บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การรับของจากอารักขาศุลกากร

ดัชนีบทความ
การรับของจากอารักขาศุลกากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การรับของจากอารักขาศุลกากร

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๓/๒๕๕๖กำหนดคู่มือการผ่านพิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import) เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรการรับของจากอารักขาศุลกากร ดังนี้

๑ ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ปล่อยออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว

๑.๑ ให้ถือว่ามี ชนิด คุณภาพ ปริมาณน้ำหนัก ราคา หรือเกี่ยวกับอัตราอากร ถูกต้องตรงตามที่ผู้นำของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

๑.๒ ก่อนการรับมอบของไปจากคลังสินค้า ให้ผู้นำของเข้าดำเนินการในกระบวน การทางศุลกากรให้ครบถ้วน

๑.๓ ต้องตรวจสอบของที่นำเข้าให้ตรงตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

การรับของจากอารักขาศุลกากร

๒.๑ กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่งยกเว้นการตรวจ

(๑) ให้ผู้นำของเข้าติดต่อขอรับของจากคลังสินค้า

(๒) กรณีของนำเข้าต้องมีการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรหรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

() ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรขอทำการตรวจสอบของก่อนการนำของออกจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้นำของเข้าติดต่อขอรับของดัง กล่าวเพื่อนำของออกจากคลังสินค้ามาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎ หมายอื่นตรวจสอบ ณ สถานที่ตรวจสินค้า ณ ท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า หรือโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงซึ่งเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าดังกล่าว

() ให้ผู้นำของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวาของเอก สารการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร และ

() ยื่นเอกสารต่อหน่วยบริการศุลกากร ก่อนการติดต่อขอรับของออกจากโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้า

() เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะจัดทำทะเบียนรับเอกสารดังกล่าวไว้ และทำการตรวจ สอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยไม่ต้องตรวจสอบกับข้อมูลรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้า แล้วส่งมอบให้หน่วยงานทบทวนหลังการตรวจปล่อยเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

(๓) ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรสามารถรับ - ส่งข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรหรือข้อมูลเพื่อประกอบ การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรได้แล้ว ผู้นำของเข้าไม่ต้องนำเอกสารการอนุมัติ/อนุญาตมายื่นต่อหน่วยบริการศุลกากรอีก

๒.๒ กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่งให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ

(๑) ให้ผู้นำของเข้าติดต่อคลังสินค้าเพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ

() ผู้นำของเข้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอำนาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบพิกัด ราคา และของตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรและการกำหนดราคาศุลกากร

() กรณีต้องมีการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

- ให้ผู้นำของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวาของเอกสารการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบ การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร และ

- ยื่นเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า

(๒) ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ขอทำการตรวจสอบของก่อน การตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร ให้ผู้นำของเข้านำของมาให้เจ้า หน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นตรวจสอบให้แล้วเสร็จ

(๓) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จจะทำการบัน ทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ซึ่งจะตอบกลับให้คลังสินค้าทราบถึงการตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรแล้ว เพื่อติดต่อรับของกับคลังสินค้าต่อไป

๒.๓ กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่งยกเว้นการตรวจ หากผู้นำของเข้าตรวจ สอบพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนทำการเตรียมของที่โรงพักสินค้าหรือคลังสินค้า หรือพบว่าของจะทำการปล่อยออกจากโรงพักสินค้าหรือคลังสิน ค้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะนำของออกจากโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้าให้ดำเนิน  การ ดังนี้

() แจ้งเป็นหนังสือต่อคลังสินค้าและหน่วยบริการศุลกากรว่า ตรวจพบกรณีข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าหรือสินค้าไม่ถูกต้องครบถ้วน

() ให้คลังสินค้าระงับการส่งมอบและแจ้งกลับข้อมูลการระงับการส่งมอบเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

() ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการกำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ

() ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบและดำเนินการกับของดังกล่าวเช่นเดียวกับของต้องตรวจสอบ พิกัด ราคา และของ ต่อไป

๒.๔ กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่งให้ตรวจสอบ พิกัด ราคา และของ หากผู้นำของเข้าตรวจสอบพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนทำการเตรียมของที่โรงพักสินค้า หรือก่อนการตรวจพบความผิดของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ให้ดำเนินการ ดังนี้

() แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยบริการศุลกากรว่าตรวจพบกรณีข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าหรือสินค้าไม่ถูกต้องครบถ้วน

() ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบและดำเนินการ ต่อไป

๒.๕ กรณีผู้นำเข้าต้องดำเนินกระบวนการทางศุลกากรอื่น ๆ

(๑) ให้ผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอต่อหน่วยบริการศุลกากรในการดำเนินกระ บวนการศุลกากรใด ๆ ก่อนการรับของไปจากอารักขาศุลกากร เช่น การขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับ การขอตรวจสอบสิทธิในการขอยกเว้นอากรตามภาค ๔ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การขอชำระภาษีอากรขาเข้า การส่งของในอารักขาศุลกากรกลับออกไปยังต่างประเทศทางท่า ที่ สนามบิน อื่นที่มิใช่สนามบินที่นำของเข้า เป็นต้น

(๒) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอำนาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีไป

(๓) กรณีต้องมีการพิจารณาความผิดก่อน ให้หน่วยบริการดำเนินการพิจารณาความผิดตามเกณฑ์การสั่งคดีให้เสร็จสิ้น ก่อนการพิจารณาอนุญาตตามคำร้อง และรวบรวมการสั่งคดีไปก่อนเพื่อรายงานเป็นรายเดือน