บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่

 

การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่

ตามรายงานการประชุมคระกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและพิธีการศุล

กากร (กพพ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

๑ ปัญหาที่ต้องพิจารณา

การขอขยายระยะเวลาใบสุทธินำกลับ ภายหลังครบกำหนดระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันส่งออก จะถือว่าเป็นการผิดสัญญาประกันหรือเป็นความผิดฐานไม่ปฎิบัติพิธีการให้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร

๒ ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ กพพ.

คณะกรรมการ กพพ.พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีของใบสุทธินำกลับเป็นเอกสารทางศุลกากรซึ่งออกให้เพื่อเป็นหลักฐานว่าของที่ส่งออกหรือส่งกลับออกไปนั้น จะนำกลับเข้ามาภายในระยะเวลา ๑ ปี โดยจะได้รับการยกเว้นอากรเมื่อนำกลับเข้ามาใบ สุทธินำกลับจึงมิได้เป็นสัญญาหรือสัญญาประกันทัณฑ์บน แต่เป็นข้อกำหนดของกฎ หมายตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓0 กรณีจึงเป็นการยกเว้นอา กรแก่ของตามพิกัดภาค ๔ ประเภทที่ ๑ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ แต่เนื่องจากกรมฯ เคยมีคำสั่งวางแนวทางเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาใบสุทธินำกลับ ภายหลังครบกำหนดระยะเวลา คณะกรรมการ กพพจึงเห็นพ้องกันว่าควรปฎิบัติตามคำสั่งกรมฯไปก่อน

คณะกรรมการ กพพ.จึงมีมติให้สำนักกฎหมายพิจารณาทบทวนคำสั่งดังกล่าวและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหามาตรการป้องกันมิให้ผู้ส่งออกละเลยเงื่อนไขและแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

๓ คำสั่งอธิบดีกรมศุลกากร

เมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าใบสุทธินำกลับมิใช่สัญญา หากจะบังคับสัญญาเกรงว่าจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากไม่มีสัญญาให้บังคับ จึงขอให้ทบทวนมติของคณะกรรมการ กพพ.ให้สกม.พิจารณาทบทวนคำสั่งดังกล่าวและเกณฑ์ที่เกี่ยว ข้องทั้งหมดในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

หมายเหตุ

ตามประมวลระเบียบปฎิบัติศุลกากร พ.ศ ๒๕๔๔ ข้อ ๔ 000๑(๓.๓.๑)(ก)กำหนด “ถ้ายังไม่มีการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและใบสุทธินำกลับครบกำ หนด ๑ปี นับแต่วันที่ส่งออก ให้หน่วยงานที่ออกใบสุทธินำกลับเป็นผู้พิจารณา” เมื่อมีผู้ร้องขอขยายกำหนดเวลา