บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 202
2 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 164
3 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 157
4 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 130
5 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 155
6 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 152
7 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 148
8 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 170
9 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 155
10 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 158
11 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 169
12 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 180
13 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 200
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 173
15 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 190
16 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 171
17 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 217
18 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 207
19 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 193
20 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 186
21 ประกาศคาเน 180
22 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 187
23 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 183
24 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 189
25 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 187
26 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 158
27 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 193
28 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 208
29 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 185
30 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 180
31 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 176
32 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 169
33 พิธีการการค้าชายฝั่ง 174
34 การขอจัดตั้งICD 192
35 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 214
36 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 180
37 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 203
38 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 342
39 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 346
40 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 365
41 ประกาศ ของตกค้าง 333
42 การจำลองเอกสาร 380
43 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 398
44 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 480
45 แผนภูมิการส่งออกไม้ 335
46 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 366
47 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 373
48 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 340
49 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 386
50 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 394
51 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 420
52 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 385
53 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 301
54 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 357
55 การส่งออกแร่ 315
56 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 453
57 การควบคุมการส่งออกไม้ 342
58 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 405
59 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 478
60 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 431
61 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 409
62 ขั้นตอนการส่งออก 543
63 การส่งออกทุเรียนไปจีน 377
64 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 446
65 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 417
66 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 468
67 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 406
68 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 394
69 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 417
70 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 454
71 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 462
72 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 423
73 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 483
74 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 486
75 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 661
76 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 588
77 ของขนขึ้นผิดท่า 536
78 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 544
79 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 589
80 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 575
81 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 516
82 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 582
83 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 910
84 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 571
85 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 537
86 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 559
87 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 522
88 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 572
89 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 552
90 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 2289
91 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 543
92 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 649
93 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 542
94 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 528
95 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 467
96 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 437
97 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 476
98 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 500
99 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 488
100 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 587
101 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 594
102 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 552
103 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 451
104 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 437
105 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 421
106 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 529
107 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 496
108 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 540
109 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 656
110 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 547
111 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 499
112 การวางประกัน 481
113 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 530
114 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 595
115 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 586
116 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 668
117 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 589
118 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 473
119 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 581
120 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 559
121 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 569
122 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 567
123 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 544
124 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 497
125 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 524
126 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 495
127 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 550
128 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 490
129 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 582
130 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 576
131 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 596
132 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 512
133 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 458
134 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 561
135 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 616
136 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 573
137 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 820
138 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 769
139 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 876
140 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 482
141 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 547
142 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 429
143 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 455
144 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 573
145 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 475
146 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 519
147 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 484
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 520
149 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 631
150 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 506
151 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 456
152 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 521
153 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 503
154 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 481
155 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 525
156 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 564
157 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 557
158 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 537
159 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 501
160 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 481
161 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 497
162 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 635
163 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 490
164 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 476
165 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 545
166 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 471
167 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 534
168 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 2531
169 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 520
170 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 567
171 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 603
172 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 4346
173 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 844
174 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 4772
175 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 1071
176 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1573
177 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 676
178 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 3192
179 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 1442
180 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 980
181 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 840
182 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 847
183 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 616
184 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 1035
185 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 1979
186 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 1175
187 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 4165
188 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 890
189 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 938
190 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3542
191 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 992
192 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 654
193 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 708
194 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 565
195 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 5059
196 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 3433
197 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 762
198 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1680
199 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 6164
200 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1250
201 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1364
202 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 654
203 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1967
204 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 2181
205 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1858
206 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 741
207 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1225
208 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1428
209 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 622
210 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 885
211 พิธีการส่งออกยาง 538
212 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 672
213 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 740
214 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 642
215 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 593
216 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 862
217 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 790
218 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 531
219 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 657
220 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 790
221 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 1726
222 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1432
223 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1427
224 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1707
225 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3483
226 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3324
227 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1731
228 การเสียภาษี 7490
229 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 7160
230 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 4548
231 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4522
232 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 4426
233 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1263
234 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 13557
235 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 785
236 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1898
237 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1756
238 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1585
239 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 822
240 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 842
241 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1784
242 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 3670
243 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 937
244 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1324
245 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 883
246 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 4988
247 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1824
248 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 6453
249 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1155
250 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 936
251 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3038
252 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 770
253 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1005
254 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 915
255 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2934
256 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 852
257 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1057
258 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1797
259 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1215
260 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 6152
261 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2451
262 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1344
263 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2157
264 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1746