บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 40
2 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 109
3 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 217
4 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 255
5 ราคาศุลกากร 481
6 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 378
7 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 304
8 ดอกเบี้ย 296
9 ค่าวัสดุ 262
10 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 340
11 ค่าระวางบรรทุก 315
12 ค่านายหน้า 342
13 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 280
14 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 266
15 การอุทธรณ์การประเมินอากร 317
16 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 292
17 การกำหนดราคาศุลกากร 373
18 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 266
19 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 306
20 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1157
21 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 549
22 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 471
23 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 475
24 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 3272
25 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 534
26 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1142
27 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 472
28 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 508
29 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 464
30 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 463
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 420
32 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 391
33 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 427
34 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 380
35 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 395
36 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 390
37 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 391
38 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 412
39 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 364
40 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 470
41 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1060
42 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4146
43 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 1959
44 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2688
45 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 670
46 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 599
47 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 530
48 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 586
49 การตรวจสอบราคาสำแดง 1964
50 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 514
51 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 542
52 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 617
53 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 481
54 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1347
55 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 701
56 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 601
57 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 661
58 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 511
59 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 540
60 ราคาหักทอน 749
61 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1875
62 ราคาย้อนกลับ 649
63 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 572
64 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 610
65 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2321
66 การเปรียบเทียบราคา 1590
67 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 571
68 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 835
69 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 552
70 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1520
71 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 714
72 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1326
73 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2003
74 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 647
75 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 771
76 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 514
77 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 502
78 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 491
79 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 602
80 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 558
81 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 583
82 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1085
83 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 669
84 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 523
85 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1657
86 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 2764
87 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 2426
88 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 913
89 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 682
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 810
91 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 880
92 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 564
93 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2210
94 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 885
95 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 790
96 กฎกระทรวง 665