บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก

ดัชนีบทความ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก

1.  หลักการ

การยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใบขนสินค้าขาออกหรือข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าภายหลังการส่งออก ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของผู้ส่งออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรภายหลังการส่งออกไปแล้วให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่ผู้ส่งของออก ตัวแทนผู้ส่งของออก หรือผู้รับผิดชอบการบรรจุจะพึงกระทำได้

การพิสูจน์ข้อโต้แย้งใด ๆ ในการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใบขนสินค้าขาออกหรือข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเป็นหน้าที่ของผู้ยื่นคำร้องขอที่ต้องดำเนินการ โดยการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจนสิ้นข้อสงสัย การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไม่เป็นเหตุให้ความรับผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่นเป็นอันระงับไป

2.  การยื่นคำร้องขอ

คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ต้องจัดทำเป็นหนังสือ พร้อมระบุรายละเอียดการขอแก้ไขเพิ่มเติมในคำร้องให้ชัดเจน อย่างน้องต้องระบุ ดังนี้

2.1  ข้อมูลเดิมก่อนการแก้ไขและข้อมูลที่ร้องขอแก้ไขหรือขอเพิ่มเติม

2.2  สาเหตุของการสำแดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน

2.3  เหตุผลในการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำร้องอย่างละเอียด ครบถ้วน

3.  เอกสารประกอบคำขอ

3.1  การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใบขนสินค้าขาออก

3.1.1  ให้ยื่นคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ส่งของออก ในกรณีแก้ไขข้อมูล ดังนี้

(1)  เลขที่ และ / หรือวันที่ของบัญชีราคาสินค้า

(2)  ขายไปยังประเทศ หรือประเทศปลายทาง

3.1.2  ให้ยื่นคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ส่งของออก และสำเนาเอกสารการโอนเงินค่าสินค้าที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยธนาคารผู้ออกเอกสาร หรือ เอกสารยืนยันการซื้อขายจากผู้ซื้อ ในกรณีแก้ไขข้อมูล ดังนี้

(1)  ราคาสินค้า

(2)  สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

(3)  ปริมาณสินค้า

(4)  ชนิดของสินค้า

(5)  ประเภทพิกัดศุลกากร และ/หรืออัตราศุลกากร

(6)  รหัสสถิตของสินค้า

(7)  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ส่งของออก

(8)  ชื่อ และ/หรือภูมิลำเนาของผู้ส่งของออก

(9)  แก้ไขรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัญชีราคาสินค้าแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 11:32 น.