บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 109
2 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 94
3 ประกาศการกำหนดราคาวิธีที่๑ 101
4 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 93
5 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 87
6 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 101
7 การประเมินและการแจ้งการประเมิน 184
8 กฎกระทรวง การกำหนดราคาศุลกากร ๒๕๖๐ 66
9 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 295
10 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 354
11 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 744
12 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 462
13 ราคาศุลกากร 882
14 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 641
15 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 548
16 ดอกเบี้ย 542
17 ค่าวัสดุ 493
18 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 646
19 ค่าระวางบรรทุก 544
20 ค่านายหน้า 621
21 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 500
22 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 489
23 การอุทธรณ์การประเมินอากร 560
24 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 518
25 การกำหนดราคาศุลกากร 676
26 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 499
27 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 525
28 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1732
29 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 866
30 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 715
31 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 708
32 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 6731
33 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 776
34 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1618
35 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 698
36 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 738
37 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 672
38 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 686
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 647
40 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 585
41 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 658
42 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 593
43 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 610
44 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 595
45 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 643
46 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 624
47 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 559
48 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 691
49 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1323
50 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5344
51 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 2880
52 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4104
53 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 918
54 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 988
55 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 787
56 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 842
57 การตรวจสอบราคาสำแดง 2775
58 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 723
59 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 748
60 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 1123
61 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 635
62 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1716
63 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 998
64 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 813
65 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 848
66 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 722
67 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 681
68 ราคาหักทอน 1198
69 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3076
70 ราคาย้อนกลับ 1150
71 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 762
72 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 780
73 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3320
74 การเปรียบเทียบราคา 3001
75 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 766
76 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 1262
77 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 782
78 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1906
79 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 879
80 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1717
81 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2430
82 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 865
83 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 1056
84 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 679
85 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 669
86 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 672
87 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 769
88 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 733
89 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 753
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1352
91 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 861
92 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 681
93 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 2058
94 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 3239
95 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 3370
96 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1728
97 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 848
98 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 1067
99 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 2369
100 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 722
101 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2943
102 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1043
103 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 1122
104 กฎกระทรวง 860