บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ภาค๔ประเภท๑๙ 338
2 ประกาศ การยกเว้นอากรภาค๔ ประเภท๓ฉ 300
3 ประกาศ การยกเว้นอากร ภาค๔ ประเภท๑๑ 222
4 ภาชนะบรรจุกับการจำแนกพิกัดศุลกากร ระบบสารานุกรมภาษี 382
5 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 600
6 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับส่วนประกอบของเครื่องจักร 392
7 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับโลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญตามหมวด15 427
8 ประมวลฯ ยกเว้นมาตรา 10 กรมศุลกากร 389
9 ประกาศ ยกเว้นมาตรา10 กรมศุลกากร 317
10 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 18 (ของส่งออกที่เคยนำเข้า) กรมศุลกากร 504
11 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 17 (ของนำเข้าเพื่อประชุม) กรมศุลกากร 458
12 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 16(ของใช้คนพิการ) กรมศุลกากร 520
13 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 15 (คอนเทนเนอร์) กรมศุลกากร 480
14 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 14 (ตังอย่างสินค้า) กรมศุลกากร 480
15 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 13 (ยุทธภัณฑ์) กรมศุลกากร 431
16 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 3 (ของนำเข้ามาชั่วคราว) กรมศุลกากร 477
17 ของยกเว้นอากร ประเภทที่12 (ของนำเข้าทางไปรษณีย์) กรมศุลกากร 533
18 ของยกเว้นอากร ประเภทที่11 (ของบริจาค) กรมศุลกากร 425
19 ของยกเว้นอากร ประเภทที่10(ของเอกสิทธิ์) กรมศุลกากร 432
20 ของยกเว้นอากร ประเภทที่9 (พืชผลเกษตรปลูกที่เกาะดอน) กรมศุลกากร 460
21 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 8(น้ำมันเชื้อเพลิง) กรมศุลกากร 438
22 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 7(ส่วนประกอบอากาศยานหรือเรือ) กรมศุลกากร 430
23 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 1-2(ของส่งกลับ) กรมศุลกากร 627
24 ของยกเว้นอากร ประเภท6 (ของใช้ในบ้านเรือน) กรมศุลกากร 525
25 ของยกเว้นอากร ประเภท4-5 (เหรียญรางวัล ของส่วนตัว) กรมศุลกากร 458
26 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติ มาตรา10พรก พิกัดฯ กรมศุลกากร 511
27 ของติดตัวผู้โดยสารขาเข้า กรมศุลกากร 641
28 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 645
29 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 536
30 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 651
31 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 2074
32 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 581
33 ตัวบทของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 501
34 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 539
35 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1282
36 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักร กรมศุลกากร 1727
37 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับกลุ่มเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 565
38 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1087
39 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓๐ (แก้ไขล่าสุด) 575
40 ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการให้บริการจำแนกพิกัดล่วงหน้า 587
41 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ เอ ที เอ คาร์เนท์ 524
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการขอยกเว้นอากรตามภาค4 ประเภท 11 696
43 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย การกำหนดราคาเพื่อการยกเว้นอากร 535
44 ของยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 882
45 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1205
46 ประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราอากรและยกเว้นอัตราอากรตามมาตรา 12 กระทรวงการคลัง 624
47 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1343
48 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1354
49 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักรตอนที่ 85 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1606
50 การจำแนกประเภทพิกัด เครื่องจักรตอนที่ 84 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 1988
51 การจำแนกประเภทเครื่องจักร พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 710
52 การจำแนกพิกัดเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 3101
53 การดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 622
54 พ.ร.ก พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓0 1527
55 ภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากร 1853
56 การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่อง UPS สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2975
57 ประกาศกระทรวงการคลังมีผลย้อนหลังขัดมาตรา๑0ทวิหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1339
58 การบังคับใช้ประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1074
59 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 906
60 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ) ชนิด ศุทธยาลัย 881
61 กุญแจ ชนิด ศุทธยาลัย 863
62 ROBOT (หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) ชนิด ศุทธยาลัย 2176
63 การจำแนกประเภทสำหรับเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2151
64 เสียรวม – เสียแยก ชนิด ศุทธยาลัย 752
65 ของที่ได้รับยกเว้น มาตรา 10 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 2574
66 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1066
67 พิธีการขอลดอัตราอากรและยกเว้นอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 4072
68 พิธีการขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ มาตรา 12 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1184
69 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2889
70 พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ กรมศุลกากร 2222
71 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1171
72 ถุงมือ ชนิด ศุทธยาลัย 680
73 การอุทธรณ์พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1677
74 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 721
75 การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 2991
76 การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 760
77 การใช้บังคับประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2530 ให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 777
78 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1371