บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การอุทธรณ์พิกัดอัตราภาษีศุลกากร

การอุทธรณ์พิกัดอัตราภาษีศุลกากร

เมื่อเกิดข้อโต้แย้งขึ้นระหว่างผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออก และเจ้าพนักงานศุลกากรเกี่ยวกับรายละเอียดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร กรมศุลกากรใช้หลักการจัดประเภทพิกัดโดยใช้หลักเกณฑ์การตีความซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ส่วนที่หนึ่งของพระราชกำหนดศุลกากร พ.ศ.2530 และในคำอธิบายอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์
การร้องขอทบทวนพิกัดอัตราศุลกากร
การโต้แย้งพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ขั้นแรกผู้นำเข้าอาจหารือกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีอำนาจตัดสินใจในด่าน ศุลกากร ณ ท่าหรือที่นำเข้า/ส่งออก ถ้าการตัดสินในเรื่องพิกัดอัตราศุลกากรยังไม่เป็นที่พอใจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าหรือที่นำเข้า/ส่งออก อาจจะส่งต่อรายละเอียดสินค้าที่มีปัญหาไปยัง “Customs Tariff Directorate” ซึ่งมีที่ตั้ง ณ สำนักงานใหญ่กรมศุลกากร และร้องขอให้ชี้พิกัดอัตราศุลกากรสำหรับสินค้านั้น ซึ่งหากผู้นำเข้าไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวซึ่งวินิจฉัยโดยสำนัก พิกัดอัตราศุลกากร พวกเขาสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ผ่านสำนักพิกัดอัตราศุลกากรภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง คำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร

ข้อโต้แย้งทั้งหมดต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ

ขั้นตอนการอุทธรณ์
กระบวนการอุทธรณ์ในเรื่องการชี้พิกัดอัตราศุลกากร นี้คล้ายกับการอุทธรณ์ราคาศุลกากร กรมศุลกากรจะพิจารณาทั้งข้อโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากรทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งมูลค่าของอัตราอากรด้วย
เมื่อผู้นำเข้ายื่นคำอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือประเมินจากกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะพิจารณาเหตุผลเพื่อวินิจฉัย หลังจากได้มีการทบทวนแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจติดต่อกับผู้อุทธรณ์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ในการวินิจฉัยนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐาน ข้อโต้แย้งพิกัด กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท้ายที่สุดข้อโต้แย้งนี้ก็จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิกัด อัตราศุลกากร

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรเห็นด้วยกับข้อโต้ แย้งของผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะได้รับหนังสือวินิจฉัยที่รับรองการโต้แย้งพิกัดของผู้ ก็ตามถ้าข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของผู้อุทธรณ์ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือที่ระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร

ในระหว่างกระบวนพิจารณาอุทธรณ์ ผู้นำเข้ามีสิทธิที่จะนำสินค้าออกไปจากอารักขาศุลกากรโดยการวางประกันไว้ที่กรมศุลกากร

การอุทธรณ์ภายนอก
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์พิกัด ผู้อุทธรณ์มีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภายใน 30 วัน