บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีการการค้าชายฝั่ง 10
2 การขอจัดตั้งICD 7
3 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 7
4 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 7
5 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 37
6 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 107
7 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 126
8 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 132
9 ประกาศ ของตกค้าง 116
10 การจำลองเอกสาร 129
11 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 133
12 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 269
13 แผนภูมิการส่งออกไม้ 145
14 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 149
15 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 172
16 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 148
17 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 177
18 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 203
19 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 184
20 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 174
21 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 137
22 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 170
23 การส่งออกแร่ 147
24 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 207
25 การควบคุมการส่งออกไม้ 143
26 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 215
27 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 242
28 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 217
29 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 204
30 ขั้นตอนการส่งออก 288
31 การส่งออกทุเรียนไปจีน 199
32 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 258
33 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 229
34 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 288
35 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 221
36 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 218
37 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 236
38 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 275
39 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 277
40 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 244
41 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 279
42 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 313
43 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 419
44 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 393
45 ของขนขึ้นผิดท่า 329
46 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 336
47 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 385
48 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 371
49 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 314
50 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 384
51 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 623
52 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 388
53 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 372
54 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 392
55 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 365
56 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 394
57 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 379
58 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 1348
59 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 409
60 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 467
61 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 417
62 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 420
63 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 362
64 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 312
65 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 351
66 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 350
67 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 362
68 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 417
69 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 402
70 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 387
71 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 339
72 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 343
73 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 325
74 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 346
75 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 368
76 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 352
77 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 434
78 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 389
79 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 378
80 การวางประกัน 368
81 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 384
82 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 385
83 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 434
84 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 467
85 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 426
86 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 338
87 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 396
88 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 386
89 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 382
90 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 407
91 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 400
92 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 380
93 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 371
94 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 369
95 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 417
96 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 362
97 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 393
98 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 397
99 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 399
100 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 365
101 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 349
102 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 394
103 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 435
104 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 390
105 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 651
106 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 624
107 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 661
108 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 390
109 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 368
110 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 317
111 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 317
112 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 400
113 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 373
114 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 360
115 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 336
116 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 383
117 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 405
118 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 345
119 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 323
120 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 343
121 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 356
122 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 349
123 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 379
124 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 402
125 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 410
126 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 381
127 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 369
128 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 386
129 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 399
130 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 416
131 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 352
132 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 338
133 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 355
134 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 369
135 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 352
136 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 1926
137 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 379
138 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 378
139 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 415
140 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 2856
141 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 606
142 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 3522
143 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 725
144 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1140
145 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 477
146 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 2110
147 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 976
148 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 788
149 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 623
150 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 622
151 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 445
152 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 753
153 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 1101
154 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 541
155 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2528
156 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 705
157 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 612
158 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 2779
159 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 597
160 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 444
161 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 490
162 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 415
163 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 3310
164 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 2267
165 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 550
166 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 1261
167 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 3683
168 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 957
169 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1043
170 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 482
171 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1495
172 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 1387
173 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1010
174 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 503
175 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 751
176 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1039
177 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 494
178 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 735
179 พิธีการส่งออกยาง 430
180 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 537
181 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 625
182 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 455
183 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 488
184 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 740
185 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 681
186 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 450
187 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 526
188 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 615
189 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 1323
190 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1202
191 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1139
192 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1370
193 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3190
194 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3050
195 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 1291
196 การเสียภาษี 7152
197 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 6096
198 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 4047
199 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4065
200 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 3456
201 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1087
202 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 11899
203 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 685
204 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1611
205 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1499
206 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1375
207 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 641
208 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 745
209 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 1427
210 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 2593
211 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 771
212 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1067
213 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 712
214 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 3450
215 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1535
216 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 5336
217 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 736
218 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 776
219 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2446
220 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 620
221 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 813
222 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 711
223 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2145
224 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 682
225 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 811
226 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1413
227 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 953
228 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 4706
229 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2089
230 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1073
231 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 1616
232 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1501