บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 75
2 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 150
3 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 216
4 ราคาศุลกากร 429
5 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 339
6 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 266
7 ดอกเบี้ย 255
8 ค่าวัสดุ 229
9 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 295
10 ค่าระวางบรรทุก 279
11 ค่านายหน้า 304
12 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 244
13 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 231
14 การอุทธรณ์การประเมินอากร 280
15 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 253
16 การกำหนดราคาศุลกากร 325
17 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 234
18 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 265
19 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1074
20 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 496
21 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 434
22 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 432
23 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 3084
24 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 485
25 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1060
26 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 431
27 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 466
28 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 427
29 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 418
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 387
31 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 354
32 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 392
33 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 343
34 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 356
35 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 355
36 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 352
37 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 379
38 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 331
39 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 428
40 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1017
41 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4019
42 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 1821
43 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2507
44 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 621
45 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 562
46 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 488
47 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 549
48 การตรวจสอบราคาสำแดง 1855
49 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 481
50 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 502
51 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 577
52 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 452
53 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1285
54 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 653
55 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 571
56 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 630
57 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 477
58 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 514
59 ราคาหักทอน 706
60 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1774
61 ราคาย้อนกลับ 614
62 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 542
63 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 580
64 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2223
65 การเปรียบเทียบราคา 1514
66 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 539
67 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 795
68 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 520
69 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1465
70 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 684
71 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1266
72 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1944
73 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 616
74 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 740
75 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 483
76 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 470
77 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 459
78 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 565
79 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 529
80 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 560
81 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1037
82 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 631
83 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 482
84 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1593
85 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 2711
86 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 2364
87 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 874
88 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 655
89 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 769
90 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 803
91 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 538
92 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2119
93 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 859
94 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 755
95 กฎกระทรวง 624