บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

ดัชนีบทความ
งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

ปัจจุบันได้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมากแต่กฎหมายยังคงสงวนอาชีพบางอย่างไว้สำหรับคนไทย จึงห้ามแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพ ดังนี้

(1) งานกรรมกร 

(2) งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแลฟาร์ม

(3) งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น

(4) งานแกะสลักไม้

(5) งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ

(6) งานขายของหน้าร้าน 

(7) งานขายทอดตลาด 

(8) งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในชั่วคราว 

(9) งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย 

(10) งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย 

(11) งานทอผ้าด้วยมือ 

(12) งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่ 

(13) งานทำกระดาษสาด้วยมือ

(14) งานทำเครื่องเขิน

(15) งานทำเครื่องดนตรีไทย

(16) งานทำเครื่องถม

(17) งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 

(18) งานทำเครื่องลงหิน

(19) งานทำตุ๊กตาไทย 

(20) งานทำที่นอนผ้าห่มนวม