บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกไม้ 11
2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง 10
3 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้ามะพร้าว 9
4 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 12
5 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าไม้ Administrator 30
6 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ห้ามนำผ่าน 2559 11
7 ประกาศกรมป่าไม้ การครอบครองสิ่งประดิษฐไม้ 11
8 ไม้ปูพื้นรางลิ้น 11
9 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 117
10 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 170
11 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 182
12 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 228
13 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 262
14 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 276
15 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 252
16 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 281
17 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 319
18 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 306
19 ระเบียบการส่งข้าวออก 371
20 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 311
21 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 372
22 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 341
23 คู่มือการนำเข้าข้าว 308
24 การส่งออกกาแฟ 335
25 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 296
26 การนำเข้าพริกไท 325
27 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 322
28 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 342
29 การส่งออกไม้ 329
30 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 320
31 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 340
32 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 395
33 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 361
34 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 355
35 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 433
36 คู่มือการนำเข้าของเสีย 452
37 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 372
38 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 412
39 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 379
40 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 433
41 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 454
42 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 611
43 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 809
44 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 406
45 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 683
46 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 448
47 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 489
48 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 431
49 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 370
50 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 385
51 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 392
52 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 407
53 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 371
54 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 368
55 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 406
56 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 408
57 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 403
58 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 394
59 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 486
60 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 438
61 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 403
62 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 372
63 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 314
64 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 397
65 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 325
66 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 366
67 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 348
68 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 367
69 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 369
70 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 451
71 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 333
72 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 1169
73 พระราชบัญญัติ สุรา 405
74 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 342
75 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 1391
76 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 389
77 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 361
78 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 384
79 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 513
80 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 451
81 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 403
82 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 382
83 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 991
84 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 1136
85 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 399
86 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 411
87 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 427
88 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 407
89 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 465
90 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 564
91 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 486
92 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 554
93 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 497
94 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 518
95 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 534
96 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 554
97 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 536
98 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 590
99 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 514
100 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 417
101 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 417
102 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 442
103 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 523
104 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 925
105 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 929
106 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 1706
107 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 506
108 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 1191
109 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1109
110 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 620
111 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 415
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1107
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 413
114 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1549
115 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1181
116 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 371
117 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 460
118 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 464
119 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 2075
120 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 415
121 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 706
122 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 427
123 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 433
124 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 448
125 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 564
126 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 444
127 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 461
128 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 637
129 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 640
130 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 527
131 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 402
132 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 550
133 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 721
134 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 474
135 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 538
136 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 550
137 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 636
138 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 480
139 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 498
140 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 536
141 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 675
142 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1359
143 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 649
144 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 1271
145 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 560
146 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 475
147 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 489
148 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 527
149 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1023
150 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 495
151 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 484
152 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 480
153 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 629
154 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 556
155 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 526
156 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 1193
157 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 497
158 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 487
159 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 535
160 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 537
161 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 543
162 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 569
163 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 489
164 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 937
165 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 536
166 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 565
167 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 536
168 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 511
169 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 423
170 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 675
171 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 484
172 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 715
173 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 400
174 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 514
175 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 525
176 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 503
177 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 509
178 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 627
179 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 1755
180 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 498
181 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 515
182 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 539
183 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 497
184 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 611
185 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 562
186 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 474
187 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 596
188 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 520
189 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 593
190 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1605
191 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2446
192 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1617
193 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1523
194 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1417
195 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 1417
196 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1441
197 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1490
198 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 642
199 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1530
200 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 1954
201 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 557
202 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 650
203 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 570
204 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 597
205 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 1005
206 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 615
207 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 511
208 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 980
209 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 576
210 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 2474
211 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 1243
212 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 678
213 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 669
214 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 2708
215 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 525
216 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1836
217 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 551
218 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 1597
219 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1574
220 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 545
221 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 844
222 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 541
223 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 481
224 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1926
225 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 3791
226 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 3264
227 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 666
228 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 1110
229 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 609
230 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 514
231 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 441
232 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 653
233 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 966
234 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 1245
235 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 627
236 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 657
237 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 1767
238 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 521
239 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 998
240 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 556
241 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1016
242 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 591
243 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 749
244 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 771
245 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 770
246 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 618
247 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 610
248 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 588
249 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 505
250 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 588
251 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 616
252 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 593
253 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 778
254 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 576
255 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 664
256 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 548
257 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 580
258 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1650
259 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 761
260 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 550
261 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 581
262 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1515
263 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 586
264 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1558
265 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 538
266 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 616
267 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 571
268 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 668
269 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 555
270 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1220
271 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 599
272 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 861
273 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 2486
274 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 545
275 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 555
276 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 726
277 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 623
278 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 604
279 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 587
280 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 627
281 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 653
282 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 732
283 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 598
284 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 764
285 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 518
286 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 2737
287 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 668
288 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 606
289 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 652
290 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1440
291 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 1110
292 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 779
293 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 7381
294 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 918
295 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 1926
296 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 1161
297 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 630
298 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 795
299 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 1079
300 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 628
301 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 782
302 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 677
303 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 651
304 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 618
305 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 3334
306 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 904
307 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 4865
308 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 810
309 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 714
310 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 778
311 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 630
312 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 862
313 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 1883
314 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1141
315 การนำเข้ามะพร้าว 2664
316 การนำเข้าข้าวโพด 1390
317 การนำเข้าข้าว 4785
318 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1599
319 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 1965
320 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 7793
321 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 737
322 การอนุญาตนำเข้ายา 1376
323 การขึ้นทะเบียนยา 1282
324 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 2526
325 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 3980
326 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 4802
327 การนำเข้ายา Administrator 6248
328 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 576
329 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 2653
330 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2150
331 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 1918
332 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 858
333 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2864
334 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1755
335 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 766
336 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2152
337 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2624
338 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1415
339 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 971
340 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 845
341 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 793
342 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 859
343 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 748
344 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 780
345 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 2290
346 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 8177
347 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 1871
348 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1326
349 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 943
350 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 636
351 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 839
352 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 750
353 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 1050
354 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1012
355 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 4180
356 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 708
357 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1563
358 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1380
359 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 842
360 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 1522
361 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2619
362 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 886
363 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 1983
364 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1048
365 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 937
366 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 1073
367 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 814
368 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 664
369 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 1915
370 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1293
371 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 953
372 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 707
373 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 739
374 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 957
375 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1057
376 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 900
377 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1167
378 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 2325
379 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 728
380 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 780
381 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 3378
382 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1462
383 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 979
384 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 652
385 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 1904
386 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2299
387 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1395
388 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 886
389 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 671
390 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 880
391 การนำเข้ารถยนต์ 876
392 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1618
393 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 551
394 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 709
395 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 600
396 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 5066
397 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2300
398 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 515
399 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1638
400 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3965
401 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 675
402 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 681
403 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 763
404 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1547
405 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 670
406 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 897
407 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 881
408 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3735
409 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1949
410 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 3986
411 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2399
412 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3182
413 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1343
414 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2668
415 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 1398
416 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 901
417 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1441
418 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 529
419 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2170
420 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 2067
421 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 624
422 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 848
423 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 1622
424 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 675
425 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 608
426 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1675
427 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1045
428 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 9996
429 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 1693
430 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 4211
431 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 786
432 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 3333
433 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 606
434 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2071
435 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 919
436 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 3379
437 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1767
438 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1087
439 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1983
440 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 1934
441 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 683
442 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 635
443 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 1996