บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 68
2 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 59
3 ประกาศการกำหนดราคาวิธีที่๑ 66
4 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 59
5 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 53
6 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 64
7 การประเมินและการแจ้งการประเมิน 114
8 กฎกระทรวง การกำหนดราคาศุลกากร ๒๕๖๐ 44
9 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 252
10 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 315
11 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 652
12 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 433
13 ราคาศุลกากร 822
14 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 606
15 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 512
16 ดอกเบี้ย 505
17 ค่าวัสดุ 457
18 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 586
19 ค่าระวางบรรทุก 499
20 ค่านายหน้า 578
21 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 470
22 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 452
23 การอุทธรณ์การประเมินอากร 531
24 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 490
25 การกำหนดราคาศุลกากร 639
26 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 465
27 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 494
28 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1655
29 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 827
30 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 688
31 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 681
32 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 6290
33 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 744
34 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1555
35 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 647
36 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 711
37 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 633
38 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 659
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 619
40 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 559
41 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 621
42 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 557
43 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 571
44 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 558
45 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 607
46 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 587
47 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 522
48 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 657
49 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1267
50 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5109
51 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 2757
52 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3858
53 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 876
54 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 950
55 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 746
56 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 797
57 การตรวจสอบราคาสำแดง 2663
58 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 694
59 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 711
60 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 1050
61 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 605
62 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1661
63 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 940
64 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 785
65 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 821
66 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 696
67 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 654
68 ราคาหักทอน 1129
69 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2796
70 ราคาย้อนกลับ 1050
71 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 726
72 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 752
73 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3087
74 การเปรียบเทียบราคา 2851
75 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 727
76 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 1195
77 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 746
78 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1856
79 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 851
80 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1646
81 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2362
82 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 837
83 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 989
84 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 651
85 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 643
86 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 641
87 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 742
88 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 706
89 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 724
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1310
91 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 833
92 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 654
93 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1987
94 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 3160
95 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 3156
96 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1679
97 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 823
98 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 1026
99 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 2199
100 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 690
101 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2822
102 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1015
103 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 1057
104 กฎกระทรวง 832