บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคห้า

พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 10 วรรคห้า

ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

มาตรา ๑0 (วรรคห้า) “สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงเป็นอันสิ้นไปเมื่อครบกำหนดสองปีนับจากวันที่นำของเข้าหรือส่งของออก แล้วแต่กรณี แต่คำเรียกร้องขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใดๆ นั้น มิให้รับพิจารณาหลังจากที่ได้เสียอากรและของนั้นๆ ได้ส่งมอบหรือส่งออกไปแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ได้แจ้งความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบหรือส่งออกว่าจะยื่นคำเรียกร้องดังกล่าวหรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบหรือส่งออกว่าอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนที่พึงต้องเสียสำหรับของที่ส่งมอบหรือส่งออก”

องค์ประกอบ

(๑)  ต้องมีการเสียเงินค่าภาษีอากรไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสีย

(๒)  ต้องเรียกร้องและฟ้องขอคืนภายในสองปีนับแต่วันนำเข้าหรือส่งออก

(๓)  ถ้ากรณีเรียกร้องหรือฟ้องขอคืนเพราะเหตุเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใดๆ นั้น จะต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

-ต้องเป็นกรณีแจ้งความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบหรือส่งออกว่าจะยื่นคำเรียกร้องขอคืนอากรหรือ

-ต้องเป็นกรณีเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบหรือส่งออกว่าอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนที่พึงต้องเสียสำหรับของนั้น

ดังนั้นการขอคืนอากรมาตรา ๑0 (วรรคห้า)ซึ่งเป็นกรณีเรียกร้องหรือฟ้องขอคืนเพราะเหตุเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใดๆ  ผู้นำของเข้าจึงต้องแจ้งความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบหรือส่งออกว่าจะยื่นคำเรียกร้องขอคืนอากรเว้นแต่เป็นกรณีเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบหรือส่งออกว่าอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนที่พึงต้องเสียสำหรับของนั้น สำหรับพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารได้กำหนด ให้ผู้นำของเข้าต้องขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรในขั้นตอนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าหรือหากมิได้ขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรไว้แต่ต้น ต้องขอพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจสอบของนำเข้าก่อนรับมอบของไปจากอารักขาของศุลกากร เพื่อการได้รับสิทธิเรียกร้องขอคืนอากร

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๔0/๒๕๕๕ได้กำหนดขั้นตอนพิธีการขอคืนอากร ดังนี้

๑ การยื่นเอกสารเพื่อขอคืนอากร

๑.๑ให้ผู้นำของเข้ายื่นใบขอคืนเงินอากร (ก.ศ.ก ๑0๗) พร้อมเอกสารประกอบต่อหน่วยคืนเงินอากรประจำสำนักงานหรือด่านศุลกากรที่ตรวจปล่อยของนั้น โดยผู้ลงนามในใบขอคืนเงินอากร (ก.ศ.ก ๑0๗) ต้องเป็นผู้นำของเข้าหรือผู้รับมอบอำนาจผู้นำของเข้าตามที่ปรากฎในฐานข้อมูลระบบทะเบียนของกรมศุลกากร

๑.๒ บัญชีเงินฝากที่ประสงค์ให้คืนอากรต้องเป็นของธนาคารสาขา และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กำหนดไว้ตามคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรและปรากฎในฐานข้อมูลระบบทะเบียนของกรมศุลกากร

๒ การตรวจสอบของหน่วยคืนเงินอากร

๒.๑ กรณีตรวจพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องให้ผู้ขอคืนอากรปฎิบัติ ดังนี้

๒.๑.๑ หากตรวจพบว่าผู้ขอคืนอากรที่ลงนามในใบขอคืนเงินอากร (ก.ศ.ก ๑0๗) ไม่ปรากฎชื่อในฐานข้อมูลระบบทะเบียนของกรมศุลกากร ผู้ขอคืนอากรต้องไปดำเนินการขอเพิ่มชื่อในฐานข้อมูลระบบทะเบียนของกรมศุลกากรก่อน

๒.๑.๒ หากตรวจพบว่า บัญชีเงินฝากที่ประสงค์ให้คืนอากรต้องเป็นของธนาคารสาขา และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กำหนดไว้ตามคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรไม่ปรากฎในฐานข้อมูลระบบทะเบียนของกรมศุลกากร ผู้ขอคืนอากรต้องไปดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่บัญชีเงินฝากในฐานข้อมูลระบบทะเบียนของกรมศุลกากรก่อน

๒.๑.๓ หากตรวจพบว่าใบขอคืนเงินอากร (ก.ศ.ก ๑0๗) หรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนให้สำนักงานหรือด่านศุลกากรปฎิเสธไม่รับใบขอคืนเงินอากร (ก.ศ.ก ๑0๗)

๒.๒ กรณีตรวจพบว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑ หน่วยคืนเงินอากรประจำสำนักงานหรือด่านศุลกากรนั้นจะออกใบรับใบขอคืนเงินอากร (ก.ศ.ก ๑0๗) โดยมีเลขที่กำกับด้วยเพื่อให้ผู้ขอคืนอากรเก็บไว้เป็นหลักฐานและเพื่อการอ้างอิงต่อไป

 

๒.๒.๒ เมื่อได้รับอนุมัติให้คืนเงินอากรแล้ว กรมศุลกากรจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้ขอคืนอากรตามเลขที่บัญชีเงินฝากในฐานข้อมูลระบบทะเบียนของกรมศุลกากร พร้อมมีหนังสือแจ้งการคืนอากรให้ผู้ขอคืนอากรทราบ