บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและการกำจัด ค.ศ. 1989 Pratheep Mekatitam 356
2 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านแดนของไทย 352
3 การขนส่งวัตถุอันตรายกับข้อตกลงระหว่างประเทศ 303
4 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 380
5 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการถ่ายลำ 647
6 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย พิธีการผ่านแดน กรมศุลกากร 849
7 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย พิธีการถ่ายลำ กรมศุลกากร 525
8 การถ่ายลำน้ำมันปาล์ม สมศักดิ์ ธนาศุภวัฒน์ 581
9 การออกใบเบิกสำหรับไม้ผ่านแดน กรมป่าไม้ 533
10 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดระเบียบปฏิบัติการขนส่งข้ามแดน 666
11 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการถ่ายลำ 847
12 สรุปผลพิจารณาเกี่ยวกับของผ่านแดน-ของถ่ายลำ 2185
13 การถ่ายลำไม้ไปประเทศที่สาม ชนิด ศุทธยาลัย 1853
14 การผ่านแดน-ถ่ายลำใบยาและยาสูบ 2214
15 การผ่านแดนสุราไปประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 1898
16 การขนส่งสินค้าผ่านดินแดนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2095
17 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 673
18 สิทธิของลาวในการส่งสินค้าผ่านแดนไทยไปประเทศที่สาม ตรีเนตร สาระพงษ์ 1085
19 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 2324
20 สินค้าผ่านแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1140
21 สินค้าข้ามเขตแดน สปป. ลาว ชนิด ศุทธยาลัย 1416
22 ไม้ผ่านแดน-ถ่ายลำต้องมีใบเบิกทางกำกับหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1458
23 ปัญหาของผ่านแดน-ของถ่ายลำ กับกฎหมายภายใน ชนิด ศุทธยาลัย 2545
24 ประเด็นปัญหาของผ่านแดนและของถ่ายลำต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายภายในหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1188