บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

 

การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

1.  ข้อเท็จจริง

บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเข้าวัตถุดิน (ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์) ซึ่งเป็นสินค้าได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น โดยได้นำเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป จากนั้นได้โอนวัตถุดินดังกล่าวไปที่คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ภายหลังได้ทำการผลิตประกอบเป็นรถยนต์แล้ว ขอนำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร จะสามารถชำระค่าภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบ (ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์) ที่นำเข้าโดยขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้ความตกลง เขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ได้หรือไม่

2.  ปัญหาที่จะต้องพิจารณา

(1)  การโอนของ (วัตถุดิบ) ที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า จะกระทำได้หรือไม่

(2)  หากกระทำได้ของสำเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบที่โอนมาจากคลังทัณฑ์บนทั่วไปหากนำมาจำหน่ายภายในประเทศจะต้องเสียอากรอย่างไร และจะสามารถใช้สิทธิ JTEPA ในการลดอัตราอากรให้กับวัตถุดิบที่นำมาผลิตรถยนต์นั้นได้ หรือไม่

3.  ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ กพพ.

คณะกรรมการเสียงข้างมากพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

(1)  การโอนของ (วัตถุดิบ) ที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า การโอนเข้าไปก็ได้สิทธิเพื่อส่งออก ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นนำออกมาจำหน่ายภายในประเทศก็ต้องชำระอากรในอัตราปกติ เว้นแต่จะมีประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราอากรให้ ดังนั้นจึงสามารถโอนได้ เพราะมีระเบียบให้ทำได้

(2)  กรณีคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป มีวัตถุประสงค์ของการนำเข้ามา เพื่อรอการชำระภาษี หรือโอนไป หรือกระจายสินค้า เหมือนกับมาพักไว้ก่อน และโอนมาที่คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า เมื่อโอนมาที่คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าแล้วหลักของการชำระภาษี ถ้าหากว่าของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้านั้นผลิตเป็นส่วนประกอบเพื่อการส่งออก ก็ยกเว้นอากรตามมาตรา 10 ทวิ วรรคสอง คือต้องเสียอากรตามสภาพของของตามรายละเอียดที่จดไว้ตามมาตรา 87 โดยคำนวณปริมาณที่ใช้ตามที่อธิบดีเห็นชอบหรือประกาศกำหนด ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรให้คำนวณตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือในสภาพอื่นไม่ใช่เป็นของสำเร็จรูปเหมือนกับของเขตปลอดอากร ดังนั้นของสำเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบ ที่โอนมาจากคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป หากนำมาจำหน่ายภายในประเทศสามารถใช้สิทธิ JTEPA ในการลดอัตราอากรให้กับวัตถุดิบที่นำมาผลิตรถยนต์นั้นได้ ถ้าได้ใช้สิทธินั้นมาตั้งแต่ต้นในขณะที่นำเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเรื่องเสร็จที่ 247/2548 รายบริษัท ราฟลาแทค (ประเทศไทย) จำกัด

4.  คำสั่งอธิบดีกรมศุลกากร

เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ กพพ.

ข้อมูล   รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและพิธีการศุลกากร (กพพ.) ครั้งที่ 1/2552 เรื่องที่ 5

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:54 น.