บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

ดัชนีบทความ
การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

เรื่องเสร็จที่ ๑๗๘/๒๕๓๔

 

บันทึก

เรื่อง  การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

                  

 

กรมสรรพสามิตได้มีหนังสือที่กค ๐๗๐๙/๓๔๔๔๐ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๓ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า กรมสรรพสามิตมีปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ดังนี้

 

๑. ข้อกฎหมาย

 

๑.๑ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดนำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตรเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

การนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือมิใช่เพื่อการค้า อธิบดีมีอำ นาจผ่อนผันให้นำเข้ามาได้ ตามจำนวนและทางด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต