บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 115
2 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 186
3 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 359
4 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 338
5 ราคาศุลกากร 605
6 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 457
7 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 373
8 ดอกเบี้ย 365
9 ค่าวัสดุ 340
10 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 428
11 ค่าระวางบรรทุก 379
12 ค่านายหน้า 428
13 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 342
14 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 339
15 การอุทธรณ์การประเมินอากร 412
16 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 373
17 การกำหนดราคาศุลกากร 471
18 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 334
19 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 383
20 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1323
21 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 656
22 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 553
23 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 566
24 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 4006
25 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 619
26 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1280
27 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 544
28 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 579
29 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 525
30 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 545
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 481
32 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 462
33 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 505
34 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 448
35 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 471
36 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 457
37 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 472
38 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 481
39 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 428
40 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 553
41 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1134
42 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4376
43 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 2238
44 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3080
45 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 760
46 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 781
47 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 626
48 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 659
49 การตรวจสอบราคาสำแดง 2195
50 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 589
51 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 609
52 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 721
53 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 519
54 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1445
55 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 760
56 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 666
57 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 729
58 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 573
59 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 582
60 ราคาหักทอน 838
61 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2094
62 ราคาย้อนกลับ 789
63 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 626
64 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 663
65 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2467
66 การเปรียบเทียบราคา 1798
67 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 619
68 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 921
69 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 619
70 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1624
71 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 758
72 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1420
73 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2121
74 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 720
75 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 877
76 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 569
77 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 555
78 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 541
79 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 656
80 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 609
81 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 628
82 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1149
83 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 723
84 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 569
85 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1739
86 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 2871
87 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 2573
88 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1125
89 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 731
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 877
91 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 1668
92 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 606
93 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2364
94 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 929
95 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 877
96 กฎกระทรวง 729