บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 25
2 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 28
3 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 23
4 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 23
5 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 30
6 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 31
7 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 40
8 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 27
9 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 22
10 ประกาศคาเน 26
11 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 23
12 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 25
13 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 26
14 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 26
15 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 23
16 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 24
17 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 26
18 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 23
19 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 23
20 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 24
21 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 23
22 พิธีการการค้าชายฝั่ง 36
23 การขอจัดตั้งICD 38
24 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 32
25 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 30
26 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 69
27 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 142
28 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 163
29 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 172
30 ประกาศ ของตกค้าง 153
31 การจำลองเอกสาร 181
32 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 181
33 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 308
34 แผนภูมิการส่งออกไม้ 176
35 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 187
36 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 212
37 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 178
38 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 214
39 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 246
40 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 218
41 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 212
42 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 166
43 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 208
44 การส่งออกแร่ 178
45 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 242
46 การควบคุมการส่งออกไม้ 177
47 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 259
48 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 285
49 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 253
50 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 243
51 ขั้นตอนการส่งออก 332
52 การส่งออกทุเรียนไปจีน 233
53 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 297
54 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 267
55 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 321
56 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 255
57 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 250
58 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 268
59 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 304
60 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 308
61 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 275
62 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 311
63 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 344
64 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 459
65 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 431
66 ของขนขึ้นผิดท่า 365
67 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 384
68 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 420
69 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 408
70 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 347
71 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 423
72 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 671
73 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 421
74 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 399
75 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 421
76 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 395
77 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 429
78 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 414
79 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 1487
80 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 437
81 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 511
82 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 442
83 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 443
84 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 383
85 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 335
86 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 378
87 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 373
88 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 387
89 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 452
90 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 432
91 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 420
92 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 357
93 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 362
94 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 342
95 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 381
96 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 386
97 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 380
98 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 470
99 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 420
100 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 397
101 การวางประกัน 388
102 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 405
103 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 413
104 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 454
105 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 510
106 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 453
107 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 357
108 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 426
109 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 424
110 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 420
111 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 442
112 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 418
113 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 401
114 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 397
115 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 392
116 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 439
117 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 387
118 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 423
119 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 435
120 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 437
121 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 402
122 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 369
123 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 431
124 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 468
125 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 434
126 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 688
127 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 655
128 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 702
129 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 412
130 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 403
131 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 340
132 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 351
133 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 439
134 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 400
135 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 395
136 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 362
137 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 415
138 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 460
139 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 384
140 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 358
141 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 386
142 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 390
143 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 381
144 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 413
145 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 442
146 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 437
147 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 408
148 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 400
149 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 414
150 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 419
151 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 471
152 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 380
153 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 367
154 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 392
155 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 395
156 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 388
157 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 2042
158 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 409
159 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 418
160 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 466
161 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 3071
162 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 657
163 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 3769
164 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 795
165 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1249
166 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 523
167 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 2301
168 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 1073
169 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 830
170 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 665
171 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 665
172 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 489
173 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 819
174 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 1178
175 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 583
176 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2810
177 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 750
178 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 676
179 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 2911
180 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 650
181 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 484
182 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 543
183 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 438
184 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 3592
185 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 2475
186 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 602
187 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1337
188 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 4028
189 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1023
190 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1114
191 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 514
192 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1604
193 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 1495
194 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1107
195 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 545
196 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 833
197 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1124
198 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 520
199 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 769
200 พิธีการส่งออกยาง 454
201 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 567
202 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 645
203 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 501
204 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 510
205 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 771
206 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 703
207 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 467
208 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 547
209 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 653
210 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 1394
211 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1250
212 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1196
213 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1431
214 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3242
215 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3114
216 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1352
217 การเสียภาษี 7215
218 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 6214
219 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 4114
220 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4145
221 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 3561
222 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1124
223 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 12216
224 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 703
225 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1675
226 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1554
227 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1421
228 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 657
229 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 765
230 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1501
231 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 2727
232 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 802
233 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1121
234 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 746
235 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 3755
236 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1607
237 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 5526
238 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 787
239 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 807
240 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2541
241 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 645
242 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 841
243 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 755
244 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2209
245 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 707
246 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 848
247 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1470
248 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1005
249 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 4885
250 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2161
251 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1111
252 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1687
253 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1556