บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมาลฯกรณีมีข้อสงสัยถิ่นกำเนิดสินค้า FORM D Administrator 38
2 ประมวลฯเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 35
3 ประมวลฯเขตการค้าเสรีอาเซียน 29
4 ประกาศกรมฯเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน. 24
5 ประกาศกรมฯเขตการค้าเสรีสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น 26
6 ประกาศการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนินสินค้าของอาเซียน 21
7 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรึ ชนิด ศุทธยาลัย 988
8 7การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 475
9 ส่ง คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 569
10 ประกาศฯที่๘๙-๒๕๕๙แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรการค้าโลก 602
11 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 770
12 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 719
13 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 882
14 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 698
15 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 822
16 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 789
17 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 859
18 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 751
19 ประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศ หนังสือการรับรองสิทธิฯ 753
20 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในการยกเว้นภาษีสำหรับหอมหัวใหญ่ 721
21 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 706
22 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 822
23 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงอาเซียน 753
24 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง 716
25 คู่มือเขตการค้าเสรีอาเซียน 726
26 ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO 873
27 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 699
28 ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน 740
29 ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 669
30 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 563
31 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 643
32 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 729
33 การเปิดตลาดสำหรับ องค์การการค้าโลก 601
34 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน 602
35 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 548
36 การนำเข้าสินค้าเกษตรจาก wto 662
37 การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 602
38 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 618
39 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน 723
40 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 676
41 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า) 610
42 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 0591-2553 เกี่ยวกับการค้าเสรี คณะกรรมการกฤษฎีกา 972
43 ประกาศกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 648
44 ประกาศกรมศุลกากรที่่ 632557 กรมศุลกากร 647
45 ประกาศกระทรวงการคลัง เขตการค้าเสรีอาเซียน กระทรวงการคลัง 618
46 หลักเกณฑ์การผลิตเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษถิ่นกำเนิดสินค้า 723
47 ประกาศกรมศุลกากรที่ 35-2558 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 691
48 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์เ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด กรมศุลกากร 698
49 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 113-2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555(เขตการค้าเสรีอาเซียน) กรมศุลกากร 678
50 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่6-2557เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 634
51 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี กรมศุลกากร 631
52 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์ เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี(ฉฐํฐฬหม่) กรมศุลกากร 652
53 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออก Form D กรมการค้าต่างประเทศ 821
54 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบ เอ (FORM A) พ.ศ. 2548 กรมการค้าต่างประเทศ 632
55 ประกาศ การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด49 กรมการค้าต่างประเทศ 658
56 คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า 644
57 คำถามเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 710
58 การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา 629
59 การตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 545
60 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเขตการค้าอาเซียน-ญี่ปุ่น 537
61 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาปัญหาหนังรับรองถิ่นกำเนิด กรมศุลกากร 566
62 นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 512
63 ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ชนิด ศุทธยาลัย 1982
64 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1761
65 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1639
66 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2499
67 Form A NO-NAME 1443
68 เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 693
69 เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 918
70 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว กระทรวงการคลัง 770
71 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น กรมศุลกากร 727
72 เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ กรมศุลกากร 578
73 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว กรมศุลกากร 622
74 การใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1946
75 ระเบียบปฏิบัติการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 1007
76 หนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย (Movement Certificate) ชนิด ศุทธยาลัย 2146
77 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1456
78 การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2062
79 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2352
80 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 952
81 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าระหว่างประเทศ 1923
82 พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ 700
83 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 2223
84 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 829
85 การเปิดตลาดสินค้าใบยาตามกรอบความตกลง การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมสรรพสามิต 711
86 ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 638
87 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับองค์การการค้าโลก 645
88 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับกัมพูชา 718
89 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับลาว 726
90 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับพม่า 720
91 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖/๒๕๕๕ สำหรับลาว 879
92 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๙/๒๕๕๕ สำหรับลาว 578
93 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับอุตสาหกรรมอาเซียน 582
94 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับกัมพูชา 721
95 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับองค์การการค้าโลก 766
96 มาตรฐานอาหารฮาลาล กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 814
97 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 1328
98 มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(Anti-Dumping Duty: AD) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 5092
99 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 4345
100 เขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 4146
101 การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) 13565
102 สิทธิยกเว้นอากร-ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง 2225
103 พิธีการศุลกากรสำหรับของที่ได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 779
104 การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ 1391
105 การเปิดตลาดสินค้าเกษตร สำหรับ องค์การการค้าโลก (WTO) 920
106 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 886
107 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 1966
108 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 846
109 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 891
110 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 758
111 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 707
112 สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2666
113 สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1316
114 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน( AC-FTA ) และผลประโยชน์ของจีน สนง.พาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง 2074
115 ผลการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 952
116 บทบาทของศุลกากรในประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1066
117 ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และสำคัญอย่างไร ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ 862
118 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1999
119 สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนตามข้อตกลงอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 830
120 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 802
121 การลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับใบขนฯ”เขตการค้าเสรี” ชนิด ศุทธยาลัย 846
122 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 710
123 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 650
124 สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (AISP) ชนิด ศุทธยาลัย 2826
125 ระเบียบพิธีการกรณีไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 774
126 ประกาศกระทรวงการคลังใหม่ ที่มิได้นำลง ชนิด ศุทธยาลัย 956
127 ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 948
128 ใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1212
129 ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน 785
130 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) กระทรวงการต่างประเทศ 740
131 FREE TRADE AGREEMENT : FTA ชนิด ศุทธยาลัย 2167
132 เขตการค้าเสรี อาเชียน-อินเดีย ชนิด ศุทธยาลัย 865
133 เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2010
134 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2040
135 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 679
136 การเปิดตลาดสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบเจรจา FTA 864
137 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 695
138 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1540
139 การใช้สิทธิยกเว้นอากรของที่ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 718
140 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 981
141 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า : ROO 1179
142 THIRD PARTY INVOICING ชนิด ศุทธยาลัย 888
143 BACK TO BACK CERTIFICATE OF ORIGIN ชนิด ศุทธยาลัย 2905