บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี

ดัชนีบทความ
ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี

1.  ข้อเท็จจริง

ด้วยบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน ได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายว่าได้นำอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เข้ามาในราชอาณาจักร และนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีบางประอิน เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าทั้งเพื่อการค้าและเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ต่อมามีความประสงค์ที่จะบริจาคของดังกล่าวโดยมีหนังสือแสดงความจำนงบริจาคเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อผูกพันใด ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ตามหน้าที่ราชการและโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยได้ทำการทดลองจริงกับอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทาง ด้านการผลิตขั้นสูงในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภทที่ 11 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือไม่

2.  ปัญหาที่จะต้องพิจารณา

2.1  การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร ภายหลังได้นำออกไปบริจาคให้ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว จะได้รับยกเว้นอากรหรือไม่ อย่างไร

2.2  ของใดที่พิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายว่าเป็นของรายเดียวกันกับของที่นำเข้ามาในราชอาราจักรและเสียอากรแล้ว ถ้านำเข้าไปในเขตปลอดอากรภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้าผู้นำของเข้าจะได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 หรือไม่ อย่างไร

2.3  กรณีที่ได้มีการขายของที่อยู่ในเขตปลอดอากรนั้นให้แก่สถานทูต หากสถานทูตนำของนั้นออกจากเขตปลอดอากรมาใช้ในราชอาณาจักร จะได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภทที่ 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือไม่ อย่างไร

3.  ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ กพพ.

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า

3.1  การนำของออกจากเขตประกอบการเสรี ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ว่าของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร และนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามมาตรา 48 หรือมาตรา 49 และของตามมาตรา 51 รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิ่งพลอยได้และสิ่งอื่น ที่ได้จากการผลิตในเขตประกอบการเสรี หากนำออกจากเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต ตามสภาพ ราคาและอัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ในวันที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครอง หรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของดังกล่าว หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐาน หรือคุณภาพ การประทับตรา หรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น นับแต่วันที่นำออกจากเขตประกอบการเสรีแล้วแต่กรณี โดยถือเสมือนว่าได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรในวันที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี

ดังนั้น การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีต่อมานำของนั้นออกจากเขตประกอบการเสรี จึงถือเสมือนว่าได้นำของเข้ามาในราชอาณาจักรในวันที่นำของออกจากเขตประกอบการเสรี ต่อมาถ้าได้มีการนำของนั้นบริจาคให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนราชการถือได้ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นผู้นำของเข้าในวันที่นำของออกจากเขตประกอบการเสรี เมื่อมีการแสดงความจำนงที่จะบริจาค หรือให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำของออกจากเขตประกอบการเสรี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2551 ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรกำหนดตามความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็จะได้รับยกเว้นอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ภาค 4 ประเภทที่ 11