บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 155
2 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 139
3 ประกาศการกำหนดราคาวิธีที่๑ 142
4 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 134
5 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 123
6 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 147
7 การประเมินและการแจ้งการประเมิน 231
8 กฎกระทรวง การกำหนดราคาศุลกากร ๒๕๖๐ 91
9 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 339
10 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 388
11 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 835
12 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 480
13 ราคาศุลกากร 951
14 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 669
15 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 588
16 ดอกเบี้ย 618
17 ค่าวัสดุ 528
18 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 673
19 ค่าระวางบรรทุก 582
20 ค่านายหน้า 661
21 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 523
22 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 524
23 การอุทธรณ์การประเมินอากร 597
24 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 557
25 การกำหนดราคาศุลกากร 709
26 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 542
27 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 571
28 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1852
29 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 914
30 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 742
31 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 740
32 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 7385
33 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 805
34 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1694
35 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 733
36 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 764
37 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 710
38 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 707
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 685
40 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 607
41 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 693
42 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 629
43 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 647
44 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 636
45 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 676
46 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 649
47 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 599
48 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 725
49 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1350
50 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5653
51 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 3084
52 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4361
53 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 966
54 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 1027
55 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 815
56 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 888
57 การตรวจสอบราคาสำแดง 2873
58 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 748
59 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 776
60 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 1203
61 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 670
62 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1774
63 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1066
64 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 835
65 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 867
66 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 739
67 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 715
68 ราคาหักทอน 1294
69 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3330
70 ราคาย้อนกลับ 1248
71 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 791
72 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 820
73 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3675
74 การเปรียบเทียบราคา 3202
75 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 844
76 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 1373
77 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 809
78 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1950
79 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 897
80 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1756
81 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2493
82 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 888
83 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 1122
84 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 712
85 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 707
86 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 696
87 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 786
88 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 751
89 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 791
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1408
91 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 886
92 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 707
93 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 2192
94 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 3450
95 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 3636
96 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1819
97 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 863
98 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 1148
99 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 2544
100 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 748
101 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3055
102 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1066
103 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 1184
104 กฎกระทรวง 877