บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีบทความ
ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
ทุกหน้า

ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เดิมท่าหรือที่เพื่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้าจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยศุล กากรและมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาปฎิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณจุดนำเข้าแต่ไม่มีอำนาจในการชักตัวอย่างสินค้าเพื่อการบังคับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น จึงต้องอาศัยอำนาจตามกฎ หมายว่าด้วยศุลกากรให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทำหน้าที่ชักตัวอย่างสินค้าแทน ต่อมาได้มีประกาศตั้งด่านนำเข้าโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในที่เดียวกับท่าหรือที่ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงมีอำนาจดำเนินการได้เองโดยเอกเทศ ไม่ต้องอาศัยอำนาจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรอีกต่อไป สำหรับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

๑ กฎหมายว่าด้วย ศุลกากร

๑.๑ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๔ เพื่อความประสงค์แห่งการนำของเข้าหรือส่งของออกหรือนำของเข้าและส่งของออกและการศุลกากรให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวง

(๑) กำหนดท่าหรือที่ใด ๆ ในราชอาณาจักรให้เป็นท่าหรือที่สำหรับการนำเข้า หรือส่งออกหรือนำเข้าและส่งออกซึ่งของประเภทใด ๆ หรือทุกประเภททางทะเลหรือทางบก หรือให้เป็นท่าหรือที่สำหรับการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขตามแต่จะเห็นสมควร

(๒)กำหนดสนามบินใด ๆ ในราชอาณาจักรให้เป็นสนามบินศุลกากรโดยมีเงื่อน ไขตามแต่จะเห็นสมควร

(๓) ระบุเขตศุลกากร ณ ท่าใด หรือที่ใด หรือสนามบินใดซึ่งได้กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น

มาตรา ๖ (๑) อธิบดีจะกำหนดที่อันสมควรมากน้อยแห่งให้เป็นทำเนียบท่าเรือ ตามกฎ หมายสำหรับบรรทุกของลงและขนของขึ้น และกำหนดแสดงเขตแห่งทำเนียบท่าเรือนั้น ๆ ไว้ก็ได้ ห้ามมิให้เรือลำใดบรรทุกสินค้าลงหรือขนสินค้าขึ้น ณ ที่อื่น นอก จาก ณ ที่ซึ่งได้ให้อนุมัติดังว่านั้น หรือภายในเขตที่อธิบดีได้อนุมัติ และอธิบดีจะเรียกประกันจากเจ้าของหรือผู้ปกครองที่นั้น โดยให้ทำทัณฑ์บนหรืออย่างอื่นจนเป็นที่พอใจก็ได้

(๒) อธิบดีอาจดำริสั่งได้ว่า การตรวจสินค้าเข้าและออกนั้นจะพึงกระทำ ณ ที่ใดและโดยวิธีใด และจะบังคับให้สร้างและอนุมัติการสร้างโรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงสำหรับเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้ตรวจมอบก็ได้ บรรดาโรงพักสินค้าและที่มั่นคงเหล่านั้น ต้องจัดให้มีที่อันสมควรไว้เป็นที่ทำการ ทั้งต้องมีรั้วและประตูให้สมควรจนเป็นที่พอใจของอธิบดี บรรดาประตูนอกและในทั้งปวงต้องลั่นด้วยกุญแจของรัฐบาล ส่วนลูกกุญแจนั้นให้เก็บรักษาไว้ที่ศุลกสถาน ผู้ใดเอากุญแจนั้นออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือบังอาจลอบเข้าไปในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงเช่นว่านั้น ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๓) ถ้าผู้ค้าหรือเจ้าของหรือผู้ปกครองทำเนียบท่าเรือโรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงต้องรับความเสียหาย เพราะเหตุมิได้ไขกุญแจของรัฐบาล ในเวลาอันควรเพื่อเริ่มทำการ (คือเวลาเริ่มทำราชการประจำวัน หรือเวลาเริ่มทำการล่วงเวลาตาม ซึ่งมีใบอนุญาตทางราชการ)ท่านว่ากรมศุลกากรต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนให้แก่ผู้ค้า เจ้าของ หรือผู้ปกครองที่นั้นไม่เกินที่ได้เสียหายไป

(๔) ของที่ยังไม่ตรวจมอบนั้นห้ามมิให้เคลื่อนย้ายที่หรือเอาเข้ารวมหรือเลือกคัดหรือแบ่ง แยกกอง หรือบรรจุ หรือกลับบรรจุใหม่ ณ ทำเนียบท่าเรือหรือโรงพักสินค้าใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตและมีพนักงานกำกับตรวจตราอยู่ด้วย

(๕) พนักงานกำกับทำเนียบท่าเรือหรือโรงพักสินค้าใด ๆจะสั่งให้เอาของที่ยังไม่ได้ตรวจมอบเข้าเก็บไว้ในโรงพักสินค้าหรือที่ล้อมอันมั่นคงก็ได้ ในเมื่อเป็นวิสัยจะทำได้และเมื่อเป็นการจำ เป็นเพื่อรักษาประโยชน์รายได้ของแผ่นดิน และของที่ยังไม่ ได้ตรวจมอบนี้ห้ามมิให้ปล่อยทิ้งไว้ในที่ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งทำเนียบท่าเรืออันเป็นที่โล่ง ซึ่งอธิบดีเห็นว่าศุลกากรจะไม่สามารถระวังรักษาให้เพียงพอได้