บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 4
2 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 6
3 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 141
4 ราคาศุลกากร 311
5 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 245
6 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 195
7 ดอกเบี้ย 184
8 ค่าวัสดุ 160
9 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 201
10 ค่าระวางบรรทุก 204
11 ค่านายหน้า 205
12 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 156
13 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 163
14 การอุทธรณ์การประเมินอากร 184
15 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 169
16 การกำหนดราคาศุลกากร 230
17 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 168
18 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 168
19 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 855
20 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 384
21 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 351
22 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 336
23 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 2132
24 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 366
25 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 869
26 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 341
27 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 364
28 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 340
29 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 310
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 313
31 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 286
32 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 312
33 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 268
34 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 273
35 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 287
36 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 278
37 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 297
38 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 269
39 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 331
40 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 923
41 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3663
42 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 1493
43 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1995
44 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 450
45 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 450
46 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 364
47 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 466
48 การตรวจสอบราคาสำแดง 1532
49 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 419
50 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 412
51 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 499
52 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 395
53 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1095
54 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 553
55 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 499
56 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 569
57 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 398
58 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 455
59 ราคาหักทอน 602
60 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1455
61 ราคาย้อนกลับ 531
62 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 464
63 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 509
64 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1934
65 การเปรียบเทียบราคา 1307
66 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 476
67 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 675
68 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 448
69 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1320
70 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 611
71 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1096
72 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1792
73 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 537
74 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 666
75 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 419
76 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 409
77 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 390
78 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 484
79 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 456
80 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 496
81 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 917
82 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 536
83 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 389
84 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1453
85 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 2529
86 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 1545
87 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 761
88 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 594
89 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 652
90 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 652
91 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 479
92 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1834
93 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 798
94 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 674
95 กฎกระทรวง 514