บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพิธีการ ของตกค้าง 19
2 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 16
3 ประมวลฯการรามใบขนสินค้าและติดเงื่อนไขใบอนุญาต 15
4 ประมวลฯ พิธีการศุลกากรทางบก 16
5 ประมวลฯ พิธีการที่ด่านศุลกากร 18
6 ประมวลฯ การยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้า 15
7 ประมวลฯ การจัดเก็บอากรปากระวาง ทางบก 14
8 ประมวลฯ การแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า 17
9 ประมวลการเเก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ 15
10 ประมวลการแก้ไขใบขนสินค้าขาออก 18
11 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 10
12 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 10
13 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 11
14 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 11
15 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 10
16 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 10
17 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 12
18 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 11
19 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 12
20 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 11
21 ประกาศกรมฯการฏิบัติพิธีการผ่านเคาน์เตอรเซอวิส 9
22 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกเล็กน้อยตามแนวชายแดน 9
23 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 9
24 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 9
25 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 9
26 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 9
27 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 229
28 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 183
29 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 182
30 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 155
31 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 176
32 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 174
33 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 176
34 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 191
35 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 181
36 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 181
37 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 193
38 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 203
39 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 223
40 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 197
41 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 210
42 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 201
43 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 241
44 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 244
45 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 214
46 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 208
47 ประกาศคาเน 199
48 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 210
49 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 200
50 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 221
51 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 219
52 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 176
53 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 213
54 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 231
55 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 209
56 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 199
57 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 195
58 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 186
59 พิธีการการค้าชายฝั่ง 193
60 การขอจัดตั้งICD 218
61 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 245
62 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 210
63 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 222
64 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 375
65 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 367
66 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 386
67 ประกาศ ของตกค้าง 355
68 การจำลองเอกสาร 415
69 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 424
70 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 511
71 แผนภูมิการส่งออกไม้ 359
72 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 396
73 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 409
74 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 358
75 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 410
76 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 414
77 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 451
78 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 409
79 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 327
80 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 379
81 การส่งออกแร่ 334
82 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 480
83 การควบคุมการส่งออกไม้ 360
84 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 426
85 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 495
86 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 450
87 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 439
88 ขั้นตอนการส่งออก 587
89 การส่งออกทุเรียนไปจีน 397
90 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 464
91 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 436
92 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 488
93 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 429
94 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 415
95 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 436
96 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 480
97 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 482
98 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 446
99 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 505
100 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 504
101 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 693
102 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 614
103 ของขนขึ้นผิดท่า 563
104 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 564
105 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 613
106 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 596
107 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 533
108 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 601
109 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 942
110 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 599
111 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 563
112 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 579
113 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 550
114 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 596
115 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 570
116 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 2536
117 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 560
118 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 672
119 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 565
120 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 547
121 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 485
122 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 457
123 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 494
124 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 520
125 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 524
126 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 612
127 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 622
128 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 589
129 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 467
130 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 453
131 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 440
132 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 555
133 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 516
134 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 561
135 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 685
136 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 565
137 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 517
138 การวางประกัน 498
139 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 570
140 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 623
141 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 624
142 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 690
143 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 631
144 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 489
145 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 599
146 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 576
147 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 604
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 601
149 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 569
150 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 523
151 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 541
152 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 522
153 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 576
154 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 509
155 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 600
156 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 599
157 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 615
158 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 529
159 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 476
160 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 579
161 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 635
162 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 592
163 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 838
164 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 787
165 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 904
166 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 502
167 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 565
168 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 456
169 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 481
170 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 594
171 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 492
172 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 538
173 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 502
174 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 547
175 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 658
176 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 524
177 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 475
178 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 548
179 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 524
180 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 511
181 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 546
182 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 591
183 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 581
184 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 564
185 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 519
186 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 498
187 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 514
188 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 679
189 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 516
190 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 504
191 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 568
192 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 488
193 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 565
194 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 2677
195 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 547
196 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 587
197 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 634
198 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 5091
199 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 884
200 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 5150
201 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 1163
202 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1639
203 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 696
204 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 3579
205 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 1704
206 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 1011
207 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 868
208 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 880
209 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 647
210 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 1073
211 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 2430
212 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 1378
213 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 4857
214 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 915
215 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 1010
216 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3856
217 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 1093
218 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 679
219 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 730
220 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 584
221 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 5734
222 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 3829
223 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 779
224 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1830
225 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 7205
226 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1325
227 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1409
228 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 672
229 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2025
230 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 2568
231 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2207
232 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 769
233 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1411
234 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1467
235 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 641
236 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 919
237 พิธีการส่งออกยาง 557
238 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 695
239 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 761
240 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 669
241 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 611
242 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 880
243 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 815
244 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 550
245 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 678
246 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 820
247 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 1861
248 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1480
249 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1470
250 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1760
251 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3535
252 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3374
253 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1804
254 การเสียภาษี 7542
255 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 7626
256 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 4752
257 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4590
258 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 5104
259 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1295
260 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 14260
261 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 808
262 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1947
263 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1809
264 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1632
265 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 846
266 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 861
267 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1839
268 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 4094
269 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 962
270 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1375
271 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 915
272 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 5608
273 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1868
274 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 6839
275 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1202
276 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 953
277 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3143
278 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 791
279 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1027
280 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 937
281 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3311
282 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 869
283 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1100
284 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2020
285 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1305
286 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 6699
287 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2511
288 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1436
289 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2445
290 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1791