บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรึ ชนิด ศุทธยาลัย 752
2 7การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 391
3 ส่ง คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 518
4 ประกาศฯที่๘๙-๒๕๕๙แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรการค้าโลก 501
5 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 711
6 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 661
7 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 817
8 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 642
9 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 749
10 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 720
11 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 764
12 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 694
13 ประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศ หนังสือการรับรองสิทธิฯ 698
14 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในการยกเว้นภาษีสำหรับหอมหัวใหญ่ 660
15 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 642
16 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 752
17 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงอาเซียน 702
18 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง 665
19 คู่มือเขตการค้าเสรีอาเซียน 680
20 ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO 792
21 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 653
22 ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน 680
23 ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 622
24 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 517
25 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 590
26 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 667
27 การเปิดตลาดสำหรับ องค์การการค้าโลก 557
28 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน 552
29 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 499
30 การนำเข้าสินค้าเกษตรจาก wto 604
31 การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 545
32 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 568
33 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน 644
34 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 632
35 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า) 566
36 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 0591-2553 เกี่ยวกับการค้าเสรี คณะกรรมการกฤษฎีกา 910
37 ประกาศกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 596
38 ประกาศกรมศุลกากรที่่ 632557 กรมศุลกากร 591
39 ประกาศกระทรวงการคลัง เขตการค้าเสรีอาเซียน กระทรวงการคลัง 571
40 หลักเกณฑ์การผลิตเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษถิ่นกำเนิดสินค้า 674
41 ประกาศกรมศุลกากรที่ 35-2558 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 645
42 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์เ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด กรมศุลกากร 650
43 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 113-2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555(เขตการค้าเสรีอาเซียน) กรมศุลกากร 609
44 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่6-2557เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 581
45 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี กรมศุลกากร 581
46 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์ เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี(ฉฐํฐฬหม่) กรมศุลกากร 604
47 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออก Form D กรมการค้าต่างประเทศ 748
48 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบ เอ (FORM A) พ.ศ. 2548 กรมการค้าต่างประเทศ 586
49 ประกาศ การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด49 กรมการค้าต่างประเทศ 602
50 คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า 591
51 คำถามเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 662
52 การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา 583
53 การตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 504
54 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเขตการค้าอาเซียน-ญี่ปุ่น 487
55 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาปัญหาหนังรับรองถิ่นกำเนิด กรมศุลกากร 512
56 นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 472
57 ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ชนิด ศุทธยาลัย 1832
58 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1619
59 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1524
60 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2205
61 Form A NO-NAME 867
62 เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 652
63 เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 849
64 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว กระทรวงการคลัง 713
65 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น กรมศุลกากร 670
66 เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ กรมศุลกากร 533
67 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว กรมศุลกากร 581
68 การใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1737
69 ระเบียบปฏิบัติการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 912
70 หนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย (Movement Certificate) ชนิด ศุทธยาลัย 1764
71 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1341
72 การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1925
73 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2150
74 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 909
75 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าระหว่างประเทศ 1819
76 พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ 626
77 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1999
78 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 787
79 การเปิดตลาดสินค้าใบยาตามกรอบความตกลง การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมสรรพสามิต 656
80 ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 600
81 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับองค์การการค้าโลก 599
82 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับกัมพูชา 680
83 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับลาว 688
84 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับพม่า 677
85 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖/๒๕๕๕ สำหรับลาว 834
86 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๙/๒๕๕๕ สำหรับลาว 541
87 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับอุตสาหกรรมอาเซียน 542
88 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับกัมพูชา 674
89 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับองค์การการค้าโลก 722
90 มาตรฐานอาหารฮาลาล กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 767
91 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 1213
92 มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(Anti-Dumping Duty: AD) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 4067
93 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 4072
94 เขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 3894
95 การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) 10780
96 สิทธิยกเว้นอากร-ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง 2095
97 พิธีการศุลกากรสำหรับของที่ได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 734
98 การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ 1295
99 การเปิดตลาดสินค้าเกษตร สำหรับ องค์การการค้าโลก (WTO) 873
100 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 846
101 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 1864
102 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 799
103 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 835
104 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 726
105 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 669
106 สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2427
107 สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1165
108 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน( AC-FTA ) และผลประโยชน์ของจีน สนง.พาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง 1944
109 ผลการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 893
110 บทบาทของศุลกากรในประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 988
111 ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และสำคัญอย่างไร ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ 816
112 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1827
113 สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนตามข้อตกลงอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 746
114 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 755
115 การลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับใบขนฯ”เขตการค้าเสรี” ชนิด ศุทธยาลัย 787
116 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 664
117 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 610
118 สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (AISP) ชนิด ศุทธยาลัย 2517
119 ระเบียบพิธีการกรณีไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 733
120 ประกาศกระทรวงการคลังใหม่ ที่มิได้นำลง ชนิด ศุทธยาลัย 913
121 ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 891
122 ใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1150
123 ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน 736
124 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) กระทรวงการต่างประเทศ 694
125 FREE TRADE AGREEMENT : FTA ชนิด ศุทธยาลัย 2030
126 เขตการค้าเสรี อาเชียน-อินเดีย ชนิด ศุทธยาลัย 819
127 เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1868
128 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1493
129 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 634
130 การเปิดตลาดสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบเจรจา FTA 815
131 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 647
132 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1430
133 การใช้สิทธิยกเว้นอากรของที่ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 674
134 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 930
135 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า : ROO 902
136 THIRD PARTY INVOICING ชนิด ศุทธยาลัย 831
137 BACK TO BACK CERTIFICATE OF ORIGIN ชนิด ศุทธยาลัย 1995