บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ภาค๔ประเภท๑๙ 532
2 ประกาศ การยกเว้นอากรภาค๔ ประเภท๓ฉ 492
3 ประกาศ การยกเว้นอากร ภาค๔ ประเภท๑๑ 403
4 ภาชนะบรรจุกับการจำแนกพิกัดศุลกากร ระบบสารานุกรมภาษี 565
5 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 787
6 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับส่วนประกอบของเครื่องจักร 589
7 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับโลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญตามหมวด15 613
8 ประมวลฯ ยกเว้นมาตรา 10 กรมศุลกากร 554
9 ประกาศ ยกเว้นมาตรา10 กรมศุลกากร 464
10 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 18 (ของส่งออกที่เคยนำเข้า) กรมศุลกากร 724
11 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 17 (ของนำเข้าเพื่อประชุม) กรมศุลกากร 633
12 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 16(ของใช้คนพิการ) กรมศุลกากร 716
13 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 15 (คอนเทนเนอร์) กรมศุลกากร 656
14 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 14 (ตังอย่างสินค้า) กรมศุลกากร 625
15 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 13 (ยุทธภัณฑ์) กรมศุลกากร 587
16 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 3 (ของนำเข้ามาชั่วคราว) กรมศุลกากร 651
17 ของยกเว้นอากร ประเภทที่12 (ของนำเข้าทางไปรษณีย์) กรมศุลกากร 741
18 ของยกเว้นอากร ประเภทที่11 (ของบริจาค) กรมศุลกากร 573
19 ของยกเว้นอากร ประเภทที่10(ของเอกสิทธิ์) กรมศุลกากร 581
20 ของยกเว้นอากร ประเภทที่9 (พืชผลเกษตรปลูกที่เกาะดอน) กรมศุลกากร 661
21 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 8(น้ำมันเชื้อเพลิง) กรมศุลกากร 615
22 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 7(ส่วนประกอบอากาศยานหรือเรือ) กรมศุลกากร 598
23 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 1-2(ของส่งกลับ) กรมศุลกากร 793
24 ของยกเว้นอากร ประเภท6 (ของใช้ในบ้านเรือน) กรมศุลกากร 743
25 ของยกเว้นอากร ประเภท4-5 (เหรียญรางวัล ของส่วนตัว) กรมศุลกากร 655
26 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติ มาตรา10พรก พิกัดฯ กรมศุลกากร 687
27 ของติดตัวผู้โดยสารขาเข้า กรมศุลกากร 888
28 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 849
29 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 721
30 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 868
31 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 2454
32 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 821
33 ตัวบทของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 672
34 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 721
35 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1699
36 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักร กรมศุลกากร 2433
37 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับกลุ่มเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 1161
38 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1404
39 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓๐ (แก้ไขล่าสุด) 761
40 ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการให้บริการจำแนกพิกัดล่วงหน้า 774
41 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ เอ ที เอ คาร์เนท์ 703
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการขอยกเว้นอากรตามภาค4 ประเภท 11 893
43 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย การกำหนดราคาเพื่อการยกเว้นอากร 724
44 ของยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1209
45 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1567
46 ประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราอากรและยกเว้นอัตราอากรตามมาตรา 12 กระทรวงการคลัง 812
47 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1737
48 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1795
49 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักรตอนที่ 85 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2206
50 การจำแนกประเภทพิกัด เครื่องจักรตอนที่ 84 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2646
51 การจำแนกประเภทเครื่องจักร พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 938
52 การจำแนกพิกัดเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 4675
53 การดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 735
54 พ.ร.ก พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓0 1816
55 ภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากร 2098
56 การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่อง UPS สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3458
57 ประกาศกระทรวงการคลังมีผลย้อนหลังขัดมาตรา๑0ทวิหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1648
58 การบังคับใช้ประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1207
59 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1026
60 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ) ชนิด ศุทธยาลัย 1064
61 กุญแจ ชนิด ศุทธยาลัย 1079
62 ROBOT (หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) ชนิด ศุทธยาลัย 2635
63 การจำแนกประเภทสำหรับเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2686
64 เสียรวม – เสียแยก ชนิด ศุทธยาลัย 869
65 ของที่ได้รับยกเว้น มาตรา 10 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 2890
66 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1199
67 พิธีการขอลดอัตราอากรและยกเว้นอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 4437
68 พิธีการขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ มาตรา 12 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1327
69 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 6357
70 พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ กรมศุลกากร 2726
71 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1447
72 ถุงมือ ชนิด ศุทธยาลัย 1112
73 การอุทธรณ์พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1944
74 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 879
75 การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 3383
76 การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 888
77 การใช้บังคับประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2530 ให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 900
78 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1626