บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม

ดัชนีบทความ
ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให้นำของในเขตประกอบการเสรี

ออกจากเขตประกอบการเสรี

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให้นำของในเขตประกอบการเสรีออกไปจากเขตประกอบการเสรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๕๕ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงออกประ กาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๒๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบใบอนุญาตให้นำของในเขตอุตสาหกรรมส่งออกออกไปจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕

(๒) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๗/๒๕๓๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบในการอนุญาตให้นำของในเขตอุตสาห กรรมส่งออกออกไปจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบในการอนุญาตให้นำของในเขตอุตสาหกรรมส่ง ออกออกไปจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

(๔) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบในการอนุญาตให้นำของในเขตอุตสาห กรรมส่งออกออกไปจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ๒ ผู้ใดจะนำของในเขตประกอบการเสรีออกไปจากเขตประกอบการเสรี ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อ กนอ. ตามแบบที่ กนอ. กำหนด

การอนุญาตนำของออกไปจากเขตประกอบการเสรีตามวรรคหนึ่ง จะอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อการดังต่อไปนี้

(๑) ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(๒) ใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร

(๓) โอนให้ผู้ประกอบการที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

(๔) ทำลาย

(๕) การอื่นเป็นการชั่วคราว

(๖) เพื่อการทั่วไป

กรณีอนุญาตตามวรรคสองเพื่อออกหนังสือรับรองให้นำของออกไปจากเขตประกอบการเสรีตาม (๑) ถึง (๖) ให้เป็นไปตามแบบที่ กนอ. กำหนด