บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ด่านภูดู่

 

ด่านภูดู่

"ด่านภูดู่" ประตูเชื่อมชาติอาเซียน NEDA ช่วยสปป.ลาวสร้างถนนสู่เมืองปากลาย จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นอีกจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว มากถึง 2 อำเภอ คือ อำเภอบ้านโคก และอำเภอน้ำปาด โดยติดต่อกับ 4 เมืองของแขวงไซยะบูรี คือ เมืองทุ่งมีไซ เมือง ปากลาย เมืองบ่อแตน และเมืองแก่นท้าว ซึ่งมีชายแดนติดต่อกันยาวประมาณ 145 กม แน่นอนว่าพลเมืองทั้ง 2 ประเทศ ไปมาค้าขายผ่านช่องทางประเพณีได้หลายช่องทาง แต่ช่องทางที่สำคัญมี 4 ช่องทาง หรือ 4 ด่าน คือ ด่านมหาราช, ด่านภูดู่, ด่านห้วยต่าง และด่านห้วยพร้าว และในปี 2538 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศให้ด่านภูดู่และด่านห้วยต่างเป็นจุด ผ่อนปรนการค้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่พลเมืองชายแดนทั้ง 2 ประเทศ ให้ไปมาหาสู่และค้าขายกันได้สะดวกขึ้น 

สิ่งที่ปรากฏชัดเจน คือ จุดผ่อนปรน การค้าภูดู่มีศักยภาพสูงกว่าด่านอื่นๆ มีปริมาณคนเข้า-ออก และมูลค่าการค้ามากกว่าด่านอื่นๆ โดยในปี 2540 ส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดได้ช่วยกันผลักดันให้ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าภูดู่เป็นจุดผ่านแดนถาวร หรือด่านถาวรภูดู่ จนสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่ 19 พ.ค.2556 ที่ผ่านมา 

ล่าสุด สำนักงานความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ NEDA ได้นำคณะสื่อมวล-ชนไทย สื่อมวลชนประเทศเพื่อนบ้าน และ ภาคเอกชน เดินทางเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างถนนจากบ้านภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)-เมืองปากลาย สปป.ลาว ซึ่งเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2555 อนุมัติให้ NEDA ดำเนิน การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว มีระยะทางประมาณ 32 กม.ในวงเงิน 718 ล้านบาท 

นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ NEDA เปิดเผยกับ "สยามธุรกิจ" ว่า โครงการดังกล่าวมีการแยกงานออก 3 ส่วน ได้แก่ 1.เส้นทางหลักของโครงการมีจุดเริ่มต้นด่านภูดู่ และมีจุดสิ้นสุดที่บ้านแก่งสาว เมืองปากลาย ระยะทางรวม 27.6 กม 2.เส้นทางท้องถิ่นระยะทางรวม 4.3 กม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบริเวณบ้านผาแก้ว ระยะทาง 1.8 กม. และช่วงบ้านบ่มเลา ระยะทาง 2.5 กม. และ 3. การก่อสร้างอาคารด่านชายแดนฝั่ง สปป. ลาว โดยมี บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหา-ชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง 

"ในจำนวนเงิน 718 ล้านบาท NEDA ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบเงินให้เปล่าร้อยละ 20 (ไม่เกิน 143.60 ล้านบาท) และเงินกู้ร้อยละ 80 (ไม่เกิน 574.40 ล้านบาท) ของมูลค่าโครงการ และกำหนดให้ใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยอย่างน้อยร้อยละ 50 ของปริมาณที่ใช้ทั้งหมด สำหรับความคืบหน้าในโครงการดำเนินการไปแล้วร้อยละ 31.88 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด 18 เดือน หรือประมาณเดือนมิ.ย.2557" 

อย่างไรก็ดี NEDA คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะสนับสนุนการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของกลุ่ม GMS ซึ่งในภาพรวมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งส่วนนี้ เป็นการเชื่อมโยงตามแนว East-West Economic Corridor (EWEC) เมื่อการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวแล้วเสร็จ จะทำให้ระบบคมนาคมขนส่งระหว่างภาค เหนือตอนล่าง (จังหวัดอุตรดิตถ์) และนครหลวงเวียงจันทน์มีความสมบูรณ์ และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งยังสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการขยายตัวด้านการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในฝั่งประเทศไทย และสปป.ลาวมากขึ้น ทั้งนี้ ถนนสายภูดู่-ปากลาย จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือของไทยกับนครเวียงจันทน์ สปป.ลาวหรือแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-เวียงจันทน์ (Chiang Mai-Vientiane Economic Corridor : CVEC) โดยถนนดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับถนนต่างๆ เช่น ถนนหมายเลข 4 เมืองปากลาย เมืองไซยะบูลี และเมืองหลวงพระบาง, ถนนหมายเลข 11 (R11) โดยข้ามสะพานปากลาย-คกข้าวดอ-สานะคาม-บ้านวัง-น้ำสัง-สังทอง-ตาดทอง-เวียงจันทน์ ระยะทาง 283 กม. และถนนหมายเลข 4 (R4) อ.ท่าลี่ จ.เลย 

ด้านนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวกับ "สยามธุรกิจ" ว่า เศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลผลิตมูลรวมกว่า 30,000 ล้านบาท/ปี และการเปิดด่านถาวรภูดู่ ยิ่งส่งผลให้จังหวัดมีโอกาสในเรื่องการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้น เพราะจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในจุดศูนย์กลางทางภาคเหนือตอนล่าง และเป็นทางผ่านไปยังภาคเหนือตอนบน ภาคอีสาน และภาคกลางได้ ทั้งนี้ ยังมีระบบลอจิสติกส์ที่สำคัญอย่างรถไฟผ่านจังหวัดด้วย 

ด้านนายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวกับ "สยามธุรกิจ" ว่า ด่านถาวรภูดู่ เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดที่จะเชื่อมโยงทั้งการค้าและการท่องเที่ยวกับ สปป.ลาว ซึ่งการยกระดับให้ภูดู่เป็นด่านถาวร ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าการลงทุน เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า หรือมีมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท 

              ในส่วนของระบบลอจิสติกส์ของจังหวัดโดยพื้นฐานค่อนข้างดี จะมีทาง หลวงหมายเลข 11 ผ่านไปด่านภูดู่เชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งในแนว East-West Economic Corridor (EWEC) ได้ และถ้ามีรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงเพิ่มขึ้นมา จังหวัดจะได้รับอานิสงส์อีกจำนวนมหาศาล ขณะที่นายสุพจน์ แสงชัยพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว กล่าวกับ "สยามธุรกิจ" ว่า การเปิดด่านถาวรภูดู่ ส่งผลดีต่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นต่อตัวผู้ประกอบการที่สามารถเข้าไปส่งเสริมการค้าการลงทุนในสปป.ลาวได้สะดวกมากขึ้น การท่องเที่ยวที่จะมีไม่ต่ำกว่า 60,000 คน/ปี และสามารถจ้างแรงงานลาวแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน จนส่งผลให้การค้าชายแดนขยายตัวขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 10,000 ล้านบาท แต่ก็ยังมีด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาถูกจากจีน และเวียดนาม เข้ามาแข่งขันสินค้าไทย แต่อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคสปป.ลาวยังนิยมใช้สินค้าไทย เพราะมีคุณภาพมากกว่า