บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 45
2 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 86
3 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 184
4 ราคาศุลกากร 377
5 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 305
6 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 236
7 ดอกเบี้ย 221
8 ค่าวัสดุ 200
9 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 254
10 ค่าระวางบรรทุก 247
11 ค่านายหน้า 269
12 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 208
13 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 202
14 การอุทธรณ์การประเมินอากร 242
15 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 217
16 การกำหนดราคาศุลกากร 279
17 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 202
18 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 225
19 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 984
20 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 451
21 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 397
22 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 399
23 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 2826
24 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 437
25 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 980
26 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 393
27 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 427
28 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 390
29 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 372
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 357
31 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 324
32 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 360
33 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 310
34 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 319
35 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 322
36 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 318
37 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 339
38 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 300
39 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 382
40 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 980
41 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3851
42 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 1663
43 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2309
44 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 547
45 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 517
46 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 429
47 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 514
48 การตรวจสอบราคาสำแดง 1727
49 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 451
50 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 466
51 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 539
52 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 429
53 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1208
54 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 615
55 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 539
56 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 604
57 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 441
58 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 491
59 ราคาหักทอน 662
60 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1673
61 ราคาย้อนกลับ 577
62 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 508
63 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 549
64 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2132
65 การเปรียบเทียบราคา 1433
66 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 509
67 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 754
68 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 487
69 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1406
70 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 654
71 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1198
72 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1876
73 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 586
74 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 711
75 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 456
76 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 443
77 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 426
78 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 535
79 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 499
80 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 537
81 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 996
82 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 597
83 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 445
84 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1536
85 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 2650
86 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 1651
87 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 827
88 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 627
89 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 726
90 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 751
91 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 513
92 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2023
93 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 834
94 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 725
95 กฎกระทรวง 583