บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากร - หน้าที่ 4

ดัชนีบทความ
ภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากร
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
ทุกหน้า
ประเภทที่๑๓

ยุทธภัณฑ์ที่ ใช้ในทางราชการ

ประเภทที่๑๔

ตัวอย่างสินค้าทิ่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า

ประเภทที่๑๕

ภาชนะบรรจุของชนิดที่ใช้บรรจุของเพื่อความสะดวกหรือความปลอด ภัยในการขนส่งระ หว่างประเทศ ที่เรียกว่าคอนเทนเนอร์ซึ่งนำเข้าและจะส่ง กลับออกไป ไม่ว่าจะโดยมีของบรรจุอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด

ประเภทที่๑๖

ของที่นำเข้ามาสำหรับ คนพิการใช้โดยเฉพาะหรือใช้ในการฟื้น ฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ

คำว่าคนพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ

ประเภทที่๑๗

ของที่พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจของอธบิ ดีกรมศุลกากรหรอื ผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายว่าเป็นของที่จำเป็นต้องนำเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุม ระหว่างประเทศ และมีปริมาณพอสมควรแก่การนั้น ทั้งนี้ผู้นำของเข้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบ หมายกำหนด

ประเภทที่๑๘

ของส่งออกซึ่งพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรว่าเป็นของที่ได้นำเข้ามาไม่เกินสองปี และยังมิได้เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแต่ประการใด

ข้อสังเกต

สำหรับของที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อจากคลังสินค้าทัณฑ์บน (ร้านค้าปลอดอากร) ที่ตั้งอยู่ในสนามบินในราชอาณาจักร ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรตามภาค๔ประเภท๕ แต่ได้รับยกเว้นอากรตามประ กาศกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำ หนดพิกัดอัตราศุลกา กร พ.. ๒๕๓๐ สำหรับของที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อจากคลัง สินค้าทัณฑ์บน ดังนี้

() ของที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อเพื่อใช้เองเป็นการส่วนตัวหรือใช้ในวิชา ชีพราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาท

() ของที่ใช้ในบ้านเรือนที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเนื่องจากย้ายภูมิลำเนาซื้อรา คารวมกันไม่เกินห้าหมื่นบาท

() บุหรี่ปริมาณไม่เกินสองร้อยมวนหรือซิการ์หรือยาเส้นปริมาณไม่เกินอย่างละ สองร้อยห้าสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกันปริมาณไม่เกินสองร้อยห้าสิบกรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้องมีปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน

() สุราปริมาณไม่เกินหนึ่งลิตร