บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 82
2 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 77
3 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 62
4 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 60
5 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 72
6 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 68
7 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 60
8 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 77
9 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 70
10 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 68
11 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 73
12 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 91
13 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 104
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 91
15 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 95
16 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 95
17 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 111
18 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 112
19 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 109
20 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 95
21 ประกาศคาเน 98
22 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 95
23 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 91
24 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 99
25 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 101
26 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 87
27 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 96
28 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 112
29 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 96
30 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 97
31 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 96
32 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 95
33 พิธีการการค้าชายฝั่ง 100
34 การขอจัดตั้งICD 109
35 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 113
36 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 97
37 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 135
38 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 231
39 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 244
40 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 259
41 ประกาศ ของตกค้าง 236
42 การจำลองเอกสาร 287
43 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 294
44 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 389
45 แผนภูมิการส่งออกไม้ 249
46 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 271
47 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 298
48 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 254
49 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 305
50 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 326
51 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 315
52 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 298
53 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 234
54 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 284
55 การส่งออกแร่ 243
56 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 338
57 การควบคุมการส่งออกไม้ 254
58 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 336
59 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 380
60 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 340
61 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 325
62 ขั้นตอนการส่งออก 437
63 การส่งออกทุเรียนไปจีน 307
64 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 374
65 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 341
66 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 393
67 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 324
68 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 318
69 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 339
70 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 374
71 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 380
72 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 344
73 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 393
74 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 413
75 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 555
76 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 509
77 ของขนขึ้นผิดท่า 438
78 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 468
79 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 500
80 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 490
81 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 418
82 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 505
83 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 762
84 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 492
85 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 460
86 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 485
87 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 450
88 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 496
89 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 495
90 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 1724
91 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 491
92 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 594
93 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 495
94 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 488
95 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 427
96 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 388
97 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 434
98 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 426
99 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 435
100 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 516
101 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 501
102 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 488
103 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 405
104 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 403
105 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 382
106 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 459
107 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 442
108 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 452
109 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 565
110 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 487
111 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 450
112 การวางประกัน 438
113 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 458
114 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 493
115 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 505
116 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 583
117 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 526
118 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 412
119 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 504
120 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 499
121 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 495
122 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 516
123 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 470
124 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 447
125 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 457
126 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 438
127 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 484
128 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 441
129 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 488
130 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 508
131 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 523
132 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 464
133 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 413
134 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 505
135 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 537
136 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 513
137 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 752
138 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 709
139 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 782
140 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 451
141 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 470
142 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 383
143 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 389
144 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 508
145 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 444
146 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 465
147 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 422
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 464
149 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 561
150 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 447
151 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 407
152 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 454
153 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 446
154 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 426
155 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 463
156 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 504
157 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 487
158 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 475
159 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 448
160 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 454
161 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 463
162 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 545
163 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 432
164 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 415
165 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 468
166 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 434
167 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 444
168 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 2266
169 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 458
170 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 485
171 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 535
172 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 3514
173 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 731
174 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 4183
175 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 924
176 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1401
177 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 595
178 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 2641
179 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 1216
180 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 899
181 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 758
182 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 749
183 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 547
184 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 924
185 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 1445
186 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 817
187 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 3334
188 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 824
189 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 797
190 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3144
191 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 757
192 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 561
193 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 623
194 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 498
195 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 4159
196 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 2859
197 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 682
198 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1460
199 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 4802
200 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1115
201 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1234
202 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 582
203 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1763
204 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 1732
205 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1409
206 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 645
207 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 963
208 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1268
209 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 572
210 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 826
211 พิธีการส่งออกยาง 495
212 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 616
213 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 694
214 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 580
215 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 552
216 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 820
217 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 751
218 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 504
219 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 600
220 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 731
221 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 1492
222 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1330
223 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1307
224 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1559
225 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3344
226 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3223
227 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1470
228 การเสียภาษี 7347
229 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 6533
230 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 4271
231 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4304
232 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 3825
233 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1195
234 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 12671
235 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 743
236 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1781
237 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1648
238 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1495
239 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 734
240 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 803
241 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1645
242 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 3057
243 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 879
244 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1228
245 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 815
246 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 4249
247 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1707
248 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 5913
249 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 905
250 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 885
251 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2740
252 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 711
253 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 913
254 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 851
255 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2428
256 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 776
257 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 944
258 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1606
259 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1087
260 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 5429
261 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2301
262 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1191
263 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1834
264 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1648