บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมาลฯกรณีมีข้อสงสัยถิ่นกำเนิดสินค้า FORM D Administrator 189
2 ประมวลฯเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 208
3 ประมวลฯเขตการค้าเสรีอาเซียน 150
4 ประกาศกรมฯเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน. 156
5 ประกาศกรมฯเขตการค้าเสรีสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น 139
6 ประกาศการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนินสินค้าของอาเซียน 155
7 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรึ ชนิด ศุทธยาลัย 1385
8 7การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 663
9 ส่ง คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 661
10 ประกาศฯที่๘๙-๒๕๕๙แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรการค้าโลก 765
11 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 908
12 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 836
13 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 1042
14 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 797
15 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 934
16 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 900
17 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 1000
18 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 866
19 ประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศ หนังสือการรับรองสิทธิฯ 867
20 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในการยกเว้นภาษีสำหรับหอมหัวใหญ่ 828
21 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 853
22 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 936
23 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงอาเซียน 891
24 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง 803
25 คู่มือเขตการค้าเสรีอาเซียน 834
26 ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO 1031
27 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 804
28 ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน 850
29 ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 788
30 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 670
31 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 746
32 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 855
33 การเปิดตลาดสำหรับ องค์การการค้าโลก 704
34 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน 716
35 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 668
36 การนำเข้าสินค้าเกษตรจาก wto 791
37 การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 715
38 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 731
39 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน 851
40 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 791
41 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า) 724
42 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 0591-2553 เกี่ยวกับการค้าเสรี คณะกรรมการกฤษฎีกา 1106
43 ประกาศกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 764
44 ประกาศกรมศุลกากรที่่ 632557 กรมศุลกากร 761
45 ประกาศกระทรวงการคลัง เขตการค้าเสรีอาเซียน กระทรวงการคลัง 732
46 หลักเกณฑ์การผลิตเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษถิ่นกำเนิดสินค้า 844
47 ประกาศกรมศุลกากรที่ 35-2558 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 808
48 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์เ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด กรมศุลกากร 810
49 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 113-2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555(เขตการค้าเสรีอาเซียน) กรมศุลกากร 783
50 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่6-2557เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 741
51 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี กรมศุลกากร 781
52 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์ เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี(ฉฐํฐฬหม่) กรมศุลกากร 770
53 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออก Form D กรมการค้าต่างประเทศ 990
54 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบ เอ (FORM A) พ.ศ. 2548 กรมการค้าต่างประเทศ 749
55 ประกาศ การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด49 กรมการค้าต่างประเทศ 789
56 คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า 760
57 คำถามเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 811
58 การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา 748
59 การตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 702
60 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเขตการค้าอาเซียน-ญี่ปุ่น 646
61 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาปัญหาหนังรับรองถิ่นกำเนิด กรมศุลกากร 688
62 นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 634
63 ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ชนิด ศุทธยาลัย 2241
64 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2137
65 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1875
66 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 3221
67 Form A NO-NAME 1593
68 เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 806
69 เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 1034
70 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว กระทรวงการคลัง 892
71 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น กรมศุลกากร 844
72 เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ กรมศุลกากร 667
73 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว กรมศุลกากร 703
74 การใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2388
75 ระเบียบปฏิบัติการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 1189
76 หนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย (Movement Certificate) ชนิด ศุทธยาลัย 2825
77 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1679
78 การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2380
79 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2769
80 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 1082
81 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าระหว่างประเทศ 2131
82 พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ 805
83 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 2724
84 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 930
85 การเปิดตลาดสินค้าใบยาตามกรอบความตกลง การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมสรรพสามิต 817
86 ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 740
87 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับองค์การการค้าโลก 779
88 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับกัมพูชา 824
89 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับลาว 827
90 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับพม่า 816
91 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖/๒๕๕๕ สำหรับลาว 980
92 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๙/๒๕๕๕ สำหรับลาว 678
93 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับอุตสาหกรรมอาเซียน 668
94 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับกัมพูชา 853
95 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับองค์การการค้าโลก 853
96 มาตรฐานอาหารฮาลาล กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 900
97 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 1593
98 มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(Anti-Dumping Duty: AD) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 7902
99 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 4719
100 เขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 4841
101 การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) 22478
102 สิทธิยกเว้นอากร-ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง 2535
103 พิธีการศุลกากรสำหรับของที่ได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 887
104 การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ 1573
105 การเปิดตลาดสินค้าเกษตร สำหรับ องค์การการค้าโลก (WTO) 1008
106 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 961
107 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 2179
108 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 926
109 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 1033
110 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 844
111 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 803
112 สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 3131
113 สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1615
114 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน( AC-FTA ) และผลประโยชน์ของจีน สนง.พาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง 2312
115 ผลการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1046
116 บทบาทของศุลกากรในประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1162
117 ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และสำคัญอย่างไร ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ 952
118 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2374
119 สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนตามข้อตกลงอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1214
120 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 887
121 การลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับใบขนฯ”เขตการค้าเสรี” ชนิด ศุทธยาลัย 923
122 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 804
123 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 762
124 สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (AISP) ชนิด ศุทธยาลัย 3395
125 ระเบียบพิธีการกรณีไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 893
126 ประกาศกระทรวงการคลังใหม่ ที่มิได้นำลง ชนิด ศุทธยาลัย 1044
127 ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 1151
128 ใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1357
129 ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน 913
130 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) กระทรวงการต่างประเทศ 929
131 FREE TRADE AGREEMENT : FTA ชนิด ศุทธยาลัย 2454
132 เขตการค้าเสรี อาเชียน-อินเดีย ชนิด ศุทธยาลัย 950
133 เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2233
134 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2471
135 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 765
136 การเปิดตลาดสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบเจรจา FTA 976
137 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 785
138 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1718
139 การใช้สิทธิยกเว้นอากรของที่ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 818
140 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1079
141 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า : ROO 2001
142 THIRD PARTY INVOICING ชนิด ศุทธยาลัย 1177
143 BACK TO BACK CERTIFICATE OF ORIGIN ชนิด ศุทธยาลัย 4174