บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 303
2 สิทธิลดอัตราอาอรตามประกาศกระทรวงการคลัง 141
3 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 270
4 พิกัดล่วงหน้า 173
5 ประมวลฯ ยกเว้นอากรของตามประเภท๓ 170
6 ประกาศคาเน 137
7 ประมวลฯ ยกเว้นอากรของตามประเภท๑ 165
8 ประมวลฯ พิกัดศุลกากรระบบฮาโมไนซ์ 198
9 ประมวลฯ การจำแนกประเภทพิกัด 183
10 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 147
11 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 142
12 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 122
13 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 136
14 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 130
15 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 116
16 4ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 189
17 ประกาศ ภาค๔ประเภท๑๙ 692
18 ประกาศ การยกเว้นอากรภาค๔ ประเภท๓ฉ 673
19 ประกาศ การยกเว้นอากร ภาค๔ ประเภท๑๑ 529
20 ภาชนะบรรจุกับการจำแนกพิกัดศุลกากร ระบบสารานุกรมภาษี 731
21 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 1037
22 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับส่วนประกอบของเครื่องจักร 739
23 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับโลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญตามหมวด15 817
24 ประมวลฯ ยกเว้นมาตรา 10 กรมศุลกากร 718
25 ประกาศ ยกเว้นมาตรา10 กรมศุลกากร 651
26 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 18 (ของส่งออกที่เคยนำเข้า) กรมศุลกากร 966
27 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 17 (ของนำเข้าเพื่อประชุม) กรมศุลกากร 796
28 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 16(ของใช้คนพิการ) กรมศุลกากร 899
29 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 15 (คอนเทนเนอร์) กรมศุลกากร 895
30 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 14 (ตังอย่างสินค้า) กรมศุลกากร 774
31 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 13 (ยุทธภัณฑ์) กรมศุลกากร 744
32 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 3 (ของนำเข้ามาชั่วคราว) กรมศุลกากร 884
33 ของยกเว้นอากร ประเภทที่12 (ของนำเข้าทางไปรษณีย์) กรมศุลกากร 918
34 ของยกเว้นอากร ประเภทที่11 (ของบริจาค) กรมศุลกากร 731
35 ของยกเว้นอากร ประเภทที่10(ของเอกสิทธิ์) กรมศุลกากร 731
36 ของยกเว้นอากร ประเภทที่9 (พืชผลเกษตรปลูกที่เกาะดอน) กรมศุลกากร 858
37 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 8(น้ำมันเชื้อเพลิง) กรมศุลกากร 769
38 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 7(ส่วนประกอบอากาศยานหรือเรือ) กรมศุลกากร 792
39 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 1-2(ของส่งกลับ) กรมศุลกากร 934
40 ของยกเว้นอากร ประเภท6 (ของใช้ในบ้านเรือน) กรมศุลกากร 905
41 ของยกเว้นอากร ประเภท4-5 (เหรียญรางวัล ของส่วนตัว) กรมศุลกากร 801
42 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติ มาตรา10พรก พิกัดฯ กรมศุลกากร 867
43 ของติดตัวผู้โดยสารขาเข้า กรมศุลกากร 1108
44 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1007
45 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 881
46 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 1077
47 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 2986
48 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 1035
49 ตัวบทของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 804
50 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 879
51 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2086
52 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักร กรมศุลกากร 3433
53 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับกลุ่มเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2069
54 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1813
55 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓๐ (แก้ไขล่าสุด) 883
56 ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการให้บริการจำแนกพิกัดล่วงหน้า 898
57 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ เอ ที เอ คาร์เนท์ 841
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการขอยกเว้นอากรตามภาค4 ประเภท 11 1036
59 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย การกำหนดราคาเพื่อการยกเว้นอากร 884
60 ของยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1823
61 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1888
62 ประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราอากรและยกเว้นอัตราอากรตามมาตรา 12 กระทรวงการคลัง 998
63 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2120
64 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2291
65 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักรตอนที่ 85 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2945
66 การจำแนกประเภทพิกัด เครื่องจักรตอนที่ 84 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 3549
67 การจำแนกประเภทเครื่องจักร พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1104
68 การจำแนกพิกัดเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 13171
69 การดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 882
70 พ.ร.ก พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓0 2146
71 ภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากร 2401
72 การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่อง UPS สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 4343
73 ประกาศกระทรวงการคลังมีผลย้อนหลังขัดมาตรา๑0ทวิหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2306
74 การบังคับใช้ประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1325
75 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1144
76 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ) ชนิด ศุทธยาลัย 1409
77 กุญแจ ชนิด ศุทธยาลัย 1874
78 ROBOT (หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) ชนิด ศุทธยาลัย 3385
79 การจำแนกประเภทสำหรับเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 3939
80 เสียรวม – เสียแยก ชนิด ศุทธยาลัย 975
81 ของที่ได้รับยกเว้น มาตรา 10 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 3478
82 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1345
83 พิธีการขอลดอัตราอากรและยกเว้นอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 5114
84 พิธีการขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ มาตรา 12 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1503
85 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 11419
86 พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ กรมศุลกากร 3994
87 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1804
88 ถุงมือ ชนิด ศุทธยาลัย 2244
89 การอุทธรณ์พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2208
90 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1105
91 การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 4168
92 การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1134
93 การใช้บังคับประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2530 ให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1039
94 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1964