บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 35
2 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 33
3 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 29
4 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 33
5 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 34
6 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 33
7 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 34
8 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 33
9 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 36
10 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 32
11 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 33
12 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 58
13 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 62
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 62
15 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 56
16 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 64
17 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 68
18 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 75
19 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 60
20 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 59
21 ประกาศคาเน 58
22 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 54
23 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 54
24 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 63
25 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 61
26 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 59
27 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 56
28 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 64
29 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 60
30 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 58
31 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 60
32 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 56
33 พิธีการการค้าชายฝั่ง 71
34 การขอจัดตั้งICD 71
35 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 66
36 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 63
37 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 103
38 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 179
39 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 201
40 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 212
41 ประกาศ ของตกค้าง 192
42 การจำลองเอกสาร 237
43 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 238
44 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 347
45 แผนภูมิการส่งออกไม้ 209
46 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 226
47 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 259
48 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 214
49 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 262
50 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 285
51 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 261
52 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 251
53 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 203
54 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 247
55 การส่งออกแร่ 213
56 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 285
57 การควบคุมการส่งออกไม้ 211
58 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 301
59 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 332
60 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 295
61 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 287
62 ขั้นตอนการส่งออก 384
63 การส่งออกทุเรียนไปจีน 272
64 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 336
65 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 307
66 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 356
67 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 290
68 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 283
69 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 302
70 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 339
71 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 342
72 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 305
73 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 348
74 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 373
75 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 506
76 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 472
77 ของขนขึ้นผิดท่า 397
78 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 421
79 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 454
80 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 446
81 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 377
82 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 459
83 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 712
84 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 453
85 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 429
86 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 451
87 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 421
88 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 460
89 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 452
90 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 1607
91 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 465
92 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 555
93 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 466
94 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 467
95 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 405
96 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 361
97 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 408
98 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 399
99 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 413
100 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 488
101 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 468
102 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 456
103 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 380
104 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 385
105 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 363
106 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 416
107 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 413
108 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 416
109 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 512
110 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 456
111 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 423
112 การวางประกัน 411
113 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 430
114 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 449
115 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 481
116 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 545
117 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 496
118 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 381
119 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 456
120 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 462
121 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 455
122 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 481
123 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 443
124 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 424
125 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 426
126 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 414
127 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 464
128 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 411
129 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 453
130 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 470
131 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 472
132 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 430
133 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 395
134 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 471
135 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 502
136 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 474
137 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 723
138 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 683
139 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 741
140 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 434
141 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 436
142 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 364
143 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 373
144 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 475
145 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 425
146 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 428
147 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 393
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 442
149 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 514
150 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 419
151 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 386
152 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 417
153 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 415
154 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 403
155 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 439
156 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 475
157 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 465
158 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 445
159 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 421
160 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 436
161 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 445
162 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 509
163 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 406
164 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 394
165 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 426
166 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 416
167 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 416
168 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 2157
169 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 438
170 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 453
171 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 501
172 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 3283
173 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 698
174 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 3986
175 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 852
176 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1334
177 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 561
178 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 2442
179 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 1145
180 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 872
181 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 713
182 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 703
183 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 523
184 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 873
185 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 1279
186 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 660
187 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 3035
188 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 788
189 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 736
190 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 3016
191 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 695
192 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 522
193 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 580
194 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 465
195 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 3883
196 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 2663
197 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 641
198 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1411
199 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 4413
200 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1071
201 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1186
202 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 545
203 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1688
204 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 1597
205 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1225
206 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 595
207 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 901
208 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1193
209 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 551
210 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 798
211 พิธีการส่งออกยาง 477
212 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 594
213 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 667
214 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 541
215 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 532
216 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 799
217 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 729
218 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 487
219 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 573
220 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 690
221 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 1444
222 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1295
223 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1252
224 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1494
225 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3295
226 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3171
227 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1410
228 การเสียภาษี 7293
229 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 6375
230 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 4191
231 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4222
232 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 3662
233 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1161
234 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 12386
235 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 726
236 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1729
237 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1610
238 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1467
239 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 683
240 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 787
241 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1571
242 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 2890
243 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 840
244 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1183
245 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 781
246 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 4006
247 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1665
248 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 5716
249 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 820
250 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 841
251 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2629
252 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 678
253 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 876
254 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 811
255 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2284
256 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 746
257 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 885
258 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1535
259 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1052
260 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 5172
261 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2236
262 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1149
263 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1761
264 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1605