บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า

 

การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า

1.  กรณีก่อนรับของจากอารักขาศุลกากร พบว่าข้อมูลที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องขอต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ท่า หรือ ที่ หรือสนามบินที่นำของเข้าเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะเป็นราย ๆ ให้ถือเป็นการตรวจพบความผิดเอง

2.  กรณีขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในเรื่องใด ๆ ภายหลังการตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว ให้ยื่นคำร้องต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากร   ณ  ท่า  หรือ  ที่

สนามบินศุลกากรที่นำของเข้า หรือที่ที่ทำการตรวจปล่อยของ เพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะเป็นราย ๆ ไป

ที่มาประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 ข้อ 40 (2) (3)

การยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้า

กรณีการขอยกเลิกใบขนสินค้าซึ่งได้รับการตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไปยังผู้ส่งข้อมูลแล้ว ให้ยื่นคำร้องต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ท่า หรือ ที่ หรือสนามบินที่นำเข้าของ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะเป็นราย ๆ ไป

ที่มา : ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 ข้อ 40 (1)

ข้อสังเกต

(1) ใบขนสินค้าขาเข้า ชำระอากรที่ได้ชำระอากรแล้ว หรือใบขนสินค้าขาเข้ายกเว้นอากร ระบบจะตัดบัญชีอัตโนมัติกับบัญชีสินค้าสำหรับเรือ/อากาศยาน

(2) เมื่อได้ตัดบัญชีอัตโนมัติกับบัญชีสำหรับเรือ/อากาศยานแล้ว

ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะไม่ยอมรับข้อมูลซ้ำอีก

(3) การยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้ายกเว้นอากรและใบขนสินค้าขาเข้าได้ชำระอากรแล้ว จึงต้องแก้ไขการตัดบัญชีสินค้าสำหรับเรือ/อากาศยานในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลใหม่ได้

(4) สำหรับการยกเลิก ใบขนสินค้าขาเข้าชำระอากรแล้ว อาจมีปัญหาข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการขอคืนอากรที่ได้ชำระอากรไว้แล้ว  เพราะอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการอ้างอิงนิติกรรม หรือ เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าที่ได้ยกเลิกไปแล้ว

ใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรเขตการค้าเสรี

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีตามความตกลงกับต่างประเทศฉบับต่าง ๆ กำหนด ผู้นำของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด สินค้าที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีเว้นแต่ของที่มีราคา เอฟ โอ บี ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้ผู้นำของเข้าแสดงเอกสารรับรองจากผู้ส่งของออก ว่าของดังกล่าวมีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิก ความตกลงเขตการค้าเสรี ทั้งนี้ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด

ดังนั้น ใบขนสินค้าขาเข้า ยกเว้นการตรวจ ที่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรกำหนด ไม่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคาและของ และใบขนสินค้าขาเข้า ให้เปิดตรวจ ที่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรกำหนด ต้องตรวจสอบพิกัด ราคาและของหากใช้สิทธิพิเศษ ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี ผู้นำของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของผู้ส่งของออก แล้วแต่กรณี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การขอใช้สิทธิพิเศษดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 ข้อ 1 ที่กำหนดไม่ให้นำระเบียบการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ในกรณีมีประกาศ หรือคำสั่ง หรือระเบียบใดกำหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับ หรือให้ถือปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่ง หรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้น ๆ

ที่มา : ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 ข้อ 8

ที่มา : ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 ข้อ 33

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 11:34 น.