บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 133
2 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 110
3 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 97
4 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 85
5 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 102
6 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 97
7 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 89
8 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 110
9 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 99
10 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 102
11 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 106
12 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 122
13 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 141
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 118
15 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 131
16 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 120
17 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 152
18 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 143
19 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 139
20 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 127
21 ประกาศคาเน 127
22 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 127
23 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 124
24 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 128
25 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 133
26 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 109
27 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 130
28 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 144
29 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 126
30 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 127
31 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 124
32 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 121
33 พิธีการการค้าชายฝั่ง 126
34 การขอจัดตั้งICD 139
35 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 143
36 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 126
37 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 159
38 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 273
39 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 283
40 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 303
41 ประกาศ ของตกค้าง 269
42 การจำลองเอกสาร 316
43 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 337
44 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 420
45 แผนภูมิการส่งออกไม้ 283
46 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 302
47 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 319
48 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 286
49 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 333
50 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 351
51 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 351
52 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 329
53 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 252
54 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 310
55 การส่งออกแร่ 265
56 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 373
57 การควบคุมการส่งออกไม้ 285
58 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 360
59 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 418
60 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 374
61 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 356
62 ขั้นตอนการส่งออก 473
63 การส่งออกทุเรียนไปจีน 329
64 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 397
65 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 367
66 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 419
67 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 349
68 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 345
69 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 366
70 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 403
71 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 412
72 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 371
73 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 423
74 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 438
75 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 598
76 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 536
77 ของขนขึ้นผิดท่า 471
78 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 494
79 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 529
80 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 518
81 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 448
82 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 530
83 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 821
84 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 517
85 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 483
86 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 508
87 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 470
88 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 520
89 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 515
90 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 1898
91 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 507
92 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 612
93 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 506
94 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 501
95 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 438
96 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 403
97 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 446
98 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 444
99 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 445
100 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 534
101 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 527
102 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 501
103 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 417
104 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 414
105 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 392
106 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 482
107 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 464
108 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 485
109 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 595
110 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 509
111 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 469
112 การวางประกัน 457
113 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 477
114 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 521
115 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 549
116 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 605
117 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 550
118 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 430
119 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 532
120 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 524
121 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 517
122 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 532
123 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 500
124 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 465
125 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 478
126 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 455
127 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 500
128 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 459
129 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 516
130 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 529
131 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 551
132 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 481
133 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 424
134 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 524
135 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 562
136 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 533
137 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 774
138 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 729
139 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 815
140 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 460
141 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 499
142 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 396
143 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 409
144 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 531
145 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 454
146 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 481
147 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 447
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 482
149 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 582
150 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 466
151 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 421
152 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 477
153 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 465
154 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 443
155 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 478
156 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 519
157 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 509
158 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 495
159 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 460
160 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 463
161 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 472
162 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 564
163 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 450
164 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 432
165 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 497
166 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 442
167 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 468
168 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 2346
169 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 484
170 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 512
171 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 561
172 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 3738
173 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 768
174 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 4347
175 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 956
176 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1454
177 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 630
178 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 2814
179 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 1268
180 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 930
181 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 790
182 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 775
183 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 574
184 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 961
185 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 1581
186 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 954
187 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 3528
188 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 844
189 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 830
190 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3272
191 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 821
192 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 589
193 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 644
194 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 520
195 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 4405
196 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 3008
197 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 707
198 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1522
199 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 5187
200 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1151
201 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1272
202 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 607
203 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1837
204 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 1831
205 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1547
206 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 680
207 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1001
208 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1314
209 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 586
210 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 839
211 พิธีการส่งออกยาง 511
212 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 630
213 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 709
214 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 601
215 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 564
216 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 835
217 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 763
218 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 513
219 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 618
220 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 750
221 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 1546
222 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1365
223 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1349
224 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1607
225 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3387
226 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3255
227 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1514
228 การเสียภาษี 7395
229 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 6696
230 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 4356
231 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4362
232 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 3986
233 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1220
234 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 13011
235 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 752
236 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1812
237 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1679
238 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1524
239 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 771
240 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 813
241 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1687
242 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 3253
243 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 900
244 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1264
245 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 838
246 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 4471
247 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1741
248 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 6066
249 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1013
250 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 903
251 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2838
252 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 729
253 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 946
254 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 870
255 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2559
256 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 803
257 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 985
258 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1651
259 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1111
260 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 5618
261 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2344
262 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1224
263 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1896
264 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1681