บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพิธีการ ของตกค้าง 127
2 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 98
3 ประมวลฯการรามใบขนสินค้าและติดเงื่อนไขใบอนุญาต 118
4 ประมวลฯ พิธีการศุลกากรทางบก 105
5 ประมวลฯ พิธีการที่ด่านศุลกากร 103
6 ประมวลฯ การยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้า 89
7 ประมวลฯ การจัดเก็บอากรปากระวาง ทางบก 97
8 ประมวลฯ การแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า 93
9 ประมวลการเเก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ 88
10 ประมวลการแก้ไขใบขนสินค้าขาออก 101
11 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 75
12 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 65
13 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 74
14 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 66
15 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 62
16 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 82
17 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 64
18 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 74
19 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 66
20 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 59
21 ประกาศกรมฯการฏิบัติพิธีการผ่านเคาน์เตอรเซอวิส 76
22 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกเล็กน้อยตามแนวชายแดน 67
23 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 74
24 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 67
25 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 64
26 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 68
27 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 315
28 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 240
29 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 258
30 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 221
31 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 257
32 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 227
33 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 230
34 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 250
35 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 257
36 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 236
37 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 250
38 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 261
39 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 278
40 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 260
41 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 268
42 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 255
43 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 302
44 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 327
45 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 274
46 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 262
47 ประกาศคาเน 264
48 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 263
49 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 254
50 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 322
51 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 278
52 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 240
53 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 287
54 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 305
55 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 279
56 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 256
57 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 248
58 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 244
59 พิธีการการค้าชายฝั่ง 262
60 การขอจัดตั้งICD 291
61 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 317
62 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 287
63 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 280
64 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 449
65 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 423
66 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 471
67 ประกาศ ของตกค้าง 417
68 การจำลองเอกสาร 509
69 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 509
70 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 609
71 แผนภูมิการส่งออกไม้ 412
72 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 454
73 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 465
74 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 425
75 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 473
76 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 470
77 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 510
78 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 477
79 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 382
80 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 467
81 การส่งออกแร่ 392
82 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 537
83 การควบคุมการส่งออกไม้ 414
84 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 487
85 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 552
86 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 533
87 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 506
88 ขั้นตอนการส่งออก 668
89 การส่งออกทุเรียนไปจีน 460
90 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 518
91 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 492
92 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 565
93 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 489
94 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 478
95 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 490
96 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 545
97 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 548
98 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 507
99 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 558
100 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 567
101 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 750
102 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 679
103 ของขนขึ้นผิดท่า 645
104 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 628
105 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 671
106 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 650
107 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 594
108 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 671
109 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1110
110 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 666
111 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 624
112 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 643
113 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 617
114 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 669
115 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 637
116 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 3003
117 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 624
118 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 738
119 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 635
120 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 617
121 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 541
122 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 519
123 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 552
124 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 582
125 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 588
126 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 679
127 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 691
128 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 644
129 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 527
130 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 524
131 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 505
132 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 623
133 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 583
134 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 642
135 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 756
136 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 632
137 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 588
138 การวางประกัน 570
139 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 636
140 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 704
141 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 719
142 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 771
143 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 739
144 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 549
145 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 659
146 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 639
147 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 667
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 680
149 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 631
150 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 589
151 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 606
152 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 591
153 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 641
154 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 573
155 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 664
156 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 663
157 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 678
158 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 601
159 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 539
160 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 639
161 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 701
162 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 653
163 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 896
164 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 843
165 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 969
166 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 556
167 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 624
168 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 515
169 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 538
170 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 647
171 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 548
172 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 594
173 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 558
174 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 604
175 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 712
176 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 578
177 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 534
178 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 604
179 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 578
180 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 565
181 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 606
182 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 672
183 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 650
184 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 635
185 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 582
186 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 556
187 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 568
188 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 781
189 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 575
190 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 571
191 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 629
192 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 548
193 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 639
194 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 3034
195 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 604
196 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 646
197 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 714
198 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 6262
199 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 1022
200 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 5900
201 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 1291
202 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1804
203 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 782
204 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 4353
205 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 1953
206 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 1116
207 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 936
208 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 990
209 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 711
210 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 1245
211 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 2863
212 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 1614
213 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 6076
214 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 984
215 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 1175
216 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 4618
217 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 1252
218 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 738
219 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 811
220 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 639
221 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 6985
222 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 4680
223 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 840
224 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 2131
225 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 8532
226 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1528
227 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1536
228 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 734
229 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2186
230 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 3504
231 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2713
232 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 898
233 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1710
234 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1643
235 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 705
236 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 1040
237 พิธีการส่งออกยาง 621
238 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 759
239 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 831
240 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 762
241 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 665
242 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 936
243 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 890
244 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 617
245 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 737
246 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 876
247 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 2137
248 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1609
249 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1601
250 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1925
251 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3684
252 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3510
253 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 2025
254 การเสียภาษี 7702
255 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 8502
256 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 5116
257 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4773
258 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 6277
259 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1383
260 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 15600
261 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 870
262 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2102
263 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1973
264 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1798
265 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 911
266 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 927
267 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1965
268 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 4690
269 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 1032
270 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1492
271 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 988
272 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 6264
273 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2015
274 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 7696
275 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1338
276 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1012
277 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3582
278 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 854
279 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1104
280 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1002
281 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3663
282 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 930
283 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1290
284 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2484
285 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1459
286 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 7650
287 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2680
288 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1659
289 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2914
290 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1939