บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การทำพาสปอร์ตรถ

 

การทำพาสปอร์ตรถ

 

เอกสารประกอบคำขอ

 

ขั้นตอนที่1 การเตรียมเอกสารรถกับขนส่งทางบก ว่าด้วย พาสปอร์ตรถ

 

ระเบียบการทำพาสปอร์ตรถ

การขนส่งทางถนนในต่างประเทศ รถทุกคันต้องมีหนังสือเดินทางประจำรถคันนั้นๆ  เพื่อตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลา พร้อมกับติดสติกเกอร์เป็นภาษาอังกฤษตัว ที่ย่อมาจากคำว่า ไทยแลนด์ที่กระจกด้านหน้าคนขับ  หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตประจำรถ ติดต่อขอทำได้ที่ขนส่งจังหวัด มีหลักฐานดังนี้  

 

1 กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนารายการจดทะเบียนรถและหน้ารายการชำระภาษี

หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถ กรณีที่เจ้าของไม่มาด้วยตนเอง

ยื่นคำขออื่นๆ

 

2. กรณีห้างหุ้นส่วนฯ บริษัทฯ และบริษัทจำกัดมหาชน หรือรถที่ติดไฟแนนซ์

หนังสือรับรองบริษัท /ห้างฯ

สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของกรรมการผู้จัดการที่มีอำนาจ

สำเนารายการจดทะเบียนรถและหน้ารายการชำระภาษี

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่มาด้วยตนเอง) หรือผู้เช่าซื้อ

•  ยื่นคำขออื่น ๆ

 

ขึ้นตอนที่ 2 การยื่นเอกสารกับด่านตรวจคนเข้าเมือง ฝั่งไทย ณ ด่านที่จะนำรถออก

โดยกรอกเอกสารแบบคำขอรายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม. ๒)  และ แบบคำขอบัญชีคนโดยสาร (ตม. ๓) รถ 1คัน ต้องมีแบบคำขอ ตม.2 และตม.3 อย่างละ 2 แผ่น เพื่อดำเนินการทั้งขาออกและขาเข้า

เอกสารประกอบมีดังนี้

1.สำเนาทะเบียนรถ พร้อมหน้าเสียภาษี

2.สำเนาใบขับขี่ ผู้นำรถออกไป

3.ในกรณีข้ามไป สปป.ลาว ต้องมีพาสปอร์ตรถ

4.ในกรณีเจ้าของรถแต่ไม่ไช่คนนำออก ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนำรถออกด้วยดังนี้

หนังสือมอบอำนาจนำรถออกนอกราชอาณาจักร และ อากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีเจ้าของรถไม่ได้ขับรถเองหรือ รถติดไฟแนนซ์อยู่  ,สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชา ชนผู้มอบอำนาจ เจ้าของรถหรือผู้มีอำนาจลงนามของไฟแนนซ์ พร้อมลายเซ็นรับรอง,ในกรณีรถยังติดไฟแนนซ์ ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของไฟแนนซ์ประกอบไปด้วย ,สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ผู้นำรถออก)

เอกสารทั้งหมดยื่นพร้อม ต.ม 2 และ ต.ม 3 ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่นำรถออก ในเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการ เสียค่าล่วงเวลาอีกสำหรับรถยนต์ คันละ 100 บาท

 

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นขอกับด่านศุลกากร ฝั่งไทย ณ.ด่านที่ต้องการนำรถยนต์ออก

ในกรณี ออกด่านหนึ่ง และกลับเข้ามาอีกด่านหนึ่ง เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ใบขนพิเศษให้ และเมื่อกลับมาถึงด่านต้องคืนให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าบริการ