บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 192
2 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 264
3 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 513
4 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 395
5 ราคาศุลกากร 717
6 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 549
7 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 456
8 ดอกเบี้ย 441
9 ค่าวัสดุ 407
10 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 512
11 ค่าระวางบรรทุก 447
12 ค่านายหน้า 516
13 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 416
14 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 413
15 การอุทธรณ์การประเมินอากร 497
16 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 455
17 การกำหนดราคาศุลกากร 587
18 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 417
19 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 460
20 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1546
21 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 771
22 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 649
23 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 642
24 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 5227
25 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 698
26 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1437
27 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 609
28 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 667
29 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 588
30 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 619
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 567
32 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 520
33 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 572
34 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 512
35 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 528
36 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 516
37 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 564
38 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 539
39 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 481
40 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 622
41 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1206
42 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4737
43 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 2583
44 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3543
45 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 834
46 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 886
47 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 701
48 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 739
49 การตรวจสอบราคาสำแดง 2451
50 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 649
51 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 662
52 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 865
53 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 566
54 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1546
55 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 852
56 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 744
57 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 777
58 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 654
59 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 613
60 ราคาหักทอน 1002
61 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2402
62 ราคาย้อนกลับ 924
63 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 677
64 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 712
65 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2741
66 การเปรียบเทียบราคา 2354
67 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 674
68 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 1068
69 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 690
70 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1735
71 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 808
72 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1521
73 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2248
74 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 795
75 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 942
76 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 608
77 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 603
78 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 593
79 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 697
80 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 658
81 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 682
82 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1235
83 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 784
84 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 612
85 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1859
86 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 2988
87 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 2845
88 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1557
89 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 780
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 968
91 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 1974
92 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 643
93 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2609
94 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 974
95 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 965
96 กฎกระทรวง 784