บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรึ ชนิด ศุทธยาลัย 421
2 7การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 200
3 ส่ง คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 388
4 ประกาศฯที่๘๙-๒๕๕๙แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรการค้าโลก 342
5 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 553
6 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 491
7 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 639
8 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 485
9 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 556
10 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 554
11 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 575
12 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 533
13 ประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศ หนังสือการรับรองสิทธิฯ 527
14 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในการยกเว้นภาษีสำหรับหอมหัวใหญ่ 514
15 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 491
16 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 569
17 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงอาเซียน 547
18 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง 504
19 คู่มือเขตการค้าเสรีอาเซียน 538
20 ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO 582
21 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 516
22 ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน 522
23 ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 483
24 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 390
25 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 443
26 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 476
27 การเปิดตลาดสำหรับ องค์การการค้าโลก 410
28 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน 420
29 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 369
30 การนำเข้าสินค้าเกษตรจาก wto 458
31 การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 414
32 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 432
33 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน 481
34 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 498
35 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า) 438
36 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 0591-2553 เกี่ยวกับการค้าเสรี คณะกรรมการกฤษฎีกา 733
37 ประกาศกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 440
38 ประกาศกรมศุลกากรที่่ 632557 กรมศุลกากร 460
39 ประกาศกระทรวงการคลัง เขตการค้าเสรีอาเซียน กระทรวงการคลัง 420
40 หลักเกณฑ์การผลิตเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษถิ่นกำเนิดสินค้า 519
41 ประกาศกรมศุลกากรที่ 35-2558 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 517
42 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์เ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด กรมศุลกากร 510
43 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 113-2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555(เขตการค้าเสรีอาเซียน) กรมศุลกากร 477
44 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่6-2557เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 439
45 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี กรมศุลกากร 437
46 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์ เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี(ฉฐํฐฬหม่) กรมศุลกากร 466
47 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออก Form D กรมการค้าต่างประเทศ 555
48 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบ เอ (FORM A) พ.ศ. 2548 กรมการค้าต่างประเทศ 459
49 ประกาศ การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด49 กรมการค้าต่างประเทศ 468
50 คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า 439
51 คำถามเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 523
52 การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา 464
53 การตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 442
54 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเขตการค้าอาเซียน-ญี่ปุ่น 411
55 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาปัญหาหนังรับรองถิ่นกำเนิด กรมศุลกากร 406
56 นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 404
57 ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ชนิด ศุทธยาลัย 1486
58 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1350
59 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1235
60 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1418
61 Form A NO-NAME 750
62 เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 564
63 เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 718
64 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว กระทรวงการคลัง 600
65 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น กรมศุลกากร 530
66 เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ กรมศุลกากร 445
67 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว กรมศุลกากร 481
68 การใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1403
69 ระเบียบปฏิบัติการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 740
70 หนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย (Movement Certificate) ชนิด ศุทธยาลัย 1374
71 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1190
72 การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1603
73 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1746
74 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 785
75 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าระหว่างประเทศ 1624
76 พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ 521
77 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1672
78 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 655
79 การเปิดตลาดสินค้าใบยาตามกรอบความตกลง การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมสรรพสามิต 558
80 ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 535
81 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับองค์การการค้าโลก 514
82 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับกัมพูชา 616
83 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับลาว 555
84 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับพม่า 603
85 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖/๒๕๕๕ สำหรับลาว 709
86 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๙/๒๕๕๕ สำหรับลาว 459
87 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับอุตสาหกรรมอาเซียน 469
88 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับกัมพูชา 559
89 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับองค์การการค้าโลก 599
90 มาตรฐานอาหารฮาลาล กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 644
91 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 1075
92 มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(Anti-Dumping Duty: AD) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 3554
93 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 3607
94 เขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 3617
95 การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) 9055
96 สิทธิยกเว้นอากร-ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง 1825
97 พิธีการศุลกากรสำหรับของที่ได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 591
98 การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ 1117
99 การเปิดตลาดสินค้าเกษตร สำหรับ องค์การการค้าโลก (WTO) 773
100 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 756
101 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 1677
102 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 683
103 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 679
104 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 661
105 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 598
106 สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2089
107 สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1008
108 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน( AC-FTA ) และผลประโยชน์ของจีน สนง.พาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง 1689
109 ผลการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 758
110 บทบาทของศุลกากรในประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 908
111 ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และสำคัญอย่างไร ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ 687
112 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1544
113 สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนตามข้อตกลงอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 641
114 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 640
115 การลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับใบขนฯ”เขตการค้าเสรี” ชนิด ศุทธยาลัย 679
116 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 571
117 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 556
118 สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (AISP) ชนิด ศุทธยาลัย 2257
119 ระเบียบพิธีการกรณีไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 623
120 ประกาศกระทรวงการคลังใหม่ ที่มิได้นำลง ชนิด ศุทธยาลัย 824
121 ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 794
122 ใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1033
123 ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน 640
124 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) กระทรวงการต่างประเทศ 612
125 FREE TRADE AGREEMENT : FTA ชนิด ศุทธยาลัย 1787
126 เขตการค้าเสรี อาเชียน-อินเดีย ชนิด ศุทธยาลัย 746
127 เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1607
128 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1074
129 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 544
130 การเปิดตลาดสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบเจรจา FTA 680
131 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 551
132 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1208
133 การใช้สิทธิยกเว้นอากรของที่ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 599
134 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 820
135 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า : ROO 749
136 THIRD PARTY INVOICING ชนิด ศุทธยาลัย 752
137 BACK TO BACK CERTIFICATE OF ORIGIN ชนิด ศุทธยาลัย 1234