บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก

ดัชนีบทความ
การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก

ในกรณีที่พบว่าข้อมูลที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบโดยพลัน

(1)  กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อเรือ เที่ยวเรือ ชื่ออากาศยาน หรือเที่ยวบิน โดยไม่เปลี่ยนเขตท่าที่จะขนถ่ายตู้สินค้าลงเรือหรือไม่เปลี่ยนคลังสินค้า

(1.1)  ให้ตัวแทนเรือหรือตัวแทนอากาศยานจัดทำคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการศุลกากรของทำเนียบท่าเรือหรือคลังสินค้าที่ส่งออกนั้น

(1.2)  เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาและทำการแก้ไขข้อมูลแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะเก็บข้อมูลก่อนการแก้ไขและข้อมูลหลังการแก้ไข พร้อมชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการแก้ไข โดยไม่ต้องมีการพิจารณาความผิด

(2)  กรณีที่มีการเปลี่ยน เขตท่าที่จะขนถ่ายตู้สินค้าลงเรือ คลังสินค้าที่จะบรรทุกขึ้นอากาศยานท่าเรือที่จะส่งออก สถานที่ที่จะส่งออก หรือสนามบินศุลกากรที่จะส่งออก

(2.1)  ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุทำคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการนั้น ๆ เพื่อยกเลิกเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้าออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและแก้ไขสถานะของใบขนสินค้าเป็นใบขนสินค้าที่ยังมิได้ตัดบัญชีใบกำกับการขนย้าย

(2.2)  เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตและทำการแก้ไขข้อมูลแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าที่ถูกต้องมาใหม่ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาความผิด

(3)  กรณีที่ต้องการขอเปิดตู้สินค้า เพื่อเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าใหม่หรือเพื่อทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตท่าที่จะขนถ่ายตู้สินค้าลงเรือ คลังสินค้าที่จะบรรทุกขึ้นอากาศยาน

(3.1)  ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุจัดทำคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้ผู้ประกอบการทำเนียบท่าเรือ ผู้ประกอบการสถานที่ หรือผู้ประกอบการคลังสินค้า ณ สนามบิน ลงชื่อรับรองในคำร้องด้วย แล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการนั้น ๆ

(3.2)  ให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมทางศุลกากรทำการกำกับควบคุมการเปิดตู้สินค้า เพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ หรือการดำเนินการอื่นใดจนเสร็จสิ้น

(3.3)  เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการศุลกากรทำการแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรให้ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลก่อนการแก้ไขและข้อมูลหลังการแก้ไข พร้อมชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการแก้ไข โดยไม่ต้องมีการพิจารณาความผิด

(4)  กรณีสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ครบตามจำนวน (Short Packing)

(4.1)  ภายใน 10 วัน นับแต่วันตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า ผู้ส่งของออกสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพื่อแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออก และยืนยันปริมาณหรือจำนวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องพิจารณาความผิด

(4.2)  การขอแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออก และยืนยันปริมาณหรือจำนวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกภายหลัง 10 วัน นับแต่วันตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าให้

(4.3.1)  ให้ผู้ส่งของออกจัดทำคำร้องเพื่อแจ้งรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออกและยืนยันปริมาณหรือจำนวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากรเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย

(4.3.2)  เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิจารณาคำร้องพร้อมการพิจารณาความผิด กรณีที่พิจารณาอนุญาตให้ทำการแก้ไขข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะเก็บข้อมูลก่อนการแก้ไขและข้อมูลหลังการแก้ไข พร้อมชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการแก้ไขดังกล่าว