บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 23
2 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 83
3 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 100
4 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 106
5 ประกาศ ของตกค้าง 87
6 การจำลองเอกสาร 101
7 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 103
8 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 242
9 แผนภูมิการส่งออกไม้ 132
10 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 133
11 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 149
12 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 127
13 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 147
14 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 174
15 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 160
16 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 154
17 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 123
18 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 150
19 การส่งออกแร่ 129
20 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 182
21 การควบคุมการส่งออกไม้ 122
22 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 190
23 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 219
24 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 190
25 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 177
26 ขั้นตอนการส่งออก 261
27 การส่งออกทุเรียนไปจีน 177
28 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 232
29 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 202
30 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 267
31 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 203
32 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 201
33 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 217
34 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 253
35 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 259
36 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 227
37 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 261
38 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 291
39 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 396
40 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 374
41 ของขนขึ้นผิดท่า 308
42 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 311
43 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 368
44 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 342
45 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 295
46 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 359
47 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 591
48 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 362
49 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 353
50 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 374
51 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 346
52 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 370
53 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 352
54 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 1222
55 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 390
56 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 422
57 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 397
58 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 400
59 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 347
60 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 295
61 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 326
62 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 334
63 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 351
64 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 400
65 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 372
66 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 362
67 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 325
68 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 328
69 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 311
70 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 328
71 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 350
72 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 332
73 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 401
74 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 371
75 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 362
76 การวางประกัน 352
77 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 370
78 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 360
79 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 418
80 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 434
81 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 408
82 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 324
83 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 373
84 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 356
85 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 359
86 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 382
87 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 382
88 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 366
89 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 353
90 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 355
91 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 402
92 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 347
93 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 375
94 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 373
95 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 368
96 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 349
97 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 335
98 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 366
99 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 408
100 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 360
101 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 628
102 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 601
103 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 637
104 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 376
105 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 352
106 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 301
107 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 306
108 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 369
109 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 360
110 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 342
111 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 322
112 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 370
113 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 368
114 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 330
115 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 306
116 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 324
117 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 342
118 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 334
119 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 353
120 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 380
121 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 395
122 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 362
123 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 351
124 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 369
125 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 385
126 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 386
127 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 332
128 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 320
129 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 330
130 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 353
131 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 330
132 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 1822
133 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 365
134 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 350
135 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 390
136 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 2646
137 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 569
138 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 3312
139 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 668
140 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1073
141 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 451
142 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 1937
143 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 905
144 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 766
145 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 588
146 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 588
147 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 429
148 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 709
149 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 1039
150 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 511
151 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2239
152 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 677
153 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 558
154 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 2639
155 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 555
156 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 427
157 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 462
158 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 396
159 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 2962
160 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 2059
161 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 516
162 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1208
163 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 3359
164 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 920
165 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 992
166 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 462
167 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1442
168 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 1278
169 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 921
170 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 478
171 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 701
172 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 993
173 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 472
174 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 705
175 พิธีการส่งออกยาง 411
176 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 522
177 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 609
178 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 431
179 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 469
180 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 724
181 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 664
182 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 438
183 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 509
184 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 591
185 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 1272
186 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1169
187 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1096
188 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1323
189 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3146
190 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3010
191 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1251
192 การเสียภาษี 7101
193 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 5906
194 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 3995
195 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 3964
196 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 3326
197 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1055
198 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 11705
199 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 668
200 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1569
201 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1459
202 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1345
203 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 627
204 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 730
205 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1367
206 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 2462
207 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 749
208 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1011
209 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 690
210 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 3156
211 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1491
212 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 4976
213 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 701
214 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 755
215 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2352
216 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 605
217 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 788
218 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 667
219 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2098
220 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 656
221 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 789
222 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1362
223 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 905
224 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 4490
225 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2028
226 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1025
227 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1562
228 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1463