บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

 

การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 

การตัดบัญชี เครื่องจักร จะทำได้ต่อเมื่อ 

• เครื่องจักรมีอายุเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันนำเข้า

• การทำลายเครื่องจักรตามวิธีที่สำนักงานฯเห็นชอบ

• การส่งออกเครื่องจักรนั้นกลับไปนอกราชอาณาจักร

• บริจาคให้หน่วยงานราชการหรือองค์การสาธารณกุศล

• หรือได้ชำระอากรขาเข้าแล้วกรณีมีภาระภาษี 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th