บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 4
2 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 56
3 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 74
4 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 76
5 ประกาศ ของตกค้าง 69
6 การจำลองเอกสาร 68
7 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 71
8 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 220
9 แผนภูมิการส่งออกไม้ 114
10 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 115
11 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 116
12 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 110
13 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 120
14 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 145
15 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 132
16 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 129
17 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 107
18 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 130
19 การส่งออกแร่ 110
20 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 159
21 การควบคุมการส่งออกไม้ 106
22 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 159
23 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 184
24 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 159
25 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 152
26 ขั้นตอนการส่งออก 231
27 การส่งออกทุเรียนไปจีน 160
28 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 203
29 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 181
30 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 241
31 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 186
32 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 181
33 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 195
34 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 236
35 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 240
36 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 210
37 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 243
38 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 267
39 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 365
40 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 347
41 ของขนขึ้นผิดท่า 291
42 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 275
43 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 348
44 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 316
45 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 276
46 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 331
47 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 561
48 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 329
49 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 329
50 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 350
51 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 323
52 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 344
53 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 320
54 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 1073
55 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 363
56 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 392
57 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 375
58 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 383
59 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 330
60 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 276
61 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 306
62 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 313
63 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 330
64 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 373
65 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 340
66 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 327
67 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 306
68 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 312
69 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 294
70 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 307
71 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 332
72 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 306
73 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 363
74 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 344
75 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 340
76 การวางประกัน 334
77 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 350
78 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 340
79 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 395
80 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 397
81 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 379
82 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 307
83 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 338
84 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 317
85 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 326
86 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 352
87 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 362
88 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 344
89 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 334
90 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 334
91 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 384
92 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 329
93 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 348
94 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 331
95 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 325
96 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 324
97 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 314
98 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 336
99 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 378
100 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 326
101 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 592
102 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 574
103 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 601
104 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 355
105 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 330
106 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 280
107 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 291
108 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 339
109 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 340
110 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 324
111 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 303
112 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 352
113 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 321
114 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 305
115 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 283
116 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 302
117 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 320
118 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 316
119 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 333
120 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 348
121 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 371
122 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 326
123 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 317
124 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 350
125 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 364
126 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 361
127 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 308
128 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 295
129 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 303
130 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 335
131 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 305
132 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 1697
133 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 338
134 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 328
135 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 355
136 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 2475
137 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 530
138 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 3125
139 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 610
140 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 994
141 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 415
142 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 1760
143 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 841
144 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 735
145 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 553
146 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 546
147 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 409
148 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 647
149 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 984
150 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 471
151 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1990
152 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 637
153 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 521
154 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 2463
155 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 518
156 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 395
157 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 429
158 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 376
159 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 2707
160 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 1900
161 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 471
162 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1141
163 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 3064
164 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 866
165 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 938
166 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 439
167 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1368
168 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 1174
169 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 849
170 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 443
171 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 658
172 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 922
173 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 449
174 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 685
175 พิธีการส่งออกยาง 392
176 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 499
177 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 586
178 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 398
179 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 451
180 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 702
181 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 640
182 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 423
183 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 488
184 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 558
185 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 1206
186 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1124
187 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1050
188 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1267
189 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3099
190 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 2962
191 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1197
192 การเสียภาษี 7050
193 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 5726
194 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 3935
195 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 3887
196 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 3222
197 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1019
198 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 11459
199 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 649
200 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1517
201 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1411
202 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1309
203 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 612
204 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 714
205 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1304
206 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 2312
207 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 714
208 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 955
209 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 660
210 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 2837
211 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1437
212 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 4773
213 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 666
214 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 724
215 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2250
216 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 585
217 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 759
218 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 622
219 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2039
220 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 629
221 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 757
222 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1298
223 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 866
224 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 4239
225 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1968
226 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 992
227 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1507
228 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1421