บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 166
2 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 135
3 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 126
4 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 108
5 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 127
6 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 124
7 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 115
8 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 142
9 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 127
10 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 130
11 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 136
12 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 152
13 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 171
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 145
15 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 158
16 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 143
17 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 184
18 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 173
19 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 168
20 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 156
21 ประกาศคาเน 153
22 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 157
23 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 154
24 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 157
25 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 164
26 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 135
27 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 162
28 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 178
29 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 154
30 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 151
31 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 153
32 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 144
33 พิธีการการค้าชายฝั่ง 150
34 การขอจัดตั้งICD 166
35 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 178
36 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 154
37 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 184
38 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 308
39 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 315
40 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 335
41 ประกาศ ของตกค้าง 303
42 การจำลองเอกสาร 349
43 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 367
44 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 450
45 แผนภูมิการส่งออกไม้ 311
46 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 335
47 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 344
48 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 315
49 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 362
50 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 374
51 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 389
52 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 358
53 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 278
54 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 333
55 การส่งออกแร่ 290
56 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 407
57 การควบคุมการส่งออกไม้ 315
58 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 382
59 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 448
60 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 403
61 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 384
62 ขั้นตอนการส่งออก 508
63 การส่งออกทุเรียนไปจีน 357
64 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 426
65 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 393
66 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 444
67 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 380
68 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 371
69 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 393
70 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 434
71 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 439
72 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 399
73 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 453
74 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 464
75 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 631
76 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 565
77 ของขนขึ้นผิดท่า 507
78 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 522
79 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 558
80 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 547
81 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 485
82 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 559
83 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 864
84 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 543
85 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 509
86 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 536
87 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 498
88 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 551
89 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 534
90 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 2115
91 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 526
92 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 630
93 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 526
94 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 514
95 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 452
96 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 420
97 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 460
98 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 474
99 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 461
100 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 560
101 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 566
102 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 525
103 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 437
104 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 426
105 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 406
106 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 507
107 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 481
108 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 517
109 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 629
110 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 531
111 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 484
112 การวางประกัน 469
113 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 504
114 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 565
115 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 563
116 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 640
117 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 572
118 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 454
119 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 559
120 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 544
121 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 548
122 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 551
123 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 526
124 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 482
125 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 508
126 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 478
127 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 533
128 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 476
129 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 565
130 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 556
131 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 576
132 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 499
133 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 441
134 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 545
135 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 591
136 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 553
137 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 797
138 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 750
139 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 848
140 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 474
141 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 524
142 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 417
143 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 440
144 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 556
145 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 463
146 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 503
147 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 469
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 502
149 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 605
150 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 492
151 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 443
152 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 504
153 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 487
154 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 464
155 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 508
156 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 543
157 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 542
158 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 520
159 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 481
160 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 473
161 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 483
162 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 600
163 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 472
164 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 451
165 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 525
166 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 458
167 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 505
168 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 2433
169 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 507
170 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 542
171 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 586
172 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 4082
173 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 820
174 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 4562
175 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 1019
176 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1510
177 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 656
178 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 3006
179 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 1335
180 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 961
181 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 816
182 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 822
183 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 598
184 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 1007
185 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 1790
186 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 1047
187 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 3823
188 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 866
189 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 896
190 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3402
191 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 923
192 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 617
193 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 686
194 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 542
195 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 4783
196 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 3203
197 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 738
198 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1605
199 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 5562
200 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1195
201 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1314
202 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 631
203 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1907
204 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 2015
205 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1695
206 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 714
207 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1101
208 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1373
209 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 604
210 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 858
211 พิธีการส่งออกยาง 527
212 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 658
213 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 724
214 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 621
215 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 580
216 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 851
217 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 776
218 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 523
219 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 642
220 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 771
221 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 1634
222 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1404
223 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1391
224 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1660
225 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3439
226 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3291
227 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1626
228 การเสียภาษี 7444
229 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 6907
230 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 4458
231 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4463
232 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 4201
233 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1242
234 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 13250
235 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 766
236 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1853
237 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1721
238 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1554
239 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 802
240 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 828
241 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1745
242 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 3438
243 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 918
244 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1286
245 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 860
246 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 4747
247 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1787
248 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 6278
249 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1126
250 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 920
251 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2956
252 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 750
253 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 985
254 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 896
255 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2760
256 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 829
257 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1018
258 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1722
259 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1167
260 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 5903
261 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2396
262 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1280
263 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2052
264 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1715