บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

 

การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 

การตัดบัญชีวัตถุดิบ หมายถึง การลดปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 36 หลังจากได้มีการผลิตและส่งออกไปต่างประเทศแล้ว โดยนำหลักฐานการส่งออก (ใบขนสินค้าขาออก) มาดำเนินการตัดบัญชี ขั้นตอนนี้จะดำเนินการหลัง จากที่บริษัทได้ขออนุมัติปริมาณสต๊อกสูงสุด ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ และขออนุมัติสูตรการผลิตไปแล้วบริษัทจะต้องนำเอกสารการส่งออกมาตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้นำเข้ามาแล้วให้หมด จึงจะถือว่าจบขั้นตอนการยกเว้นอากรขาเข้าโดยสมบูรณ์หากตัดบัญชี ไม่หมด เช่นในกรณีที่มีการนำเข้ามากกว่าการส่งออก หรือนำเข้ามาแล้วไม่ได้ใช้ใน

การผลิตเพื่อส่งออก บริษัทจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม/อากรขาเข้า พร้อมทั้งเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามสภาพ ณ วันนำเข้า ตามปริมาณวัตถุดิบที่เหลืออยู่ในสต๊อก 

การตัดบัญชีวัตถุดิบ มีกรณีใดบ้าง 

การตัดบัญชีวัตถุดิบ มี 4 กรณี ดังนี้ 

1. การตัดบัญชีจากการส่งออก 

2. การตัดบัญชีโอนสิทธิ์ 

3. การตัดบัญชีจากการชำระภาษีอากร 

4. การตัดบัญชีส่วนสูญเสีย 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 

หมายเหตุ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.๒๕๒๐ 

มาตรา ๓๖  เพื่อส่งเสริมการส่งออก คณะกรรมการอาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับสิทธิและประโยชน์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) การยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล เฉพาะที่ใช้ในการส่งออก

 

(๒) การยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริม นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป

 

(๓) การยกเว้นอากรขาออก สำหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผู้ได้รับการส่ง เสริมผลิตหรือประกอบ

 

(๔) การอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบ โดยไม่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งนอกประเทศ

 

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด