บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรึ ชนิด ศุทธยาลัย 819
2 7การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 429
3 ส่ง คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 538
4 ประกาศฯที่๘๙-๒๕๕๙แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรการค้าโลก 548
5 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 745
6 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 693
7 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 840
8 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 675
9 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 788
10 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 755
11 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 807
12 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 720
13 ประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศ หนังสือการรับรองสิทธิฯ 729
14 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในการยกเว้นภาษีสำหรับหอมหัวใหญ่ 691
15 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 674
16 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 791
17 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงอาเซียน 730
18 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง 696
19 คู่มือเขตการค้าเสรีอาเซียน 702
20 ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO 830
21 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 674
22 ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน 711
23 ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 649
24 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 540
25 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 616
26 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 698
27 การเปิดตลาดสำหรับ องค์การการค้าโลก 579
28 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน 579
29 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 526
30 การนำเข้าสินค้าเกษตรจาก wto 633
31 การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 575
32 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 595
33 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน 673
34 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 657
35 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า) 586
36 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 0591-2553 เกี่ยวกับการค้าเสรี คณะกรรมการกฤษฎีกา 935
37 ประกาศกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 624
38 ประกาศกรมศุลกากรที่่ 632557 กรมศุลกากร 619
39 ประกาศกระทรวงการคลัง เขตการค้าเสรีอาเซียน กระทรวงการคลัง 596
40 หลักเกณฑ์การผลิตเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษถิ่นกำเนิดสินค้า 699
41 ประกาศกรมศุลกากรที่ 35-2558 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 669
42 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์เ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด กรมศุลกากร 677
43 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 113-2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555(เขตการค้าเสรีอาเซียน) กรมศุลกากร 642
44 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่6-2557เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 609
45 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี กรมศุลกากร 608
46 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์ เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี(ฉฐํฐฬหม่) กรมศุลกากร 630
47 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออก Form D กรมการค้าต่างประเทศ 788
48 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบ เอ (FORM A) พ.ศ. 2548 กรมการค้าต่างประเทศ 609
49 ประกาศ การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด49 กรมการค้าต่างประเทศ 627
50 คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า 617
51 คำถามเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 686
52 การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา 603
53 การตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 518
54 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเขตการค้าอาเซียน-ญี่ปุ่น 509
55 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาปัญหาหนังรับรองถิ่นกำเนิด กรมศุลกากร 535
56 นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 485
57 ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ชนิด ศุทธยาลัย 1898
58 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1669
59 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1569
60 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2344
61 Form A NO-NAME 928
62 เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 669
63 เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 873
64 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว กระทรวงการคลัง 740
65 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น กรมศุลกากร 701
66 เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ กรมศุลกากร 549
67 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว กรมศุลกากร 598
68 การใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1803
69 ระเบียบปฏิบัติการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 940
70 หนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย (Movement Certificate) ชนิด ศุทธยาลัย 1874
71 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1384
72 การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1994
73 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2224
74 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 929
75 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าระหว่างประเทศ 1847
76 พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ 651
77 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 2080
78 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 804
79 การเปิดตลาดสินค้าใบยาตามกรอบความตกลง การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมสรรพสามิต 682
80 ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 613
81 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับองค์การการค้าโลก 618
82 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับกัมพูชา 692
83 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับลาว 706
84 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับพม่า 690
85 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖/๒๕๕๕ สำหรับลาว 854
86 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๙/๒๕๕๕ สำหรับลาว 555
87 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับอุตสาหกรรมอาเซียน 557
88 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับกัมพูชา 697
89 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับองค์การการค้าโลก 743
90 มาตรฐานอาหารฮาลาล กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 787
91 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 1249
92 มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(Anti-Dumping Duty: AD) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 4260
93 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 4161
94 เขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 3959
95 การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) 11259
96 สิทธิยกเว้นอากร-ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง 2144
97 พิธีการศุลกากรสำหรับของที่ได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 755
98 การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ 1333
99 การเปิดตลาดสินค้าเกษตร สำหรับ องค์การการค้าโลก (WTO) 890
100 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 858
101 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 1902
102 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 817
103 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 858
104 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 736
105 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 682
106 สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2519
107 สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1225
108 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน( AC-FTA ) และผลประโยชน์ของจีน สนง.พาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง 1986
109 ผลการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 922
110 บทบาทของศุลกากรในประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1009
111 ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และสำคัญอย่างไร ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ 832
112 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1889
113 สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนตามข้อตกลงอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 766
114 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 777
115 การลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับใบขนฯ”เขตการค้าเสรี” ชนิด ศุทธยาลัย 808
116 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 682
117 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 624
118 สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (AISP) ชนิด ศุทธยาลัย 2597
119 ระเบียบพิธีการกรณีไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 749
120 ประกาศกระทรวงการคลังใหม่ ที่มิได้นำลง ชนิด ศุทธยาลัย 926
121 ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 906
122 ใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1169
123 ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน 753
124 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) กระทรวงการต่างประเทศ 713
125 FREE TRADE AGREEMENT : FTA ชนิด ศุทธยาลัย 2090
126 เขตการค้าเสรี อาเชียน-อินเดีย ชนิด ศุทธยาลัย 833
127 เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1920
128 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1626
129 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 647
130 การเปิดตลาดสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบเจรจา FTA 838
131 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 665
132 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1476
133 การใช้สิทธิยกเว้นอากรของที่ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 687
134 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 950
135 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า : ROO 948
136 THIRD PARTY INVOICING ชนิด ศุทธยาลัย 846
137 BACK TO BACK CERTIFICATE OF ORIGIN ชนิด ศุทธยาลัย 2210