บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพิธีการ ของตกค้าง 30
2 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 24
3 ประมวลฯการรามใบขนสินค้าและติดเงื่อนไขใบอนุญาต 25
4 ประมวลฯ พิธีการศุลกากรทางบก 26
5 ประมวลฯ พิธีการที่ด่านศุลกากร 29
6 ประมวลฯ การยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้า 22
7 ประมวลฯ การจัดเก็บอากรปากระวาง ทางบก 23
8 ประมวลฯ การแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า 24
9 ประมวลการเเก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ 21
10 ประมวลการแก้ไขใบขนสินค้าขาออก 28
11 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 19
12 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 20
13 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 19
14 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 20
15 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 17
16 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 19
17 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 21
18 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 19
19 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 22
20 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 16
21 ประกาศกรมฯการฏิบัติพิธีการผ่านเคาน์เตอรเซอวิส 16
22 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกเล็กน้อยตามแนวชายแดน 14
23 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 16
24 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 15
25 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 15
26 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 16
27 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 236
28 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 189
29 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 188
30 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 162
31 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 182
32 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 181
33 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 182
34 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 199
35 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 186
36 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 187
37 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 201
38 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 208
39 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 230
40 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 206
41 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 217
42 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 206
43 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 247
44 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 251
45 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 222
46 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 215
47 ประกาศคาเน 206
48 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 214
49 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 205
50 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 233
51 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 224
52 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 186
53 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 224
54 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 240
55 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 219
56 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 208
57 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 200
58 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 195
59 พิธีการการค้าชายฝั่ง 203
60 การขอจัดตั้งICD 224
61 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 253
62 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 218
63 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 227
64 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 380
65 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 372
66 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 394
67 ประกาศ ของตกค้าง 361
68 การจำลองเอกสาร 431
69 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 432
70 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 518
71 แผนภูมิการส่งออกไม้ 364
72 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 405
73 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 416
74 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 366
75 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 418
76 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 420
77 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 460
78 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 420
79 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 332
80 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 391
81 การส่งออกแร่ 341
82 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 485
83 การควบคุมการส่งออกไม้ 366
84 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 431
85 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 501
86 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 458
87 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 446
88 ขั้นตอนการส่งออก 597
89 การส่งออกทุเรียนไปจีน 406
90 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 471
91 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 441
92 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 495
93 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 435
94 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 424
95 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 440
96 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 487
97 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 489
98 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 453
99 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 511
100 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 511
101 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 700
102 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 622
103 ของขนขึ้นผิดท่า 570
104 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 573
105 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 619
106 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 601
107 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 538
108 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 607
109 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 999
110 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 605
111 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 568
112 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 586
113 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 557
114 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 605
115 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 576
116 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 2634
117 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 567
118 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 679
119 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 572
120 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 555
121 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 493
122 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 465
123 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 501
124 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 530
125 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 532
126 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 622
127 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 632
128 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 596
129 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 473
130 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 461
131 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 445
132 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 564
133 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 522
134 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 569
135 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 691
136 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 572
137 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 527
138 การวางประกัน 506
139 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 578
140 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 630
141 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 632
142 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 700
143 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 640
144 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 494
145 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 604
146 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 581
147 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 610
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 609
149 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 574
150 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 528
151 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 547
152 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 530
153 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 582
154 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 515
155 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 605
156 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 605
157 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 622
158 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 535
159 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 483
160 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 585
161 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 642
162 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 599
163 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 845
164 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 792
165 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 912
166 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 506
167 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 569
168 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 462
169 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 488
170 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 598
171 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 498
172 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 542
173 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 508
174 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 552
175 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 662
176 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 528
177 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 480
178 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 553
179 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 528
180 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 517
181 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 555
182 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 601
183 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 590
184 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 576
185 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 528
186 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 505
187 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 520
188 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 693
189 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 524
190 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 514
191 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 574
192 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 496
193 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 575
194 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 2733
195 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 555
196 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 593
197 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 644
198 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 5388
199 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 901
200 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 5369
201 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 1188
202 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1657
203 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 701
204 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 3753
205 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 1756
206 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 1024
207 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 877
208 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 898
209 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 652
210 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 1097
211 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 2590
212 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 1459
213 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 5143
214 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 920
215 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 1032
216 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 4040
217 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 1116
218 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 683
219 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 738
220 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 588
221 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 5990
222 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 4060
223 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 787
224 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1890
225 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 7518
226 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1351
227 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1425
228 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 680
229 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2047
230 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 2746
231 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2351
232 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 778
233 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1484
234 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1483
235 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 649
236 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 941
237 พิธีการส่งออกยาง 566
238 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 704
239 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 770
240 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 684
241 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 617
242 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 887
243 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 819
244 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 555
245 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 686
246 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 828
247 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 1906
248 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1496
249 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1487
250 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1777
251 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3552
252 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3390
253 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1833
254 การเสียภาษี 7569
255 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 7868
256 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 4839
257 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4617
258 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 5326
259 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1301
260 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 14568
261 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 814
262 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1963
263 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1828
264 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1645
265 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 852
266 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 865
267 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1857
268 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 4253
269 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 970
270 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1390
271 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 920
272 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 5753
273 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1884
274 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 6997
275 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1214
276 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 958
277 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3213
278 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 798
279 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1035
280 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 945
281 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3462
282 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 876
283 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1130
284 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2123
285 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1343
286 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 6946
287 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2531
288 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1488
289 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2537
290 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1811