บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพิธีการ ของตกค้าง 66
2 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 62
3 ประมวลฯการรามใบขนสินค้าและติดเงื่อนไขใบอนุญาต 64
4 ประมวลฯ พิธีการศุลกากรทางบก 65
5 ประมวลฯ พิธีการที่ด่านศุลกากร 64
6 ประมวลฯ การยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้า 55
7 ประมวลฯ การจัดเก็บอากรปากระวาง ทางบก 57
8 ประมวลฯ การแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า 57
9 ประมวลการเเก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ 53
10 ประมวลการแก้ไขใบขนสินค้าขาออก 66
11 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 41
12 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 40
13 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 43
14 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 40
15 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 34
16 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 42
17 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 40
18 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 47
19 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 40
20 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 35
21 ประกาศกรมฯการฏิบัติพิธีการผ่านเคาน์เตอรเซอวิส 42
22 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกเล็กน้อยตามแนวชายแดน 42
23 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 45
24 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 40
25 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 41
26 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 41
27 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 275
28 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 211
29 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 222
30 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 185
31 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 218
32 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 200
33 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 201
34 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 221
35 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 220
36 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 209
37 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 221
38 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 230
39 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 249
40 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 228
41 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 237
42 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 227
43 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 272
44 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 273
45 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 240
46 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 235
47 ประกาศคาเน 235
48 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 236
49 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 224
50 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 281
51 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 246
52 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 207
53 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 248
54 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 272
55 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 247
56 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 228
57 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 221
58 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 215
59 พิธีการการค้าชายฝั่ง 231
60 การขอจัดตั้งICD 255
61 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 274
62 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 248
63 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 250
64 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 413
65 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 393
66 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 429
67 ประกาศ ของตกค้าง 385
68 การจำลองเอกสาร 465
69 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 466
70 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 556
71 แผนภูมิการส่งออกไม้ 384
72 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 424
73 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 435
74 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 390
75 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 438
76 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 440
77 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 478
78 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 444
79 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 354
80 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 421
81 การส่งออกแร่ 364
82 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 506
83 การควบคุมการส่งออกไม้ 385
84 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 455
85 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 521
86 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 494
87 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 473
88 ขั้นตอนการส่งออก 633
89 การส่งออกทุเรียนไปจีน 430
90 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 489
91 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 462
92 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 529
93 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 456
94 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 450
95 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 460
96 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 513
97 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 516
98 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 476
99 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 530
100 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 538
101 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 721
102 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 649
103 ของขนขึ้นผิดท่า 605
104 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 595
105 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 640
106 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 621
107 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 566
108 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 640
109 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1060
110 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 633
111 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 594
112 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 612
113 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 583
114 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 633
115 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 604
116 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 2801
117 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 593
118 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 713
119 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 605
120 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 583
121 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 513
122 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 491
123 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 522
124 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 552
125 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 558
126 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 645
127 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 659
128 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 616
129 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 495
130 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 489
131 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 471
132 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 591
133 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 550
134 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 602
135 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 723
136 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 599
137 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 553
138 การวางประกัน 533
139 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 602
140 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 662
141 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 681
142 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 738
143 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 690
144 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 522
145 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 630
146 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 608
147 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 637
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 645
149 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 602
150 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 556
151 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 575
152 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 556
153 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 610
154 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 543
155 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 632
156 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 632
157 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 648
158 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 564
159 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 509
160 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 611
161 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 665
162 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 619
163 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 866
164 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 810
165 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 935
166 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 524
167 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 590
168 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 481
169 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 508
170 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 617
171 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 517
172 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 561
173 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 526
174 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 572
175 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 681
176 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 547
177 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 499
178 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 572
179 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 546
180 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 536
181 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 576
182 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 635
183 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 619
184 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 604
185 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 547
186 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 524
187 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 541
188 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 730
189 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 541
190 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 534
191 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 599
192 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 515
193 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 606
194 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 2869
195 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 576
196 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 613
197 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 672
198 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 5861
199 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 962
200 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 5624
201 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 1245
202 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1721
203 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 740
204 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 4020
205 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 1863
206 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 1074
207 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 905
208 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 936
209 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 676
210 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 1155
211 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 2732
212 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 1567
213 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 5635
214 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 948
215 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 1101
216 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 4330
217 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 1176
218 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 706
219 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 773
220 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 612
221 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 6498
222 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 4347
223 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 806
224 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1996
225 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 7989
226 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1407
227 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1474
228 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 707
229 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2116
230 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 3067
231 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2531
232 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 855
233 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1623
234 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1571
235 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 675
236 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 989
237 พิธีการส่งออกยาง 594
238 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 732
239 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 793
240 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 719
241 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 636
242 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 904
243 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 852
244 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 574
245 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 706
246 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 846
247 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 2018
248 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1545
249 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1532
250 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1832
251 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3620
252 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3448
253 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1921
254 การเสียภาษี 7631
255 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 8176
256 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 4978
257 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4694
258 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 5806
259 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1328
260 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 15104
261 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 842
262 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2022
263 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1891
264 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1718
265 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 878
266 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 893
267 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1905
268 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 4459
269 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 997
270 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1442
271 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 946
272 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 5958
273 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1947
274 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 7292
275 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1285
276 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 982
277 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3392
278 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 819
279 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1063
280 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 966
281 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3584
282 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 902
283 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1209
284 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2315
285 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1385
286 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 7298
287 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2607
288 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1565
289 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2741
290 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1874