บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 25
2 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 49
3 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 162
4 ราคาศุลกากร 348
5 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 275
6 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 219
7 ดอกเบี้ย 205
8 ค่าวัสดุ 179
9 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 235
10 ค่าระวางบรรทุก 227
11 ค่านายหน้า 236
12 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 186
13 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 188
14 การอุทธรณ์การประเมินอากร 210
15 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 195
16 การกำหนดราคาศุลกากร 255
17 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 185
18 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 198
19 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 930
20 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 419
21 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 376
22 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 373
23 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 2392
24 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 400
25 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 928
26 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 367
27 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 399
28 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 362
29 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 345
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 337
31 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 306
32 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 339
33 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 291
34 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 296
35 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 305
36 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 303
37 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 318
38 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 283
39 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 360
40 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 951
41 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3747
42 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 1582
43 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2182
44 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 507
45 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 475
46 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 401
47 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 489
48 การตรวจสอบราคาสำแดง 1639
49 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 439
50 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 439
51 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 519
52 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 415
53 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1157
54 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 590
55 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 517
56 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 588
57 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 418
58 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 471
59 ราคาหักทอน 632
60 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1566
61 ราคาย้อนกลับ 557
62 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 484
63 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 527
64 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2035
65 การเปรียบเทียบราคา 1369
66 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 490
67 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 717
68 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 466
69 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1362
70 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 636
71 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1155
72 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1843
73 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 564
74 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 690
75 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 436
76 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 428
77 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 408
78 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 510
79 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 479
80 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 519
81 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 961
82 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 571
83 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 418
84 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1493
85 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 2592
86 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 1596
87 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 795
88 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 614
89 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 690
90 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 700
91 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 493
92 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1912
93 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 819
94 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 702
95 กฎกระทรวง 551