บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง

ดัชนีบทความ
การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง

1.  รายบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น จำกัด (มหาชน)

1.1  ข้อเท็จจริง

เนื่องจากกระทรวงการคลังมีประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 กำหนดให้เหล็กที่นำเข้ามาโดยผู้ผลิตยานยนต์หรือผู้ผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบยานยนต์เพื่อใช้ในการผลิตรถยนต์หรือส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบรถยนต์ ได้รับการยกเว้นอากรตามความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศกรมศุลกากรที่ 83/2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 แก้ไขหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 จากของที่นำเข้าโดยผู้ประกอบการผลิตยานยนต์ เป็นของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการผลิตยานยนต์หรือส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ โดยประกาศฉบับใหม่ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เช่นเดิม เนื่องจากเป็นการประกาศใช้ให้มีผลบังคับย้อนหลังการยกเว้นอากรตามประกาศฉบับนี้ จึงเป็นปัญหาทางปฏิบัติว่าผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศกรมศุลกากรที่ 83/2550 ได้

1.2  ปัญหาที่จะต้องพิจารณา

การออกประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นอากรโดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังจะคืนเงินอากรแก่ผู้นำเข้าได้หรือไม่อย่างไร

1.3  ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ กพพ.

โดยทั่วไปการออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณแก่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 193/2545 สามารถกระทำได้ แต่เนื่องจากให้มีผลย้อนหลังจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิทธิหน้าที่ในการชำระและการคืนค่าภาษีอากร ดังนั้น สิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากร สำหรับของนำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการผลิตยานยนต์ หรือส่วนอุปกรณ์ประกอบยานยนต์จึงมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 แต่ประกาศกรมศุลกากรที่ 83/2550  เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่นข้อ 4 ระบุว่า กรณีที่ผู้นำเข้ามีความประสงค์จะขอคืนอากร โดยขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนำเข้า ให้ผู้นำเข้าเพิ่มเติมข้อมูลใบขนสินค้าในช่องบันทึกอื่นๆ(Remark) ของรายการในใบขนสินค้านั้นๆ ด้วยว่า ขอสงวนสิทธิ์การขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนำเข้า ทั้งนี้ การขอคืนอากรจะต้องกระทำภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ชำระอากรศุลกากร

กรณีดังกล่าวจึงพิจารณาได้ว่าในขณะที่ยังไม่มีประกาศยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร สิทธิต่างๆ ยังไม่เกิดขึ้น การที่จะให้ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 83/2550 ในเรื่องของการสงวนสิทธิ์ย่อมทำไม่ได้ และจะถือว่าเป็นกรณีเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้ตามาตรา 10 วรรคห้า แห่งพ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 ก็ไม่ได้เนื่องจากสิทธิดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น การเรียกภาษีอากรไว้ เป็นการเรียกเก็บโดยอาศัยกฎหมายบัญญัติให้เรียกเก็บได้ ไม่ใช่การเรียกเก็บโดยไม่มีมูลที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย จึงไม่อยู่ลักษณะของลาภมิควรได้ แต่เมื่อมีประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง จึงเป็นผลให้ผู้นำของเข้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงการคลัง ได้รับลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากร ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 73 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อกฎหมายบัญญัติให้ได้รับลดอัตราอากร หรือยกเว้นอากรกรณีจึงไม่มีหน้าที่ให้ต้องเสียภาษี เมื่อไม่มีอำนาจเรียกเก็บจึงต้องคืนอากร

1.4  มติคณะกรรมการ กพพ.

คณะกรรมการเสียงข้างมาก จึงมีมติเห็นควรคืนอากรให้ แต่ทั้งนี้ต้องมีสิทธิและคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง และเงื่อนไขของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในการนำเข้าสินค้า แม้ปัจจุบันหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) จะหมดระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ออกตามข้อตกลงแล้ว เพราะเป็นการชำระอากรไว้เกิน

1.5  คำสั่งอธิบดีกรมศุลกากร

เห็นชอบตามคณะกรรมการฯ เสียงข้างมาก

ที่มา  รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและพิธีการศุลกากร ( กพพ .)ครั้งที่ 3/2552 เรื่องที่ 1แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 10:56 น.