บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 144
2 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 217
3 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 428
4 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 366
5 ราคาศุลกากร 645
6 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 489
7 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 405
8 ดอกเบี้ย 396
9 ค่าวัสดุ 371
10 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 455
11 ค่าระวางบรรทุก 410
12 ค่านายหน้า 462
13 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 372
14 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 377
15 การอุทธรณ์การประเมินอากร 451
16 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 412
17 การกำหนดราคาศุลกากร 508
18 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 365
19 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 418
20 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1418
21 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 700
22 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 589
23 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 603
24 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 4403
25 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 655
26 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1360
27 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 578
28 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 620
29 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 555
30 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 584
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 522
32 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 491
33 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 539
34 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 481
35 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 501
36 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 485
37 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 518
38 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 511
39 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 452
40 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 587
41 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1169
42 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4520
43 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 2373
44 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3266
45 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 803
46 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 839
47 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 661
48 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 706
49 การตรวจสอบราคาสำแดง 2300
50 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 617
51 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 637
52 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 781
53 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 540
54 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1491
55 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 806
56 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 704
57 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 753
58 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 614
59 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 597
60 ราคาหักทอน 896
61 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2218
62 ราคาย้อนกลับ 835
63 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 648
64 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 688
65 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2564
66 การเปรียบเทียบราคา 1959
67 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 644
68 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 973
69 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 656
70 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1672
71 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 779
72 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1461
73 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2171
74 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 763
75 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 908
76 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 589
77 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 579
78 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 569
79 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 673
80 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 634
81 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 655
82 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1192
83 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 752
84 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 591
85 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1797
86 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 2911
87 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 2666
88 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1261
89 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 754
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 921
91 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 1758
92 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 622
93 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2459
94 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 948
95 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 916
96 กฎกระทรวง 758