บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรึ ชนิด ศุทธยาลัย 329
2 7การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 147
3 ส่ง คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 352
4 ประกาศฯที่๘๙-๒๕๕๙แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรการค้าโลก 302
5 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 514
6 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 449
7 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 581
8 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 447
9 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 516
10 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 506
11 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 523
12 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 486
13 ประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศ หนังสือการรับรองสิทธิฯ 479
14 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในการยกเว้นภาษีสำหรับหอมหัวใหญ่ 474
15 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 452
16 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 514
17 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงอาเซียน 496
18 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง 462
19 คู่มือเขตการค้าเสรีอาเซียน 492
20 ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO 525
21 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 485
22 ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน 476
23 ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 441
24 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 357
25 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 406
26 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 426
27 การเปิดตลาดสำหรับ องค์การการค้าโลก 370
28 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน 391
29 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 338
30 การนำเข้าสินค้าเกษตรจาก wto 423
31 การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 380
32 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 398
33 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน 444
34 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 461
35 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า) 406
36 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 0591-2553 เกี่ยวกับการค้าเสรี คณะกรรมการกฤษฎีกา 684
37 ประกาศกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 405
38 ประกาศกรมศุลกากรที่่ 632557 กรมศุลกากร 429
39 ประกาศกระทรวงการคลัง เขตการค้าเสรีอาเซียน กระทรวงการคลัง 381
40 หลักเกณฑ์การผลิตเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษถิ่นกำเนิดสินค้า 476
41 ประกาศกรมศุลกากรที่ 35-2558 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 484
42 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์เ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด กรมศุลกากร 473
43 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 113-2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555(เขตการค้าเสรีอาเซียน) กรมศุลกากร 445
44 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่6-2557เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 407
45 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี กรมศุลกากร 410
46 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์ เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี(ฉฐํฐฬหม่) กรมศุลกากร 421
47 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออก Form D กรมการค้าต่างประเทศ 517
48 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบ เอ (FORM A) พ.ศ. 2548 กรมการค้าต่างประเทศ 429
49 ประกาศ การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด49 กรมการค้าต่างประเทศ 429
50 คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า 403
51 คำถามเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 483
52 การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา 445
53 การตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 423
54 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเขตการค้าอาเซียน-ญี่ปุ่น 392
55 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาปัญหาหนังรับรองถิ่นกำเนิด กรมศุลกากร 376
56 นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 387
57 ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ชนิด ศุทธยาลัย 1381
58 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1252
59 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1118
60 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1279
61 Form A NO-NAME 706
62 เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 529
63 เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 673
64 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว กระทรวงการคลัง 552
65 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น กรมศุลกากร 484
66 เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ กรมศุลกากร 410
67 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว กรมศุลกากร 449
68 การใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1306
69 ระเบียบปฏิบัติการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 685
70 หนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย (Movement Certificate) ชนิด ศุทธยาลัย 1294
71 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1138
72 การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1488
73 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 1610
74 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 738
75 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าระหว่างประเทศ 1573
76 พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ 494
77 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1573
78 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 615
79 การเปิดตลาดสินค้าใบยาตามกรอบความตกลง การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมสรรพสามิต 527
80 ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 516
81 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับองค์การการค้าโลก 492
82 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับกัมพูชา 597
83 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับลาว 515
84 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับพม่า 580
85 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖/๒๕๕๕ สำหรับลาว 656
86 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๙/๒๕๕๕ สำหรับลาว 433
87 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับอุตสาหกรรมอาเซียน 441
88 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับกัมพูชา 525
89 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับองค์การการค้าโลก 558
90 มาตรฐานอาหารฮาลาล กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 614
91 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 1039
92 มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(Anti-Dumping Duty: AD) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 3439
93 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 3470
94 เขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 3538
95 การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) 8761
96 สิทธิยกเว้นอากร-ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง 1729
97 พิธีการศุลกากรสำหรับของที่ได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 534
98 การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ 1060
99 การเปิดตลาดสินค้าเกษตร สำหรับ องค์การการค้าโลก (WTO) 737
100 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 735
101 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 1608
102 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 656
103 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 635
104 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 644
105 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 581
106 สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1990
107 สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 975
108 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน( AC-FTA ) และผลประโยชน์ของจีน สนง.พาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง 1615
109 ผลการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 721
110 บทบาทของศุลกากรในประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 884
111 ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และสำคัญอย่างไร ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ 649
112 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1463
113 สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนตามข้อตกลงอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 614
114 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 602
115 การลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับใบขนฯ”เขตการค้าเสรี” ชนิด ศุทธยาลัย 651
116 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 541
117 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 540
118 สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (AISP) ชนิด ศุทธยาลัย 2178
119 ระเบียบพิธีการกรณีไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 589
120 ประกาศกระทรวงการคลังใหม่ ที่มิได้นำลง ชนิด ศุทธยาลัย 794
121 ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 769
122 ใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 988
123 ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน 600
124 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) กระทรวงการต่างประเทศ 589
125 FREE TRADE AGREEMENT : FTA ชนิด ศุทธยาลัย 1716
126 เขตการค้าเสรี อาเชียน-อินเดีย ชนิด ศุทธยาลัย 724
127 เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1528
128 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1034
129 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 513
130 การเปิดตลาดสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบเจรจา FTA 633
131 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 520
132 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1139
133 การใช้สิทธิยกเว้นอากรของที่ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 579
134 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 786
135 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า : ROO 720
136 THIRD PARTY INVOICING ชนิด ศุทธยาลัย 729
137 BACK TO BACK CERTIFICATE OF ORIGIN ชนิด ศุทธยาลัย 1088