บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลฯหลักเกณฑ์ของผ่านแดน 69
2 ประมวลฯหลักเกณฑ์การผ่านแดน 61
3 ประกาศกรมฯพิธีการผ่นแดนด้วยระบบอีเล็กทรอนิตที่๑๓๙-๒๕๖๐ 60
4 อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและการกำจัด ค.ศ. 1989 Pratheep Mekatitam 691
5 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านแดนของไทย 659
6 การขนส่งวัตถุอันตรายกับข้อตกลงระหว่างประเทศ 627
7 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 695
8 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการถ่ายลำ 1052
9 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย พิธีการผ่านแดน กรมศุลกากร 1339
10 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย พิธีการถ่ายลำ กรมศุลกากร 936
11 การถ่ายลำน้ำมันปาล์ม สมศักดิ์ ธนาศุภวัฒน์ 949
12 การออกใบเบิกสำหรับไม้ผ่านแดน กรมป่าไม้ 862
13 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดระเบียบปฏิบัติการขนส่งข้ามแดน 1011
14 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการถ่ายลำ 1211
15 สรุปผลพิจารณาเกี่ยวกับของผ่านแดน-ของถ่ายลำ 2945
16 การถ่ายลำไม้ไปประเทศที่สาม ชนิด ศุทธยาลัย 2464
17 การผ่านแดน-ถ่ายลำใบยาและยาสูบ 2949
18 การผ่านแดนสุราไปประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 2908
19 การขนส่งสินค้าผ่านดินแดนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 3551
20 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 946
21 สิทธิของลาวในการส่งสินค้าผ่านแดนไทยไปประเทศที่สาม ตรีเนตร สาระพงษ์ 1472
22 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 3145
23 สินค้าผ่านแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1541
24 สินค้าข้ามเขตแดน สปป. ลาว ชนิด ศุทธยาลัย 2060
25 ไม้ผ่านแดน-ถ่ายลำต้องมีใบเบิกทางกำกับหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2041
26 ปัญหาของผ่านแดน-ของถ่ายลำ กับกฎหมายภายใน ชนิด ศุทธยาลัย 3693
27 ประเด็นปัญหาของผ่านแดนและของถ่ายลำต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายภายในหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1605