บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 19
2 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 15
3 ประกาศการกำหนดราคาวิธีที่๑ 17
4 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 14
5 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 14
6 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 23
7 การประเมินและการแจ้งการประเมิน 15
8 กฎกระทรวง การกำหนดราคาศุลกากร ๒๕๖๐ 14
9 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 206
10 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 276
11 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 542
12 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 408
13 ราคาศุลกากร 742
14 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 567
15 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 471
16 ดอกเบี้ย 458
17 ค่าวัสดุ 419
18 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 526
19 ค่าระวางบรรทุก 461
20 ค่านายหน้า 531
21 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 426
22 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 424
23 การอุทธรณ์การประเมินอากร 506
24 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 464
25 การกำหนดราคาศุลกากร 604
26 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 430
27 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 469
28 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1574
29 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 783
30 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 659
31 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 652
32 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 5480
33 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 711
34 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1463
35 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 620
36 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 681
37 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 598
38 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 631
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 576
40 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 530
41 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 586
42 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 523
43 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 540
44 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 528
45 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 576
46 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 548
47 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 490
48 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 632
49 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1218
50 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4834
51 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 2633
52 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3628
53 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 842
54 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 901
55 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 709
56 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 752
57 การตรวจสอบราคาสำแดง 2494
58 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 658
59 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 672
60 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 896
61 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 578
62 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1569
63 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 876
64 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 757
65 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 788
66 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 664
67 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 623
68 ราคาหักทอน 1033
69 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2488
70 ราคาย้อนกลับ 944
71 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 686
72 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 722
73 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2831
74 การเปรียบเทียบราคา 2530
75 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 685
76 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 1104
77 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 700
78 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1757
79 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 818
80 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1545
81 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2273
82 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 804
83 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 952
84 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 618
85 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 612
86 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 607
87 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 709
88 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 669
89 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 697
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1259
91 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 795
92 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 625
93 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1899
94 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 3038
95 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 2961
96 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1624
97 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 793
98 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 984
99 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 2033
100 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 659
101 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2665
102 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 987
103 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 983
104 กฎกระทรวง 796