บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 210
2 สิทธิลดอัตราอาอรตามประกาศกระทรวงการคลัง 99
3 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 201
4 พิกัดล่วงหน้า 117
5 ประมวลฯ ยกเว้นอากรของตามประเภท๓ 126
6 ประกาศคาเน 95
7 ประมวลฯ ยกเว้นอากรของตามประเภท๑ 127
8 ประมวลฯ พิกัดศุลกากรระบบฮาโมไนซ์ 140
9 ประมวลฯ การจำแนกประเภทพิกัด 132
10 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 104
11 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 90
12 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 83
13 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 92
14 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 86
15 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 84
16 4ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 142
17 ประกาศ ภาค๔ประเภท๑๙ 658
18 ประกาศ การยกเว้นอากรภาค๔ ประเภท๓ฉ 639
19 ประกาศ การยกเว้นอากร ภาค๔ ประเภท๑๑ 509
20 ภาชนะบรรจุกับการจำแนกพิกัดศุลกากร ระบบสารานุกรมภาษี 693
21 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 997
22 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับส่วนประกอบของเครื่องจักร 711
23 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับโลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญตามหมวด15 793
24 ประมวลฯ ยกเว้นมาตรา 10 กรมศุลกากร 674
25 ประกาศ ยกเว้นมาตรา10 กรมศุลกากร 623
26 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 18 (ของส่งออกที่เคยนำเข้า) กรมศุลกากร 920
27 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 17 (ของนำเข้าเพื่อประชุม) กรมศุลกากร 768
28 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 16(ของใช้คนพิการ) กรมศุลกากร 864
29 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 15 (คอนเทนเนอร์) กรมศุลกากร 852
30 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 14 (ตังอย่างสินค้า) กรมศุลกากร 752
31 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 13 (ยุทธภัณฑ์) กรมศุลกากร 714
32 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 3 (ของนำเข้ามาชั่วคราว) กรมศุลกากร 847
33 ของยกเว้นอากร ประเภทที่12 (ของนำเข้าทางไปรษณีย์) กรมศุลกากร 885
34 ของยกเว้นอากร ประเภทที่11 (ของบริจาค) กรมศุลกากร 695
35 ของยกเว้นอากร ประเภทที่10(ของเอกสิทธิ์) กรมศุลกากร 705
36 ของยกเว้นอากร ประเภทที่9 (พืชผลเกษตรปลูกที่เกาะดอน) กรมศุลกากร 823
37 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 8(น้ำมันเชื้อเพลิง) กรมศุลกากร 730
38 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 7(ส่วนประกอบอากาศยานหรือเรือ) กรมศุลกากร 742
39 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 1-2(ของส่งกลับ) กรมศุลกากร 913
40 ของยกเว้นอากร ประเภท6 (ของใช้ในบ้านเรือน) กรมศุลกากร 880
41 ของยกเว้นอากร ประเภท4-5 (เหรียญรางวัล ของส่วนตัว) กรมศุลกากร 767
42 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติ มาตรา10พรก พิกัดฯ กรมศุลกากร 824
43 ของติดตัวผู้โดยสารขาเข้า กรมศุลกากร 1034
44 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 965
45 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 849
46 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 1039
47 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 2893
48 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 1001
49 ตัวบทของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 775
50 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 857
51 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2016
52 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักร กรมศุลกากร 3162
53 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับกลุ่มเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 1935
54 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1721
55 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓๐ (แก้ไขล่าสุด) 862
56 ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการให้บริการจำแนกพิกัดล่วงหน้า 872
57 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ เอ ที เอ คาร์เนท์ 808
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการขอยกเว้นอากรตามภาค4 ประเภท 11 1008
59 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย การกำหนดราคาเพื่อการยกเว้นอากร 846
60 ของยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1731
61 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1846
62 ประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราอากรและยกเว้นอัตราอากรตามมาตรา 12 กระทรวงการคลัง 961
63 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2049
64 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2163
65 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักรตอนที่ 85 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2761
66 การจำแนกประเภทพิกัด เครื่องจักรตอนที่ 84 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 3354
67 การจำแนกประเภทเครื่องจักร พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1072
68 การจำแนกพิกัดเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 12060
69 การดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 847
70 พ.ร.ก พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓0 2084
71 ภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากร 2347
72 การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่อง UPS สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 4163
73 ประกาศกระทรวงการคลังมีผลย้อนหลังขัดมาตรา๑0ทวิหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2121
74 การบังคับใช้ประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1310
75 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1126
76 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ) ชนิด ศุทธยาลัย 1314
77 กุญแจ ชนิด ศุทธยาลัย 1774
78 ROBOT (หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) ชนิด ศุทธยาลัย 3191
79 การจำแนกประเภทสำหรับเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 3688
80 เสียรวม – เสียแยก ชนิด ศุทธยาลัย 958
81 ของที่ได้รับยกเว้น มาตรา 10 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 3333
82 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1317
83 พิธีการขอลดอัตราอากรและยกเว้นอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 4985
84 พิธีการขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ มาตรา 12 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1469
85 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 10442
86 พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ กรมศุลกากร 3692
87 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1714
88 ถุงมือ ชนิด ศุทธยาลัย 2120
89 การอุทธรณ์พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2140
90 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1061
91 การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 3959
92 การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1081
93 การใช้บังคับประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2530 ให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1007
94 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1898