บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ภาค๔ประเภท๑๙ 206
2 ประกาศ การยกเว้นอากรภาค๔ ประเภท๓ฉ 169
3 ประกาศ การยกเว้นอากร ภาค๔ ประเภท๑๑ 134
4 ภาชนะบรรจุกับการจำแนกพิกัดศุลกากร ระบบสารานุกรมภาษี 266
5 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 485
6 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับส่วนประกอบของเครื่องจักร 301
7 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับโลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญตามหมวด15 322
8 ประมวลฯ ยกเว้นมาตรา 10 กรมศุลกากร 274
9 ประกาศ ยกเว้นมาตรา10 กรมศุลกากร 246
10 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 18 (ของส่งออกที่เคยนำเข้า) กรมศุลกากร 403
11 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 17 (ของนำเข้าเพื่อประชุม) กรมศุลกากร 339
12 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 16(ของใช้คนพิการ) กรมศุลกากร 403
13 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 15 (คอนเทนเนอร์) กรมศุลกากร 396
14 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 14 (ตังอย่างสินค้า) กรมศุลกากร 388
15 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 13 (ยุทธภัณฑ์) กรมศุลกากร 344
16 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 3 (ของนำเข้ามาชั่วคราว) กรมศุลกากร 389
17 ของยกเว้นอากร ประเภทที่12 (ของนำเข้าทางไปรษณีย์) กรมศุลกากร 399
18 ของยกเว้นอากร ประเภทที่11 (ของบริจาค) กรมศุลกากร 335
19 ของยกเว้นอากร ประเภทที่10(ของเอกสิทธิ์) กรมศุลกากร 344
20 ของยกเว้นอากร ประเภทที่9 (พืชผลเกษตรปลูกที่เกาะดอน) กรมศุลกากร 340
21 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 8(น้ำมันเชื้อเพลิง) กรมศุลกากร 344
22 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 7(ส่วนประกอบอากาศยานหรือเรือ) กรมศุลกากร 346
23 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 1-2(ของส่งกลับ) กรมศุลกากร 518
24 ของยกเว้นอากร ประเภท6 (ของใช้ในบ้านเรือน) กรมศุลกากร 373
25 ของยกเว้นอากร ประเภท4-5 (เหรียญรางวัล ของส่วนตัว) กรมศุลกากร 355
26 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติ มาตรา10พรก พิกัดฯ กรมศุลกากร 393
27 ของติดตัวผู้โดยสารขาเข้า กรมศุลกากร 464
28 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 515
29 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 418
30 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 540
31 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 1854
32 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 451
33 ตัวบทของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 414
34 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 443
35 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1045
36 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักร กรมศุลกากร 1348
37 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับกลุ่มเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 460
38 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 893
39 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓๐ (แก้ไขล่าสุด) 468
40 ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการให้บริการจำแนกพิกัดล่วงหน้า 479
41 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ เอ ที เอ คาร์เนท์ 427
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการขอยกเว้นอากรตามภาค4 ประเภท 11 590
43 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย การกำหนดราคาเพื่อการยกเว้นอากร 424
44 ของยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 733
45 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 992
46 ประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราอากรและยกเว้นอัตราอากรตามมาตรา 12 กระทรวงการคลัง 523
47 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1059
48 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1022
49 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักรตอนที่ 85 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1244
50 การจำแนกประเภทพิกัด เครื่องจักรตอนที่ 84 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 1576
51 การจำแนกประเภทเครื่องจักร พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 503
52 การจำแนกพิกัดเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 2228
53 การดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 536
54 พ.ร.ก พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓0 1337
55 ภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากร 1680
56 การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่อง UPS สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2645
57 ประกาศกระทรวงการคลังมีผลย้อนหลังขัดมาตรา๑0ทวิหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1156
58 การบังคับใช้ประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 965
59 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 804
60 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ) ชนิด ศุทธยาลัย 795
61 กุญแจ ชนิด ศุทธยาลัย 743
62 ROBOT (หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) ชนิด ศุทธยาลัย 1815
63 การจำแนกประเภทสำหรับเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 1922
64 เสียรวม – เสียแยก ชนิด ศุทธยาลัย 668
65 ของที่ได้รับยกเว้น มาตรา 10 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 2340
66 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 983
67 พิธีการขอลดอัตราอากรและยกเว้นอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 3781
68 พิธีการขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ มาตรา 12 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1088
69 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2169
70 พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ กรมศุลกากร 1944
71 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 988
72 ถุงมือ ชนิด ศุทธยาลัย 577
73 การอุทธรณ์พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1479
74 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 611
75 การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 2649
76 การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 675
77 การใช้บังคับประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2530 ให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 686
78 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1208