บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 171
2 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 243
3 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 487
4 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 387
5 ราคาศุลกากร 692
6 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 522
7 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 434
8 ดอกเบี้ย 419
9 ค่าวัสดุ 399
10 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 485
11 ค่าระวางบรรทุก 435
12 ค่านายหน้า 496
13 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 397
14 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 404
15 การอุทธรณ์การประเมินอากร 485
16 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 444
17 การกำหนดราคาศุลกากร 547
18 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 396
19 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 447
20 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1491
21 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 746
22 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 632
23 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 633
24 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 4868
25 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 689
26 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1417
27 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 600
28 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 650
29 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 580
30 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 612
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 555
32 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 514
33 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 565
34 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 506
35 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 522
36 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 509
37 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 546
38 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 533
39 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 474
40 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 611
41 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1192
42 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4635
43 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 2501
44 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3437
45 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 824
46 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 869
47 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 687
48 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 732
49 การตรวจสอบราคาสำแดง 2391
50 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 642
51 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 656
52 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 830
53 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 557
54 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1525
55 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 833
56 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 732
57 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 770
58 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 639
59 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 607
60 ราคาหักทอน 961
61 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2309
62 ราคาย้อนกลับ 882
63 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 669
64 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 706
65 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2649
66 การเปรียบเทียบราคา 2171
67 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 667
68 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 1022
69 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 680
70 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1717
71 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 797
72 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1497
73 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2223
74 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 783
75 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 933
76 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 602
77 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 598
78 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 586
79 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 688
80 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 652
81 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 674
82 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1212
83 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 773
84 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 606
85 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1834
86 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 2955
87 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 2741
88 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1394
89 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 772
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 953
91 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 1856
92 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 636
93 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2544
94 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 965
95 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 946
96 กฎกระทรวง 777