บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 30
2 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 24
3 ประกาศการกำหนดราคาวิธีที่๑ 28
4 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 25
5 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 21
6 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 31
7 การประเมินและการแจ้งการประเมิน 79
8 กฎกระทรวง การกำหนดราคาศุลกากร ๒๕๖๐ 24
9 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 216
10 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 282
11 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 561
12 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 414
13 ราคาศุลกากร 768
14 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 578
15 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 479
16 ดอกเบี้ย 463
17 ค่าวัสดุ 425
18 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 551
19 ค่าระวางบรรทุก 468
20 ค่านายหน้า 541
21 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 435
22 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 428
23 การอุทธรณ์การประเมินอากร 511
24 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 471
25 การกำหนดราคาศุลกากร 611
26 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 438
27 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 475
28 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1593
29 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 793
30 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 665
31 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 656
32 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 5735
33 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 717
34 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1485
35 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 624
36 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 689
37 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 603
38 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 637
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 588
40 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 538
41 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 596
42 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 532
43 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 547
44 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 534
45 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 584
46 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 558
47 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 499
48 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 638
49 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1225
50 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4909
51 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 2667
52 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3694
53 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 851
54 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 910
55 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 715
56 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 762
57 การตรวจสอบราคาสำแดง 2521
58 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 665
59 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 679
60 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 943
61 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 585
62 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1584
63 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 889
64 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 766
65 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 795
66 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 671
67 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 629
68 ราคาหักทอน 1077
69 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2592
70 ราคาย้อนกลับ 976
71 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 697
72 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 731
73 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2919
74 การเปรียบเทียบราคา 2649
75 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 694
76 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 1134
77 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 709
78 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1775
79 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 830
80 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1564
81 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2288
82 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 811
83 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 959
84 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 624
85 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 619
86 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 615
87 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 715
88 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 676
89 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 703
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1279
91 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 811
92 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 633
93 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1924
94 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 3088
95 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 3041
96 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1636
97 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 798
98 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 997
99 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 2088
100 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 667
101 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2705
102 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 993
103 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 993
104 กฎกระทรวง 804