บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรึ ชนิด ศุทธยาลัย 866
2 7การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 447
3 ส่ง คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 548
4 ประกาศฯที่๘๙-๒๕๕๙แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรการค้าโลก 570
5 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 756
6 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 700
7 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 857
8 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 683
9 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 804
10 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 765
11 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 828
12 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 729
13 ประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศ หนังสือการรับรองสิทธิฯ 738
14 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในการยกเว้นภาษีสำหรับหอมหัวใหญ่ 705
15 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 685
16 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 802
17 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงอาเซียน 738
18 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง 703
19 คู่มือเขตการค้าเสรีอาเซียน 710
20 ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO 854
21 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 681
22 ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน 716
23 ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 654
24 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 546
25 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 625
26 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 707
27 การเปิดตลาดสำหรับ องค์การการค้าโลก 586
28 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน 584
29 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 533
30 การนำเข้าสินค้าเกษตรจาก wto 645
31 การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 582
32 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 600
33 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน 691
34 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 662
35 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า) 591
36 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 0591-2553 เกี่ยวกับการค้าเสรี คณะกรรมการกฤษฎีกา 954
37 ประกาศกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 630
38 ประกาศกรมศุลกากรที่่ 632557 กรมศุลกากร 625
39 ประกาศกระทรวงการคลัง เขตการค้าเสรีอาเซียน กระทรวงการคลัง 601
40 หลักเกณฑ์การผลิตเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษถิ่นกำเนิดสินค้า 705
41 ประกาศกรมศุลกากรที่ 35-2558 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 674
42 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์เ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด กรมศุลกากร 682
43 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 113-2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555(เขตการค้าเสรีอาเซียน) กรมศุลกากร 655
44 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่6-2557เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 617
45 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี กรมศุลกากร 615
46 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์ เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี(ฉฐํฐฬหม่) กรมศุลกากร 637
47 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออก Form D กรมการค้าต่างประเทศ 800
48 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบ เอ (FORM A) พ.ศ. 2548 กรมการค้าต่างประเทศ 615
49 ประกาศ การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด49 กรมการค้าต่างประเทศ 636
50 คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า 628
51 คำถามเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 692
52 การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา 611
53 การตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 525
54 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเขตการค้าอาเซียน-ญี่ปุ่น 520
55 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาปัญหาหนังรับรองถิ่นกำเนิด กรมศุลกากร 548
56 นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 495
57 ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ชนิด ศุทธยาลัย 1936
58 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1706
59 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1594
60 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2390
61 Form A NO-NAME 1165
62 เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 676
63 เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 900
64 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว กระทรวงการคลัง 753
65 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น กรมศุลกากร 710
66 เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ กรมศุลกากร 555
67 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว กรมศุลกากร 605
68 การใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1842
69 ระเบียบปฏิบัติการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 963
70 หนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย (Movement Certificate) ชนิด ศุทธยาลัย 1978
71 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1411
72 การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2026
73 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2267
74 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 937
75 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าระหว่างประเทศ 1873
76 พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ 674
77 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 2125
78 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 811
79 การเปิดตลาดสินค้าใบยาตามกรอบความตกลง การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมสรรพสามิต 690
80 ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 621
81 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับองค์การการค้าโลก 626
82 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับกัมพูชา 700
83 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับลาว 712
84 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับพม่า 706
85 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖/๒๕๕๕ สำหรับลาว 861
86 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๙/๒๕๕๕ สำหรับลาว 560
87 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับอุตสาหกรรมอาเซียน 562
88 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับกัมพูชา 705
89 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับองค์การการค้าโลก 749
90 มาตรฐานอาหารฮาลาล กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 795
91 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 1274
92 มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(Anti-Dumping Duty: AD) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 4473
93 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 4230
94 เขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 4015
95 การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) 11588
96 สิทธิยกเว้นอากร-ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง 2172
97 พิธีการศุลกากรสำหรับของที่ได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 763
98 การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ 1351
99 การเปิดตลาดสินค้าเกษตร สำหรับ องค์การการค้าโลก (WTO) 897
100 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 867
101 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 1921
102 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 827
103 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 871
104 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 742
105 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 689
106 สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2577
107 สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1249
108 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน( AC-FTA ) และผลประโยชน์ของจีน สนง.พาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง 2023
109 ผลการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 931
110 บทบาทของศุลกากรในประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1042
111 ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และสำคัญอย่างไร ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ 842
112 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1926
113 สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนตามข้อตกลงอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 779
114 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 785
115 การลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับใบขนฯ”เขตการค้าเสรี” ชนิด ศุทธยาลัย 824
116 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 692
117 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 632
118 สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (AISP) ชนิด ศุทธยาลัย 2646
119 ระเบียบพิธีการกรณีไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 754
120 ประกาศกระทรวงการคลังใหม่ ที่มิได้นำลง ชนิด ศุทธยาลัย 937
121 ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 918
122 ใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1187
123 ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน 762
124 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) กระทรวงการต่างประเทศ 722
125 FREE TRADE AGREEMENT : FTA ชนิด ศุทธยาลัย 2118
126 เขตการค้าเสรี อาเชียน-อินเดีย ชนิด ศุทธยาลัย 841
127 เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1951
128 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1778
129 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 657
130 การเปิดตลาดสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบเจรจา FTA 847
131 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 671
132 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1496
133 การใช้สิทธิยกเว้นอากรของที่ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 695
134 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 959
135 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า : ROO 1020
136 THIRD PARTY INVOICING ชนิด ศุทธยาลัย 860
137 BACK TO BACK CERTIFICATE OF ORIGIN ชนิด ศุทธยาลัย 2446