
71 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 394
72 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 347
73 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 323
74 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 318
75 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 809
76 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 880
77 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 346
78 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 342
79 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 360
80 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 330
81 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 394
82 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 481
83 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 419
84 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 467
85 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 410
86 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 437
87 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 447
88 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 471
89 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 457
90 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 483
91 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 412
92 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 343
93 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 352
94 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 358
95 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 449
96 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 766
97 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 763
98 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 979
99 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 422
100 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 496
101 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 925
102 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 515
103 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 366
104 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 895
105 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 339
106 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1244
107 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 927
108 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 323
109 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 394
110 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 392
111 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 1041
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 335
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 608
114 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 352
115 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 365
116 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 376
117 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 465
118 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 392
119 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 396
120 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 518
121 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 525
122 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 442
123 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 354
124 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 456
125 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 536
126 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 411
127 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 427
128 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 437
129 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 521
130 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 374
131 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 420
132 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 438
133 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 511
134 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 739
135 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 552
136 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 1062
137 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 454
138 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 400
139 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 416
140 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 417
141 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 787
142 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 399
143 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 388
144 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 416
145 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 517
146 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 456
147 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 423
148 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 931
149 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 435
150 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 421
151 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 459
152 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 456
153 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 451
154 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 478
155 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 401
156 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 691
157 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 451
158 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 452
159 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 436
160 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 442
161 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 374
162 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 553
163 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 422
164 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 542
165 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 342
166 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 451
167 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 453
168 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 432
169 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 449
170 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 516
171 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1534
172 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 436
173 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 438
174 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 457
175 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 444
176 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 521
177 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 478
178 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 421
179 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 496
180 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 459
181 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 511
182 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1385
183 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2012
184 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1390
185 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1327
186 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1245
187 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 1197
188 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1255
189 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1239
190 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 557
191 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1320
192 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 1655
193 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 494
194 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 543
195 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 490
196 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 514
197 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 829
198 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 529
199 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 454
200 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 807
201 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 512
202 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 2063
203 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 1007
204 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 590
205 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 593
206 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1704
207 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 457
208 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1404
209 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 464
210 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 1294
211 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1360
212 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 469
213 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 705
214 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 465
215 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 424
216 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1563
217 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 2837
218 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2663
219 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 572
220 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 973
221 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 521
222 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 448
223 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 383
224 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 588
225 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 846
226 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 1046
227 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 557
228 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 596
229 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 1521
230 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 447
231 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 865
232 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 497
233 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 860
234 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 526
235 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 667
236 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 677
237 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 693
238 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 524
239 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 553
240 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 516
241 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 434
242 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 514
243 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 526
244 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 505
245 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 660
246 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 512
247 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 589
248 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 479
249 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 514
250 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1457
251 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 674
252 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 482
253 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 511
254 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1250
255 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 496
256 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1327
257 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 485
258 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 539
259 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 504
260 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 588
261 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 496
262 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1144
263 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 524
264 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 790
265 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 1675
266 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 466
267 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 497
268 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 649
269 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 556
270 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 525
271 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 513
272 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 551
273 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 594
274 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 657
275 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 527
276 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 675
277 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 471
278 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 2343
279 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 603
280 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 533
281 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 586
282 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1243
283 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 1005
284 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 701
285 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 6441
286 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 788
287 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 1694
288 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 1046
289 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 554
290 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 718
291 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 1000
292 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 573
293 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 720
294 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 622
295 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 585
296 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 535
297 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 2850
298 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 827
299 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 4240
300 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 736
301 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 638
302 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 709
303 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 555
304 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 787
305 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 1752
306 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 965
307 การนำเข้ามะพร้าว 2501
308 การนำเข้าข้าวโพด 1286
309 การนำเข้าข้าว 4108
310 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1361
311 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 1846
312 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 6438
313 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 662
314 การอนุญาตนำเข้ายา 1227
315 การขึ้นทะเบียนยา 1199
316 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1760
317 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 2980
318 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 4309
319 การนำเข้ายา Administrator 5328
320 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 523
321 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 2446
322 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1149
323 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 1493
324 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 763
325 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2732
326 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1603
327 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 695
328 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1918
329 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2311
330 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1275
331 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 891
332 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 772
333 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 716
334 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 799
335 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 673
336 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 720
337 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 1454
338 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 7190
339 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 1273
340 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1220
341 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 862
342 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 589
343 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 780
344 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 685
345 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 966
346 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 910
347 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 3620
348 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 661
349 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1389
350 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1265
351 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 717
352 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 929
353 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1971
354 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 794
355 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 1306
356 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 984
357 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 845
358 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 994
359 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 755
360 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 609
361 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 1249
362 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1175
363 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 863
364 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 625
365 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 647
366 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 856
367 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 970
368 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 814
369 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1047
370 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 1978
371 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 662
372 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 690
373 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 3178
374 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1321
375 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 910
376 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 588
377 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 1717
378 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1894
379 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1311
380 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 816
381 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 605
382 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 822
383 การนำเข้ารถยนต์ 806
384 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1547
385 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 488
386 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 655
387 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 522
388 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3933
389 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 824
390 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 472
391 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1457
392 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3605
393 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 586
394 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 634
395 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 688
396 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1389
397 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 594
398 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 842
399 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 800
400 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3465
401 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1744
402 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 3342
403 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1639
404 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2779
405 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1244
406 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2459
407 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 806
408 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 818
409 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1271
410 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 479
411 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 1514
412 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 1275
413 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 552
414 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 781
415 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1378
416 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 601
417 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 551
418 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1529
419 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 984
420 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 8850
421 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 1476
422 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2684
423 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 726
424 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2878
425 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 502
426 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1835
427 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 866
428 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 2482
429 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1591
430 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 966
431 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1851
432 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 1678
433 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 607
434 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 563
435 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 1658