บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย

 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย  

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic  Zone : SEZ)  เป็นแนวคิดใหม่ที่รัฐบาลอินเดียร่วมไว้ในนโยบายการส่งออกและนำเข้า( Exim policy ) เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน  2543  โดยยกระดับเขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export  Processing Zone: EPZ) ร่วม  8 แห่งในรัฐคุชราต ขึ้นเป็น SEZ  และให้บริษัทที่จัดตั้งใน  SEZ  สามารถผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศก็ได้  เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  ซอฟต์แวร เครื่องนุ่งห่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา และเครื่องหนังโดยไม่จำเป็นต้องผลิตเพื่อการส่งออก เหมือนข้อกำหนดเดิมของ  EPZ  เนื่องจากรัฐบาลอินเดียต้องการใช้ SEZ   เป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันการเติบโตการค้าและการลงทุนของอินเดีย และรายได้ที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศ  เข้าสู้ประเทศเพิ่มมากขึ้น   ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548  ระบุว่าประจุบันมี SEZ จำนวน 42 แห่งทั่วประเทศอินเดีย กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งภายหลัง ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเพิ่มเติมจากจำนวนจากเดิม  ที่มี 11 แห่ง                

ข้อกำหนดการจัดตั้ง SEZ 

1. หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน หรือบริษัทร่วมทุนระหว่างชาวอินเดียกับชาวต่างชาติ  สามารถจัดตั้ง SEZ  ได้ 

2. ขนาดพื้นที่ของ ESZ  แต่ละแห่งต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 6000 ไร่ ยกเว้น SEZ ที่เปลี่ยนมาจาก EPZซึ่งอาจมีขนากพื้นที่เล็กกว่า 

3. บริษัทที่ต้องดำเนินการกิจการใน SEZ  จะต้องยื่นคำขอต่อ Development  Commissioners ของSEZ  ที่ต้องการเข้าไปดำเนินกิจการ โดยระบุถึงรายละเอียดของกิจการ  แผนรายรับร่ายจ่ายในรูปเงินตราต่างประเทศ แผนการผลิตในช่วง 5 ปี แรกของการดำเนินงาน  แผนการจ้างงาน ร่วมถึงขอมูลด้านการ ตลาดของบริษัท 

4. บริษัทต่างชาติที่ต้องการจัดตั้งบริษัทใน SEZ ของอินเดียจะต้องจดทะเบียนบริษัทภายใต้  Indian Companies Act, 1956                

สิทธิพิเศษของบริษัทใน SEZ 

1. สิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงเวลา  5 ปี แรกของการดำเนินงานและการเรียนเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงครึ่งอัตราในอีก 2 ปีถัดไป

2. การนำเข้าสินค้าทุน วัตถุดิบ  และบริการที่ต้องใช้ในการผลิตไม่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าและไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า 

3. การอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ  ยกเว้นการผลิตอาวุธ  ระเบิด วัตถุนิวเคลียร์

สารเสพติด  สารเคมีอันตราย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และยาสูบ                

สถานะของSEZ ในปัจจุบัน 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2548 ระบุว่าบริษัทจำนวน 811 แห่งที่เปิดดำเนินการอยู่ใน SEZ ทั้ง 11 แห่งก่อให้เกิดการจ้างงาน100,650 ตำแหน่ง และมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2547  ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2547 ถึง 31 มีนาคม 2548 เป็นเงิน 4,041.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณร้อยละ 5.1 ของมูลค่าการส่งออกของทั้งหมดของอินเดียเพิ่มขึ้นร้อย ละ32.2 จากมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณก่อนหน้านี้  ปัจจุบันอินเดียเร่งปรับปรุงระบบการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน SEZ