บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 124
2 สิทธิลดอัตราอาอรตามประกาศกระทรวงการคลัง 66
3 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 128
4 พิกัดล่วงหน้า 73
5 ประมวลฯ ยกเว้นอากรของตามประเภท๓ 86
6 ประกาศคาเน 60
7 ประมวลฯ ยกเว้นอากรของตามประเภท๑ 88
8 ประมวลฯ พิกัดศุลกากรระบบฮาโมไนซ์ 72
9 ประมวลฯ การจำแนกประเภทพิกัด 77
10 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 69
11 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 52
12 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 49
13 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 58
14 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 51
15 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 49
16 4ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 85
17 ประกาศ ภาค๔ประเภท๑๙ 615
18 ประกาศ การยกเว้นอากรภาค๔ ประเภท๓ฉ 596
19 ประกาศ การยกเว้นอากร ภาค๔ ประเภท๑๑ 479
20 ภาชนะบรรจุกับการจำแนกพิกัดศุลกากร ระบบสารานุกรมภาษี 651
21 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 943
22 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับส่วนประกอบของเครื่องจักร 665
23 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับโลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญตามหมวด15 748
24 ประมวลฯ ยกเว้นมาตรา 10 กรมศุลกากร 630
25 ประกาศ ยกเว้นมาตรา10 กรมศุลกากร 543
26 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 18 (ของส่งออกที่เคยนำเข้า) กรมศุลกากร 867
27 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 17 (ของนำเข้าเพื่อประชุม) กรมศุลกากร 731
28 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 16(ของใช้คนพิการ) กรมศุลกากร 828
29 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 15 (คอนเทนเนอร์) กรมศุลกากร 795
30 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 14 (ตังอย่างสินค้า) กรมศุลกากร 710
31 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 13 (ยุทธภัณฑ์) กรมศุลกากร 674
32 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 3 (ของนำเข้ามาชั่วคราว) กรมศุลกากร 795
33 ของยกเว้นอากร ประเภทที่12 (ของนำเข้าทางไปรษณีย์) กรมศุลกากร 849
34 ของยกเว้นอากร ประเภทที่11 (ของบริจาค) กรมศุลกากร 655
35 ของยกเว้นอากร ประเภทที่10(ของเอกสิทธิ์) กรมศุลกากร 657
36 ของยกเว้นอากร ประเภทที่9 (พืชผลเกษตรปลูกที่เกาะดอน) กรมศุลกากร 761
37 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 8(น้ำมันเชื้อเพลิง) กรมศุลกากร 692
38 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 7(ส่วนประกอบอากาศยานหรือเรือ) กรมศุลกากร 693
39 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 1-2(ของส่งกลับ) กรมศุลกากร 879
40 ของยกเว้นอากร ประเภท6 (ของใช้ในบ้านเรือน) กรมศุลกากร 837
41 ของยกเว้นอากร ประเภท4-5 (เหรียญรางวัล ของส่วนตัว) กรมศุลกากร 730
42 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติ มาตรา10พรก พิกัดฯ กรมศุลกากร 765
43 ของติดตัวผู้โดยสารขาเข้า กรมศุลกากร 989
44 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 929
45 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 801
46 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 982
47 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 2779
48 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 956
49 ตัวบทของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 738
50 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 812
51 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1933
52 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักร กรมศุลกากร 2929
53 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับกลุ่มเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 1799
54 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1604
55 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓๐ (แก้ไขล่าสุด) 826
56 ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการให้บริการจำแนกพิกัดล่วงหน้า 839
57 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ เอ ที เอ คาร์เนท์ 772
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการขอยกเว้นอากรตามภาค4 ประเภท 11 976
59 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย การกำหนดราคาเพื่อการยกเว้นอากร 808
60 ของยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1593
61 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1765
62 ประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราอากรและยกเว้นอัตราอากรตามมาตรา 12 กระทรวงการคลัง 914
63 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1955
64 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2049
65 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักรตอนที่ 85 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2580
66 การจำแนกประเภทพิกัด เครื่องจักรตอนที่ 84 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 3195
67 การจำแนกประเภทเครื่องจักร พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1035
68 การจำแนกพิกัดเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 11176
69 การดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 809
70 พ.ร.ก พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓0 1994
71 ภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากร 2265
72 การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่อง UPS สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3936
73 ประกาศกระทรวงการคลังมีผลย้อนหลังขัดมาตรา๑0ทวิหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1953
74 การบังคับใช้ประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1279
75 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1095
76 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ) ชนิด ศุทธยาลัย 1236
77 กุญแจ ชนิด ศุทธยาลัย 1684
78 ROBOT (หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) ชนิด ศุทธยาลัย 2998
79 การจำแนกประเภทสำหรับเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 3467
80 เสียรวม – เสียแยก ชนิด ศุทธยาลัย 929
81 ของที่ได้รับยกเว้น มาตรา 10 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 3172
82 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1282
83 พิธีการขอลดอัตราอากรและยกเว้นอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 4823
84 พิธีการขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ มาตรา 12 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1424
85 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 9632
86 พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ กรมศุลกากร 3473
87 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1636
88 ถุงมือ ชนิด ศุทธยาลัย 1938
89 การอุทธรณ์พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2085
90 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1008
91 การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 3783
92 การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1017
93 การใช้บังคับประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2530 ให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 971
94 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1817