บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 216
2 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 173
3 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 171
4 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 141
5 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 165
6 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 162
7 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 162
8 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 181
9 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 169
10 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 168
11 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 184
12 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 192
13 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 211
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 185
15 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 201
16 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 192
17 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 232
18 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 227
19 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 204
20 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 198
21 ประกาศคาเน 190
22 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 197
23 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 191
24 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 205
25 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 200
26 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 166
27 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 202
28 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 219
29 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 200
30 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 189
31 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 185
32 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 177
33 พิธีการการค้าชายฝั่ง 184
34 การขอจัดตั้งICD 203
35 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 235
36 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 194
37 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 212
38 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 361
39 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 357
40 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 374
41 ประกาศ ของตกค้าง 342
42 การจำลองเอกสาร 398
43 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 410
44 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 497
45 แผนภูมิการส่งออกไม้ 344
46 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 384
47 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 397
48 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 350
49 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 399
50 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 403
51 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 441
52 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 396
53 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 318
54 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 369
55 การส่งออกแร่ 323
56 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 470
57 การควบคุมการส่งออกไม้ 351
58 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 415
59 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 486
60 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 441
61 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 421
62 ขั้นตอนการส่งออก 575
63 การส่งออกทุเรียนไปจีน 388
64 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 454
65 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 426
66 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 478
67 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 415
68 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 404
69 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 425
70 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 468
71 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 471
72 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 432
73 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 494
74 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 495
75 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 677
76 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 603
77 ของขนขึ้นผิดท่า 550
78 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 553
79 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 602
80 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 585
81 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 524
82 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 591
83 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 926
84 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 589
85 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 554
86 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 570
87 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 540
88 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 584
89 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 561
90 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 2389
91 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 551
92 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 662
93 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 556
94 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 538
95 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 476
96 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 447
97 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 486
98 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 511
99 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 514
100 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 604
101 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 610
102 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 576
103 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 459
104 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 445
105 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 431
106 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 545
107 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 504
108 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 550
109 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 676
110 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 556
111 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 508
112 การวางประกัน 489
113 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 557
114 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 610
115 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 611
116 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 680
117 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 602
118 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 480
119 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 589
120 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 568
121 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 593
122 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 585
123 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 560
124 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 513
125 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 533
126 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 512
127 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 566
128 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 500
129 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 589
130 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 591
131 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 605
132 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 520
133 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 465
134 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 570
135 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 626
136 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 583
137 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 829
138 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 776
139 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 892
140 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 490
141 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 556
142 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 447
143 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 470
144 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 583
145 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 484
146 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 528
147 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 492
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 538
149 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 649
150 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 516
151 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 467
152 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 538
153 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 515
154 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 500
155 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 537
156 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 579
157 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 571
158 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 548
159 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 511
160 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 490
161 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 504
162 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 664
163 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 507
164 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 495
165 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 560
166 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 479
167 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 553
168 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 2608
169 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 534
170 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 578
171 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 622
172 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 4744
173 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 869
174 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 4929
175 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 1127
176 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1609
177 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 687
178 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 3387
179 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 1636
180 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 995
181 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 856
182 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 865
183 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 636
184 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 1053
185 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 2199
186 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 1243
187 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 4474
188 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 904
189 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 976
190 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3736
191 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 1051
192 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 670
193 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 719
194 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 575
195 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 5390
196 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 3582
197 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 771
198 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1749
199 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 6838
200 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1290
201 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1385
202 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 663
203 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1999
204 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 2380
205 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2029
206 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 762
207 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1342
208 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1446
209 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 631
210 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 904
211 พิธีการส่งออกยาง 545
212 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 684
213 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 747
214 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 654
215 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 600
216 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 870
217 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 802
218 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 539
219 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 666
220 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 810
221 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 1814
222 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1454
223 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1447
224 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1733
225 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3515
226 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3345
227 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1770
228 การเสียภาษี 7513
229 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 7350
230 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 4641
231 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4558
232 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 4748
233 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1284
234 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 13856
235 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 800
236 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1922
237 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1784
238 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1611
239 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 838
240 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 853
241 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1814
242 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 3864
243 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 950
244 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1344
245 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 904
246 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 5360
247 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1849
248 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 6658
249 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1182
250 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 945
251 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3100
252 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 782
253 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1018
254 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 927
255 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3147
256 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 860
257 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1077
258 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1908
259 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1263
260 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 6386
261 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2480
262 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1399
263 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2350
264 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1767