บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน

ดัชนีบทความ
เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

 

เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน

 

ความเห็นฉบับย่อ

 

บันทึก เรื่อง การบังคับใช้มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (กรณีนำบุหรี่เข้าไปในเขตประกอบการเสรี) - คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) - เรื่องเสร็จที่ 177/2553

 

การได้รับยกเว้นไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ฯลฯ ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ ต้องเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด เมื่อปัจจุบันคณะกรรมการฯ ยังไม่ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตประกอบ การ เสรี อันจะได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร  ดังนั้น บริษัท หาดใหญ่ มาร์เก็ตติ้งฯ จึงไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎ หมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำยาสูบเข้ามาในราช อาณาจักร
ความเห็นฉบับเต็ม

 

เรื่องเสร็จที่ ๑๗๗/๒๕๕๓

 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การบังคับใช้มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

 แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (กรณีนำบุหรี่เข้าไปในเขตประกอบการเสรี)

                       

 

กรมศุลกากรได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๕๐๓/๑๐๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย สรุปความได้ว่า บริษัท หาดใหญ่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๕๒ หมู่ ๔ ตำบลฉลุง นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อำ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี ได้นำบุหรี่จำนวนมากเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านด่านศุลกากรสงขลาและได้รับอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ให้นำบุหรี่เข้าเก็บที่บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการเสรี โดยกรมสรรพสามิตแจ้งให้กรมศุลกากรทราบว่าบุหรี่ที่นำเข้าหากถือเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ รวมถึงการนำเข้าบุหรี่จะต้องนำเข้าทางท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือด่านที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนดตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรอื่นสำหรับการนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้นหรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราช อา ณาจักร ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙  อย่างไรก็ดี กรมศุลกากรเห็นว่า เมื่อมาตรา ๔๙ แห่งพระ ราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญ ญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่า ในกรณีการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดกับของนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภาย ในบังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของดัง กล่าว หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น แต่ไม่รวมถึงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรม การกำหนด

 

ในกรณีที่ของตามวรรคหนึ่งเป็นของที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สุขภาพอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม หรือเป็นของซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของของดังกล่าวมิให้ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งได้  ทั้งนี้ จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับของนั้นไว้ด้วยก็ได้ ดังนั้น การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตประกอบ การเสรีจึงได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาในราช อาณาจักรซึ่งของดังกล่าว  ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้หารือปัญหาดังกล่าวไปยังกรมสรรพสามิตแล้ว แต่กรมสรรพสามิตเห็นควรให้กรมศุลกากรหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

กรมศุลกากรจึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญ ญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 07 ธันวาคม 2013 เวลา 13:16 น.