บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมาลฯกรณีมีข้อสงสัยถิ่นกำเนิดสินค้า FORM D Administrator 117
2 ประมวลฯเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 114
3 ประมวลฯเขตการค้าเสรีอาเซียน 89
4 ประกาศกรมฯเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน. 98
5 ประกาศกรมฯเขตการค้าเสรีสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น 87
6 ประกาศการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนินสินค้าของอาเซียน 84
7 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรึ ชนิด ศุทธยาลัย 1257
8 7การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 594
9 ส่ง คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 620
10 ประกาศฯที่๘๙-๒๕๕๙แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรการค้าโลก 698
11 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 854
12 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 782
13 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 983
14 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 761
15 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 888
16 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 857
17 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 947
18 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 816
19 ประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศ หนังสือการรับรองสิทธิฯ 814
20 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในการยกเว้นภาษีสำหรับหอมหัวใหญ่ 780
21 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 772
22 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 877
23 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงอาเซียน 807
24 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง 763
25 คู่มือเขตการค้าเสรีอาเซียน 777
26 ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO 961
27 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 757
28 ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน 807
29 ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 737
30 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 618
31 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 706
32 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 812
33 การเปิดตลาดสำหรับ องค์การการค้าโลก 657
34 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน 663
35 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 618
36 การนำเข้าสินค้าเกษตรจาก wto 738
37 การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 663
38 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 677
39 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน 788
40 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 737
41 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า) 675
42 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 0591-2553 เกี่ยวกับการค้าเสรี คณะกรรมการกฤษฎีกา 1052
43 ประกาศกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 714
44 ประกาศกรมศุลกากรที่่ 632557 กรมศุลกากร 714
45 ประกาศกระทรวงการคลัง เขตการค้าเสรีอาเซียน กระทรวงการคลัง 687
46 หลักเกณฑ์การผลิตเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษถิ่นกำเนิดสินค้า 792
47 ประกาศกรมศุลกากรที่ 35-2558 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 762
48 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์เ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด กรมศุลกากร 760
49 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 113-2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555(เขตการค้าเสรีอาเซียน) กรมศุลกากร 737
50 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่6-2557เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 693
51 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี กรมศุลกากร 710
52 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์ เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี(ฉฐํฐฬหม่) กรมศุลกากร 717
53 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออก Form D กรมการค้าต่างประเทศ 925
54 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบ เอ (FORM A) พ.ศ. 2548 กรมการค้าต่างประเทศ 698
55 ประกาศ การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด49 กรมการค้าต่างประเทศ 740
56 คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า 707
57 คำถามเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 769
58 การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา 701
59 การตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 615
60 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเขตการค้าอาเซียน-ญี่ปุ่น 597
61 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาปัญหาหนังรับรองถิ่นกำเนิด กรมศุลกากร 634
62 นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 581
63 ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ชนิด ศุทธยาลัย 2138
64 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1919
65 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1760
66 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2902
67 Form A NO-NAME 1533
68 เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 759
69 เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 970
70 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว กระทรวงการคลัง 843
71 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น กรมศุลกากร 792
72 เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ กรมศุลกากร 632
73 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว กรมศุลกากร 673
74 การใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2192
75 ระเบียบปฏิบัติการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 1098
76 หนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย (Movement Certificate) ชนิด ศุทธยาลัย 2572
77 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1613
78 การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2255
79 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2602
80 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 1030
81 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าระหว่างประเทศ 2043
82 พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ 761
83 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 2504
84 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 890
85 การเปิดตลาดสินค้าใบยาตามกรอบความตกลง การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมสรรพสามิต 778
86 ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 695
87 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับองค์การการค้าโลก 717
88 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับกัมพูชา 771
89 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับลาว 781
90 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับพม่า 775
91 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖/๒๕๕๕ สำหรับลาว 925
92 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๙/๒๕๕๕ สำหรับลาว 628
93 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับอุตสาหกรรมอาเซียน 630
94 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับกัมพูชา 804
95 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับองค์การการค้าโลก 812
96 มาตรฐานอาหารฮาลาล กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 870
97 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 1456
98 มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(Anti-Dumping Duty: AD) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 6756
99 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 4547
100 เขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 4496
101 การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) 16382
102 สิทธิยกเว้นอากร-ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง 2427
103 พิธีการศุลกากรสำหรับของที่ได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 846
104 การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ 1513
105 การเปิดตลาดสินค้าเกษตร สำหรับ องค์การการค้าโลก (WTO) 978
106 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 934
107 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 2095
108 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 895
109 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 982
110 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 811
111 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 762
112 สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2956
113 สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1472
114 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน( AC-FTA ) และผลประโยชน์ของจีน สนง.พาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง 2232
115 ผลการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1006
116 บทบาทของศุลกากรในประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1124
117 ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และสำคัญอย่างไร ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ 918
118 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2161
119 สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนตามข้อตกลงอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 962
120 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 855
121 การลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับใบขนฯ”เขตการค้าเสรี” ชนิด ศุทธยาลัย 895
122 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 761
123 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 733
124 สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (AISP) ชนิด ศุทธยาลัย 3069
125 ระเบียบพิธีการกรณีไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 844
126 ประกาศกระทรวงการคลังใหม่ ที่มิได้นำลง ชนิด ศุทธยาลัย 1012
127 ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 1039
128 ใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1299
129 ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน 856
130 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) กระทรวงการต่างประเทศ 823
131 FREE TRADE AGREEMENT : FTA ชนิด ศุทธยาลัย 2338
132 เขตการค้าเสรี อาเชียน-อินเดีย ชนิด ศุทธยาลัย 918
133 เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2139
134 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2295
135 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 727
136 การเปิดตลาดสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบเจรจา FTA 925
137 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 751
138 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1654
139 การใช้สิทธิยกเว้นอากรของที่ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 779
140 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1039
141 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า : ROO 1524
142 THIRD PARTY INVOICING ชนิด ศุทธยาลัย 1009
143 BACK TO BACK CERTIFICATE OF ORIGIN ชนิด ศุทธยาลัย 3659