บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 78
2 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 155
3 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 295
4 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 304
5 ราคาศุลกากร 552
6 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 422
7 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 346
8 ดอกเบี้ย 337
9 ค่าวัสดุ 310
10 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 397
11 ค่าระวางบรรทุก 351
12 ค่านายหน้า 391
13 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 317
14 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 311
15 การอุทธรณ์การประเมินอากร 379
16 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 343
17 การกำหนดราคาศุลกากร 431
18 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 307
19 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 353
20 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1245
21 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 612
22 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 514
23 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 526
24 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 3644
25 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 577
26 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1210
27 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 517
28 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 550
29 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 499
30 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 514
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 456
32 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 431
33 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 469
34 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 419
35 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 441
36 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 428
37 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 438
38 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 451
39 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 399
40 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 521
41 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1104
42 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4274
43 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 2108
44 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2891
45 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 720
46 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 720
47 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 586
48 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 625
49 การตรวจสอบราคาสำแดง 2079
50 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 559
51 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 581
52 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 674
53 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 503
54 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1399
55 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 737
56 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 637
57 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 700
58 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 547
59 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 565
60 ราคาหักทอน 800
61 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2004
62 ราคาย้อนกลับ 763
63 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 601
64 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 639
65 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2412
66 การเปรียบเทียบราคา 1708
67 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 598
68 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 891
69 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 590
70 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1578
71 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 743
72 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1376
73 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2066
74 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 690
75 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 808
76 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 547
77 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 532
78 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 519
79 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 633
80 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 585
81 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 606
82 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1121
83 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 703
84 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 552
85 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1703
86 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 2832
87 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 2511
88 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1016
89 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 713
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 848
91 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 957
92 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 588
93 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2291
94 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 909
95 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 850
96 กฎกระทรวง 705