บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ความหมายคำว่าท่าต่างประเทศ

ดัชนีบทความ
ความหมายคำว่าท่าต่างประเทศ
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

ความหมายคำว่าท่าต่างประเทศ

การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรบางประเภทเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าได้ส่งออกไปเมืองต่างประเทศ เช่น การคืนอากรตามมาตรา 19 และมาตรา 19 ทวิแห่งพระราช บัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 โดยนำของเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วส่งกลับออกไปยังเมืองต่างประเทศให้คืนอากรขาเข้าให้แก่ผู้นำของเข้าเก้าในสิบส่วน หรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจำนวนที่เรียกเก็บไว้และของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ ผลิต ผสม ประกอบ หรือ บรรจุ แล้วส่งกลับออกไปยังเมือต่างประเทศให้คืนอากรขาเข้าเต็มตามจำนวนที่เรียกเก็บไว้ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1 กฎหมาย

มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

คำว่า “ ท่าต่างประเทศ ” “ ภาคต่างประเทศ ” หรือ “เมืองต่างประเทศ” หมายความว่า ที่ใดๆ นอกพระราชอาณาจักรสยาม

2  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๑๒/๒๕๓๖

เรื่อง การเก็บอากรท่อส่งก๊าซที่วางในทะเลนอกเขต ๑๒ ไมล์ทะเล

กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๔/๕๓๕๙๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๖ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหา คม ๒๕๓๕ เห็นชอบให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) ดำเนินโครงการวางท่อก๊าซธรรม ชาติ เอราวัณ-ระยอง-บางปะกง ระยะทางประมาณ ๕๓๕ กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นท่อที่วางบนบก ๑๑๐ กิโลเมตร และวางในทะเล ๔๒๕ กิโลเมตร โดย ปตท.จะสั่งซื้อท่อก๊าซและนำเข้ามาในราชอาณา จักรสำหรับท่อก๊าซที่วางในทะเลจะต้องทำการพอกก่อนที่จะนำไปวาง และจะมีส่วนหนึ่งเป็นระยะ ทางประมาณ ๔๐๓ กิโลเมตร วางเกิน ๑๒ ไมล์ทะเลจากฝั่ง ในการนี้ ปตท.เห็นว่าท่อส่งก๊าซจำนวน ๔๐๓ กิโลเมตร ที่วางนอกเขต ๑๒ ไมล์ทะเล เป็นการนำออกไปวางนอกราชอาณาจักรจึงไม่ควรต้องเสียอากรขาเข้า เนื่องจากเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ แล้วส่งออกนอกราชอาณาจักรไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันนำเข้าตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราช บัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕

กรมศุลกากรได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นสองฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า ท่อส่งก๊าซดังกล่าวนำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการขนส่งก๊าซที่ขุดได้ไปยังที่เก็บ จึงถือเป็นของที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมและต้องนำพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ มาใช้บังคับ ซึ่งตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ มาตรา ๔ ได้นิยามคำว่าราชอาณาจักรหมายความถึง เขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและตามสัญญากับต่างประเทศ เมื่อท่อส่งก๊าซดังกล่าววางอยู่ในเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทย จึงถือว่าอยู่ในเขตราชอาณาจักรไทยตามแนวที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยไว้เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๒๕ เรื่องการตีความกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (ก๊าซธรรม ชาติที่ขุดเจาะได้ในเขตไหล่ทวีปในอ่าวไทยนั้นจะถือว่าอยู่ในเขตราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร อันจะมีผลทำให้ไม่ต้องเสียอากรขาเข้าได้หรือไม่) ดังนั้น เมื่อท่อดังกล่าววางอยู่ในราชอา ณาจักร จึงไม่ถือว่าได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรอันจะได้รับยกเว้นอากรตามมาตรา ๘ ทวิ และมาตรา ๘๘แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ หรือคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญ ญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕

ฝ่ายที่สอง เห็นว่าท่อส่งก๊าซที่นำเข้ามาเป็นของทั่ว ๆไปมิใช่ทรัพยากรบนดินหรือใต้ดินที่อยู่ในเขตไหล่ทวีปดังเช่นก๊าซ จึงต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยการจัดเก็บภาษีอากรตามกฎ หมายว่าด้วยศุลกากรมาใช้บังคับ และโดยที่กฎหมายศุลกากรมิได้นิยามคำว่า ราชอาณาจักรไว้ จึงต้องถือหลักทะเลอาณาเขตตามกฎหมายระหว่างประเทศคือ ๑๒ ไมล์ทะเลห่างจากฝั่ง ส่วนที่เกิน ๑๒ ไมล์ทะเลออกไปจึงมิใช่น่านน้ำไทยอันเป็นราชอาณาจักร ดังนั้น การนำท่อส่งก๊าซเข้ามาพอกในคลังสินค้าทัณฑ์บนแล้วส่งออกไปวางนอกเขต ๑๒ ไมล์ทะเล จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและขาออกตามนัยมาตรา ๘ ทวิ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ